Balangkas Teoritikal

  • Uploaded by: Anna Celine Tuazon
  • 0
  • 0
  • 2 weeks ago
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Balangkas Teoritikal as PDF for free.

More details

  • Words: 616
  • Pages: 4
Loading documents preview...
Balangkas Teoritikal Ayon kay Henry Gleason ang wika ay sinasalitang tunog na may masistemang balangkas na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa komunikasyon ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Ang wika ay dinamiko na patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Nakasalalay ang pagbabago ng wika sa taong gumagamit at kulturang nabuo sa lipunan. Lumalago ang bokabularyo ng wika kapag may nadadagdag sa mga bagong salita na dulot ng pagkamlikhain ng tao at pagsabay nito sa modernong panahon. May mga salita ring namamatay dahil hindi na ginagamit at itinuturing sa kasalukuyan na hindi na naaayon sa panahon o luma na. Mula sa teoryang cognitive, sa mga mosernong pa aaral na isinagawa, napag alaman na sa pagitan ng biswal na pagkilala (visual recognition) at pagsasalita (wika), ang nauna ang higit na nadedebelop. Ito ay sapagkat unang nakakakit ang mga bata kaysa sa naririnig. Sa konsepto ni Lev Vygotsky (zone of proximal development) malaki ang papel na ginagampanan ng kamalayanng bata sa kanyang kapaligiran, na siya namang nagtatakda ng kanyang pagkatuto. Sa ilang pag-aaral tulad ng kay Jessie Gace Rubrico, ang barayti ng wika ay maihahalintulad sa tinatalakay niyang barasyon ng wika. Ipinangkat niya ang barasyon ng wika sa tatlo: diyalekto, sosyolek at rehistro ng wika. Dito nakapaloob ang barasyon ng wika na nililikha dulot ng dimensyong heograpikal at sosyal. Sa ilalim ng rehistro ng wika, bawat pangkat ng tao ay may kanya-kanyang code na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ito ang nagsisilbing rehistro ng wika nila na espesiyalisado lamang sa kanilang pangkat. Ang tagumpay sa pakikipagtalastasan ay nababatsa kaalaman ay kasanayan sa lawak ng wikang ginamit sa pagsasalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat. Nababatay rinito sa lawak ng kaalaman sa paksa, at sa kakayahang pumili ng angkop na salitang nababagay sa antas ng pagkatao ng tatanggap ng mensahe. Balbal ang isa sa limang antas ng paggamit ng wika at itinuturing na pinakamababang antas ng wika. Nalilikha ito ng mga grupo ng tao upang

magsilbing koda sa kanilang pag-uusap. Dito nakapaloob ang mga salitang may kinalaman sa pornograpiya. Sa bibliya, kasama sa pitong mortal na kasalanang nakamamatay na kilala rin bilang ang mga panong mga bisyo o pangunahing mga kasalanan ang kahalayan. Ang sabi sa Marcos 7:20-23; Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang magpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos sapagkat sa loob –sa puso ng tao- nagmula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw,pumatay,mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tuad ng pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya” Kung saan napakaloob dito ang masamang dulotng pagnanas aat maling paggamit ng mga salitang nagpaparumi sa mga tao sa mata ng Diyos.

Balangkas Konseptwal

wika ng pornograpiya

teoryang cognitive

diyalekto

teoryang Biblikal

sosyolek

rehistro ng wika

balbal

lipunan

Tao

Midya

Ipinapakita ng dayagram sa itaas na ang wika ng pornograpiya ay maaaring maiugnay sa teorya ng pinagmulan ng wika, ang cognitive at biblical. Sa kasunod na bahagdan ay iniuugnay ito sa baryasyon ng wika, ang mga ito ay ang sumusunod: Diyalekto na nililikha dulot ng dimensyong heograpikal; sosyolek na nililikha naman ng dimensyong sosyal at rehistro ng wika kung saan may kanya kanyang code na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Nakakaapekto ang baryasyon ng wika sa antas ng paggamit nito, halimbawa na lamang sa balbal kung saan madalas gamitin sa wika ng pornograpiya. Sa panahon ngayon, dahil sa patuloy na paglago o pagbabago ng wika may mga bagong salita na nabubuo o ginagawa ng mga tao na nakukuha nila sa

telebisyon o midya, mga tao sa paligid o lipunan. Kadalasan pag naririnig ito ng mga kabataan kahit hindi nila alam ang ibig sabihin nito ay sinasalita pa rin nila.

More Documents from "Anna Celine Tuazon"

January 2021 1
Yoga By Iyengar
February 2021 4
Fashion Gems 03
January 2021 2