Contoh Kerja Kerja Lmcw2022-20190918125200

  • Uploaded by: Noorizam Suwito
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Contoh Kerja Kerja Lmcw2022-20190918125200 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,132
  • Pages: 9
Loading documents preview...
KOD / KURSUS : LMCW 2022 / PENGURUSAN DAN ANALITIK DATA

SEMESTER / SESI : SEMESTER 3/ 20182019

TAJUK TUGASAN : KERTAS KERJA PROJEK LAPORAN PENYIASATAN PENDATAPAN ISI RUMAH DAN KEMUDAHAN ASAS 2016

PENSYARAH : ENCIK AHMAD RAFIZI BIN SALLEH

NAMA PELAJAR / NO. MATRIK : FATIN NURE’ZZATI BINTI MOHD SHAFIE

GA04621

ISMAL HANIF BIN MOHD GHAZALI

GA04623

NOR SHAHIRA BINTI ROSMAN

GA04639

RAJA NABILA BINTI RAJA HAMZAN

GA04647

KERTAS KERJA PROJEK ANALITIK DATA

Tajuk Projek Analitik Data Analisis data adalah terhadap pendapatan isi rumah dan kemudahan asas (PIR&KA) di Malaysia. Statistik PIR&KA yang diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan pendapatan isirumah warganegara. Pengiraan ini berdasarkan pensampelan berkebarangkalian yang mewakili seluruh negeri.Pendapatan isirumah bulanan penengah di Malaysia telah meningkat kepada RM5,228 pada 2016 berbanding RM4,585 pada 2014 iaitu tumbuh pada kadar 6.6 peratus setahun pada nilai nominal.Sementara,di peringkat negeri,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berada pada tingkat teratas dengan pendapatan bulanan penengah RM7,620 pada 2014 dan RM9,073 pada 2016.Kelantan berada pada tahap tercorot bagi pendapatan bulanan penengah iaitu RM2,716 pada 2014 dan RM3,079 pada 2016.Bagi pendapatan purata mengikut kumpulan pula kami membahagikan kepada 3 kumpulan iaitu B40,M40 dan T20.M40 mencatatkan peningkatan tertinggi berbanding kumpulan lain pada RM5,662 pada 2014 kepada RM6,502 pada 2016 dengan kenaikan sebanyak 6.9 peratus. Bagi memenuhi keperluan subjek serta kajian , sumber data yang kami gunakan adalah Data Sekunder dimana kami perolehi daripada Sumber Primer yang menjalankan kajian ini melalui laman web dimana ia merupakan data tidak langsung.Menurut statistik yang diberikan di atas, kami telah menjalankan kajian secara terperinci bagi pendapatan isirumah dan keperluan asas negara Malaysia dengan menggunakan data berstruktur(kuantitatif) yang terbahagi kepada dua iaitu diskret dan selanjar.Data jenis ini adalah yang paling berorganisasi ,mudah dan juga hampir siap untuk dianalisa. Ini merupakan fokus utama kursus , supaya pelajar dapat menggunakan data jenis kuantitatif sebaiknya.

1

OBJEKTIF KAJIAN 1) Menganalisa sumber pendapatan utama isi rumah di Malaysia. 2) Mengkaji dan mengenalpasti Pendapatan Isi Rumah Penengah mengikut kumpulan dan kategori berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam laporan. 3) Mengkaji dan mengenalpasti Pendapatan Isi Rumah Penengah mengikut negeri.

METODOLOGI ANALISIS DATA Analisis data amatlah penting di dalam mencari maklumat tentang tajuk yang kami telah jalankan dan bagi memulakan analisis data yang di perolehi analisis deskriptif di lakukan terlebih dahulu bagi meringkaskan maklumat yang di perolehi daripada data laporan penyiasatan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2016. Analisis deskriptif yang kami jalankan adalah dengan menggunakan dua kaedah iaitu deskriptif berangka dan deskriptif bergraf. Deskriptif berangka adalah bagi mendapatkan nilai min,median dan sisihan piawai manakala deskriptif bergraf pula dengan menggunakan kaedah visual asas seperti plot kotak, plot batang daun-daun juga histogram. Analisis asas deskriptif yang kami gunakan adalah Analisis Kekerapan dan sukatan secara berangka dan plot bergraf akan kami sertakan. Data mentah yang kami perolehi adalah seperti berikut:

Tahun 2014 2016

Bekerja Sendiri 16% 15.60%

Harta dan Pelaburan 11.40% 12.90%

Bergaji 65% 63%

Pindahan Semasa Diterima 7.60% 8.50%

2

Data yang kami akan perolehi akan kami kumpul dan susun, apabila data mentah telah di ambil maka kami akan menggunakan kaedah menyusun data dalam bentuk taburan kekerapan dengan meringkaskan semua data mengikut kategori pendapatan isi rumah 2016. Tujuan taburan kekerapan ini dilakukan adalah untuk menyusun semula data agar menjadi lebih padat dan mengkategorikan data dalam beberapa bentuk kumpulan seperti had kategori pendapatan isi rumah dan juga kategori pendapatan isi rumah mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2016 berdasarkan kepada laporan yang telah di ambil. Jadual Had Kategori Pendapatan Isi Rumah 2016 :

Kategori B40 M40 T20

Pendapatan Isi Rumah RM3,000 RM6,275 RM13,148

Pendapatan Purata Isi Rumah RM2,848 RM6,502 RM16,088

Kadar Peratus 16.40% 37.40% 46.20%

Jadual kategori pendapatan isi rumah mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2016 :

Negeri

Pendapatan Isi Rumah Bulanan Penengah (RM)

Kadar Peratus

Pendapatan Isi Rumah Bulanan Purata (RM)

W.P.Kuala Lumpur

9,073.00

8.7

11,692

4.8

W.P. Putrajaya

8,275.00

4.8

11,555

5.3

Selangor

7,225.00

7.5

9,463

6.8

W.P. Labuan

5,928.00

2.1

8,174

3.7

Johor

5,652.00

4.2

6,928

5.5

Melaka

5,588.00

5.3

6,849

6.2

Pulau Pinang

5,409.00

7

6,771

6.1

Terengganu

4,694.00

10.9

5,887

5.5

Negeri Sembilan

4,579.00

5.2

5,776

9.1

Perlis

4,204.00

9.2

5,387

4.4

Sarawak

4,163.00

4.9

5,354

4.6

Sabah

4,110.00

4.7

5,065

8.6

Kadar Peratus

3

Perak

4,006.00

7.5

5,012

7.2

Pahang

3,979.00

8

4,998

5.9

Kedah

3,811.00

5

4,971

5.2

Kelantan

3,079.00

3

4,214

6.3

Setelah data dibuat mengikut kaedah Taburan Kekerapan dan telah dikategorikan kami akan melakukan Deskriptif Berangka yang lebih mendalam dengan mendapatkan nilai min,median,mod di dalam Sukatan Memusat. Tujuannya adalah untuk meringkaskan lagi data yang telah di kategorikan dengan hanya satu nilai sahaja bagi menggambarkan saiz,ciri tengah dan pusat lokasi set data tersebut. Deskriptif Bergraf akan terhasil setelah Deskriptif Berangka telah disiapkan, dengan ini kami akan menggunakan carta histogram dan carta pai yang akan dihasilkan melalui perisai excel. Di dalam laporan itu juga kami dapat membuat perbandingan diantara data pada tahun 2014 dengan 2016, disini perbandingan dapat di buat bagi melihat prestasi data pendapatan isi rumah di Malaysia.

4

RUMUSAN

Secara ringkasnya dapat dirumuskan disini bahawa pengetahuan terhadap subjek pengurusan dan analitik data adalah penting untuk menghasilkan sebuah tesis yang baik. Penggunaan data daripada sumber yang betul tidak kira primer atau sekunder haruslah difahami terlebih dahulu agar data tersebut dapat digunakan dalm mempersembahkan dengan cara yang betul. Pengetahuan terhadap metodologi kajian juga penting bagi mengetahui cara untuk mendapatkan data sama ada melakukan eksperimen, kajian soal selidik ataupun pemerhatian. Setiap hasil daripada kajian tersebut akan direkodkan dan dianalisis menggunakan dua teknik iaitu analisis deskriptif berangka atau begraf. Dua teknik ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mempersembahkan data yang diperolehi dalam bentuk berangka ataupun bergraf. Pengunaan teknik deskriptif berangka adalah merujuk kepada pengiraan min, mod, median, kekerapan dan lain-lain yang datanya dipersembahkan dalam bentuk jadual. Manakala penggunaan teknik analisis deskriptif bergraf merujuk kepada persembahan data secra visualmelaui graf-graf seperti carta pai, carta bar atau histogram. Pengetahuan terhadap teknik untuk melakukan analisis ini adalah penting bagi memudahkan orang lain untuk memahami data yang kita perolehi dan dipersembahkan.

5

RUJUKAN 1) https://www.dosm.gov.my

6

CARTA GANT DAN JEJAK PERBATUAN JADUAL PERLAKSANAAN TUGASAN (GUNN CHART) PERKARA MAC APRIL MAY

JUN

JULAI

Pembentukan Kumpulan Perbincangan Tajuk Projek Penyediaan Kertas Kerja Perbincangan Pertama Bersama Pensyarah Pembaikan Kertas Kerja Pembahagian Tugas Pengurusan Data Analisis Data Laporan Akhir Projek Penghasilan Poster Pembangunan Klip Video Proek Perbincangan Kedua Bersama Pensyarah Mengumpul Semua Keperluan Kursus Dan Memuatnai Semua Keperluan Dalam Group Facebook Messenger

7

SENARAI TUGAS DAN PEMBAHAGIAN TUGAS NO 1.

TUGASAN

AHLI Semua

2.

Pembentukan Kumpulan Perbincangan Tajuk Projek

3.

Penyediaan Kertas Kerja

Semua

4.

Semua

5.

Perbincangan Pertama Bersama Pensyarah Pembaikan Kertas Kerja

E’zzati

6.

Pembahagian Tugas

Semua

7.

Pengurusan Data

Rraja Nabila

8.

Analisis Data

Raja Nabila

9.

Laporan Akhir Projek

10. Penghasilan Poster 11. Pembangunan Klip Video Projek

Semua

Ismal E’zzati Nor Shahira

12. Perbincangan Kedua Bersama Pensyarah

Semua

13. Mengumpul Semua Keperluan Kursus Dan Memuatnaik Semua Keperluan Dalam Group Facebook Messenger

Semua

8

Related Documents


More Documents from "VeronicaChristiany"