Duda Kultura Putovanja

 • Uploaded by: Rem Remetinec Privatno
 • 0
 • 0
 • March 2021
 • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Duda Kultura Putovanja as PDF for free.

More details

 • Words: 56,291
 • Pages: 121
Loading documents preview...
Dean Duda KULTURA PUTOVANJA

Biblioteka

Dean Duda

Izdaje Naklada LJEVAK d.o.o.

Direktorica PETRA LJEVAK

Urednik KRISTIJAN VUJIČIĆ

KULTURA PUTOVANJA Uvod u književnu iterologiju

Zagreb, listopad 2012.

Sadržaj © za hrvatsko izdanje Naklada Ljevak d.o.o. i Dean Duda, 2012. Knjiga je objavljena uz novčanu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Recenzentice: prof. dr. sc. NADEŽDA ČAČINOVIČ prof. dr. sc. LADA ČALE FELDMAN

Predgovor.................................................................... 7 I. II. III. IV. V.

Književnost i kultura putovanja.................................. 9 »... cio me svijet dijeli od domovine...«.................... 51 Homo viator.............................................................. 93 Poznaš li zemlju, gdjeno limun cvate?.................... 133 Drama napretka, napredak drame........................... 177

Literatura................................................................. 221

ISBN 978-953-303-534-5 (meki uvez) CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 814925 ISBN 978-953-303-535-2 (tvrdi uvez) CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 814927

Predgovor

Teme obrađene u ovoj knjizi posljedica su interesa dugog trajanja. Od pokušaja analize pripovjednog prostora, najprije u opusu Petera Handkea, zatim u korpusu antičkog romana i osnovnog pitanja može li nastati dulji pripovjedni tekst a da nije tematski vezan uz putovanje, preko zanimanja romantičarskim putopisom, temata posvećenih kulturi putovanja i figurama odmora u Zarezu, nekoliko kolegija na književne putničke teme na Odsjeku za komparativnu književnost i doktorskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, rada na antologiji hrvatskog putopisa do nešto novijih tekstova o modernističkoj kulturi putovanja, ova je knjiga zapravo problemski nastajala u valovima dvadeset i više godina. I vjerojatno bi još godinama nastajala da nije bilo Kristijana Vujičića koji je uredničkom ponudom »nastajanje« pretvorio u finalizaciju. Dijelom je, dakle, posljedica minulog rada, a dijelom pokušaj recentne i nešto sintetičnije artikulacije problema u dogovorenoj kompozicijskoj izvedbi. Cik-cak kretanje područjem kulture putovanja svjesno je izabrana strategija. Prvi je razlog kompleksnost i aspektualna pluralnost problema, a drugi pokušaj da se interpretativno formira nekoliko komplementarnih linija koje će naznačiti 7

Dean Duda

cjelinu. Završena je u vrijeme, da parafraziram popularnu pjesmu i stalno mjesto u razgovorima onih koji su ostali, kad ljetni godišnji odmori potjeraju narod s ulica pa se nekako ljudskijim pričinja grad. Zato bi je možda trebalo posvetiti upravo njima.

I. Književnost i kultura putovanja

U Zagrebu, 1. kolovoza 2012.

P

redmet ove knjige je kultura putovanja odnosno književnost kao njezin važan i nezaobilazan dio. Osnovni pojmovi, naravno, pretpostavljaju da znamo o čemu se radi barem na operativnoj razini. Vjerojatno ćemo se lako dogovoriti oko opsega i dosega pojma književnost, unatoč mnogim skliskim mjestima, različitim intervencijama u to polje i relativno zastarjelim ili pak unaprijed uzaludnim pokušajima da ga odredimo, kao i možda nešto suvislijim da ga eventualno iznova osmislimo. U sivim zonama neodlučnosti, naime, uvijek je lakše reći »i to je književnost«, ponuditi argument »propusnih granica«, načelne historijske dinamike polja i dijakronijske promjenjivosti opsega i dosega pojma, nego kategorički ustvrditi da nešto »nije književnost«. Uloga carinika nipošto nije primjerena polju književnosti, ali ni problematici putovanja, budući da taj ozloglašeni lik tradicionalno zauzima aktancijalnu ulogu »protivnika« putniku (istraživaču, pustolovu ili turistu) koji se prometnuo u »junaka«. Uostalom, književnost živi u pluralnim socijalnim likovima i njezina proizvodnja, 8

9

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

distribucija i recepcija, kao i razvedeni socijalni osjećaj »literarnog«, odavno je empirijska činjenica svakom tko je barem jednom podigao glavu i bacio pogled preko granica teksta. S »kulturom« stvari stoje vrlo slično. Inkluzivnost uvijek prolazi bolje od ekskluzivnosti jer omogućuje ekspanziju polja i dinamiku na tržištu problema. Usto, izgleda da je takva logika i socijalno isplativija – jamči neku vrstu opstanka ili barem ostanak u igri. Možda zato dijelom i jesmo tu gdje jesmo, neovisno o tome kakav ćemo predznak dodijeliti ovoj ili sličnim tvrdnjama koje pokreću dijagnostičku refleksiju. Jedan od razloga, svakako ne presudan, leži u naličju interdisciplinarnih ili postdisciplinarnih pristupa i problema, osobito onih koji su tek pomodno deklarativno osviješteni i operiraju ili se oblikuju unutar poretka koji izgleda kao epistemološki-popularna varijanta »loše beskonačnosti«. Zamislimo samo niz asocijacija koji se uvriježeno vezuje uz putovanje, od najčešćih izjava slučajnih prolaznika intervjuiranih u povodu očekivanoga dobitnog iznosa u predstojećem izvlačenju nekog modela lutrije ili igara na sreću (»otputovati«, »spakirati kufere«, »otići u egzotične krajeve«, »uplatiti turistički aranžman«, »krenuti na put oko svijeta«) do svojevrsnog booma lokalne putopisne literature tijekom posljednjeg desetljeća i već se otvara poluosmišljena analitička igra bez granica: popularni imaginarij i kontinuitet žudnje s jedne i književni (ili poluknjiževni) žanr u usponu s druge strane – elementi koji svakako ulaze u postdisciplinarni ili interdisciplinarni okvir problematike koja može podnijeti naziv »kultura putovanja«. Dobre izglede takva pristupa, nužnost njegove relacije s književnošću, ali i stajalište da ga je lakše zamisliti i ocrtati negoli sustavno izvesti, davno je prepoznao Michel Butor:

Predlažem novu znanost (one ovih godina rastu kao gljive, beru ih pod svačijom sjenkom, a neke će pri žetvi na kraju ipak donijeti plodove), usko povezanu s književnošću, znanost ljudskog premještanja koju ću iz zabave nazvati iterologijom jer u samoj riječi postoji premještanje. Ja je naravno ne mogu utemeljiti, ali evo nekoliko nabacanih preliminarnih ideja za one koji će se time pozabaviti (1999: 24).

Skica je posve logična: uključuje premještanje bez definiranih ciljeva (skitnice, nomadi), premještanje s određenim ciljem (stacioniranje, egzodus), premještanje s dvama određenim ciljevima (preseljenje, emigracija) i premještanje s dvostrukim ciljem (odlazak i povratak), a na to se nadovezuju poslovi i praznici, odlazak u inozemstvo i povratak u domovinu, hodočašća i otkrića, kao i različita prometna sredstva i vozila. Već se iz ovako obrazloženog prijedloga naziru analitički kapaciteti polja, ali i niz nedoumica, historijski lociranih plodnih partikularnosti ili pojedinačnih devijacija koje mogu voditi do novih razina fragmentacije, zanimljivih uvida i svježih motivskih momenata. Potreba da se utemelji analitika »premještanja«, dijelom upravo onako kako je to zamislio Butor, iako ne baš neposredno na njegovu tragu, urodila je u novije vrijeme smještanjem putovanja u nešto širi analitički okvir, obično određen apstraktnijim pojmovima poput mobilnosti i već spomenutog premještanja, ali i metaforičkim ili povijesno kontekstualiziranim inačicama poput razmjene, translacije, izmještanja, modernističkog egzila ili postmodernog nomadizma. U nizu relativno srodnih ili komplementarnih projekata, bilo da je riječ o kritici etnocentrične pozicije sa stajališta kulture »crnog Atlantika«, problemima modernosti

10

11

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

i dvostruke svijesti (Gilroy 2006) ili dijagnozi suvremenog stanja u uvjetima globalizacije pri čemu medijska konfiguracija izaziva reinterpretaciju frekventnih kategorija poput identiteta, doma/domovine, dijaspore, migracije i hibridnosti (Morley i Robins 1995; Morley 2000) – da izdvojimo tek dva poticajna primjera, očevidno se radi o problematici koja u koncentričnom širenju tematskih krugova suvremene humanistike ne zauzima baš beznačajno mjesto. Štoviše, kategorije koje su dugo vremena bile u nekoj vrsti nekritičke i samorazumljive cirkulacije, poput mjesta, lokacije, boravišta ili prostora, redefinirane u zamišljanju socijalne sfere kao višestruke pokretljivosti, u rasponu od sociologije do humane i kulturalne geografije, već desetak godina sudjeluju u izgradnji paradigme »nove mobilnosti« ili pak u tzv. obratu prema mobilnosti (Urry 2000, 2007; Grieco i Urry 2011), makar povremeno i s valjanim argumentima zazirali od novije povijesti humanistike koja kao da se pretvara u povijest kojekakvih obrata.1 »Obrat prema mobilnosti je postdisciplinaran«, naglašava John Urry (2007:6), budući da »povezuje različite oblike putovanja, prijevoza i komunikacije s višestrukim načinima izvedbe i organizacije društvenog i ekonomskog života tijekom vremena i širom različitih

prostora« (2007: 6). Postdisciplinarnost povratno redefinira i pretpostavljene disciplinarne prioritete i povijesno zadani predmet istraživanja pa u Urryjevu (2000) projektu sociologije za XXI. stoljeće, upravo mobilnost mijenja suvremenosti neadekvatnu koncepciju društva i društvenog, uglavnom utemeljenu na nacionalnom principu, i pretvara »društveno kao društvo« u »društveno kao mobilnost«. Postdisciplinarna mobilnost novi je izazov jedne drukčije zamišljene sociologije, dijelom podudarne sa sličnim dijagnističkim projektima koji počivaju na kategorijama »prekarnosti«, »društva rizika« ili »tekuće modernosti«. Svjesni da su proturječja samo naličje mogućih izazova, a da izazovi mogu rezultirati potpunim promašajem, ipak ćemo teže preskočiti ključno pitanje: što bi, dakle, bila/mogla biti kultura putovanja? Mimo iskušenja da po tko zna koji put parafraziramo izvod Stuarta Halla (2006) o zastrašujućim posljedicama spajanja ionako problematičnih pojmova, u njegovu primjeru »popularnog« i »kulture« u sintagmu »popularna kultura«, odnosno da se barem retorički, ponavljajući Hallov postupak, pokušamo izvući kako s »kulturom« imamo jednako toliko problema koliko i s »putovanjem« i da nam se konfuzija dodatno povećava stapanjem tih pojmova u operativnu sintagmu »kultura putovanja«, krenut ćemo – posve svjesni moguće homologije – ipak nešto drukčije. Naime, u prvom koraku sintagma se čini posve prozirnom, gotovo kalkulantskom, kao da ulazi na ista čitateljska vrata u paru s literaturom za samopomoć i lakšim verzijama postmoderne intelektualne esejistike koja se obično čita na godišnjem odmoru. Najprije: putovanje. »Putovanje, ta riječ koja se na našim ulicama, u reklamama ponavlja tisuću puta

1 Genezu

i problematiku obrata prema mobilnosti sustavno obrađuje Cresswell (2011), uz napomenu da taj obrat ne treba poistovjetiti isključivo s malenom skupinom pretežno britanskih autora i istraživača. »Jasno je da se mnogi uključeni u istraživanje tema vezanih uz mobilnost ne vide kao dio nove paradigme ili obrata«, napominje on, ali je jednako tako jasno da se »zanimanje za mobilnost širi« (2011: 555), i to u globalnim razmjerima. Pritom je, vrijedi dodati, iznimno oprezan kad je riječ o silnim »novotarijama«, kako tehnološkim tako i teorijskim, koje slave mobilnosti i stoga argumentirano zagovara »snažnu historijsku svijest« (2011:55) u istraživanju fenomena prije negoli se objavi neka »paradigma nove mobilnosti« i, otprilike, tekuće stoljeće proglasi posve drukčijim u odnosu na sve što se događalo prije njegova početka.

12

13

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

jest sama zavodljivost« (Butor 1999: 24), ali upravo stoga što jest »zavodljivost« kao da mobilizira jednodimenzionalni zasićeni svijet malograđanskih sanjarija i neizostavnu problematiku stila života, kao da hrani srednjoklasni imaginarij, proizvodi distinkciju, socijalni i simbolički višak onih koji si mogu, na primjer, čiste zavodljivosti radi, priuštiti »Kubu prije negoli Castro umre«. Možda je slijed asocijacija politički jednosmjeran, ali uglavnom nije netočan. Putovanje jest doista mjesto distinkcije, i to ne samo putnika u odnosu na one koji ne putuju nego i između putnika samih jer sociokulturno ili pak socioekonomski uspostavljena hijerarhija destinacija pretpostavlja različit »putnički kapital«. Distinkcija je uvijek znak diferencijacije koja se nalazi u središtu društvenog života. Spomenuta Kuba, suvremeni Berlin ili recentni »Beograd preko vikenda« vjerojatno su dovoljno jasni i analitički jednostavni primjeri poput svojedobno Krležina Izleta u Rusiju 1925, iako se radi o drukčijem institucionalnom položaju diskurzivnih izvedbi i političkoj energiji konkretnog putničkog iskustva. »Jedino ljudi stvaraju prostor u kome se kreću i izražavaju. Prostori se rađaju i umiru poput ljudskih društava; oni žive, imaju vlastitu povijest«, upozorio je davno Pierre Francastel (1974: 138) u pokušaju analize tektonike donjeg ruba renesansne koncepcije prostora početkom XV. stoljeća. Naime, dodaje on: »Promijenjena je mjera svijeta, te nužno, njezina plastička predodžba mora ići za njom« (1974: 138). Iako Francastelova opaska potječe iz problematike nešto drukčije strukturiranog polja, njezin analitički kapital uvelike nadmašuje disciplinarne granice, osobito ako se uzme u obzir tzv. prostorni obrat ili obrat prema prostoru (Warf i

Arias 2009), odnosno suvremeniji pristupi različitim aspektima spacijalizacije koji su, na primjer, u okviru kulturalne, kritičke, humane/humanističke geografije i socijalne teorije u »uvjetima globalizacije« ili, nešto uže, u okviru književne geografije otvorili problem kulturne proizvodnje prostora ili mjesta.2 Može li obrat prema prostoru doista biti najvažniji politički i intelektualni ulog humanistike na početku trećeg milenija kao temeljit pokušaj razvijanja kreativnije i kritički učinkovitije ravnoteže prostornog/geografskog i temporalnog/historijskog (Soja 2009),3 treba još, dakako, vidjeti, ali već je u samoj ideji sadržana promjena koja, ako ništa drugo, preispituje uvriježeno stanje stvari i otvara polje spacijalnosti analizi poput, na primjer, Harveyjeva (2001) projekta kritičke geografije i politički dalekosežne analize kapitalističke proizvodnje prostora. U nekoj vrsti metaforičkog prijenosa mogli bismo reći da kad se god promijeni »mjera svijeta«, mijenjaju se i uvriježene kulturne hijerarhije, ali, naravno, vrijedi i obrnuto. Zato se u distinkcijama klasnog imaginarija, neovisno o političkom naglasku, skriva raznovrstan analitički materijal. Nevjerojatna pustolovina četiri stotine navijača Athletica iz Bilbaa koji su, umjesto na finalnu utakmicu Europske lige što ju je njihov klub 9. svibnja 2012. igrao u Bukureštu, doputovali u Budimpeštu, pretpostavivši da je to njihova destinacija, jednako je tako rječit primjer, pristupili mu s postkolonijalnog

14

15

2 Kod

nas o tome, u dominantno antropološko-etnološkom okviru, usp. zbornik što su ga priredile Čapo i Gulin Zrnić (2011).

3 Status

prostora u diskurzu modernih humanističkih i društvenih znanosti, njegovu zapostavljenost, kao i smjerove rekonceptualizacije koji u okviru kritičke teorije društva dovode do »preraspodjele« odnosno nadoknađivanja disbalansa u odnosu na problem vremena, temeljito obrađuje Soja (1989).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

stajališta u tumačenju europske postsocijalističke periferije ili pak, jednostavnije, iz putničkog imaginarija alkoholizirane nogometne navijačke prakse. Stoga ćemo u mnoštvu definicija i redefinicija, prijedloga i noviteta izabrati put koji, s jedne strane, pretpostavlja kompleksnost i relativnu nezamjenjivost »putovanja«, a s druge računa na »književnost«. Možda ga je najsmislenije obrazložio James Clifford, sažimljući ključne naglaske suvremenijih pristupa putujućim kulturama ili kulturi kao putovanju:

U drugom koraku: kultura. Kao svojevrsna sigurna ulaznica u mekanu strukturu suvremene humanistike, prepoznata kao komplicirana u mnogobrojnim pokušajima definicije, prihvatljiva u svojoj problematičnosti, nepretenciozna u svojoj pretencioznosti i obrnuto, rastočena i sveprisutna u frekvenciji pristupa koji se ničim izazvani i postdisciplinarno locirani formalno kite hipertrofiranom odrednicom kulturalnih studija, a da pritom ne dijele ni očekivani minimum posredovanih veza s tradicijom začetom početkom 1960-ih u Birminghamu. Lakoća kojim bismo, na primjer, usporedili Biciklistički dnevnik Davida Byrnea i Putopisne reportaže. Biciklom kroz Hrvatsko zagorje, Prigorje, Podravinu i Slavoniju Fra Ma Fua odnosno Franje M. Fuisa i usput uključili još kojeg zaboravljenog ili znanog biciklista, historijsku lociranost, površno dotaknuli novinarstvo i popularnu glazbu, vjerojatno bi mogla udovoljiti minimumu postupka tipičnog ne samo za akademsko polje kulturalne analize bicikla i biciklista.4 Kad bismo još pridodali recentniji sociološki ili kulturnohistorijski interes za automobil, točnije, za automobilnost koja ujedinjuje autonomiju i mobilnost (Featherstone, Thrift

Pojam »putovanja« kako sam ga koristio nikako ne može pokriti sva ova različita premještanja i interakcije kojih sam se upravo prisjetio. A, ipak, doveo me u ova granična područja. Držim se »putovanja« kao pojma kulturne usporedbe upravo zbog njegove povijesne ukaljanosti, njegovih asocijacija s rodnim, rasnim tijelima, klasnim privilegijama, specifičnim načinima prijenosa, utabanim stazama, agentima, granicama, dokumentima i sličnim. Draži mi je od naizgled neutralnih »teorijskih« pojmova kao što je »premještanje«, koji bi povlačenje ekvivalenata preko različitih povijesnih iskustava mogli učiniti prelaganim. (...) »Putovanje« nosi neizbrisivu mrlju lokacije po klasi, rodu, rasi i određene literarnosti (2006: 331).

Ako Butor iterologiju tijesno povezuje s književnošću, a Cliffordu putovanje nosi neizbrisivu mrlju »određene literarnosti«, raspolažemo barem dovoljnim razlogom aspektualnog oblikovanja polja i njegovih osnovnih elemenata, posve svjesni da se u postdisciplinarnom širenju problematike pojavljuju nove, podjednako smislene kategorije. 16

4 Prijevod

Byrnea je 2010. objavila zagrebačka Planetopija, a Fuisove biciklističke reportaže iz 1930-ih virovitički ogranak MH-a 2011. U nešto drukčijem, romanističko-komparatističkom kontekstu biciklistička putovanja/putopisi predmet su sustavne bibliografske i analitičke obrade. Upućujemo tek na primjer pariškog Centra za proučavanje putopisne književnosti (Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages − http://www.crlv.org/swm/Page_accueil_swm1.php, 2. VII. 2012) na Sorbonni (Paris IV) i njihovu bazu posvećenu biciklističkim putopisima u razdoblju od 1883. do 2008. (Récits de voyages à bicyclette). Više od tri stotine tekstova oblikuje svojevrsnu povijest objavljenih biciklističkih putopisa u četiri distinktivna razdoblja: 1) 1883. − 1912. – preteče, 2) 1922. − 1947. – strasni biciklisti i pustolovi, 3) 1947. − 1980. – marginalci (zbog potpune dominacije automobila), i 4) od 1980. do naših dana – ponovno otkrivanje bicikla. U ovako postavljenom modelu i količini tekstova pretpostavljeno proučavanje Fuisovih biciklističkih putopisa izgleda vrlo smisleno.

17

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

i Urry 2005) ili za kulturu (američkih) prometnih odnosno automobilskih nesreća, nezgoda, sudara itd. (car crash culture) od Alberta Camusa preko Jamesa Deana do princeze Diane (Brottman 2002), tek bi nas korak dijelio od spomenute epistemološko-popularne »loše beskonačnosti« povijesno lokalnije varijante problema u rasponu od filma H-8 Nikole Tanhofera do medijskog arhiva, popularne mitologije, različitih žanrovskih reakcija (tužaljki, obljetničkih tekstova, viceva) i kulturalne analize pogibije Džemala Bijedića, Silvane Armenulić, Tomislava Ivčića ili, na primjer, Dražena Petrovića. Politika, estrada i sport – ulazne točke u polje popularne kulture koje posljednjih pedesetak godina, nakon što se napokon etabliralo i izazvalo dalekosežne tektonske poremećaje u humanističkim disciplinama, uglavnom zbog relativne progresije banalnosti drži recentniji ritam nekritičke uposlenosti »kulture« u analitičkom diskurzu. Kao što se svojedobno uspjeh nije mogao kontrolirati, jednako tako ne može se kontrolirati ni stagnacija ili razvodnjenost. Zato ćemo u operativnom određenju »kulture«, kao prijeko potreban korektiv njezinoj nekonfliktnoj ekspanziji ili adutu iz rukava za svaku priliku, iskoristiti semantičko polje uvelike podudarno Cliffordovu izboru i zagovoru putovanja. Richard Johnson je svojedobno, u temeljitoj raspravi posvećenoj teoriji, praksi i varijantama kulturalnih studija, ponudio tri osnovne pretpostavke koje u potpunosti remete jednodimenzionalnu upotrebu pojma:

njem društvenih odnosa i s dobnom opresijom kao oblikom ovisnosti. Druga je da kultura podrazumijeva moć i pomaže stvaranju nejednakosti u sposobnostima pojedinaca i društvenih skupina da odrede i ostvare svoje potrebe. Treća, koja proizlazi iz prve dvije, jest da kultura nije ni nezavisno niti izvana određeno područje, nego poprište društvenih razlika i sukoba (2006: 65).

Prva je da su kulturalni procesi tijesno povezani s društvenim odnosima, osobito s klasnim odnosima i klasnim formacijama, s podjelama prema spolu, s rasnim strukturira-

Johnsonove pretpostavke potrebno je doista doslovno uzeti kao pretpostavke, čak i onda kad se analitika materijala ili interpretacija određenih tekstova kreće u nešto drukčijem smjeru ili se odvija na različitim razinama. Ali iz ovako postavljenog problema kulture posve je jasno da se »kultura putovanja«, kojom operativno označavamo područje koje okuplja povijest i analizu praksi putovanja i njima pripadnih socijalnih, ekonomskih i tekstualnih/diskurzivnih formi, i sama dijelom oslanja na prikladnost »kulture« kao »kišobranskog termina«, osobito nakon analize Raymonda Williamsa, tzv. obrata prema kulturi, već spomenutog etabliranja popularne kulture kao akademskog polja, ekspanzije kulturalne antropologije, etnologije i kulturalnih studija. Podsjećamo na toliko puta iskorištene Williamsove (2006) smjernice: idealna definicija određuje kulturu kao »stanje ili proces čovjekova usavršavanja u odnosu na određene apsolutne ili univerzalne vrijednosti« (2006: 35), a njoj primjeren analitički postupak jest »otkrivanje i opisivanje onih vrijednosti u životima i djelima koje kao da stvaraju bezvremeni poredak ili su pak neraskidivo vezane uz univerzalno ljudsko stanje« (2006: 35); dokumentarna pokriva »kulturu kao skup djela uma i mašte u kojem su, vrlo detaljno i na

18

19

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

različite načine, zabilježene misli i iskustvo ljudi« (2006: 35), pri čemu se analiza uspostavlja kao »kritička djelatnost kojom se opisuju i vrednuju narav misli i iskustva, jezične pojedinosti, oblik i konvencije« (2006: 35); i, napokon, socijalna definicija, koja kišobranski pokriva gotovo sve što nam može pasti na pamet, pretpostavlja »opis posebnog načina života u kojem se određena značenja i vrijednosti ne izražavaju samo u umjetnosti i mišljenju, nego i u institucijama i u svakodnevnom ponašanju« (2006: 36) i pritom analizu kulture vidi kao »pojašnjavanje značenja i vrijednosti, implicitnih i eksplicitnih u posebnom načinu života, u posebnoj kulturi« (2006: 36). Takva analiza, nastavlja Williams, »uključuje i analizu sastavnica načina života koje, prema zagovornicima drugih definicija, uopće nisu ‘kultura’: organizaciju proizvodnje, strukturu obitelji, strukturu institucija koje izražavaju ili uređuju društvene odnose, karakteristične oblike kojima članovi društva komuniciraju« (2006: 36). Naime, Williamsova trostrukost idealne, dokumentarne i socijalne definicije kulture, kao i iz nje izvedeni modeli analize, unatoč načelno emancipativnom momentu što ga je socijalna definicija svojedobno izazvala u britanskom kontekstu, otvorivši u prvom koraku popularno industrijske modernosti kao kulturu, ipak računa na sinergijski učinak:

od spomenutih kategorija − koja ne uključuje odnos prema ostalima, jednostavno neprimjerena (Williams 2006: 37).

Svaki od tri glavna načina definiranja kulture ima smisla, pa bi, ako je tome tako, naša pažnja trebala biti usmjerena upravo na njihove međusobne odnose. Čini mi se, stoga, da bi svaka primjerena teorija kulture morala sadržavati tri područja činjenica istaknutih u spomenutim definicijama te da je, susljedno, svaka pojedina definicija − unutar bilo koje

Relacijska operativna matrica u definiranju kulture jest svojevrsna metodička napomena i kad bismo u svaki od njezinih elemenata uronili putovanje kao svojevrstan lakmus-papir, već bismo dobili tri moguće razine opisa »kulture putovanja«: od kanonskog sustava vrijednosti i civilizacijskih dostignuća preko arhiva tekstova koji se motivski u različitim medijima, žanrovima i režimima vezuju uz putovanje do konkretnog konteksta socijalnog života odnosno življene svakodnevne kulture i njezine motivske prošaranosti idejama i praksama putovanja (kretanja, hodanja, šetnje, vožnje, plovidbe, leta itd.) na svim razinama socijalne stratifikacije, elementima posve komplementarnim, na primjer, Cliffordovim ili Johnsonovim stajalištima. Namjera ovih uvodnih razmatranja jest da još jednom uputimo na iznimnu složenost problema i pluralnost njegovih aspekata, derivacija i distorzija, kao i da iz te spoznaje izdvojimo određene demarkacijske linije, svojevrsnu politiku orijentira koja računa na vlastito aspektualno upisivanje, ali ujedno pretpostavlja svijest i o vlastitim ograničenjima i o kompleksnoj gibljivoj cjelini. U tom je smislu posve jasno da je područje interesa koje se u posljednje vrijeme gotovo uvriježeno naziva kulturom putovanja (travel culture/ culture of travel, Reisekultur, la culture du voyage) izloženo višestrukoj razmjeni. Budući da je problemski uspostavljeno kao interdisciplinarno odnosno postdisciplinarno, okuplja različite tipove znanja i analitičke pristupe koji, uz veoma raširenu svijest o složenosti problematike putovanja, ipak

20

21

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

razumljivo privilegiraju neke njezine elemente i aspekte. Ta se privilegiranost, kao što smo pokušali naznačiti, vjerojatno može povezati s polaznim disciplinarnim stajalištima i ograničenjima ili pak s porastom i padom vrijednosti određenih pitanja na akademskom tržištu, ali upravo je postdisciplinarna lociranost područja kulture putovanja ono što omogućuje cirkulaciju i razmjenu, svojevrstan dijaloški višak koji, s jedne strane, služi kao dobrodošao korektivni mehanizam pretpostavljenim disciplinarnim ograničenjima, a s druge kao prijeko potreban epistemološki kapital. Pitanje je, naravno, u kojoj se mjeri mogućnost višestruke razmjene doista prakticira na različitim lokacijama koje općenito artikuliraju interes za mobilnost, premještanje i putovanje, bilo da su, na primjer, usmjerene prema dokolici, turizmu i godišnjem odmoru, identitetima i imagologiji, kolonijalnim i postkolonijalnim pitanjima, fenomenima modernosti i postmodernosti ili pak različitim putničkim tekstualnim praksama. Jednako tako nećemo moći izbjeći kontinuitet plodne sumnje, čak i ako ga uvjetno svedemo samo na plošni dojam, da većina suvremene postdisciplinarno locirane humanistike raspolaže manje ili više kanoniziranim supstratom općih utjecaja »jakih autora« i tako proizvodi temeljno jedinstvo, gotovo jednoglasnost u deklariranoj pluralnosti. Suženje fokusa na konkretne upotrebe sintagme »kultura putovanja« u analitičkom diskurzu vjerojatno ne otklanja spomenute poteškoće, ali barem omogućuje orijentaciju. Sintagma je intenzivnije počela cirkulirati u njemačkoj humanistici prije dvadesetak godina pa bismo je dijelom mogli opravdati i prijevodom, preuzimanjem ili širenjem termina Reisekultur. U uredničkoj napomeni koja otvara opsežan

zbornik Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus (Bausinger, Beyer i Korff 1991), nećemo naći precizniju definiciju, ali se iz objašnjenja i opisanog materijala može oblikovati njezin operativni doseg. Iz različitih povijesno artikuliranih načina putovanja, zajedno s putnicima, putničkim/prometnim sredstvima, okolnostima i pripadajućom infrastrukturom, ocrtava se projekt jedne Reisekultur, uz naglašenu svijest da putovanje nije rezervirano samo za jednu znanost ili disciplinu, nego predstavlja složenu temu koja okuplja socijalnu i kulturnu povijest, povijest tehnike, religijsku povijest, povijest književnosti, kao i povijest umjetnosti. Za razliku od tako ekstenzivnog projekta, koji u rasponu od hodočašća do modernog turizma obuhvaća nekoliko stoljeća, drugi je primjer povijesno ograničenog i konkretnog raspona. Zbornik Reisekultur in Deutschland: Von der Weimarer Republik zum »Dritten Reich« (Brenner 1997) posvećen je Njemačkoj u razdoblju od 1918. do 1945. U uvodnom tekstu književni povjesničar Peter J. Brenner, koji je inače autor u zbornik uvrštene rasprave o mijenama putopisa u to vrijeme, nekoliko puta koristi sintagmu, i to uglavnom s navodnicima, svjestan skliske višestrukosti područja u čijem se središtu kao svojevrsna jezgra nalazi čin putovanja. Razine opisa i analize koje unatoč oprezu stvaraju tadašnju Reisekultur iznova uključuju razloge i posljedice putovanja, brojne forme tijesno povezane s infrastrukturom, različitim izletničkim, dobnim (na primjer: omladinskim) putničkim organizacijama, agencijama i uredima. Putovanje kao središnja djelatnost jednako tako proizvodi određeni korpus literature, i to ne samo putopise u klasičnom smislu nego raznovrsno žanrovsko polje tekstova, oglašivačkog materijala,

22

23

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

izvještaja, pjesama i školskih sastavaka posvećenih putovanju. Napokon nastaje i nešto poput ideologije putovanja (Reiseideologie) karakteristične za onodobnu kulturu putovanja, a okuplja »refleksije o putovanju, njegovu smislu i funkciji u društvu« (Brenner 1997: 2). Rudy Koshar (2000) napominje da njemački proučavatelji terminom Reisekultur općenito označavaju prakse i tradicije putovanja u slobodno vrijeme odnosno putovanja u vrijeme dokolice (leisure travel), što bi s obzirom na strukturu problema moglo biti manjkavo određenje, ali nije pogrešno i može se uvelike opravdati ciljanom aspektualnošću pristupa. Naime, Kosharovo područje analize obuhvaća konkretan žanr i njegove dijakronijski uspostavljene likove u Njemačkoj otprilike prve polovice XX. stoljeća. Materijal za analizu pluralnog fenomena »njemačkih kultura putovanja« čine reprezentativni putnički/turistički vodiči, i to u namjeri da se pokaže kako povijest i interakcija različitih kultura putovanja osvjetljavaju višestrukost značenja modernog turizma. Proizlazi da su turistički vodiči kao specifični tekstovi – u dijakronijskom rasponu od dugotrajne hegemonije liberalnoga srednjoklasnog imaginarija Baedekera, koja slabi pred Prvi svjetski rat, preko triju distinktivnih kultura putovanja u međuratnom razdoblju koje promoviraju modernističku seksualnost, identitet radničke klase i nacionalsocijalistički projekt, do poslijeratnog razdoblja u kojemu stranci, odnosno »autsajderi« pomažu u određenju nacionalnog identiteta domaćih (»insajdera«) na primjeru prvog vodiča na engleskom jeziku (Fodor’s Germany 1953) – obilježeni određenim kulturama putovanja iz kojih turist-čitatelj izvodi značenje i stječe ideološku orijentaciju. To zapravo upućuje na činje-

nicu da se horizont turističkog znanja, iako je u temelju putovanja individualno iskustvo, može povezati s evolucijom kolektivnog identiteta. »Postojanje različitih kultura putovanja može se iščitati iz pripovjednog stila kojim je oblikovan vodič, načina na koji se odnosi spram povijesnog i političkog konteksta, sadržaja njegova itinerarija, kao i iz tona i usmjerenosti njegovih opisa« (Koshar 2000: 16), a ključ je u tome kako (i što) ti elementi govore o širem kulturnom značenju, kako izazivaju »autoslike« i »heteroslike« u kompleksnom procesu uspostavljanja odnosa između doma/domovine i dokoličarske izmještenosti. »Pojam kulture putovanja«, nastavlja Koshar konkretnije vezano uz naš problem, »dopušta povezivanje književnih, socijalnih, kulturnih i političkih dimenzija literature turističkih/putničkih vodiča i uspostavljanje veza sa širim društvenim procesima« (2000: 16). Došli smo zapravo do točke koju su već, zahvaljujući »putovanju« i »kulturi«, uključili Clifford i Johnson, ali ovaj se put društvena stratifikacija i položaji različitih identiteta pojavljuju u množini područja kao »kulture putovanja«. Konkretno povijesno razdoblje omogućuje da se u teksturi vodiča prepoznaju različite konfiguracije kulture putovanja odnosno različiti interesi, pomaci u dominantnim preokupacijama i historijska dinamika. Kosharova pluralnost kultura putovanja dijelom proizlazi iz pripovjednog stila kojim je vodič pisan, dakle već se iz naracije ili odabrane narativne strategije može uspostaviti znakovna vrijednost koja vodi do različitih kultura putovanja. Upravo je u tom smjeru analizu turističkih vodiča poduzeo svojedobno i Paolo Bertetti (1999) koji je na tragu Greimasovih semiotičko-naratoloških istraživanja razvrstao

24

25

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

turističke vodiče prema odnosu spram triju narativnih modaliteta – znanja, želje i moći. Kategorija znanja, u koju je uvršten i Baedeker, odgovara idealnom turistu: »Obavijesti su podrobne i točne, stil je škrt i impersonalan, izričito u trećem licu, a obraćanje čitatelju je vrlo rijetko. Itinerariji su prikazani, ali su okupljeni u zasebnom dodatku i stoga ne ulaze u knjižnu cjelinu koja je abecedno raspoređena prema lokalitetima. Namjera je enciklopedijska: vodič mora idealnom turistu, koji je upravo pristigao i odsjeo, na najbolji mogući način, esencijalno ponuditi najvažnija i najpotpunija moguća znanja o mjestima koja treba posjetiti« (1999: 23). Modalitet moći računa na konkretnost putovanja, kako autorovu tako i pretpostavljenog naslovljenika: »Unutar različitih cjelina raspored izlaganja sugerira, i to prilično slobodno, kronološki slijed posjeta. Budući da je pripovijedanje raspršeno, znatiželja je filtrirana kroz izravno iskustvo autorskoga pripovjedača, izlaganje ispunjeno anegdotama i prisjećanjima, pa gotovo da mjestimice podsjeća na dnevnik putovanja. (…) Kao što se može naslutiti, drukčiji je i stil, u pravilu jednostavan i kolokvijalan, mjestimice na granici banalnoga. Rasprostranjeno je prvo lice: autorsko je ja vrlo nametljivo i obraća se jednom ti čitatelju (ili češće vi), koji je izričito prisutan u tekstu kao naslovljenik komunikacije« (1999: 23). I, naposljetku, treći modalitet želje odgovara promotivnim turističkim publikacijama u kojima vizualni materijal gotovo prevladava nad tekstualnim dijelom, a naslovljenika traže među onima koji još nisu otputovali, kao i među onima koji to neće nikad učiniti: »Ilustracije su pažljivo odabrane tako da izazovu i prikažu atmosferu. Tekstualni je dio nešto sintetičniji, ne obiluje pojedinostima (primjerice, detaljima

o umjetničkim djelima izloženim u muzeju ili dostupnim u crkvi), naglasak je uglavnom na zanimljivostima, lokalnoj boji i opisima atmosfere, a stil je pomalo elegičan i slikovit« (1999: 23). Gotovo da bismo poput Koshara mogli zaključiti kako su posrijedi tri različite kulture putovanja, doduše ne baš u zgusnutom dijakronijskom rasporedu, ali taj zaključak ne bi predstavljao nikakav poseban uvid jer ga ionako u nešto drukčijim formulacijama ponavljaju različiti pristupi kulturi putovanja. Jednako se tako engleska ili francuska inačica sintagme kojom određujemo područje može naći u relativno korisnim pregledima i pokušajima analize bez neke dublje problematizacije njezina porijekla i selektivne ili neselektivne logike upotrebe (Traynor Williams 1998; Bertrand 2004), bilo da se radi o različitim interdisciplinarnim pristupima ili konkretnijoj analizi praksi i diskurza od pojedinačnog iskustva do stvaranja kolektivne kulture putovanja. Pluralizam aspekata u području kulture putovanja ne treba pritom miješati s pluralizmom koncepcija distinktivnih kultura putovanja jer se u problemskom slijedu područja uvijek može pronaći i dodati neka nepopunjena niša, dok obrazloženi pluralizam koncepcija, bio tipološki ili dijakronijski, uvijek uvodi viši stupanj reda u materijal istraživanja, čak i kad je posvećen uže lokalnom, distinktivnom modelu putovanja kao kulturne prakse u određenom vremenskom razdoblju ili ideji kulturnog odnosno kultiviranog turizma (Fontanies 2003). Pluralizam je, na primjer, na temelju različitih putničkih pozicija prepoznala i kulturalna geografija. »Putovanje je prostorna praksa koja je u žarištu geografije«, tvrdi Mike

26

27

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Crang (2008: 63), najprije jer se u počecima ta disciplina temeljila na pričama putnika da bi se ljudima koji su »ovdje« govorilo što se događa »ondje«. Stoga je razumljivo da je trajno zaokupljena »kulturom putovanja u kojoj nije riječ samo o specifičnom pogledu na svijet, nego i o toj utjelovljenoj praksi« (2008: 64). Prakse putnika i turista dvije su različite kulture putovanja, uz treću koja u epistemološkom rasporedu pripada istraživaču. Implikacije tih triju pozicija jesu društvene razlike u statusu, pri čemu je turist, naravno, na dnu pretpostavljene hijerarhije pa bismo tako o kulturama putovanja mogli razmišljati kao o »specifičnim načinim strukturiranja iskustva« (2008: 66), s onu stranu neplodnih fiksnih dihotomija, na primjer, domaćeg i stranog. Upravo ideja o specifičnim načinima strukturiranja iskustva dinamizira koncepcije prostora i mjesta, i u novije vrijeme tumači ih kao »nešto što neprestano nastaje, što je u tijeku i što je neizbježno upleteno u odnose moći« (Hubbard 2008: 78). I ta je citirana formulacija dugi odjek transformacije što su ih neke humanističke discipline, na primjer antropologija, doživjele proteklih nekoliko desetljeća, ponajprije u skladu s operativnim zaživljavanjem teze da je kultura prije ruta, trasa ili put, odnosno kretanje ili putovanje negoli stvar ukorijenjenosti, smještenosti, boravišta, ukratko: statičnosti. Na sličan je način, kao što smo nagovijestili, i suvremeno društvo odnosno »socijalno« definirano kao mobilnost, a ne tek kao statična povezanost (Cresswell 2006). Većina suvremenijih pristupa fenomenu kulture putovanja s pravom ukazuje na njezin demokratski potencijal odnosno, da pojasnimo pomalo apstraktnu formulaciju, historijski locira presudnu činjenicu da je proces modernizacije

koji različita područja života, poput obrazovanja ili javne zdravstvene zaštite, otvara onima – s elitističkog stajališta obično u liku mase, opasnih klasa ili širokih slojeva naroda – koji im ranije nisu mogli pristupiti, ključan faktor progresije polja u posljednja dva stoljeća. Postoci, udjeli, prometna infrastruktura, razvitak i financijska dobit industrije turizma učestala su opća mjesta što ih istraživači retorički uvode kao snažan početni argument vidljivosti, karaktera i značenja demokratizacije putovanja. Takav iznimno potkrijepljen i aspektualno domišljen pristup, iako veoma često disciplinarno reducira putovanje isključivo na turističku praksu, možemo radno uspostaviti kao svojevrstan posredovani poticaj nizu obrata ili transformacija što smo ih ugrubo naznačili. Upravo je činjenica demokratizacije putovanja, koja intenzivnije započinje sredinom XIX. stoljeća, kao tek jedan motiv u procesu modernizacije – Immanuel Wallerstein (2005) taj proces interpretativno razlaže na modernizaciju tehnologijom i modernizaciju emancipacijom – negdje u ishodištu širenja problematike i terminoloških invencija sažetih u gotovo reklamnoj konstataciji da je »mobilnost, ukratko, vitalna« (Adey 2010: 4). Raspravu o tome je li mobilnost pritom tek jedna od varijanti prekarnosti ili pretpostavlja drukčiju vrijednosnu, nešto afirmativniju podlogu u razmatranju suvremene kulture kao putovanja ili suvremenog društva kao mobilnosti, ostavit ćemo ipak za neku drugu priliku i pridodati još jedan zanimljiv analitičko-dijakronijski model koji može biti upotrebljiv u nešto općenitijoj historizaciji polja kulture putovanja. Riječ je o zanimljivoj analitičkoj paraleli između različitih stanja kapitalizma (oblika društva) i u njima prak-

28

29

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ticiranih oblika putovanja koji se donekle mogu shvatiti i kao slijed dominantnih kultura putovanja u diferenciranim načinima funkcioniranja kapitalizma, ali i njima sukladnih tipova gostoprimstva/ugošćivanja odnosno načina odsjedanja i boravka gostiju (Lash i Urry 1987, 1994; Urry 1995). Naime, Lash i Urry uočavaju da: a) pretkapitalizmu odgovara organizirano istraživanje (najbliži je model otprilike organizirana istraživačka ekspedicija), b) liberalnom kapitalizmu – u vrijeme nastanka slabih modernih nacionalnih država, početka industrijalizacije i urbanizacije – individualno putovanje bogatih, c) organiziranom kapitalizmu, uz dominaciju zapadnjačkih kolonijalnih sila i jake regionalne ekonomije s urbanim industrijskim središtima, odgovara organizirani masovni turizam, i, naposljetku, d) dezorganiziranom kapitalizmu (otprilike u vremenu postmodernih, postindustrijskih društava, opadanja nacionalne ekonomije i transformacije nekad industrijskih gradova) – »kraj turizma« odnosno »ljudi su većinu vremena turisti, bilo da su doslovno mobilni ili su iskusili mobilnost zahvaljujući nevjerojatnoj fluidnosti višestrukih znakova i elektroničkih slika« (Lash i Urry 1994: 259). Kad je pak riječ o vrstama gostoprimstva (smještaja gostiju, odsjedanja na putovanju), pretkapitalističko društvo kombinira otvoren i komercijalni tip, liberalni kapitalizam samo komercijalni, o čemu svjedoči gradnja velikih hotela u kasnom XIX. stoljeću dostupnih svakome tko može platiti, organizirani kapitalizam preferira logično komercijalni, ali organizirani, uređeni, »aražmanski« model kako putovanja tako i turizma, a dezorganiziranom obliku, budući da je istodobno uključio i kulturnu, potrošačku, ekološku, lokalnu kao i globalnu dimenziju, odgovaraju upravo takvi plural-

ni oblici putničkog smještaja i boravka. Posljednja kao da priprema teren za figuru postturista (post-tourist) koja će se pojaviti u kasnijim analizama postmodernog turizma (Urry 2002). Strukturne podudarnosti društveno-ekonomskog načina proizvodnje, koncepcije putovanja/turizma i načina odsjedanja možemo doista protumačiti kao četiri dominant­na susljedna modela, naravno uz napomenu da dominacija jednog od njih ne znači potpuni nestanak ranijih, nego udovoljava analitičkoj figuri metaforičkog premještanja iz centra u periferiju, sudjeluje u polju logikom prežitka ili pak alternativne putničke prakse. Vratit ćemo se nakratko odnosu između putovanja i područja kulture putovanja s jedne, i već nekoliko puta dotaknute problematike mobilnosti s druge strane. To činimo iz dva razloga: ponajprije jer se, kad je mobilnost posrijedi, posve uvjetno radi o problematici više razine apstrakcije ili šireg opsega i dosega u odnosu na putovanje, kao i zato da u tu raspravu uključimo književnost. Kulturalni geograf Tim Cresswell (2006) određuje mobilnost najprije kao općenitu činjenicu premještanja prije konkretnije specifikacije prema tipu, strategijama i društvenim implikacijama čina kretanja. Da bi pojasnio logiku koncepcije, uključuje »tri relacijska momenta« (2006: 3). Mobilnost je najprije »puka činjenica«, nešto što se može opaziti, čisto kretanje ili, pobliže, apstrakcija kretanja iz točke A do točke B – kompjutorski zabilježena bilo u sportskim laboratorijima, studijima za animaciju ili biometrijskim sustavima na aerodromima. Zatim je mobilnost i niz ideja mobilnosti onako kako su zahvaljujući prikladnim reprezentacijskim strategijama izvedene u različitim područjima »od filma do prava, od medicine do

30

31

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

fotografije, od književnosti do filozofije« (2006: 3). Takva je mobilnost osmišljena jer proizvodi značenje koje, naravno, može biti i ideološko. Jednostavna činjenica kretanja od jedne do druge točke stječe/proizvodi konkretnije značenje i zato u kontekstu postaje sinonim za različite stvari, na primjer za »slobodu, transgresiju, kreativnost ili sam život« (2006: 3). I, napokon, treći relacijski moment uključuje mobilnost koja se prakticira, iskušava i otjelovljuje kao način bivanja u svijetu – kao, na primjer, hodanje, bolnih nogu, na vjetru – dakle konkretna mobilnost koja se, naravno, u relacijskim odnosima može predstaviti na različite načine: »Mobilni ljudi nisu nikad jednostavno ljudi – oni su plesači i šetači, vozači i sportaši, izbjeglice i građani, turisti i poslovni ljudi, muškarci i žene« (2006:4). Na stranu pitanje mogu li po ovim interpretativnim kriterijima ili uopće u bilo kakvu problemskom okviru postojati »jednostavno ljudi«, Creeswellov je analitički okvir primjeran način kako kulturalna/humana/humanistička geografija u novije vrijeme pristupa mobilnosti. U nastojanju da osmisli »mjesto« kao osnovni značenjski element ne samo discipline – naime: »Humana/humanistička geografija jest proučavanje mjestâ« (Cresswell 2004: 1) – nego i spacijalne/mjesne konkretnosti svakodnevnog života (dječje sobe, kvartovskog parka, trgovačkog centra itd.), ova poticajna disciplina operira kategorijalnim aparatom i idejama uvelike tipičnim za većinu suvremene humanistike koja se susrela i susreće s tzv. Teorijom. Ne radi se nipošto o prijekoru ili deficitu koji nužno umanjuje smisao i doseg analitičkih uvida poput čitanja »krajolika kao teksta« niti bismo pak htjeli iskoristiti argument »papagajstva«. Riječ je jednostavno o činjenici

da određeni korpus znanja u različitim disciplinama ulazi u drukčije konfiguracije, nailazi na različite cjepne podloge i stoga ne mobilizira promjene, probleme i interese u isto vrijeme pa se, na primjer, sa stajališta proučavanja književnosti – ili, točnije, cirkulacije elemenata različitih obrata – neke stvari u silnim reprodukcijskim ciklusima ponekad mogu učiniti nešto banalnijima nego što možda zapravo jesu. To je upravo jedan aspekt već spomenute sumnje vezane uz jedinstvo u deklariranoj različitosti. Preusmjerimo, na primjer, inače domišljenu Cresswellovu ideju mobilnosti u područje »gledanja« i ustvrdimo da su gledači/promatrači uvijek djeca i slikari, arhitekti i voajeri, ljudi slabijeg vida i daltonisti, građevinski poduzetnici i siromasi, učenici i šegrti, navijači i nepristrani promatrači igre zbog nje same itd. Zatim možemo na jednak način i čin gledanja relacijski provesti kroz tri razine, od apstraktne odredbe tipa »usmjerenost oka prema predmetu« preko reprezentacijske ideje pogleda i gledanog u različitim područjima do, napokon, konkretnog čina gledanja. Ne mislimo da je posrijedi promašena analitika, dapače, nego tek upućujemo na problem: radi li se o bitnoj spoznaji ili zdravorazumskoj analitici koju unaprijed pretpostavljamo? Raspravljamo li o očevidnostima ili s obzirom na tradicijske disciplinarne režime i njima pripadne »istine« mijenjamo spoznajni ritam i širom otvaramo prozore? Je li posrijedi »otkriće« ili, budući da ipak nismo posve zalutali, razumljiva analitička, gotovo prešutna »pretpostavka«? Ako je »otkriće«, onda je veoma blizu banalnosti. Ako je pak operativna racionalna pretpostavka koja predstavlja prešutan početni epistemološki ulog u suvremenoj humanistici, onda joj izgledi uopće nisu loši.

32

33

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Naravno da je razložno prihvatiti ideju o neprestanoj proizvodnji mjesta, čak i u heraklitovskoj krajnosti da ne možemo dvaput posjetiti »isti« grad jer mjesna dinamika neprestano proizvodi nova značenja. Književnost, glazba, film i mediji jednako tako uzimaju udjela u toj proizvodnji, ali za razliku od humane geografije koja ima mogućnost spekulacije i tumačenja fenomena na više razina, književnost je u prvom koraku svedena uglavnom na materijal koji popunjava reprezentacijsku nišu: »Jasno je da kulturne prakse poput književnosti, filma i glazbe stvaraju mjesta, kao i da je istraživanje tih oblika proizvodnje mjesta središnja sastavnica kulturalne geografije«, ali, nastavlja Cresswell, »većina mjesta češće jesu proizvodi svakidašnjih praksi« (2004: 82). Tako se sa stajališta kulturalne geografije pitanje mjesta i njegove reprezentacije pojavljuje u nekoliko predvidljivih pitanja: kako su mjesta reprezentirana, tko posjeduje moć reprezentacije i zašto su mjesta iskorištena u posebnim oblicima reprezentacije. Zainteresiranima se za vježbu preporučuje sljedeće:

U popularnoj glazbi, na primjer, učestalo slušamo o mje-

Fokus možete usmjeriti na obližnje mjesto. Većinu naselja i gradova na neki način reprezentiraju materijali turističkih ureda, lokalnih vlasti, trgovaca nekretninama itd. Alternativno možete pogledati neke oblike umjetničke reprezentacije kao što su književnost, film, glazba ili internet. Razmislite, na primjer, o načinu na koji se Los Angeles pojavljuje u holivudskim filmovima ili o ulozi što je australska divljina igra u filmovima kao što su Priscilla, kraljica pustinje ili Krokodil Dundee. Alternativno možete razmisliti o načinu na koji su određena mjesta povezana s oblicima reprezentacije. 34

snom zvuku... (Creswell 2004: 140).

Naravno, kulturni geografi su posve svjesni da »reprezentacija nikad nije hladni izvještaj« nego da utječe na način kojim ljudi pristupaju različitim prostorima i mjestima: »Prostori stječu personalnost, reputaciju i priču kao posljedicu načina na koji su oslikani i zatim reagiraju na znanje ostvareno tom slikom« (Shurmer-Smith 2002: 131). To svjedoči da reprezentacija ide i korak dalje, povratno značenjski proizvodi mjesto, nastanjuje ga značenjem koje aktivno sudjeluje u javnoj percepciji i gradi imaginarij mjesta.5 Međutim, reprezentacijski materijal što ga književnost nudi ima i dodatni aspekt odnosno omogućuje drugi korak ili točku ulaska u polje interesa kulturalne geografije, a odnosi se na problematiku fikcionalnih svjetova i njihovo odmjeravanje sa stvarnim svijetom. James Kneale (2003), u pokušaju geografskog čitanja romana i kratkih priča Williama Gibsona, jednoga od začetnika cyberpunka, postavlja zanimljiv analitički okvir. Započinje konstatacijom da sva fikcionalna djela obrađuju fikcionalne prostore, što naravno znači da su romani svakako reprezentacija stvarnosti prije negoli su sama stvarnost. Međutim, teško je opovrgnuti gotovo zdravorazumsku činjenicu da je Tolkienovo Međuzemlje, na primjer, nekako fikcionalnije od Dickensova Londona. Da bi 5 Vrijedi

ovom prilikom uputiti tek na Cvitanovićev (2009) lokalni primjer geografske kulturalne analize posvećen proizvodnji/reprezentaciji Balkana u popularnoj glazbi. S druge strane, kad je riječ o medijima, ne treba zapostaviti činjenicu profesionalizacije i specijalizacije u medijskom posredovanju/izvještavanju s putovanja, odnosno područje uže struke što ga Nijemci zovu Reisejournalismus, kao i priručnike namijenjene upravo tom profesionalnom profilu poput onog Kleinsteubera i Thimm (2008).

35

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

potkrijepio takav dojam, Kneale uvodi u raspravu tri vrste pisanja. Prva je vrsta pisanje koje svijet predstavlja objektivno i vjerno (na primjer: novinarstvo i geografija), druga vrsta reprezentira svijet u obliku fikcije, ali na realističan način (poput Dickensa i Balzaca), dok treću vrstu čini pisanje koje uprizoruje koherentan svijet bez realističkog zahtjeva, i to tako što taj svijet sadržava stvari koje ne postoje u našem svijetu (na primjer: utopijska ili distopijska fikcija, znanstvena fantastika). Ako našem svijetu dodijelimo status primarnog svijeta, onda književne fikcionalne svjetove, osobito one koji su proizvodi treće vrste pisanja, možemo logično nazvati »sekundarnima« jer predstavljaju slobodnu distorziju stvarnoga ili primarnog svijeta. Neki od njih, poput utopija i distopija, proizvode zanimljivu političku distancu u odnosu na stvarni svijet i upravo tu geografi nalaze zahvalan materijal za interpretaciju jer »utopije i distopije govore prije o putovanju negoli o dolaženju, o nadanju i strahovanju za budućnost prije negoli o znanju kakva će ona biti« (Kneale 2003: 41). U tom smislu geografi postavljaju tri ključna interpretativna pitanja: kako se sekundarni svijet razlikuje od autorova mjesta u prostoru i vremenu, što taj kontrast znači i, naposljetku, kako nas može natjerati da iznova promislimo vlastiti svijet. Preporučena metoda, iako bi joj se moglo štošta prigovoriti kad je riječ o razumijevanju književnog realizma, veoma je bliska pomnom čitanju u geografskoj izvedbi, od detaljnjih opisa mjesta do kinetičkih opisa odnosno učestalog opisivanja svijeta, što u Gibsonovu primjeru čine likovi koji se neprestano kreću. Negdje uz geografski interes za književnost vrijedi spomenuti nešto drukčiji, ali opet srodan primjer iz povijesti ro-

mana koji otvara cio niz problema. Carlos Fuentes završava roman Terra Nostra (1975), kanonski tekst booma hispanoameričkog romana neovisno o količini njegovih valova i generacija, poglavljem naslovljenim »Posljednji grad« u kojemu je u Parizu okupio najznačajnije likove hispanoameričkog romana – Cortázarova Horacija Oliveiru (Školice), pukovnika Buendiju (Sto godina samoće) Garcíje Márqueza, Santiaga Savalitu (Razgovor u Katedrali) Vargasa Llose, Carpentierove Estebana i Sofiju (Doba prosvjetiteljstva), Donosova nijemog Humberta (Opscena noćna ptica) i Cubu Venegas (Tri tužna tigra) Cabrere Infantea – koji igraju karte tako da je pobjednik onaj koji skupi najviše sramote, užasa i poraza, što je zapravo figuralno posredovana latinoamerička povijest. Zašto svi dobri Latinoamerikanci dolaze umrijeti u Pariz, pita se jedna od spomenutih, odnosno zašto se Pariz uspostavio kao transatlantsko središte čitave kulturne i romaneskne konfiguracije? Kako hispanoamerički roman proizvodi Pariz i zašto je Fuentes baš Pariz odabrao za finale romana? Da ne navodimo tekstove korpusa u kojima se radnja dijelom odvija u Parizu ili se Pariz barem spominje, od sobe koja miriše na kipuću cvjetaču nadalje, naznačujemo tek pitanja o naravi i politici tih interspacijalnih veza, o mogućem centru izvan strukture i razlozima njegove proizvodnje. To bi svakako trebale biti teme književne geografije na nekoj pretpostavljenoj makrorazini. Obrnut problem, koji bi morao zaokupiti književnu geografiju, mogao bi biti predstavljen primjerom što ga radno nazivamo »fenomen Wallanderova Ystada«. Naime, ciklus kriminalističkih romana Henninga Mankella o inspektoru Kurtu Wallanderu iz švedskoga grada Ystada (ukupno jeda-

36

37

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

naest naslova objavljenih u razdoblju od 1991. do 2009.), zajedno s filmskim i televizijskim varijantama, ostvario je sinergijski učinak tipičan za popularnu kulturu i pretvorio taj švedski grad s manje od dvadest tisuća stanovnika i njegovu okolicu u turističku atrakciju oblikovanu na temelju spacijalno-događajne konstrukcije književnoga i vizualnoigranog materijala. To je osobito zanimljivo u desetljeću kad skandinavski kriminalistički roman postaje globalno popularan fenomen pa, na primjer, BBC posljednjih nekoliko godina snima seriju prema Mankellovim romanima proizvodeći zanimljiv bastardni geografski i kulturni model: serija je snimljena na »originalnoj lokaciji«, s kompjuterskih zaslona vidi se švedski jezik i izvorni logo švedske policije, automobili nose švedske natpise i registracijske oznake, ali likovi govore engleskim jezikom.6 Poznata izreka Jacquesa Le Goffa da je »svaka stvar izvor za povjesničara mentaliteta« (1981: 249), gotovo da se može prometnuti u devizu pokušaja što smo ih ukratko naznačili, iako je epistemološki raspored dijelom izmijenjen i afiniteti nešto drukčiji. Svaki je prostor odnosno svako je mjesto izvor, znak, tekst ili diskurz, ovisno o kategorijalnim preferencijama, u široko postavljenom području kulture putovanja, a svako istraživanje koje u postdisciplinarnom okviru radi s književnim tekstom mora izazvati interes književnog

povjesničara. Niz možemo jednostavno nastaviti: gdje se god književnost pretvara u polje analize sa stajališta putovanja ili mobilnosti – od povijesti prometa do turizma, od renesansne utopije do postindustrijskog nemjesta – nužno mora izazvati zanimanje onih koji iz književnosti kreću prema kulturi putovanja. Ta odmjeravanja neće svaki put donijeti ono što bismo unaprijed poželjeli, ali će svakako pomoći u orijentaciji. Dakle, ne samo što se već i u ovako selektivnom izboru razloga koji mogu poslužiti za imenovanja područja susreću različite intelektualne tradicije nego se njihov rad, naravno, prepoznaje i u načinu pristupa fenomenu putovanja, metodologiji i kategorijalnom aparatu. Taj raspon od socijalne i kulturne povijesti preko sociologije, etnologije, etnografije i antropologije do kulturalne geografije i proučavanja književnosti logično izaziva niz pitanja što ih je u elaboraciji kružnog toka kulture postavio Johnson:

6 To

što Wallander vozi Volvo, a ne Peugeot samo je jedan simptom u nizu turističko-sinergijskog kompleksa karakterističnog za popularnu kulturu. U hrvatskom prijevodu postoje samo dva romana iz ciklusa o Wallanderu i pritom nisu prevedeni s izvornika. Jednako je tako zanimljiva i činjenica da se ni romani popularnoga norveškog pisca kriminalističkih romana Joa Nesbøa ne objavlju kod nas u prijevodu s izvornika, kao i to da se Nesbø reklamira kao »novi Stieg Larsson«, iako je prije nego što su Švedska 2005., a zatim i svijet nekoliko godina kasnije, otkrili »fenomen Larsson«, već izišlo pet romana iz Nesbøova ciklusa o detektivu Harryju Holeu.

38

Što ako postojeće teorije − i s njima povezani oblici istraživanja − za­pravo iskazuju različite strane istoga složenog procesa? Što ako su sve, u granicama svojih mogućnosti, točne za one dijelove procesa u koje imaju najbolji uvid? Što ako su sve netočne ili nepotpune i ako nas vode u pogrešnom smjeru, budući da su samo djelomične i stoga ne mogu obuhvatiti pro­ces kao cjelinu? Što ako pokušaji da se njihova nadležnost »proširi« (bez izmjene teorije) vode do doista općenitih i opasnih (ideoloških?) zaključaka? (2006: 82).

Taj rizik teško se može poništiti, ali je svijest o njemu ipak korak dalje u odnosu na situaciju da ga uopće nismo svjesni. S druge strane, spomenuta aspektualnost nije nam toliko 39

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

važna zbog sistematizacije i pregleda znanja koje cirkulira područjem, iako bi takav pregled bio itekako koristan, koliko zbog toga što se u središtu našeg interesa nalazi artikulacija između književnosti i kulture putovanja, odnosno način participacije književnosti u spomenutom području. Književnost kao institucija raspolaže određenim tekstovima (ili žanrovima) koji ulaze u područje kulture putovanja i posjeduje prepoznatljivu, povijesno dinamičnu »unutarnju« hijerarhiju koja te tekstove već unaprijed obilježava na određeni način, izlaže politici ukusa, određenim dispozitivima moći i s tim u skladu procjenjuje, opterećuje i distribuira kao neki oblik kulturnog kapitala. Ti su tekstovi, dakle, već sa stajališta književnosti zauzeli neke lokacije u različitim režimima vrijednosnih sustava, u povijesti žanra, književnog razdoblja ili pak u povijesti neke nacionalne odnosno svjetske književnosti. U tom su smislu književni tekstovi koji ulaze u područje kulture putovanja, bilo putopisi, romani ili lirske pjesme, zapravo najmanje dvostruko artikulirani: s jedne su strane povezani s institucijom književnosti u njezinim različitim povijesnim i kulturnim konfiguracijama, a s druge s kulturom putovanja, njezinom infrastrukturom i tekstualnim ili vizualnim praksama koje joj pripadaju. Ta dvostruka artikulacija istodobno je i njihova dvostruka ekonomija. Čeznutljivo zazivanje Moskve posredovano problemom izostale mobilnosti ili provincijske geografije u Čehovljevoj drami Tri sestre ili pak proizvodnja Pariza u Krležinoj noveli Hodorlahomor Veliki, od udaljene kulturne fascinacije preko konkretnog iskustva do završnih šest hitaca ispaljenih »na Pariz« iz pištolja, na primjer, mogli bi biti poticajni motivi koji suvislo udovoljavaju potrebama obiju ekonomija, ali

polje kulture putovanja nije tek transfer kanoniziranih tekstova u drukčiji režim ciljanog čitanja. Rad Rebecce Solnit (2010) o povijesti hodanja pokazuje drugu stranu problema: izbor teme koja legitimira jednu od praksi unutar kulture putovanja i pritom uključuje književnost (od privatnog života konkretnog autora do motivske zastupljenosti pješačenja, šetnje ili hodanja u određenom tekstu) kao svojevrsni oblik kultiviranog arhiva, posve sukladan Williamsovoj dokumentarnoj definiciji kulture, iz kojeg se odabire građa za analizu. Međutim, teško je preskočiti činjenicu da će se u tom pokušaju uspostavljanja odnosa između književnosti i putovanja, u većini slučajeva u prvom planu pojaviti putopis kao najzahvalniji žanr. Njegov status tijekom književne povijesti jest dovoljno problematičan da može potaknuti nekoliko važnih pitanja o aspektualnom upisivanju književnosti u područje kulture putovanja i pojasniti zamišljenu dvostruku artikulaciju. U prvom momentu artikulacije na djelu je književna ekonomija: postavlja se već pomalo starinsko pitanje o literarnosti putopisa i njegovu mjestu u književnom repertoaru određenog razdoblja. Postoje tekstovi poput Sterneova Sentimentalnog putovanja, Goetheova Putovanja po Italiji ili, u hrvatskoj književnosti, Nemčićevih Putositnica koji nisu samo najbolji primjeri žanra u određenom razdoblju, nego s obzirom na poetička obilježja aktivno i gotovo povlašteno definiraju dominantne književne prakse vremena kojemu pripadaju. Možda Smollett, Seume ili Veber Tkalčević nude u svojim putopisima više materijala za analitički pluralizam u području kulture putovanja, možda zauzimaju i važno mjesto u općoj povijesti žanra, ali se u njihovim tekstovi-

40

41

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ma, za razliku od tekstova ranije spomenute trojice, ne mijenja ritam književne povijesti. Neki će putopisni tekst biti zanimljiv sa stajališta kulture putovanja jer, na primjer, prvi put izvještava matičnu kulturu o običajima različitih balkanskih naroda i pritom proizvodi enciklopediju dugotrajnih stereotipa. Na sličan će način i neki putnik s europske kulturne periferije, kao Stjepan Miletić dok 1888. putuje u Bayreuth da bi pogledao izvedbu Wagnerove opere, biti zanimljiv jer primjećuje kako Amerikanci obuvaju papuče u vlaku dok njegovo društvo uzbuđeno naglas čita Parsifala. To što je posrijedi zanimljiv motiv putničke svakodnevice, osobito sa stajališta udobnosti na putovanju i prevođenja kućnih rituala u putničke, ne mora značiti da je tekst vidljiv i s obzirom na dominantne prakse književnog stvaranja koje uglavnom oblikuju profil nekog književnog vremena. Willamsove napomene o socijalnoj i, barem, dokumentarnoj definiciji kulture na stanovit način odjekuju ovim rečenicama: rekonstrukcija življene kulture moguća je samo preko dokumenata, u ovom slučaju književnih tekstova, a njihov status može biti veoma različit, kako u onodobnoj kulturi, tako i u našoj »selektivnoj tradiciji«. Iako, dakle, ne izgleda odveć atraktivno, pitanje o literarnosti putopisa i njegovoj ulozi u književnoj hijerarhiji mora posredno opteretiti i područje kulture putovanja. Helen Carr (2002), na primjer, primjećuje da moderni engleski putopis u razdoblju šire definiranog modernizma (od 1880-ih do 1940-ih) prolazi kroz tri stupnja: do prijelaza stoljeća dominira dulja, »realistička« (ne u smislu književnog razdoblja), instruktivna pripovijest o junačkoj pustolovini, u vremenu do Prvoga svjetskog rata, iako još uvijek postoje »realistič-

ki« tekstovi, putopis općenito gubi didaktičnost i postaje subjektivnija i literarnija forma, i napokon, u međuratnom razdoblju književni putopis postaje dominantnim oblikom: niz najpoznatijih tekstova u žanru napisali su autori koji su bili poznatiji (ili barem jednako poznati) po svojim proznim i pjesničkim tekstovima. Putopis tako na svršetku modernizma dobiva na autonomiji i literarnosti, što istodobno znači da je postao »subjektivnija forma, više zabilježeno sjećanje nego priručnik i za romanopisce često alternativna forma pisanja« (2002: 74). Međutim, iako se mijenjaju njegove karakteristike, »mnoge se teme nisu promijenile« (2002: 75). Dakle, taj se moment književne artikulacije očevidno veoma teško može zaobići, a slučaj engleskoga modernističkog putopisa mogao bi poslužiti kao vrijedan komparativni moment kad je riječ o drugim nacionalnim književnostima u spomenutom razdoblju budući da dolazi iz iznimno aktivne putničke kulture i pripada razvijenom književnom tržištu. Je li pritom stvar u premještanju s periferije u centar, tipične i prilično jednostavne književnohistoriografske strukture ili pak djelovanja Bourdieuovih (1992) »pravila umjetnosti«, teško je jednoznačno odgovoriti, budući da je svaki odgovor dio problema, a ne njegovo rješenje. Drugi moment artikulacije uključuje ekonomiju problematike putovanja i smješta književne putopise u šire kulturno polje putničke tekstualnosti – bilo da je riječ o proizvodima namijenjenim masovnoj putničkoj potrošnji (vodiči, fotografije, razglednice, posteri, plakati, televizijski programi, turistički prospekti, suveniri itd.) ili o putničkim proiz­ vođačkim praksama (putnički dnevnici, bilješke, fotoalbumi, privatne obiteljske videosnimke itd.) – i povezuje ih s

42

43

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

različitim praksama putovanja. Ako, na primjer, pokušamo usporediti naraciju u različitim oblicima putničke tekstualnosti, primjetit ćemo povezanost i utjecaj:

matičnog polja. U književnosti možda slabije vidljiv, putopis sudjeluje u području kulture putovanja kao sistematiziran, obilježen i, uvjetno, visoki žanr. Naravno, bilo bi naivno i posve pogrešno pretpostaviti da u području putničke tekstualnosti ne postoji zona dodira, neprestana cirkulacija, višesmjerna razmjena između malih žanrova kulture putovanja i putopisne književnosti. Međutim, ta cirkulacija nije povlastica samo putopisa, nego obuhvaća književne motive putovanja koji se kao rasuti teret pojavljuju u diskurzima kulture putovanja, a potječu iz različitih književnih žanrova, često bez razmatranja njihove književne ekonomije, odnosno elementarne osjetljivosti jesu li posrijedi fikcionalni ili nefikcionalni, poetski ili prozni, dominantni ili marginalni tekstovi.7 Osim što se zanemaruju uvjeti proizvodnje konkretnoga književnog teksta i njegovo mjesto u institucionalnom rasporedu, često se ne vodi dovoljno računa ni o njegovoj recepciji, odnosno režimima čitanja kojima je podvrgnut, a niti o njegovoj ulozi u življenoj kulturi. Istodobno postoji još jedan oblik razmjene koji, zahvaljujući industriji turizma, pretvara književnost u neku vrstu spomeničke baštine. Turizam, naime, iskorištava njezin javni život kao reduktivno prilagođenu činjenicu. Onih

Tijesna veza između suvenira i pričanja podsjeća nas da postoji mnoštvo malih putopisnih žanrova koji žive u sjeni velikih žanrova putopisnih knjiga i poezije, vodiča ili priređenih dnevnika. Kao i u vizualnoj reprezentaciji, mali žanrovi žive pod neprestanim utjecajem velikih. Oni nastaju, na primjer, kad zatražite od ljudi da vam pripovijedaju o svojim godišnjim odmorima. (…) Ali mali žanrovi postoje i kao podtekstovi u fotoalbumima, u dnevnicima s odmora koji nisu namijenjeni objavljivanju, u zapisima iz knjige gostiju, u pričama koje se, nakon povratka, pričaju uz kavu tijekom stanke na poslu ili pak u prisjećanjima u krugu obitelji i prijatelja (Löfgren 1999: 88).

Ali primijetit ćemo i drukčiji hijerarhijski raspored. Za razliku od »popularne kreativnosti« koja paralelno s razvitkom tehnologije multiplicira svoje tekstove, književni putopis zauzima u ovoj artikulaciji gotovo povlašteno mjesto i na određeni način kao da upućuje na razliku između visoke i popularne kulture. Dakle, žanr koji je u instituciji književnosti doista rijetko pri vrhu žanrovske hijerarhije postaje u području kulture putovanja stabilan orijentir, gotovo nedosegnuti uzor i, štoviše, analitički vidljivo i »dobro istraženo područje«, što znači da o »velikim putopisnim žanrovima postoji opsežna literatura« (Löfgren 1999: 88). Očevidno da tekst koji u književnosti možda i nije stekao potvrdu svoje literarnosti ulazi u kulturu putovanja opterećen ekonomijom 44

7 Razlog

te neselektivnosti vjerojatno leži u tome što je putovanje tema »dugog trajanja« u povijesti književnosti. Kad su posrijedi glavni smjerovi istraživanja koja posljednjih nekoliko desetljeća formiraju zonu dodira i iz polja proučavanja književnosti obuhvaćaju kulturu putovanja u ritmu postkolonijalne kritike, već je primijećeno njihovo grupiranje, ali i međusobna povezanost oko problema moći, reprezentacije i imperijalne stilistike (Duncan i Gregory 1999; Clark 1999). S druge pak strane uobičajeni dnevni red recentnijih znanstvenih skupova, zbornika i problemske strukture u književnom proučavanju putovanja uglavnom se odvija u trokoraku: putopis – putovanje kao metafora i književna izvedba – književnost kao putovanje (cirkulacija, translacija, emisija, recepcija, zone dodira, prijevodi itd.), i to najčešće izvan postdisciplinarne dinamike polja.

45

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

nekoliko mjeseci (od studenog 1904. do ožujka 1905.) koliko je Joyce boravio u Puli kao nastavnik engleskoga jezika na Berlitzovoj školi, postali su distinktivna turistička činjenica (skulptura, spomen-ploča) koja je ušla u proces razmjene, odnosno − kategorijama Deana MacCannella (1999) − oznaka koji izaziva pozornost. Analiza Byronova slučaja (Buzard 1993) na stanovit način potvrđuje način upotrebe književnih tekstova u području kulture putovanja, ali i turističku cirkulaciju u proizvodnji značenja: »nekoć skandalozno otjelovljenje antibritanskoga kontinentalnog stajališta, Byron je zauzeo mjesto neizbježnoga britanskog stereotipa i postao uobičajeni inventar putničkih i turističkih vodiča« (1993: 129). Na sličan način Joyce, koji je iz Pule (»grad bogu iza leđa«, »pomorski Sibir«) otišao u Trst čim mu se ukazala prva prilika, kao primjer modernističkog egzila u javnom životu književnosti, ulazi u turistički diskurz lokalne varijante tranzicije, ali i u male žanrove što ih spominje Orvar Löfgren.8 Vratimo se razlici između visokog i popularnog koja u liku temeljne i analitički učestale dihotomije putnik [traveller]/turist [tourist] (Fussell 1980; Buzard 1993; Rojek 1993; Rauch 2001; Urry 2002) oblikuje ključnu socijalnu distinkciju kulture putovanja u drugoj polovici devetnaestog stoljeća – kao jedna od varijanti spomenutog prijelaza iz kulture putovanja liberalnog kapitalizma u kulturu putovanja organiziranog kapitalizma – i aktivno traje u šire definiranom razdoblju modernizma. Ta dihotomija aktivna je kao točka razlikova-

nja između »autentičnog i patvorenog kulturnog iskustva« (Buzard 1993: 80), iako porijeklo iskorištenih termina nije posve jednoznačno.9 Naime, »termin turist, kako ga je koristio Stendhal u svojim Mémoires d’un touriste (1838), označava putnika koji putuje zbog vlastite osobne kulture« (Rauch 1996: 96), unatoč njegovoj relativnoj dezorijentiranosti prilikom susreta s remek-djelima talijanske renesanse. Željeznica već 1820-ih omogućuje infrastrukturu koja, reprodukcijom klasne strukture u trima putničkim razredima, uvelike vodi prema ostvarenju putovanja dostupnog svima.10 Pojava turista na socijalnoj pozornici predstavlja tako u povijesti kulture putovanja neku vrstu benjaminovskoga gubitka aure. Za razliku od vremena u kojemu je putovanje bilo umjetnost ili barem umijeće (Brilli 1996), najčešće kao grand tour, aura je u završnim desetljećima devetnaestog stoljeća nepovratno izgubljena zbog mogućnosti socijalno raširene reprodukcije djelatnosti nekad privilegiranog, pojedinačnog iskustva pripadnika društvene elite. Proces u kojemu kapitalizam daje zamah industriji dokolice (zabave, razonode, slobodnog vremena), u kojoj jednu od glavnih uloga zauzima turizam, znači demokratizaciju putničkog iskustva, ali i upućuje na njegovu reproduktivnu, konfekcijsku praksu. Turistički vodiči, kao žanr koji legitimira socijalnu promjenu, »uvode način

8 Gotovo

je izlišno spomenuti da se uz zgradu u kojoj se u Joyceovo vrijeme nalazila Berlitzova škola, dakle u kompleksu zgrada – spomen-ploča – skulptura, nalazi i kafić karakterističnog imena Uliks.

46

9 Paul

Fussell u studiji o britanskim književnim putovanjima između dva rata zapravo uspostavlja trojnu strukturu: istraživač/putnik/turist. Pritom istraživač traži neotkriveno, putnik ono što je proizišlo radom uma u povijesti, a turist ono što je otkriveno poduzetničkim duhom i priređeno za nj umijećem masovnog publiciteta. Zato »pravi putnik jest, ili bi trebao biti, između tih dviju krajnosti. Ako istraživača pokreće rizik onoga što još nema oblik i nepoznato je, turist kreće prema sigurnosti čistog klišea« (1980: 39).

10 Za

povijest željeznice usp. Schivelbusch (2010).

47

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

putovanja iz dokolice« i »prenose stil, način upotrebe putovanja koji će zadugo definirati kultivirani turizam« (Rauch 2001: 60). Socioekonomska dinamika iziskuje diskurzivno posredovane momente koji povratno sukreiraju strukturu polja. Kultura putovanja strukturno podnosi sve konzekvencije procesa modernizacije, njezine su promjene uvelike podudarne onima u književnom polju. Razmotrimo još jednom onu Cliffordovu naznaku posvećenu »određenoj literarnosti« kojom je natopljeno putovanje. Pokušat ćemo je protumačiti u smjeru koji nam se čini ključnim, uz opasnost da zloupotrijebimo njezinu aluzivnost. Uvelike se oslanjamo na već iskorištenu interpretaciju (Duda 1998) i čini nam se da nije izgubila smisao. Naime, čin pripovijedanja, bio on književni (uza svu nerazrješivu problematiku fikcionalnog diskurza) ili svakodnevni, počiva na klasičnom principu neravnoteže odnosno promjene. Nešto se mora dogoditi, ravnoteža se mora poremetiti, stvari se moraju promijeniti da bi uopće bile zanimljive i izazvale nečiju znatiželju. U središtu je događaj koji izaziva pozornost. Putovanje kao pojedinačno iskustvo jest događaj i logično izaziva znatiželju članova zajednice koji su, posve uvjetno, statični u odnosu na dinamiku putnika koji kao sudionik u nepoznatom ili kreator događaja posjeduje višak znanja. Znanje je uvijek izvan granica mjesta što ga svakodnevno proizvodimo manje ili više rutiniranim, ustaljenim djelovanjem. Narativno oblikovanje toga znanja čini od putnika pripovjedača. Duga tradicija zapadnjačke književnosti pokazuje da je putovanje posve podudarno s osnovnim pretpostavkama pripovijedanja i otud vjerojatno njegova tematska, kao i kompozicijska uposlenost, posve sukladna spomenutoj pret-

postavci geografije da govori ljudima koji su ovdje ono što se zbiva tamo negdje iza sedam gora i dolina. Na putovanju, među ritualima odlaska i povratka, semantike što je te orijentacijske točke mogu proizvesti, odvija se jedan mogući život književnosti, život koji se uvijek otvara u nekoliko smjerova poput one situacije kad se Ana Karenjina nakon boravka u Moskvi i susreta s Vronskim vraća u Peterburg. Prva osoba koju vidi na kolodvoru jest njezin muž. Prvo što primijeti na njemu jesu klempave uši, nešto što prije putovanja (koje je omogućilo susret s Vronskim) nije uopće primjećivala. U toj se epizodi metaforički ogleda strukturni ritual većine povrataka: vidi se ono što se ranije nije vidjelo. Putnica se vratila nešto drukčijom nego što je otišla, taj višak izaziva promjenu, promjena pokazuje narušenu ravnotežu, narušena ravnoteža omogućuje pripovijedanje. Ideja je posve podudarna s Lotmanovim (2001) tumačenjem da junak može biti samo onaj koji prelazi granicu i iz jednog sematičkog polja ili prostora ulazi u drugo semantičko polje ili prostor. Možda je to na elementarnoj razini najtočnija definicija putnika i putovanja, koliko god bila uvjetovana semiotičkim projektom unutar kojega nastaje. I zato bismo na ovom mjestu, što se uvoda tiče, mogli stati, barem kompozicijski. Područje smo vjerojatno uspjeli iscrtati, kako u njegovoj snazi, tako i u mogućim proturječjima. Većina onoga što smo spomenuli, vratit će nam se na različite načine u poglavljima koja slijede.

48

49

II. »... cio me svijet dijeli od domovine...«

I

skaz u naslovu ovog poglavlja pripada Kaliroji, junakinji teksta koji književna povijest uvriježeno naziva prvim romanom europske tradicije. Njegov je autor stanoviti Hariton iz Afrodizijade, »tajnik retora Atenagore«, kako se sam početno predstavlja u namjeri da ispripovijeda »ljubavnu zgodu koja se desila u Sirakuzi« (I,1,1; 57).11 Tekst je nastao u jednom trenutku vremenskog razdoblja koje prema filološkim ekspertizama obuhvaća posljednjih pedesetak godina stare i polovicu prvog stoljeća nove ere. Prihvaćen naslov glasi Hereja i Kaliroja ili, u hrvatskom prijevodu, Zgode Hereje i Kaliroje. Izdvojivši Kalirojin iskaz iz konteksta Haritonova pripovjednoga fikcionalnog svijeta u kojemu je

11 Hariton,

Zgode Hereje i Kaliroje, priredio i preveo D. Novaković, Latina et Graeca, Zagreb 1989. Svi citati iz romana odnose se na ovo izdanje. Za razliku od tzv. sekundarne literature, sve tekstove koji čine osnovnu građu kulture putovanja navodit ćemo tradicionalnim načinom u fusnotama. Ako su iz njih preuzeti citati, na njihovu će se kraju nalaziti samo broj stranice iz izdanja koje navodimo odnosno mjesto u izvorniku, ako je označeno u izdanju kojim raspolažemo, i broj stranice kad je riječ o antičkim tekstovima.

51

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

izgovoren, izlažemo ga, razumljivo, opasnosti pogrešnog tumačenja. Međutim, status koji smo mu dodijelili isticanjem, računa na njegovu snagu, ulogu svojevrsne provodne niti, gotovo popularnog sažetka jednoga žanrovski koherentnog korpusa tekstova na samom začetku zapadnjačke fikcionalne pripovjedne proze. Usto, iako se na prvi pogled može učiniti problematičnim jer dolazi iz marginalnog dijela književnog polja, Kalirojin iskaz emblematski sažima mentalnu figuru koja u antici uvelike oblikuje dominantno značenje putovanja, dakle vrijedi i izvan žanrovskih granica starogrčkoga ljubavnog romana.12 Eric J. Leed (1991), u opsežnoj studiji posvećenoj putovanju od Gilgameša do globalnog turizma, tvrdi da su stare (što uključuje, naravno, i antičke) i moderne koncepcije značenja putovanja komparativno vrlo različite, kao i naglasci što ih te koncepcije stavljaju na dominantne momente transformacije subjekta uzrokovane činom putovanja. Naime, pojašnjava Leed, »stari su vrijednost putovanja vidjeli u tumačenju ljudske sudbine i nužnosti; za moderne je ona izraz slobode, bijeg od nužnosti i svrhovitosti. Stari su u putovanju vidjeli muku, štoviše pokoru; za moderne je ono užitak i sredstvo za postizanje užitka« (1991: 7). Putovanje, zaključuje on, u najstarijim vremenima zapravo »otkriva sile koje upravljaju ljudskim sudbinama i mijenjaju ih, podupiru i oblikuju«

(1991:7). U kratkoj analizi izabire Odiseja kao primjer koji potvrđuje njegovu tezu i pritom navodi zahvalu što je u XV. pjevanju povratnik u liku prosjaka iskazuje svinjaru Eumeju što ga je napokon spasio muke, boli putovanja i lutanja, sudbine najteže i neprimjerene ljudima.13 Možda bi povijest vrijednosnih sustava mogla ponuditi sadržajnije odgovore na pitanje o trajanju »starog« modela putovanja, njegovu ritmu i dosegu, kao i o transformaciji koja je prouzročila njegovu smjenu i širenje »modernog« modela, i to bi doista bio vrijedan pokušaj. Međutim, već i pod analitičkom sjenom tako ambicioznog projekta posve je očevidno kako u Odisejevu slučaju nije posrijedi tek puka činjenica ishoda jednoga tegobnog izbivanja koje se prometnulo u desetogodišnje putovanje i konačni povratak. Posrijedi je puno više od samog povratka: gotovo ritualna potvrda kojom se stvari i odnosi vraćaju na svoje mjesto. Odisejevo desetogodišnje lutanje, kao mukotrpna narativna neravnoteža i trajnija privremenost, ne završava samo prostornim povratkom na Itaku, nego se odvija kao (ritualno) razrješenje svih poteškoća i nerazmjera nastalih izbivanjem. To mu omogućuje da se definitivno potvrdi u svim ulogama što ih pretpostavlja patrijarhalni imaginarij: Odisej se potvrđuje kao sin, kao otac, kao muž i kao vladar, utemeljujući tako svojevrstan vrijednosni orijentir, semantiku dugog trajanja povratka u povijesti (patrijarhalne) koncepcije zapadnjačke književnosti. Taj ritual povratka kao pobjede i reafirmacije svih Odisejevih socijalnih uloga dovodi u epskom svijetu na-

12 Općenito

i veoma pregledno fenomen putovanja u antici obradio je Casson (1994), u knjizi koja je prvi put objavljena 1974., petnaest godina nakon njegove znamenite studije o antičkim moreplovcima (Casson 1959). Aspekte putovanja u antici, od mita o Argonautima i Hekatejeva zemljovida preko Herodota do rimskog modela (razlozi, ciljevi, ceste) i kasnoantičkih hodočasničkih iskustava, ponudila je Giebel (1999), a iznimno zanimljiv i višestruko koristan – kako po uvrštenom materijalu, tako i zbog načina prezentacije teme – jest klasičnofilološki didaktičko-lektirni priručnik o putovanju u rimskoj antici (Egelhaaf-Geiser i Fuchs 2009).

52

13 Njemu

odgovori na to Odisej, divni stradálac / »Drag da si, Eumeju, Zeusu onako, kako si meni, / Kad si me izbavio od bludnje i čemera strašnog! / Smrtnim ljudima zla od potucanja gorega nema«, Homer, Odiseja, MH, Zagreb 1987., prev. T. Maretić, XV, 340-343, str. 245.

53

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

pokon do iznova uspostavljene ravnoteže. Leed upućuje na činjenicu da koncepcija putovanja kao muke i pokore počiva na pretpostavci da su »jastvo i prostor integrirane realnosti i da se jastvo može promijeniti promjenom mjesta« (1991:11). Ako je tome tako, onda interpretacija vrijedi i u suprotnom smjeru: povratkom na mjesto poništava se promjena odnosno pretpostavljena dezintegracija prostora i jastva izazvana putovanjem. Vrijedi ponoviti da integracija nije tek formalni povratak na polaznu točku, nego proizvodnja prostora/mjesta i subjekta sa svim vrijednosnim obilježjima što su ih oba elementa posjedovala u pretpostavljeno vrijeme odlaska. Stoga je poruka posve jednoznačna: sreća je teško moguća izvan matičnog prostora i jedino integracija prostora i jastva, vrijednosno potvrđivanje inicijalne statičnosti, vraćanje stvari i odnosa u oblik što su ga imali prije odlaska, u takozvano »početno stanje«, u ravnotežu na svim razinama – znači povratak u punom smislu, dakle ne samo prostornu nego i identitetsku činjenicu. Putovanje je kao izbivanje tako ponajprije samo trpnja, podnošenje nužnosti sudbine, a sekundarno, pretpostavimo, i narativni materijal zbog kojeg Atena produžava noć da bi se Penelopa i Odisej mogli dosita napričati. Ovu pretpostavku ne spominjemo tek kao prikladnu dosjetku, nego ponajprije kao komunikacijsku situaciju koja je tipična nakon putovanja. Statičnost ili čekanje nipošto ne znači gubitak radoznalosti, a potpuna integracija mora uključivati i naknadu u obliku narativnog surogata statičnom subjektu. Putovanje se užoj ili široj zajednici, neovisno o količini trpnje, mora posredovati činom pripovijedanja. Za razliku od Odiseja, Penelopa, dakle, čeka i njezino čekanje tipičan je ženski znak koji dodatno ukazuje na di-

menzije Kalirojina iskaza. U patrijarhalnoj matrici putovanje je isključivo muška djelatnost. Između niza formulacija koje cirkuliraju predmetnom literaturom odabiremo tek dvije, dovoljno instruktivne i jednoznačne, kako generalno tako i partikularno. Prema prvoj putovanje načelno »spada u najstarije i najopćenitije oblike muškog života« (Peltz 2000: 28), dok prema drugoj o tome rječito svjedoči književnost:

54

55

Od najranijih antičkih potvrda kojima raspolažemo, pokretljivost je muška povlastica: homerska epika je, doista, zaokupljena pripovijestima o putovanjima. Ali to su putovanja muškaraca (Montepaone 1999: 15).

Položaj žene, kao i njezine relacije unutar pretpostavljene kulture putovanja čvrsto ovise o muškarcu, unatoč minimalnoj distinkciji i mobilnosti koja se može ostvariti unutar relativne pokretljivosti žena u prakticiranju ritualnih religijskih iskustava. Međutim, vjersko, odnosno religijsko »hodočasničko« iskustvo u antici, u kojemu žena u različitim oblicima sudjeluje, razlikuje se od onoga što povijest pamti prema dugotrajnom modelu kršćanskog hodočašća. Zato se »za razliku od modernog pojma putovanja (bilo muškog ili ženskog), razumijevanje fenomena ‘žene na putovanju’ u antičkom svijetu mora razriješiti najprije unutar vlastitog sistema referencije« (Montepaone 1999: 15). Taj sistem referencije ima uvjetno vrlo jednostavnu strukturnu osnovicu. Ženske figure, smještene u domovinu ili u tuđinu, dakle na suprotne polove svijeta muškarca kao putnika, funkcioniraju poput pristanka, luke i sidrišta. »Ta opreka – muško/žensko, kretanje/statičnost, aktivnost/pasiv-

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

nost, izvanjsko/unutarnje – našla je svoje utemeljenje kako u antropološkom pogledu na svijet klasične starine, tako i u kršćanskoj razradi« (Valerio 1999: VIII), jer muškarcu pripada svijet, ženi dom, uza sve semantičke izvedbe opreke od »otvoreno/zatvoreno« preko »odlazak/čekanje« do kategorije »vjernosti« i svih njezinih suprotnosti. Ženski je prostor οiκία (dom, kuća, zdanje ili boravište), štoviše, ženske odaje u njoj. Postojanost te lociranosti jamči komplementarna uloga muškarca. Zato, na primjer, »Trojankama putovanje evocira jedino vrijeme poraza, ropstva, strašnog trenutka u kojemu smrt supruga znači gubitak vlastite stabilnosti u grupi, veza s vlastitom zemljom, gubitak slobode, egzil« (Montepaone 1999: 15), pa ako prihvatimo navedeno objašnjenje, onda je ono još jedna potvrda da žena u pretpostavljenoj kulturi putovanja participira samo posredno preko muškarca. Još dva kratka primjera. Prvi se često navodi i doslovnije je vezan uz područje kulture putovanja. Pripada Herodotu koji, opisujući distinktivnost nekih elemenata egipatske svakodnevice i njezina rodnog rasporeda, spominje da su Egipćani »uveli mnoge navike i običaje nasuprot drugim ljudima, a među njima i to da žene idu na tržnicu i vode male trgovine, dok muškarci ostaju kod kuće i tkaju« (II, 35; 170).14 Ta putopisno-historiografska konstatacija vrijedna je u oba smjera – otkriva egipatske jednako kao i grčke vrijednosti, iznimku koja se temelji na inverziji i uvriježeno stanje stvari. Riječ je o postupku koji ulazi u nikad do kraja sustavno poetički eleboriran reprertoar putopisnog diskurza, komparaciji koja proizvodi imagološki materijal budući da grčki pogled oblikuje Egipćane. Međutim, slika drugog je uvijek i slika pr-

vog pa se sa stajališta historijske distance zapravo proizvode dva imagološka registra – jedan posvećen drugom (opisanoj predmetnoj kulturi) i drugi posvećen prvom (pripovjedačevoj matičnoj kulturi) – koja nekom udaljenom trećem služe kao analitička građa. Naravno da se ne radi o spoznaji koja u potpunosti mijenja problemsku strukturu polja, štoviše, riječ je o elementarnoj činjenici koja se često zaboravlja. Drugi primjer potječe iz područja vizualne kulture. Naime, na temelju ikonografskog materijala s antičkih keramičkih vaza, točnije: atenskih iz VI. i V. stoljeća stare ere, François Lissarrague (1990) rekonstruira tematske cjeline života žene – brak, rituale, prostore i mitske modele. Napominje da se u novijim raspravama o položaju žene u Grčkoj redovito obrađuje njihova odvojenost, ali nipošto ne želi preskočiti ulog u analizi odnosno problem vrednovanja te segregacije: »Kako procijeniti ono što se većini komentatora čini kao prinuda? Jesu li na taj način bile zaštićene, kao što nekolicina misli, ili u skladu s našim vrijednostima prepoznajemo u tome ograničenje njihove autonomije? Pitanje je loše postavljeno jer polazi od naših mentalnih kategorija: ikonografija može pomoći boljem postavljanju problema ako se ne zaboravi da ona uprizoruje prostor organiziran prema muškim atenskim kategorijama« (Lissarague 1999: 217). Na djelu je, izgleda, stara semantička dvojba iščitavanja i učitavanja, ali i jasna svijest o rodnoj uvjetovanosti analitičkog materijala kojim raspolažemo. Neovisno o tome kojoj se opciji u Lissarragueovoj izvebi priklonimo, uz napomenu da je u vizualnoj reprezentaciji žene na atenskim vazama, kao i u nizu primjera iz povijesti kulture teško osporiti muško kodiranje, ostaje solidno potkrijepljena elementarna seman-

14 Herodot,

Povijest, preveo i priredio D. Škiljan, MH, Zagreb 2000.

56

57

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

tika ženske lociranosti. Dugo trajanje ovakve ženske uloge u kulturi putovanja, unatoč povremenim iznimkama, počet će se pomalo mijenjati tek s prosvjetiteljstvom, a zatim će u procesu devetnaestostoljetne demokratizacije putovanja steći novu dimenziju. Pitanje »kako žene putuju« ili »putuju li drukčije« u odnosu na dominantno muško putničko iskustvo generira posljednjih desetljeća jedno od najdinamičnijih istraživačkih područja novije kulture putovanja. Kalirojin iskaz, promotren sa stajališta uloga književnosti u kulturi putovanja, svojevrsna je ulaznica u svijet starogrčkoga ljubavnog romana, korpusa koji uz latinske primjere žanra (Petronije i Apulej), doduše prilično različite u odnosu na njegova temeljna obilježja, obično ulazi u širi književnopovijesni fenomen antičkog romana.15 Posrijedi je usmjereno čitanje koje, koliko god pokušalo voditi računa o cjelini problema i različitim razinama njegove artikulacije, ipak metodološki reducira starogrčku fikcionalnu građu na jedan aspekt. U suvremenijoj historiografiji nije teško naći opravdanje za takav postupak: »Povijesna činjenica nije više prodor važnog događaja koji probija tišinu vremena nego izabran i konstituiran fenomen čija pravilnost dozvoljava da bude otkriven i proučavan u seriji identičnih podataka, koje

je moguće uspoređivati u datim trenucima« (Furet 1974: 98). Furetovo stajalište prevodimo posve jednostavno: Kalirojin iskaz uzimamo kao znak ili početni podatak izabrane i konstituirane pojave čija nam pravilnost u nizu identičnih ili veoma sličnih podataka, ponajprije zahvaljujući paradigmatskoj koherentnosti starogrčkog ljubavnog romana, omogućuje sinkronijsku, ali i dijakronijsku komparaciju književnih elemenata u području kulture putovanja. I u tom izboru i konstituiranju fenomena, pojavljuje nam se u vrlo širokom žanrovskom rasponu nekoliko zanimljivih aktera među kojima su već Odisej i spomenuta rodna pozicija. Objašnjavajući razloge zbog kojih izostavlja Grke i započinje povijest privatnog života u antici Rimljanima, Paul Veyne je posve jasan: »Zato što su Grci u Rimu, oni su esencijalno Rima« (1986a: X). Na sličan bismo način mogli opravdati i naš pristup odnosno izbor da sudjelovanje književnosti u antičkoj kulturi putovanja pokušavamo uprizoriti upravo preko starogrčkoga ljubavnog romana. Naime, svi žanrovi koji na određen način uključuju teme mobilnosti, spacijalnosti ili putovanja prisutni su u njegovu rodoslovlju. Možda bi bilo preuzetno proglasiti ih esencijalnim, ali njihova prisutnost uvelike omogućuje rekonstrukciju žanra na koji su posredno ili neposredno utjecali. Naime, naknadno genološko označavanje korpusa starogrčkih pripovjednih tekstova ljubavne tematike romanima pridružilo je Haritona, Ksenofonta Efeškog, Ahileja Tacija, Longa i Heliodora – da spomenemo samo autore koji se obično ubrajaju u kategoriju »u cijelosti očuvanih tekstova« – dominantnom zapadnjačkom žanru. Proučavatelji »romana prije romana« ponajviše ističu njihove fabularne (događajne) i tematske podudarnosti. Darko No-

15 Uz

poveći broj monografskih studija i zbornika – Hägg (1983), Fusillo (1989), Reardon (1991), Billault (1991), Morgan i Stoneman (1994), Holzberg (1995), Haynes (2003), Whitmarsh (2008a, 2011), da spomenemo samo neke – najkorisniji pregled područja, problema i literature, svojevrstan filološki i književnoznanstveni kanonski orijentir, predstavlja drugo izdanje zbornika The Novel in Ancient World (Schmeling 2003), kao i specijalizirani časopis Ancient Narrative (www.ancientnarrative.com) koji objavljuje novija istraživanja posvećena antičkom romanu, ali i sličnim vrstama tekstova u ranokršćanskoj, bizantskoj i židovskoj tradiciji. U okviru rada na problemu u domaćim uvjetima, jednaku ulogu imaju rasprave Darka Novakovića o starogrčkoj fikcionalnoj prozi (1980, 1987, 1989), dijelom objavljene kao predgovori hrvatskim izdanjima Ksenofonta Efeškog i Haritona.

58

59

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

vaković (1980) drži da je upravo fabularna podudarnost najvažniji kriterij paradigmatskog uobličavanja, a Tomas Hägg, naznačujući upravo tematske odrednice radnje, ističe da je »riječ o jednostavnoj pustolovnoj priči koja sadrži ljubav, putovanje i nasilje kao glavne sastavnice« (1983: 8). Teško je osporiti uglavnom jednodušan zaključak da je zaplet »generičkog prvaka« Hereje i Kaliroje – uza sav pretpostavljeni filološki i književnopovijesni oprez proizišao iz višestoljetnog trajanja dostupnoga, reduktivnog ili fragmentarnog materijala – standard što ga preuzima većina »sljedbenika«: mladić i djevojka, zavidne ljepote i bogatstva, zaljubljuju se i razdvajaju, putujući stavljaju na opasnu kušnju vlastite živote i krepost, da bi se na kraju pronašli, ujedinili i napokon sretno živjeli. Dodatna paradigmatska pojašnjenja govore da se radi o ljubavi na prvi pogled nakon koje slijedi razdvajanje, što par glavnih likova vodi u niz pustolovina po, u to vrijeme poznatom, šire mediteranskom svijetu. Doživljavaju brodolome, susreću gusare i razbojnike, zbog svoje ljepote privlače gotovo sve i svakog, u očaju i zabuni znaju povjerovati da su njihovi pravi partneri mrtvi, ostaju nekako vjerni do ponovnog sjedinjenja i, u pravilu, povratka u domovinu.16 Dvije su ključne kulturnopovijesne točke presudnog formativnog karaktera kad se radi o romanu: helenizam i druga sofistika. Književnopovijesno je uobičajeno nastanak starogrčkoga ljubavnog romana vezivati uz helenističko razdoblje, točnije uz njegov svršetak. Helenizam je povijesno vrijeme dominantno gradskog karaktera, razdoblje sveobuhvat-

nog širenja grčke kulture izvan egejskog područja, u kojemu gimnazija postaje obrazovno središte novih gradova. Atenu je odmijenila Aleksandrija, umjesto polisa uspostavljeno je carstvo u kojemu su orijentalni gradovi s klasičnom arhitekturom »poprimili izgled grčkih gradova; grčki jezik bio je službeni jezik, pa i opći jezik komunikacije unutar mnogonacionalnog društva (...), grčki običaji kao npr. tjelovježba, širili su se u višim društvenim krugovima, Makedonci i Grci bili su visoki vojni zapovjednici, a njihova ideologija i kultura – ideologija i kultura vladajuće klase – prevladavala je i na Istoku« (Kreissig 1987: 6). Živo se razvija retorika, filozofija i historiografija, pojavljuju se nova komedija, ljubavna i bukolična idila, revitalizira epika i epigramatsko pjesništvo. Arnaldo Momigliano (1989) primjećuje da se bez dvojbe može govoriti o književnosti i umjetnosti koja učinkovito pokazuje svoju moć širenja u prostoru. Prevrednovanje helenističke epohe, upravo sa stajališta njezine kulturne moći, djelo je moderne historiografije. Povjesničari novijeg vremena doživljavaju helenizam »kao golemu talionicu u kojoj su nastale mnoge izvorne i značajne sinteze bez kojih ni naša civilizacija zacijelo ne bi bila ono što jest« (Cazenave i Auget 1990: 61). To je vrijeme jedne od posljednjih metamorfoza antičke civilizacije, stapanje i smjena dvaju povijesnih ciklusa, vjerojatno najpotpunije izraženo primjerima vjerskog sinkretizma. Pretpostavimo, koliko god to reduktivno izgledalo, da je upravo roman jedna od tih spomenutih sinteza odnosno da je figura sinkretizma jednako tako ono što dijelom motivira i možda objašnjava njegov nastanak. Drugi važan trenutak u razvitku starogrčkog romana predstavlja stanovita renesansa klasične kulture tijekom II.

16 Zemljovidi

s ucrtanim itinerarijima starogrčkih ljubavnih romana mogu se naći u Schmelingovu zborniku (2003: 801-814), a geografijom korpusa pozabavio se Romm (2008).

60

61

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

stoljeća nove ere, poznata pod nazivom nova ili druga sofistika. Riječ je o povratku atičkim zasadama, oponašanju onodobnih autora i preuzimanju njihovih tema, njegovanju jezika i književnih oblika starih Atenjana, što je povratno utjecalo i na žanr. Retorika je ključno područje: »Druga je sofistika, za razliku od stare, snažno prožela svaki fragment društva. Cjelokupan se obrazovni sustav našao u rukama retora, a pedagoška je uloga filozofije, koja je u to doba jasno i konačno odijeljena od retorike, dokraja potisnuta. Biti obrazovan značilo je dobiti dobru retoričku naobrazbu, a biti vrhunski obrazovan značilo je postati sofist« (Bricko 2002: 7). Istodobno su sofisti »kulturni putnici i kulturni ambasadori« (Anderson 1993: 27), bilo zbog poduke, sudovanja, sudjelovanja na festivalima ili posve osobnih razloga. Postoji i popularni aspekt sofističke djelatnosti, kao i njegov rezultat usporediv s praksama suvremene popularne kulture: »Iako su na svojim putovanjima nudili poduku, za honorare kojih je visina bila razmjerna govornikovu statusu, novi sofisti nisu bili samo učitelji, nego i zabavljači. Dakako, zabavljači najvišega ranga i golema ugleda koji se nisu, poput mimskih glumaca ili putujućih lakrdijaša, obraćali masi, već obrazovanim slojevima stanovništva«, napominje Marina Bricko (2002: 8) i dodaje da je posrijedi »neki oblik estradne umjetnosti, status sličan današnjim filmskim, pjevačkim i sportskim zvijezdama« (2002: 9). To da se niz elemenata što ih prepoznajemo u ili oko starogrčkoga ljubavnog romana uspoređuje sa suvremenom popularnom kulturom nipošto nije slučajno. I Holzberg (1995), na primjer, svoju monografiju o antičkom romanu započinje pozivanjem na sapunice ili telenovele iz 1980-ih, vjerojatno ponajprije na Dallas i Dinastiju,

u kojima se prikazuje život američkih naftnih magnata i milijunaša prepun intriga, sudskih nadmetanja, opakih bolesti i opasnih putovanja.17 Ostavit ćemo zasad spomenute pop-kulturne usporedbe sa strane i vratiti se presudnom utjecaju druge sofistike kao aktivnoga kulturnog polja. Uobičajeno je, naime, romane Haritona i Ksenofonta Efeškog nazivati predsofističkim ili nesofističkim, dok Longo, Ahilej Tacije i Heliodor dijele utjecaje grčkoga kulturnog oživljavanja u doba Carstva i zato se njihovi tekstovi nazivaju sofističkim romanom. Massimo Fusillo (1989), poput mnogih proučavatelja, primjećuje da je prva faza više pučki intonirana, dok drugom dominira bogatija i složenija književna obrada. Romani druge faze zbog dodira s neoretorikom druge sofistike imaju razrađeniju strukturu, iako njihova obilježja mogu u međusobnom odmjeravanju biti veoma različita. Ahilej Tacije tako ispisuje roman u ironijskom ključu, Longo smješta zgode u pastoralni prostor i lišava pretpostavljenu matricu provodnog mo-

62

63

17 Analogija

između suvremene popularne kulture i nekih aspekata antičkog svijeta uvijek barem pripomogne razumijevanju stvari i odnosa. Za problem »putujućih pjesnika« u antici i razloge njihove mobilnosti jednako bi se tako moglo pronaći suvremeniju popularnu varijantu, osobito ako se dobro »prevede« sedam glavnijih razloga njihove pokretljivosti odnosno okolnosti u kojima su pjesnici putovali (Hunther i Rutherford 2009: 17-19). Infrastruktura antičkoga književnog polja, kao i njegova osobita izvedbena dinamika, uvijek lakše prizivaju performativna obilježja popularne kulture od školske ili kanonske književnosti koja je u prosječnom tipu barem udžbeničkoga ili priručničkog karaktera redovito svedena na reduktivno shvaćenu tekstualnost bez osjećaja za njezin javni život. Usporebe ili analogije moraju, naravno, zahvaćati mnogo više od »samog teksta« ili moraju govoriti »oko« njega pa se u tom smislu može i razumjeti snaga ili slabost određenih pokušaja u opisu razina književnoga polja. Ali da u različitim aspektima, usporedbe poput Veynove (1986), koji život rimskih kupališta uspoređuje sa suvremenim odlaskom na plažu (kupanje, naime, nije predstavljalo čin čistoće, nego složen užitak sa svim elementima samoprezentacije, »promocije« i »stila života«), funkcioniraju kao interpretativni orijentiri, svakako je teže poreći.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

tiva putovanja, a Heliodor daje filozofsku (neoplatoničku) reinterpretaciju povezanu sa začudnom pripovjednom strukturom i kompleksnijim narativnim postupcima. Napokon, Tim Whitmarsh (2011) sažimajući naglaske što ih donose tumačenja veze romana i razdoblja druge sofistike u širem pokušaju sustavnijeg pregleda »kontekstualnog čitanja« starogrčkog romana, primjećuje liniju koja zastupa spomenuto oživljavanje klasičnih vrijednosti kao vrstu »postkolonijalnog« odgovora, ali i onu koja zastupa ideju tog razdoblja kao svojevrsne »postmodernističke« igre. Svaki odgovor koji zagovara samo jednu liniju interpretacije druge sofistike kao okvira za roman jest, prema njegovu stajalištu, nedostatan. Nema sumnje da su ljubavni romani (s iznimkom Ksenofontovih Efeških priča) proizvod visokosofisticirane elite, obrazovane grčke kulture, da su sastavljeni u prozi (što je značajka onodobne grčke estetike), da dijele aticističke tendencije (Ahilej Tacije, Longo i Heliodor), da postoji polje intertekstualnih referencija koje ih povezuje s drugim autorima u doba Carstva, ali druga sofistika nije »unificirana, manifestom rukovođena organizacija« (2011: 10), osobito u, uvjetno govoreći, nacionalno-kulturnom značenju. Naime, »Hariton i Ksenofont pokazuju svojevrsni helenocentrizam, suptilan i složen u Haritonovu slučaju. Ahilej Tacije i Longo, međutim, oblikuju identitet prilično drukčije. Jamblih i Heliodor, napokon, izravno izazivaju helenocentrički model« (2011: 10). Gotovo istodobno s grčkim ljubavnim romanom postoje u rimskoj književnosti dva pripovjedna teksta koji, s obzirom na problemsku i povijesno djelatnu razliku romance/ novel, navodno lakše podnose naziv najpopularnijega za-

padnjačkog pripovjednog žanra. Riječ je, naravno, o Petronijevu Satirikonu i Apulejevu Zlatnom magarcu. Povjesničari fikcionalnog pripovijedanja u prozi uobičajeno razlikuju grčki ljubavni roman od rimskog prema temeljnom ugođaju koji dominira pripovijedanim svijetom (Hägg 1983; Reardon 1991). Tako starogrčki ljubavni roman, uz ironijski odmak u Zgodama Klitofonta i Leukipe Ahileja Tacija, posjeduje obilježja ozbiljne i idealne priče o ljubavi i osjećajima. Stoga je razumljiva tendencija, osobito izražena u engleskoj analitičkoj tradiciji, da se ovaj korpus nazove romance, rekli bismo gotovo pa »ljubić« da ta odrednica nije u našoj tradiciji imenovanja žanra toliko opterećena popularno-kulturnim kapitalom. Uglavnom, riječ je o idealnoj ljubavnoj priči koja završava happy endom i ima zapravo melodramatski karakter. Pripovijedanje fikcionalnih zgoda u prozi, sudeći po Petroniju i Apuleju, ima u Rimu drukčiji značaj. Rimski roman obično nosi oznake realističnoga, komičnog, satiričnog, pa čak i burlesknog. Pripovijedati u Rimu znači obraćati se nešto drukčijem čitatelju. Riječ je o kultiviranoj publici koja traži sofisticiranu zabavu. Koliko se čini jasnom činjenica umjetničke nadmoći rimskoga romana nad starogrčkim, toliko su mutni i teško odredivi njihovi međusobni odnosi i književnopovijesne veze. Upravo će Reardon, iako je rimski roman na rubu njegova interesa, naglasiti da je »narav tih veza složena« (1991:6). Naime, odnos grčkoga i rimskog romana može se iznimno lako uklopiti u jednostavnu književnopovijesnu shemu prema kojoj se kasnije književne pojave parodijski odnose prema ranijima. Iako bi se nešto slično moglo pretpostaviti, osobito kad je riječ o Petroniju, čini se da je posrijedi relativno jednostavno rješenje koje, ako se promet-

64

65

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ne u čvršći okvir književnopovijesnog promišljanja, može možda više skriti negoli otkriti. Petronijeva fragmentarnost i Apulejeva složenost, pored gotovo simultanog nastanka antičkih romana, dovoljna su kušnja za tvrđe teze. Dvojba je li rimski realistički ili komični roman parodijski odgovor ili je njegov nastanak i razvitak relativno autonoman, predstavlja u svakom slučaju jednu od zanimljivijih problemskih linija u proučavanju antičkog romana. Naposljetku, umjesto lijepih djevojaka i mladića nastupa skupina mladih raskalašenika i pripovjedač u magarećem liku. Putovanje im je zajednički okvir, ali prostori stvaraju drukčije svjetove, njima se odvijaju drukčije djelatnosti i, vjerojatno, predviđaju nešto drukčiji, kompetentniji čitatelji. Iako kao fikcionalna proza u grčkoj književnosti nema pravog preteče (Novaković 1987), starogrčki ljubavni roman ipak nije samonikli žanr. I tu se iznova vrijedi pozvati na Veyneove Grke koji su već u Rimu. Naime, u stvaranju starogrčkoga ljubavnog romana, posredno ili neposredno, sudjelovala je gotovo cjelokupna poznata književna baština. Sa stajališta književne dijakronije, Hägg (1983) pokušava obrazložiti sudionike u književnom rodoslovlju romana, počevši od epike, historiografije, biografije, fantastičnih putopisa (Reisefabulistik) do ljubavnog pjesništva i nove komedije. U razvedenom okviru književnopovijesnog istraživanja rodoslovlja prepoznat će se i određeni elementi karakteristični za tragediju, biografiji će se ponekad pridjenuti odrednica »fikcionalna«, ali ni time popis nije završen jer je zapravo moguće »napisati gotovo cjelokupnu povijest grčke književnosti sa stajališta romana« (Hägg 1983: 122). Sve nas to još jednom približava Bahtinovu određenju romanesknog žanra,

uvriježenom refrenu prema kojemu roman dopušta da se u njegov sastav uključe različiti umjetnički i izvanumjetnički žanrovi, i kako je u tom smislu doista teško naći žanr koji nekad netko nije uvrstio u roman. Pitanje o prikladnosti takve definicije iziskuje dulju raspravu o povijesti žanra. Kako to nije naš primarni problem, zadržat ćemo se samo na nekoliko točaka. Name, u očuvanom antičkom materijalu jedva da postoje zapisi koji spominju žanr i doista je smjelo iz nekoliko fragmenta izvoditi obavezujuće zaključke. Uglavnom se može minimalno rekonstruirati njegov status ili izvesti pretpostavka o njegovoj čitateljskoj publici. Međutim, slaba vidljivost romana u onodobnim poetičkim raspravama nije izolirani slučaj, nego traje dobrim dijelom još i u novovjekovlju, odnosno do ruba nešto fleksibilnije definiranog moderniteta, najčešće u vrijednosnom kontrapunktu s epskim pjesništvom ili pak u afirmativnoj matrici kao njegova dostojna zamjena. Stoga je operativni prostor veoma širok, a načelna nepreskriptivnost otvara raznovrsne mogućnosti stvaranja poetičkih utjecaja i međužanrovskih mreža uključivanja. Ali nije to jedini način ulaska u romaneskno polje. Tehnike čitanja, razina zahtjevnosti pretpostavljene publike, konstrukcija zamišljene socijalne pozicije najčešćih čitatelja, obrazovni kapital potreban za svladavanje teksta, ozbiljnost ili zabava – jednako tako igraju važnu ulogu i u antici, kao, uostalom, i u novom vijeku. Nije stoga čudno što Guglielmo Cavallo (1998), u složenom projektu povijesti čitanja, publiku starogrčkoga ljubavnog romana opisuje kao, u najmanju ruku, dvostruko artikuliranu: dijelom je to obrazovani sloj, naviknut na složenije književne tekstove, a dijelom

66

67

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

se – doduše na nešto drukčijem stupnju recepcije – radi o solidno pismenoj publici koja nije baš bila sklona čitanju i razumijevanju velikih autora antičke književnosti. Paralelno se pretpostavlja da je dominantno riječ o ženama, koje su upravo zbog važne uloge ženskih likova u strukturi zapleta pronalazile čitateljski interes.18 Udaljena od opterećenja javnog života, žena gradi vlastiti prostor čitanja, vjerojatno čitajući ljubavne romane u kojima se može prepoznati, i to tehnički čini u sebi ili poluglasno, za razliku od retorike koja je muški posao i izvodi se javno i naglas. Je li posrijedi samo rani lik eskapizma kao dugotrajnog obilježja popularne književnosti, analoško naknadno učitavanje elemenata preuzetih iz modernijih pristupa polju popularnog ili nešto treće – nije doslovce presudno, ali jest iznimno problemski poticajno. Međutim, sa stajališta kulture putovanja ili čina putovanja kao konstrukcijskog načela pripovjedne strukture, roman postaje aspektualno vidljiv u nešto drukčijem relacijskom modelu. To da je Odiseja svojevrsna matrica, da putovanje nalazi svoje mjesto u fikcionalnom diskurzu, da se od očeva utemeljitelja geografije, povijesti ili etnologije putovanje kontinuirano tradira kao sastavni tematski element teksta, kao svojevrsna istraživačka metoda, izaziva i komplementarni postupak čitavog žanra izmišljenog putovanja. U helenističkoj artikulaciji, na primjer, ratni pohodi Aleksandrove vojske »pobudili su i u širokim krugovima zanimanje za daleke zemlje i strane narode« (1987: 114), kako u znanstve-

nom ili općekulturološkom registru, tako i u fikcionalnom, s utopijskom, fantastičkom ili parodijskom izvedbom ili pak u mješavini tih elemenata. Dakle, gotovo od početka putovanje je izloženo fikcionalizaciji, ne samo kao ranoromaneskno konstrukcijsko načelo nego kao neka vrsta fikcionalnog putopisa. Jambulov tekst posvećen »Otoku (otocima) sunca« primjer je »utopijskog romana« s jedne strane i fantastičnih pripovijesti s putovanja ili pak fantastičnog putopisa s druge strane. Datiran negdje u rasponu od III. stoljeća prije naše ere pa do oko prijelaza iz II. u I. stoljeće, u svakom slučaju helenistički proizvod, preživio je nažalost tek kao sažetak u Povijesnoj knjižnici (II, 55-60) Diodora Sicilskog.19 Zgode su, dakle, prepričane iz druge ruke, narativni je glas priređivačko-sažimački i uglavnom je koncentriran na klasičan putopisni izvještaj o stanovnicima otoka u »velikom moru« (pretpostavlja se Indijskom oceanu) i njihovim običajima. Iako je posve razložno raspravljati o načinu i razlozima sažimanja pa čak i o vrijednosnom modelu prema kojemu se ono dogodilo, ostat ćemo samo na opisu onoga što nam Jambul iz druge ruke poručuje. Naime, u skladu sa svojim trgovačkim zvanjem krenuo je put Arabije, u područja gdje uspijevaju mirodije. Tamo je pao u ruke razbojnicima, zatim je neko vrijeme bio pastir pa su ga zarobili Etiopljani koji su ga, zajedno s njegovim drugom, namjeravali žrtvovati u nekakvu obredu očišćenja koji se izgleda ponavljao svakih šest stotina godina, odnosno svakih dvadeset generacija. Izgradili su im lađicu, opskrbili ih hranom za šest mjeseci i, u skladu s proroštvom,

18 Najčešće

spominjani primjer u toj procjeni podudaranja junakinje i čitateljice jesu Nevjerojatne zgode onkraj Tule (I./II. st.) što ih je Antonije Diogen posvetio svojoj sestri Izidori: »Istinita ili izmišljena, ta posveta pokazuje da postoje književni oblici, poput romana, namijenjeni i (ili ponajprije?) ženskoj potrošnji« (Cavallo 1998: 57).

68

19 Jambul,

»Otoci sunca«, Latina et Graeca, VIII (1980), br. 16, prev. O. Žunec, str.

84-91.

69

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

otisnuli ih u more. Cilj im je određen: moraju dospjeti do sretnog otoka i dobrih ljudi koji žive u blaženstvu. Ako uspiju, i njihov će narod šest stotina godina živjeti u miru i sreći, a ako se iz straha vrate, bit će teško kažnjeni. Nakon četiri mjeseca mukotrpne plovidbe, napokon su pristali na otok. Gostoljubivi su ih domaćini, naravno, prihvatili. Opis života na otocima sadrži sve što bi se moglo povezati sa standardom u prikazivanju drugog i nepoznatog, čak i ako Herodota i njegov »putopis« po Egiptu uzmemo kao kriterij. Na djelu je elementarna etnografija, fikcionalna geografija i vjerojatno, moglo bi se naslutiti iz sažetka, čitav repretoar deskriptivnih figura odnosno tipičnih postupaka opisa nepoznatog i novog – izgleda i tijela domorodaca, načina života u zajednici, plodnog tla i raslinja, životinjskog svijeta, kulturnih podataka poput načina pisanja, načina odgoja, prehrane ili umiranja u izmišljenom, utopijskom kontekstu. Skupinu čini sedam otoka jednakih po veličini, ali i po socijalnom ustroju. Na svakom se uvijek nalazi po četiri stotine ljudi, pridržavaju se gornje granice života i kad je dosegnu, svojevoljno umiru tako što legnu u neku čudnu biljku i padnu u san. Umjereni su u hrani i slave Sunce, žene su, na primjer, zajedničke i svu djecu odgajaju kao zajedničku, a njihovu srčanost, otpornost i izdržljivost iskušavaju tako što na životu ostavljaju samo one potomke koji bez smetnji izdrže let na leđima velike čudesne ptice. Nakon sedam godina života na otoku, Jambul i njegov suputnik počinili su izgleda neku nepodopštinu zbog koje su protjerani »kao zlotvori i lošim običajima odgojeni ljudi« (II, 60; 91). Ponovno su se otisnuli na more i nakon četiri mjeseca izbačeni su na indijsku obalu. Jambulov je suputnik poginuo u valovima, a on se dokopao

sela, odakle su ga odveli kralju koji je bio sklon Grcima. Naposljetku je sa sigurnom pratnjom krenuo prvo u Perziju, da bi mu se zatim posrećio i povratak u domovinu. Da u akumulaciji antičkoga putničkog iskustva ovakvi tekstovi nisu izolirana pojava ili da se, štoviše, mreža relacija uspostavlja na temelju različitih žanrovskih izvedbi, svjedoče Lukijanove Istinite pripovijesti nastale upravo u razdoblju druge sofistike, vjerojatno negdje tijekom druge polovice II. stoljeća.20 Tekst nije vrijedan samo zbog udjela fikcionalnog u kulturi putovanja, nego i zbog eksplicitnog stajališta o vrijednosnom položaju sličnih tekstova u poetičkom sistemu ili, šire, u književnoj čitateljskoj kulturi antičkog svijeta. Lukijan na otvaranju Istinitih pripovijesti spominje, naime, da je njegov pripovjedni tekst namijenjen stanovitoj vrsti rekreacije. Kao što sportski napori iziskuju »pravodobno opuštanje«, tako i »onima koji se bave duhovnim poslovima poslije čitanja obilja ozbiljnih stvari priliči opustiti um i okrijepiti ga za buduće napore« (I, 1; 253), što znači da će im »odmaranje biti primjereno ako se posvete štivu koje neće, zbog svoje duhovitosti i draži, pružiti samo golu razonodu, nego i potaknuti stanovito umovanje koje nije nedostojno obrazovana čovjeka« (I, 2; 253), a upravo tako nešto nude njegove Istinite pripovijesti. Kao da se susrećemo s poetikom bolje popularne književnosti, barem kako je zamišlja XX. stoljeće ili s još jednim prilogom u analogiji s modernom popularnom kulturom, jer se u svemu što je ispripovijedano, nastavlja Lukijan, »kriju duhovite aluzije na neke drevne pjesnike, prozne autore i filozofe, pisce brojnih čudesnih i bajoslovnih

70

71

20 Lukijan,

»Istinite pripovijesti«, u: Djela, prevela i priredila M. Bricko, MH, Zagreb 2002., str. 253-294.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

spisa« (I, 2; 253). Izrjekom spominje Kteziju iz Knida i njegov spis o indijskoj zemlji, Jambula koji je »pisao mnoge nevjerojatne stvari o velikome moru, a svima je očito da je posrijedi laž i izmišljotina – pa ipak, sastavio je nimalo dosadnu pripovijest« (I, 3; 254) i začetnika »te vrste lakrdijašenja« Homerova Odiseja. Od Fotijeve Biblioteke (IX. st.), gdje nam je dostupan kao sažetak, tradira se ideja da je nespomenuti predložak iz istoga književnog polja i vjerojatno Lukijanovo nadahnuće zapravo još jedan starogrčki ljubavno-fantastični roman, već spomenute Nevjerojatne zgode onkraj Tule Antonija Diogena. Roman je sadržavao 24 knjige odnosno poglavlja pa Hägg (1983) s pravom upozorava na pretpostavku da je (bio) najmanje dvostruko dulji od Heliodorovih Etiopskih priča, najopsežnijega starogrčkog ljubavnog romana. Uglavnom, zaputivši se na plovidbu od Heraklovih stupova prema zapadnom oceanu, potaknut intelektualnom radoznalošću i znatiželjom, Lukijanov pripovjedač i njegova posada doživljavaju najrazličitije pomorske i letačke zgode po čudesnim otocima, Mjesecu, Danici, morima i u kitovoj utrobi, sudjeluju u različitim bitkama, posjećuju Otok Blaženih, gdje se među silnim grčkim velikanima pripovjedač najradije druži s Homerom. U sedmom mjesecu boravka došlo je do sukoba posade i domicilnih velikana oko Helene pa je pustolovna družina bila prinuđena napustiti otok. Koliko – ne baš intelektualno i čitateljski zahtjevnih aluzija – sadržava Lukijanov tekst, svjedoči epizoda na odlasku kad Odisej, spomenuti začetnik izmišljenih putničkih zgoda kao osobite vrste lakrdijašenja, daje pripovjedaču pismo namijenjeno Kalipsi, i to krišom da ga Penelopa ne vidi. Parodija je očevidna na nekoliko razina, a osobito ako je razmotrimo

u kontekstu elementarne interpretacije značenja Odisejeva povratka i spomenute integracije jastva i prostora:

72

73

Odisej pozdravlja Kalipsu. Evo što je bilo sa mnom pošto sam napravio splav i otplovio od tebe: doživio sam brodolom i, zahvaljujući Leukoteji, jedva se spasio u zemlju Feačana. Oni su me poslali kući, gdje sam zatekao brojne prosce svoje žene kako banče na našem imanju. Sve sam ih pobio, no kasnije je mene pogubio Telegon, sin koji mi se rodio od Kirke. Sad se nalazim na Otoku Blaženih i silno se kajem što sam se odrekao boravka kod tebe i besmrtnosti koju si mi nudila. Ako uhvatim priliku, pobjeći ću i doći k tebi (II, 35; 288).

Doista je duga veza različitih elemenata u posve jasno definiranom problemu »putovanja kao laganja«, osobito ako imamo na umu barem dva tipa odnosa – odnos prema stvarnim putničkim iskustvima i njihovu posredovanju koje držimo vjerodostojnim i odnos spram putovanja u tekstovima kojima tradicijski u polju književne institucije dodjeljujemo fikcionalni status i time ih u znatnoj mjeri lišavamo provjere kojom inače utvrđujemo laž. Svaki od spomenutih elemenata na svoj način otvara jedan aspekt književne iterologije i usmjerava interese u području kulture putovanja, kao što svjedoči o njezinim dimenzijama u određenom povijesnom trenutku, konjunkturi ili duljem trajanju. Ako, na primjer, Herodotovo egipatsko iskustvo emancipiramo kao začetak putopisa, ako mu pridamo samostalnija žanrovska obilježja unatoč kompozicijskoj uvrštenosti u drukčiji tip diskurza ili pak ako krenemo s idejom putovanja kao osnovnom matricom istraživanja (hi-

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

storiografskog, geografskog, antropološkog itd.), vjerojatno ćemo barem provizorno moći uspostaviti neke komparativne analitičke momente. S tog stajališta Herodotov pristup možemo odrediti kao standard dugotrajne gradnje putopisnoga ili putničkog diskurza. Njime su, na stanovit način, zadani elementi posredovanja putničkog iskustva izvan fikcionalne događajne matrice, ali se dobrim dijelom, unatoč drukčijoj ekonomiji, pojavljuju u fikcionalnom tekstu i, kao što smo pokušali pokazati, u izmišljenim fantastičnim putopisima. Zašto se putuje u starogrčkom ljubavnom romanu? I što je zapravo s Kalirojinim iskazom? Možemo li iz prostorne ekonomije zapleta u Haritonovu romanu izvući određene pretpostavke i uspostaviti barem minimalno prihvatljiv smjer značenjske interpretacije putovanja?21 Popis lokaliteta u kojima se odvijaju Zgode Hereje i Kaliroje, od grada, trga, vježbališta, hramova i mora do grobnica, dvorova, ložnica i izvanhelenskih zemalja, gotovo da utemeljuje standardni repertoar prostora i proputovanog svijeta starogrčkoga ljubavnog romana. Međutim, zbivanja na otvaranju Zgoda Klitofonta i Leukipe Ahileja Tacija barem dijelom, zatim osobito Longov roman Dafnis i Hloja, kao i narativno razrješenje Heliodorovih Etiopskih priča, olabavljuju okvir ovako postavljene prostorne paradigme pa je o svojevrsnom standardu nužno govoriti uz određene ograde. Da bi se putovalo, odnosno da bi se priča strukturirala u dvije paralelne narativne linije, najprije se mora zadovoljiti spacijalna ekonomija susreta i spajanja. Na samom početku Zgoda Hereje i Kaliroje pripovjedač jasno

određuje prostor u kojemu se događaji pokreću i u kojemu naposljetku završavaju. To je Kalirojina domovina, sicilijanski grad Sirakuza, prostor u kojemu djevojka zbog svoje (božanske) ljepote, tipične za glavnu junakinju starogrčkoga ljubavnog romana, ima endemski status. Glas o njezinoj ljepoti uvelike premašuje granice grada i otoka, i dovodi u Sirakuzu mnoštvo prosaca (iz Italije, Epira, unutrašnjosti), aktantsku skupinu koja će spletkarenjem odigrati ključnu ulogu u razdvajanju mladog para. Taj glas o iznimnoj ljepoti pratit će mladu Sirakužanku tijekom cjelokupnog zbivanja, osvajat će nove prostore prije njezina pojavljivanja (jer dobar glas daleko se čuje) i tako zapravo unaprijed remetiti stanje u njima. Prvo javno pojavljivanje Kalirojino urodilo je, po Erosovu nalogu, zaljubljivanjem. Često je u svijetu starogrčkog romana povod susretu budućih ljubavnika/supružnika religijska svetkovina pa se i sam susret zna dogoditi u religijskom prostoru. U Haritonovu romanu posrijedi je svetkovina u Afroditinu čast, na koju, po očevu nalogu, Kaliroju izvodi majka. Naznačavanje mjesta susreta (susretišta) zanimljiv je topos starogrčkog romana. Susret upriličen u povodu religijske svetkovine u religijskom prostoru nalazimo još u Ksenofonta Efeškog i Heliodora, i možda ga možemo povezati s već spomenutim motivom minimalne ženske mobilnosti. U Ahileja Tacija pak postoji stanovita struktura privatnosti: ulogu susretišta preuzimaju privatni prostori, najprije Klitofontov dom, zatim i ekfrastično prikazan vrt.22 Mladićeva ljubav jača

21 Ponešto

o spacijalnoj problematici u antičkom romanu nalazi se u posebnom izdanju časopisa Ancient Narrative (Paschalis i Frangoulidis 2002). Više od polovice uvrštenih rasprava posvećeno je, nažalost, Apulejevim Metamorfozama.

74

22 Ekfraza

je opis umjetničkog predmeta ili predmeta koji izaziva pozornost kao da je umjetničko djelo, rekli bismo plastičan i temeljit. Posrijedi je retorička školska vježba koja nalazi stalno mjesto u starogrčkom ljubavnom romanu, dijelom tehnički slična onome što se u našim školama na nastavi jezika i književnosti zove vanjskim/unutarnjim opisom lika.

75

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

tijekom privatne obiteljske večere, odgovara mu raspored sjedenja za stolom, a i sam povod susretu posve je svjetovne naravi. Riječ je, naime, o ratnom sukobu između Bizantija i Trakije zbog kojeg Sosrat šalje kćer Leukipu i njezinu majku u Tir svome polubratu Hipiji, Klitofontovu ocu. Tako je i rađanje ljubavi između Klitofonta i Leukipe smješteno uglavnom u privatne prostore. S Longom je slučaj jednako tako nešto drukčiji. Budući da Dafnis i Hloja odrastaju zajedno u prirodnom, idiličnom prostoru, susretište je drukčije naravi i određuje ga geneza ljubavnog iskustva. U Haritona je, dakle, povodom svetkovine u Afroditinu čast, Eros zamislio susret »na jednom uskom zavijutku ulice« (1,1,16; 59). Lik mladog Hereje karakteriziran je prostorom. Naime, mladić je učestalo povezan s vježbalištem, gdje njegova izvrsnost i omiljenost dolazi do punog izražaja. Prigodom prvog susreta s Kalirojom, Hereja se »blistajući poput zvijezde« (1,1,15; 1989: 59) vraćao upravo iz vježbališta, a njegovo lice nosilo je tragove rumenila, vjerojatne posljedice sportskih aktivnosti. Zaljubljeni Hereja izostaje sa svojih uobičajenih zabava, nema ga u prostoru vježbališta, što, naravno, biva odmah zamijećeno: »Vježbalište je čeznulo za Herejom i činilo se kao da je pusto...« (1,1,10; 59). Prostor vježbališta, kao institucionalno važno mjesto Herejina formiranja i statusa, iskoristit će prosci-zavjerenici kako bi pobudili mladićevu ljubomoru. Dakle, s jedne strane hram, a s druge vježbalište upućuju na značenje zajedničkih, gradskih prostora i tako stvaraju određenu strukturu javnosti karakterističnu za Haritonov svijet. Naime, neostvarena ljubav mladog para javna je stvar. Razrješenje se zbiva upravo u javnom prostoru, mjestu na kojem se odlučuje o stvarima važnim za zajed-

nicu. Zasjedanje skupštine u kazalištu tako je iskorišteno da bi se Hermokrat, Kalirojin otac, nagovorio da dopusti brak. Sudjelovanje čitavoga grada upućuje na javnost Herejine i Kalirojine ljubavi, na interes i brigu zajednice. Pored toga, valja imati na pameti utjecaj i ugled socijalnog sloja kojemu likovi pripadaju: njihovi su roditelji prvi građani Sirakuze. Zato je moguće iščitati ispripovijedanu potrebu za zadovoljenjem općeg dobra, logično povezanu s gradskim prostorom, strukturom javnosti, zajednicom i, naravno, domovinom, kao što je iz ovakve prostorne ekonomije moguće naslutiti tragiku putovanja, odnosno odvajanja i izbivanja, na kojoj se temelji Kalirojin iskaz kao primjer dezintegracije jastva napuštanjem matičnog prostora. Gotovo je izlišno spomenuti da sklapanje braka znači opću sreću i da je tom prilikom čitav gradski prostor okićen, ispunjem pjesmom i veseljem. Međutim, pripovijedanje teško može postojati bez zapleta, što u paradigmatskoj matrici starogrčkoga ljubavnog romana pretpostavlja razdvajanje mladog para i, logično, putovanje. Potreban je, prema pripovjedačevim riječima, »neki zavidni zloduh« (1,1,16; 61). Prosci nisu zadovoljni ishodom i narušavaju tek uspostavljenu harmoniju. Jedan od njih, vladar Akraganta, imajući u vidu upravo narav Herejina formiranja i statusa, priprema plan tako što računa da je Kaliroja »dobroćudna, neiskusna u zlonamjernim sumnjama, a Hereja, kao što je i razumljivo za momka koji je odgojen u vježbalištima, i nije nevješt u mladenačkim pogreškama: mogao bi posumnjati i zapasti u mladenačku ljubomoru« (1,2,6; 63). Komplot se temelji na prepoznatom modelu ponašanja, na znanju da vježbalište proizvodi određenu mentalnu figuru koja je prikladnu za njegovo ostvarenje. Spletkar zapravo

76

77

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

naznačuje strukturu javnosti, kao i njezin partikularni pro­ izvod – značenje vježbališnog prostora i njemu pripadajućeg modela odgoja. Naime, povjesničari drže da je grčka škola – za razliku od rimske koja je ostala odvojenom od ulice, političke i religijske djelatnosti – bila dijelom javnoga života. Štoviše, »vježbalište je bilo drugi javni trg gdje je svatko mogao doći i gdje se nije samo vježbalo« (Veyne 1986b: 14), nego se u jednom kutu vježbališta ili hrvališta poučavalo mlade znanjima iz materinjeg jezika, Homera, filozofije i glazbe. Učestalo navođenje prostora vježbališta stoga pokazuje važnost elementa javnosti u Haritonovu pripovjednom svijetu. Uglavnom, spletka je uspjela, Hereja je povjerovao u Kalirojinu nevjeru, nasilno reagirao i njegov čin dovodi do prve prividne smrti u starogrčkom ljubavnom romanu, smrti koju, naravno, oplakuje i proživljava cjelokupna zajednica. Hereja je nakon sudovanja oslobođen, a Kaliroja je spokoj pronašla u grobnici koja se nalazi u neposrednoj blizini mora, što svoj razlog nalazi u običaju da ljudi koji plove morem mogu već izdaleka zamijetiti znamenitost pokojnika. S obzirom na prostornu ekonomiju koja priprema putovanje, ovakva je lokacija funkcionalna i u događajnoj strukturi pripovjednog svijeta pa zbog svoje izdvojenosti omogućuje razbojničku djelatnost, kao i brz i uspješan bijeg morem. Teronova razbojnička družina, koja će upasti u grobnicu i domoći se plijena u liku oživjele Kaliroje, prikupljena je u posve drukčijoj spacijalnoj izvedbi (luka, javne kuće, krčme) od idealne gradske ponude iz života skladne zajednice. Tako je Kaliroja krenula na putovanje, more je upisano u enciklopediju straha, trpnje i tegobe, očekuje ju strana zemlja i neizvjesna sudbina: »Ti si, oče, na ovom moru svladao trista

atenskih brodova, a mala ti je brzoplovka ugrabila kćerku i ne pružaš joj nikakvu pomoć! U stranu me zemlju vode i ja koja sam plemenita roda, morat ću robovati! Možda će Hermokratovu kćer kupiti neki atenski gazda! Koliko bi bolje bilo da ležim mrtva u grobu! U svakom slučaju, Hereja bi bio pokopan uza me – a sad smo i za život i za smrt razdvojeni!« (1,11,2-3; 81). Upravo iz jedne od sljedećih jadikovki, nakon što se stanje dodatno zakompliciralo, dodali bismo višim stupnjevima dezintegracije jastva i prostora jer je udaljeniji svijet ujedno i nepoznatiji i neizvjesniji, preuzet je Kalirojin iskaz kojim smo započeli ovo poglavlje: domovina kao prostor sreće, sve ostalo kao prostori tegobe izazvane putovanjem i razdvojenošću. Repertoar prostora koji sudjeluju u tvorbi pripovjednog svijeta nije suviše raznolik. Narav i značenje ključnih mjesta svjedoče o svijetu koji je duboko prožet pravednošću, zakonitošću i javnošću, odnosno barem zagovorom tih vrijednosti u narativnoj izvedbi. Putovanje je istodobno i strah od gubitka klasnog statusa, dakle još jedne među kumulativnim točkama dezintegracije. Roman pripovijeda o najboljima koji moraju imati najbolje. Taj klasni moment tipičan je za čitav korpus starogrčkog ljubavnog romana i kao da Homerova Odiseja progovara iz njega jer i njezin je junak povratio izgubljeni status.23 Efeške priče Ksenofonta Efeškog, onako kako su očuvane, obilježene su dvjema narativnim strategijama. Prva od njih jest pripovjedačeva, druga možda pripada pripovjedaču iz druge ruke, prepisivaču odnosno sažimaču. Otud možda

78

79

23 Zanimljivu

analizu različitih klasnih aspekata antičkog romana u rasponu autor – čitatelj – likovi ponudio je Whitmarsh (2008b).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

potječe zamjetljiva reduciranost narativne zastupljenosti samog tijeka putovanja ili je pak riječ o prostornoj ekonomiji ponešto drukčijeg lika. Svijet drugog po starosti među očuvanim starogrčkim romanima jest svijet u pokretu, kretanju intenziviranom do mjere koja gotovo da narušava njegovu koherentnost. Je li posrijedi sažimanje ili hotimičan postupak? Naime, Ksenofontov je svijet sveden na itinerarij, što znači da je oblikovan kao katalog postaja bez podrobnijih obavijesti o samom procesu putovanja, bez detaljnije lokalizacije kojom doznajemo materijalne podatke nečijeg iskustva putovanja. Michel de Certeau (2003) navodi dva temeljna tipa govorenja o prostoru odnosno diskurzivne orijentacije u njemu. Usmeno opisivanje mjesta, pripovijedanje u kući ili na ulici, ishodišna je tipološka građa. Diskurzivna djelatnost pritom oscilira između alternativnih pozicija: jedna se sastoji u viđenju, poznavanju rasporeda mjesta i ostvaruje se kao tableau, a drugoj je temelj kretanje, djelovanje u prostoru. Prvi je tip de Certeau prispodobio pojmom karte, a drugi pojmom ture, rute – putovanja, napominjući zanimljivost njihove međusobne koordinacije u svakodnevnim iskazima, kojima izgleda dominira potonji. Djelovanje nadmašuje viđenje u svakodnevnim pričama o prostoru, što zapravo znači da prostor dominantno proizvodimo kretanjem. Ako se povijesno razloži geneza zemljopisne karte, uočava se da tijekom rađanja modernog znanstvenog diskurza od XV. do XVII. stoljeća karta pomalo oslobađa od itinerarija koji je ujedno predstavljao uvjet takve mogućnosti. Prve svjetske karte uključivale su tek pravocrtno označen itinerarij, postaje na putu uz obavijesti namijenjene putniku. Svaki od tih zemljovida bio je podsjetnik koji propisuje djelovanje pa niz starih karata

možemo prije označiti kao povijesne knjige negoli moderne geografske karte. Utemeljenjem znanstvenoga (geografskog) diskurza, karta stječe autonomiju i postaje sveopća pozornica istodobnosti različitih povijesnih zemljopisnih znanja, zapravo poprima oblik tableaua: nema više puta, nema ni priče, jer upravo istodobnost raznovremenih spoznaja o svijetu lišava zemljopisnu kartu narativne komponente.24 Slično izgleda svijet Ksenofontova romana. Kristaliziran je oko temeljne osovine putovanja odnosno potrage, funkcionira kao itinerarij, ali uz posve oskudno opisane postaje na putu. Lokalizacija segmenata proputovanog svijeta, podrobnije razmještanje zgoda u prostoru, kao i okolnosti na putu različitih mjesta zbivanja – rijetka je u Efeškim pričama. Prevladava logika itinerarija, gotovo kataloga, utemeljena na učestaloj promjeni mjesta i zamjetnoj nagomilanosti postaja na putu pa je Ksenofontov pripovjedni prostor lokaliziran uglavnom putem imenovanja mjesta, što je povezano s pripovjednim sažetkom, ključnim postupkom u posredovanju svijeta. Ta povezanost sažetka i itinerarija primjer je veze narativnih tehnika i načina spacijalizacije. Sažetak će u pravilu prostor svesti na toponim, a putovanje na glagol odnosno radnju odlaska ili dolaska.

80

81

24 Dio

ovako izloženog problema jest i Pauzanijin Vodič po Heladi (II. st.), osobit po količini viđenoga, obrađenog i uključenog materijala, ali iznimno zanimljiv i po orijentacijskim uputama (gore, dolje, lijevo, desno, nasuprot, nedaleko, pod gradom, blizu luke itd.), uključivanju kretanja (ulazeći u grad, nailazi se, ako se ide, kad se silazi itd.), kao i po uskraćivanju obavijesti vezanih uz konkretno (pojedinačno, događajno) putničko iskustvo. Ishod takva postupka je specifičan objektivan svijet, mapiran povijesno i geografski, bez podataka o činu putovanja, blizak Bertettijevu (1999) modalitetu znanja i enciklopedijskoj namjeri. Ukratko: putopis s temeljito enciklopedijskim i putnički samozatajnim subjektom. Usp. Pauzanija, Vodič po Heladi, preveo i komentarom popratio U. Pasini, Logos, Split 1989.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Prostor iz kojeg se stvara svijet Abrokomovih i Antijinih pustolovina iznova je grad. U Haritona je to bila Sirakuza, a u Ksenofonta je posrijedi Efez, značajan jonski grad na obalama Male Azije, znamenit po Artemidinu hramu. Upravo je taj hram iskorišten kao susretište mladog para. Likovi mladića i djevojke povezani su s tek blago naznačenim gradskim prostorima što ih pripovjedač uvodi posredovanjem tipova djelatnosti koji su za njih karakteristični – Abrokom s vježbalištem, Antija s hramom: »Kad je osvanuo dan, krene Abrokom po običaju na vježbu, a djevojka na službu božičinu, kao što bijaše navikla« (1,5; 81).25 Čin trenutnog zaljubljivanja zbio se prilikom svetkovine u Artemidinu svetištu, a njegove se posljedice osjećaju tijekom fizičke odvojenosti u privatnom prostoru vlastitih domova, gdje se ljubav raspaljuje, a tijela uobičajeno slabe. Religijski će prostor postati mjestom iterativnih predbračnih susreta, spacijalni adekvat zaljubljenosti i molbi upućenih Artemidi. Neizvjesnu ljubavnu sudbinu razrješava proročanstvo iz Apolonova svetišta u Kolofonu. Struktura proročanstva ujedno je i anticipacija itinerarija Abrokoma i Antije. U njemu nema vremenskih odredbi osim apsolutne neodređenosti tipa »nemaju kraja« pa je količina stradanja/putovanja izložena prostornim orijentirima:

More, primorska naselja, ložnica kao grob, obale Nila – jasne su osnovne smjernice budućeg itinerarija. Naime, nije rijedak slučaj da se u svijetu starogrčkoga ljubavnog romana količina nedaća izražava prostornim rasponom. Takva je, na primjer, umetnuta Hipotojeva priča (3,2). Žanrovski pripada »pripovijestima o životu«, prema tipu narativnog iskazivanja nužno je sažetak, a u prostornoj izvedbi svedena je na itinerarij oblikovan izmjenom odlaska i povratka (Perint, Bizantij, Perint, Bizantij, Perint, Azija). Iako je homoseksualne ljubavne tematike, sadržava sva stalna mjesta pripovjedne strukture grčkoga ljubavnog romana: roditelji su gradski uglednici, ljubav se rađa u (muškom) prostoru vježbališta, ostvaruje se prigodom mjesne svetkovine, početna se sreća narušava razdvajanjem, zatim slijedi traganje i za svijet ljubavne romaneskne pardigme neuobičajena smrt jednog od ljubavnika. Vremenske naznake, kategorija trajanja izražena temporalnim obavijestima, u potpunosti izostaju. Gotovo da se može govoriti o oblikovanju zanimljive mentalne figure koje se promeće u trajno obilježje svijeta starogrčkoga ljubavnog romana. Ukratko, tumačenje proročanstva završava brakom, slijedi slanje u tuđinu, namjeravani put prema Egiptu, uz participaciju cjelokupne gradske zajednice: »... cio se narod molio, i cio je narod plakao kao da se rastaju od vlastite djece« (1,10; 91). Od Sama, Roda i Tira preko Sirije, Kilikije i Tarza do Aleksandrije, Egipta i Italije, ovim se svijetom neprestano putuje bez putovanja. Iako pripovijedanje u prvoj knjizi Efeških priča, dakle na otvaranju romana, obiluje detaljima i izravnim govorom (Hägg 1983), što zahvaljujući usporavajućem pripovjednom diskurzu omogućuje podrobnije

Patnje im nazirem strašne i muke što nemaju kraja Morem će posvuda bježat, a za njima gusari bit će; ljudi što žive uz more okove stavit će na njih; ložnica grob će im biti i vatra što ne zna za mjeru. Potom uz obale Nila božici Izidi, svojoj... (1,6; 83). 25 Ksenofont

Efeški, Efeške priče, priredio i preveo D. Novaković, SNL, Zagreb

1980.

82

83

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

smještanje zbivanja u prostor, približavanje narativne brzine sažetku reducira svaku lokalizaciju tako što prostor redovito svodi samo na ime. Likovi se premještaju u prostoru bez podrobnijih obavijesti, a to Ksenofontov pripovjedni svijet, u stanju u kojem je dospio do nas, približava bajci. Naime, »bajka preskače moment kretanja. Kretanje nije nikad ocrtano podrobnije, uvijek se spominje u dvije-tri riječi« (Propp 1990: 78). Naravno da između pretpostavljenih pučkih žanrova i složenijih pripovjednih oblika postoje neke veze koje otvaraju nešto drukčije artikulirano pitanje geneze romana. Usprkos sažimljućem, epitomičnom obilježju Ksenofontova teksta, možda spomenuta veza nije nešto što bismo mogli unaprijed odbaciti. Ako ni zbog čega drugog, onda barem zbog odmjeravanja različitih žanrovski intoniranih narativnih ekonomija u posredovanju putovanja.26 Učestalost tegoba i prostora patnje (daleka nepoznata zemlja, zatvor, špilja, šuma, selo, tuđa ložnica, javna kuća, radionica) u jasnoj je opreci spram domovine i slobode, ali, kao i u Haritonovu slučaju, jasno definirane klasne pozicije odnosno socijalnog statusa. Kad Abrokom, na primjer, u potrazi za Antijom dospijeva sa Sicilije u Nukerij, gdje je prinuđen fizički raditi kod nekog kamenoresca, njegovo nenaviklo

tijelo teško podnosi napore koji nalaze mjesto i u stalnim monološkim jadikovkama: »Evo Antijo, tvoj Abrokom radi ovaj bijedni posao i izvrgava svoje tijelo ropskim naporima!« (5,8; 175). Gustoća itinerarija funkcionalno hiperbolizira razdvojenost ljubavnika i povezanost s matičnim prostorom. Tuđi, strani prostor neprimjeren je naravi i izgledu likova, njegova količina i itinerarijska gustoća samo dodatno naglašava trpnju. Učestalost promjene mjesta i količina postaja na putu dominira Ksenofontovom izvedbom putovanja. Kretanje je zapravo put bez putovanja, a svijet kojim se putuje nije opisani svijet (opisom prikazani svijet), nego tek imenovani, imenom oprisutnjeni svijet. Još je Hägg, u ranom pokušaju sustavne naratološke analize, upozorio na tu činjenicu: »Mnogi gradovi i zemlje u kojima se radnja odvija jesu tek imena« (1971: 99), pa je posve logično ustvrditi da strategija itinerarija uključuje tek minimalno putovanje ili djelovanje, a isključuje gledanje i viđenje. Jer »biti na putu« i u Ksenofonta znači »biti nesretan«, neprestano tragati za mjestom na kojemu se valja skrasiti (Hipotoj), za ljubavi i povratkom u domovinu (Abrokom i Antija). Ako bismo se oslonili na Fusillovu (1989) tezu, mogli bismo doista zaključiti kako Efeške priče i u tom smislu reduktivne ekonomije spacijalnosti i putovanja stvaraju nulti stupanj korpusa sa svim konvencijama i normama lišenim posebne elaboracije. Naspram itinerarijske strukture Ksenofontova svijeta, Longov je posve drukčije naravi. Naime, Dafnisa i Hloju moguće je, imajući u vidu spomenute predsofističke primjere žanra, negativno odrediti.27 To je svijet bez putovanja i razdvajanja, kao i bez žarke ljubavi na prvi pogled, narativni

26 Vrijedi

u ovom žanrovskom komparativnom kontekstu spomenuti epizodu iz Antiohije, dijelom smještenu u ruralni prostor, u kojoj ljubomorna Manta nalaže kozaru Antijino ubojstvo. Zamišljeni čin trebao se izvršiti u šumi, kao još jednom povlaštenom prostoru opasnosti i zla u tradiciji folklornog pripovijedanja. Međutim, kozar je odlučio djevojku prodati u luci nekim trgovcima iz Kilikije. Gotovo da je suvišno spominjati dimenzije uposlenosti šumskoga prostora u povijesti pripovijedanja. Od pučkih oblika preko Tristana i Izolde do Dantea i dalje, šuma stvara svoja pripovjedna značenja. Čini se da tek nakon romantizma učestalost šume polagano opada jer modernitet preferira drukčije prostore, odnosno njegovom proizvodnjom spacijalnosti vladaju nešto drukčije mentalne figure.

84

27 Longo,

Dafnis i Hloa, A. Cesarec, Zagreb 1993., prev. A. S. Kalenić.

85

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

svijet organiziran sa stajališta književne kulture putovanja kao svojevrsni minus postupak. Nije toliko važno dolazi li žanrovska matrica na neosofističku podlogu ili pak neosofistička koncepcija prerađuje žanrovsku matricu, neovisno kako uspostavili taj odnos kauzaliteta, koliko je zanimljiv konačni proizvod – distorzija, devijacija ili iznimka. Izostanak putovanja, kao i odabir prostora u Longovu romanu, uključuje drukčiju spacijalnu ekonomiju u odnosu na njegove generičke prethodnike. Najjednostavnije događajno određenje moglo bi roman predstaviti kao genezu ljubavnog iskustva, postupno otkrivanje boga ljubavi Erosa i njegovih namjera. Likovi služe pripovijedanju rađanja jednoga osjećajnog sklopa, od prvih emotivnih uzbuđenja, poljubaca i zanimanja za tijelo do spolnog iskustva i braka. Heiserman, na primjer, opisuje Longovu pastoralu kao komediju prema starim kanonima jer su »likovi inferiorniji od nas i njihove su poteškoće često smiješne« (1977: 130). Pored referencijalnog odnosa s povijesnim prostorom otoka Lezba, roman pokazuje zamjetne veze i oslonce u književnoj i likovnoj umjetnosti. Tekstogeneza zapravo stapa tradirani književni prostor, pastoralnu okolinu zbivanja preuzetu iz helenističkoga bukoličkog pjesništva i elemente onodobnoga zidnog slikarstva, što je očevidno na samom otvaranju romana kad pripovjedač navodi da je na otoku Lezbu, u gaju posvećenom nimfama, vidio sliku koja prikazuje povijest jedne ljubavi, zapravo ishodišnu građu za pripovijest o Dafnisu i Hloji. Ekfrastičan opis slike, kao uvod u tekst ili jedan njegov dio, povjesničari književnosti obično svrstavaju među omiljene postupke literature u razdoblju druge sofistike. Slično, na primjer, roman otvara i Ahilej Tacije, drugi predstavnik neo-

sofističkog vala. Njegov pripovjedač, naime, na početku zgoda dospijeva nakon oluje u Siden, gdje promatra sliku koja prikazuje otmicu Europe. Nakon ekfrastičnog opisa likovne umjetnine slijedi upoznavanje s Klitofontom koji preuzima pripovjednu štafetu. Što preciznije locirati zgode, prva je namjera Longova pripovjedača. Hipotopoza, zapravo podvrsta ove figure – topografija, u potpunosti odgovara zamisli. Pripovjedačev diskurz obiluje prostornim znakovima: od samog otoka Lezba preko Mitilene, velikoga i lijepog otočkoga grada prepunog kanala i mostova, do dvije stotine stadija udaljenog imanja (šume, ravnice, brežuljci, pašnjaci) koje se proteže do same morske obale. Seoski je posjed dominantni prostor zbivanja, a lokalizacija gotovo cjelokupne radnje u jednom prostoru uzrokuje stanovitu iterativnost mjesta odnosno učestalost zbivanja u istim prostorima. Tome je, naravno, uzrok izostanak putovanja kao temeljne narativne matrice, ali ta devijacija izaziva komplementarni učinak i na razini temporalne izvedbe. Odabir seoskog prostora povlači za sobom djelatnosti koje se u njemu obavljaju i socijalni ritam života u skladu s ritmom prirode odnosno mijenama godišnjih doba. Zato potisnutost vremenskih kategorija u svijetu starogrčkoga ljubavnog romana ne vrijedi za zgode s Lezba pa zima, na primjer, predstavlja razlog razdvojenosti mladoga para, sve dok se Dafnis ne odluči svladati i tu prepreku. Ono što inače u korpusu starogrčkog romana čine gusari i daleki krajevi ovdje, čini se, obavlja priroda, iako se i gusari konvencionalno pojavljuju, ali njihova djelatnost ne uspijeva promijeniti mjesto zbivanja. Zanimljivo je i razrješenje zgoda u romanu. Iako gradskog porijekla (klasičan motiv čina prepoznavanja) i iznova

86

87

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

rođenjem povlaštenoga socijalnog statusa, Dafnis i Hloja odlučuju se za život na selu. Opreka između sela i grada inače u romanu gradi određenu dinamiku jer se likovi koji dolaze iz urbanog prostora redovito pokazuju kao nositelji neuobičajenog ponašanja u idiličnom ambijentu i pokreću radnju. Tako će Dafnis, na primjer, i prvu spolnu poduku primiti od gradske žene koja živi na seoskom imanju. Naposljetku, ako podrobnije pogledamo kako opreka doma i stranog svijeta/ prostora funkcionira u Longovu romanu, primijetit ćemo da mladi par, upravo zbog snage pastoralne ekonomije, odabire prostor izvan statusnog pripadanja, ambijent koji se ne podudara s pukom biološkom činjenicom rođenja (koja, doduše, prepoznata uspostavlja složenu relaciju ruralnog i urbanog u romanu), nego je stečen formiranjem, uspostavljen kao vlastiti i svoj. Pomak vjerojatno nije baš beznačajan jer pokazuje da je unutar zadane matrice moguć i drukčiji ishod, koliko god se na prvi pogled čini tek kao varijanta istoga – sreće i ravnoteže. Može li ga se tumačiti u nešto složenijim historijskim kategorijama? Whitmarsh (2011) argumentira niz paradigmatskih novina kao odmak u odnosu na romaneskni urbani helenocentrizam ranijih primjeraka žanra, transformaciju helenocentričke paradigme u multiperspektivnu kulturnu sliku u kojoj na vidjelo izlazi drugost, promjenjivost identiteta i autorefleksivno usmjeravanje pažnje na narativni proces konstrukcije jastva i u tom smislu upućuje na transformativni kapacitet romana sadržan u Longa i Ahileja Tacija. Ako se barem dijelom oslonimo na izrečenu tvrdnju o transformativnom kapacitetu romana i usmjerimo pogled na Heliodorove Etiopske priče,28 primijetit ćemo da je – sa staja-

lišta književne kulture putovanja ili iterološkog polja kad je riječ o starogrčkom ljubavnom romanu – posrijedi spacijalno najznačajniji iskorak iz paradigmatske matrice. Jedan od ključnih likova romana iznosi zanimljiv uvid da svaka priča o Egiptu privlači helensko uho i time zapravo posredno upućuje na središnji problem. Ako je Longo dijelom odgovoran za problem interspacijalnosti jer je preuzeo prostore drugog žanra, prenio ih u romanesknu strukturu i tako eliminirao putovanje kao narativnu okosnicu, Heliodor je razriješio zgode Teagena i Harikleje u nehelenskom prostoru, u Etiopiji. Fusillo (1989) primjećuje da se heliodorovsko putovanje razlikuje od preostalih kronotopa grčkoga ljubavnog romana u tome što nema kružni tijek. Naime, ono se ne odvija od prostora domovine kao polazne postaje do ponovnog sjedinjenja u njemu nakon pojedinačnih divergentnih itinerarija u paralelnoj konstrukciji fabule. Teagen i Harikleja putuju linearno: od Delfa preko Egipta do Meroje. Doduše, Fusillovo zapažanje nije posve točno. Hariklejina životna priča jest u spacijalnim kategorijama kružne, rekurzivne strukture. Ona se vraća u domovinu, kao što se u nju vraća i pratilac mladog para, egipatski svećenik Kalaziris koji umire u Memfisu. Jedino za Teagena, jedinog Helena među glavnim likovima, put u Etiopiju ima posve linearnu strukturu. Prvi se put Grci ne vraćaju kući. Prvi je put sreća moguća izvan helenskog svijeta, izvan domovine. Druga potvrda Heliodorova iskakanja iz paradigmatske putničke matrice vezana je uz složenost romaneskne konstrukcije zbog različitih razina dijegeze. Naime, nijedna zgoda na osnovnoj dijegetičkoj razini nije smještena u helenski prostor. Sve što se zbilo u njemu saznajemo iz pripovjednih

28 Heliodor,

Teagen i Harikleja, Mladost, Zagreb 1953., prev. M. Stahuljak.

88

89

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

analepsa likova-pripovjedača koje su umetnute u osnovni narativni slijed. Helenski prostor u Heliodorovu svijetu ne postoji izravno kao pozornica na kojoj se odvijaju zgode, nego tek na drugoj razini, u nečijoj priči. Grčka je, dakle, posredovana, ona je ispripovijedana i zato pripovijedanje ne započinje nekim grčkim gradom i pripremom susreta djevojke i mladića, nego in medias res, heraklijskim ušćem Nila i egipatskim razbojnicima koji promatraju prizor. S naratološkog stajališta, akronologičnost predstavlja os­ novno obilježje Heliodorova romana, osobito u njegovu prvom dijelu (I. – V. knjiga). Drugi je dio strukturiran prema načelu paralelnog zbivanja, ali tome nije razlog razdvojenost mladog para, nego ljubavna spletka u Memfisu, priprema Hariklejina susreta s roditeljima i povratak u matični prostor. Analeptički postupci kojima se upotpunjuje znanje o zgodama povjereni su egipatskom proroku i Izidinu svećeniku Kalazirisu. Kalazirisov je lik jedinstven slučaj u svijetu starogrčkoga ljubavnog romana. On, poput Nila, čini svojevrsnu sponu između Mediterana i Etiopije, odnosno Grčke i Hariklejine domovine, posreduje između helenskog i nehelenskog svijeta.29 Kalazirisova smrt znači prestanak dominacije akronologičnosti i povratak na osnovnu dijegetičku razinu. Osim Kalazirisove, grčki prostor donosi i Knemonova životna priča, smještena u atenske prostore i po tome specifična u leksikonu prostora starogrčkoga ljubavnog romana. Akronologičnost utječe na spacijalnu ekonomiju i izvedbu putovanja. Dijelom zbog toga Heliodor i podnosi uspo-

redbu s Homerovom Odisejom. Iskusniji čitatelj žanra odmah će zapaziti da je početni prizor smješten u nehelenski svijet, dakle, prostor koji je za mladi par konvencionalno uvijek prostor tegobe i trpnje. Percepcija prizora uvelike pripada razbojnicima, što je iznova siguran znak nečijih nevolja. Uskoro stiže i potvrda: Teagena i Harikleju zarobljava Tijamidova razbojnička družina i odvodi preko gorskih vrhova do svoga obitavališta. Mladić i djevojka smješteni su u zajedničku nastambu. O njima brine mladi Atenjanin Knemon uz kojeg je vezan prvi postupak metalepse: pripovijeda veći dio svojih nevolja i putovanja od Atene do Egipta. Razbojnički se vođa namjerava oženiti Hariklejom i zgode se u skladu sa svim konvencijama kompliciraju (bitka, razdvajanje, oslobađanje itd.), sve do trenutka kad Knemon na obali Nila susreće Kalazirisa koji u cijelosti pripovijeda grčke zgode mladog para. Kalaziris se, naime, samoprognao iz Memfisa i zaputio u Grčku. Stigao je u Delfe gdje mu se u Apolonovu hramu objavljuje povratak u Egipat. Nastanjuje se u blizini hrama, pripovijeda ljudima o Egiptu i upoznaje Hariklejina oca, koji mu pak ispriča da je djevojka posve nezainteresirana za život izvan Artemidina hrama. U međuvremenu dolaze Enijani koje predvodi Teagen i zapravo se konvencionalno priprema suret mladog para na predstojećoj svetkovini. Dok se rasplamsava ljubavni žar, Kalaziris otkriva Harikleji njezino pravo porijeklo, razrađuje potankosti bijega kao jedne mogućnosti sjedinjenja i oni kreću feničkom lađom put Afrike. Nije odveć jednostavno sabrati sve prostorno-putničke odrednice Heliodorova pripovjednog svijeta. Spominje se iz­ niman broj toponima pa se može steći dojam da je pripovjedač odlučio popisati sve gradove koji su stvarali pamćenje

29 Billault

(1991), na primjer, zaključuje da su Heliodorove prostorne indikacije, na tragu deskriptivnih mjesta poput Kalazirisova opisa Nila (2, 28), uspoređene s onodobnim znanstvenim spoznajama, posve sukladne s tadašnjom povijesnom stvarnošću.

90

91

Dean Duda

žanra i sudjelovali u njegovoj prostornoj ekonomiji. Religijski prostor znači susretanje, soba ljubavnu patnju, more opasnost, a svako mjesto i svaki grad prije prorečenog – spletke, zaljubljivanje i trpnju. Možemo pretpostaviti da Heliodorovo završno mjesto u povijesti žanra računa na iskusnu publiku, ali i na promjenu perspektive: »Ako su Etiopske priče preispisivanje Odiseje, onda su, štoviše, preispisivanje iz distink­ tivno negrčke, samosvjesno marginalne perspektive« (Whit­ marsh 2011: 113). Možda je upravo stoga moguć drukčiji ishod putovanja. Prisjetimo li se Francastela, mogli bismo reći da je perspektivom promijenjena mjera svijeta pa je i njezina književna izvedba mora slijediti odnosno proizvoditi. Dezintegracija jastva i prostora više nije najteža stvar za smrtnike, barem ne za pogled koji putovanje promatra s ruba sociokulturne konfiguracije. Tako i činjenica da cijeli svijet može nekoga dijeliti od domovine fikcionalno zaživljuje kao prihvatljivo stanje stvari.

92

III. Homo viator

N

egdje u Heliodorovo doba – u skladu s prihvaćenim vremenom nastanka Etiopskih priča u razdoblju između 350. i 375. godine – do teksta dolazi i jedan važan aspekt putničkog iskustva koji će zadugo definirati poseban model putovanja u nekoliko različitih varijacija. Godine 333. u Svetu zemlju putuje neki hodočasnik ili hodočasnica iz Burdigale (današnjeg Bordeauxa) i pritom sastavlja na prvi pogled suhoparan i ne baš atraktivan latinski tekst u kojemu, vjerojatno usput i vrlo reduktivno, bilježi slijed putovanja. Taj putnički zapis, poznat kao Burdigalski ili Jeruzalemski itinerarij (Itinerarium Burdigalense sive Hierosolymitanum), najraniji je sačuvani dokument kršćanske (hodočasničke) kulture putovanja, a uz Antoninov itinerarij (Itinerarium Antonini Augusti) iz III. stoljeća i Peutingerovu kartu (Tabula Peutingeriana) iz IV. stoljeća (točnije, srednjovjekovnu kopiju izvornika iz tog vremena), ubraja se u korpus temeljnih izvora za proučavanje mreže rimskih javnih cesta (viae publicae) odnosno kopnene prometne infrastrukture u kasnoantičkom 93

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

razdoblju.30 Pojednostavljeno rečeno, rimska kultura putovanja infrastrukturno se oslanja uglavnom na dva tipa zapisa. Prvi je spomenuti itinerarij, a drugi je poznat pod nazivom periplus, doslovno: oplov, odnosno nautički vodič ili rudimentarni peljar, opis plovidbe uz obalu koji, prema sačuvanim primjerima, žanrovski utemeljuju Grci još sredinom IV. stoljeća stare ere. Orijentacija uspostavljena toponimima i udaljenostima temelj je kasnoantičke organizirane mobilnosti. U tom je kontekstu zanimljiva i činjenica da Grci nisu baš zadužili elementarnu kulturu putovanja sličnim kopnenim putničkim vodičima ili podudarnim vidovima tekstualne orijentacije u prostoru – Pauzanijina perijegeza je ipak nešto drukčiji i složeniji žanr – pa se doista može ustvrditi da su »kopneni itinerariji primarno rimski fenomen« (Salway 2001: 26). Hotimice smo odrednicu »hodočasnička« uz kršćansku kulturu putovanja stavili u zagrade, i to ne zbog sumnje u namjeru i uvjerenja kršćanina ili kršćanke iz Burdigale, nego radi činjenice da se doseg hodočasničkog modela, kao iznimno važne provodne teme šireg područja kulture putovanja, u brojnim antropološkim i historiografskim raspravama pokušava suziti na nešto specifičnije simboličko iskustvo

(Dietz 2005). Na djelu je, uvjetno govoreći, unutaržanrovska diverzifikacija koju možemo konceptualno slijediti, ali pitanje je do koje mjere i s kakvim tekstualnim materijalom pritom raspolažemo. Uglavnom, u tom diverzificirajućem smislu ne bi svako putovanje kršćana u Palestinu, odnosno vjernika na bilo koje posvećeno mjesto, bilo nužno hodočašće, nego, izgleda, samo ono koje udovoljava kompleksnijim kriterijima. Tako se najčešće suženje hodočasničkog polja oslanja na deskriptivno-kategorijalni model Victora i Edith Turner (1978), prema kojemu se hodočašćem smatra samo ona religiozna putnička aktivnost koja se odvija preko granica svakodnevnog iskustva i zadanih društvenih normi, u vremenski ograničenom trajanju, oblikovana kao svojevrsno liminalno stanje u kojemu se niveliraju sve društvene razlike i formira svojevrsna hodočasnička zajednica (communitas), prepoznatljiva prema distinktivnim ritualima i organiziranoj simboličkoj interesnoj ponudi (vjerskim zdanjima, slikovnom materijalu, kipovima, sakraliziranim obilježjima topografije odnosno određenih lokaliteta koji su opisani i određeni svetim pričama i legendama). Pretpostavka je, na primjer, da se život onih koje supružnici Turner nazivaju masom, odvija u historijskim uvjetima ruralne ekonomske matrice i europske feudalne političke strukture lokalno i da je – u skladu s van Geneppovom trodjelnom matricom (predliminalno – liminalno – postliminalno), karakterističnom za obred prijelaza (rite de passage) – kršćanstvo za laike, dakle kršćane u svjetovnim zvanjima, uspostavilo hodočašće kao ritualno iskustvo njihove liminalnosti. Nakon hodočašća kršćani se vraćaju svome uobičajenom svjetovnom životu, vjerojatno uz uvjerenje da su duhovno ipak valjda napredovali.

30 Itinerarivm

Antonini Avgvsti et Hierosolymitanvm, prir. G. Parthey i E. Pinder, F. Nicolai, Berlin 1848. Google Books omogućuje preuzimanje kompletnog teksta, knjiga je u kategoriji ebook – free izdanja. Između nekoliko recentnih pretisaka upućujemo tek na Itineraria romana. Sv. 1. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, prir. O. Cuntz i G. Wirth, De Gruyter, Berlin 1990. Velik dio građe donosi i izdanje Itineraria romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, prir. Konrad Miller, Strecker und Schröder, Stuttgart 1916. Uz to postoji još niz nestandardnih izdanja prilagođenih internetu, kao i zanimjiv pokušaj kartografske organizacije putovanja rimskim cestama (http://www.omnesviae.org, 2. VII. 2012) sličan suvremenim servisima odnosno alatima mrežnih karata.

94

95

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Međutim, to obogaćenje novim spiritualnim iskustvom neće hodočasniku koji se vratio svakodnevnom životu osjetnije pomoći u promjeni socioekonomskog statusa. Njegov se moralni kredibilitet u lokalnoj zajednici može, naravno, ojačati, ali u pravilu na štetu njegova ekonomskog stanja ili, kako to Turnerovi pojašnjavaju, »da bi netko postao više kršćanin, morao je biti manje uspješan građanin« (1978: 15). Jednako tako, takvo suženje značenja hodočašća omogućava razložnije gledanje na putovanje kao sastavni dio, na primjer, monaškoga ili asketskoga života jer bi pripomoglo radu distinkcija ili varijacijama u širem spektru putničkih motiva i različitih modela vezanih uz religiozno ili duhovno putovanje s jedne strane ili pak obuhvatnijih koncepcija kontemplativnoga vjerskog života s druge strane. Između preširokog određenja prema kojemu je svako putovanje motivirano religioznošću automatski hodočašće i turnerovske specifične ekskluzivnosti, vjerojatno postoji još nekoliko razložnih pozicija. Spomenuta ograničenja, kao i složeniji modeli, tek se dijelom mogu primijeniti na autora Burdigalskog itinerarija zbog jednostavne činjenice stanja njegova teksta i vrste posredovanog iskustva. Možda se tekst ne može posve uklopiti u antropološke koncepcije hodočašća, ali izvedbom otvara prostor motivima koji će postati stalna mjesta hodočasničkih putopisa ili izvještaja. Naime, zadovoljen je barem kriterij tumačenja i opisa prostora, različitih lokacija i mjesta isključivo prema njihovu značenju i položaju u vjerskom imaginariju. Ta su mjesta jednostavno poprišta ili markeri svetosti i ulaze u diskurz dominantno obilježeni svetim pripovijestima i legendama. Hodočašće bi stoga, barem u prvom koraku, moglo biti žanrovski obilježeno kao monote-

matsko putovanje, putničko iskustvo oblikovano reprezentacijom karakterističnog repertoara vjerskih motiva. Vjerojatno bi između hodočašća kao društvenog rituala prijelaza, kao religiozne prakse, i hodočašća kao teksta, kao putopisa u najmanju ruku, bilo nužno uspostaviti nešto nijansiranije interpretativne kategorije, jednostavno zato da se unaprijed računa s različitim otporom izvana homogenog, a iznutra ipak distink­tivnog korpusa materijala i praksi. Negdje na tom tragu su Elsner i Rutherford (2005: 9-30), pridržavajući se pet osnovnih kriterija (prostorni odnos između svetišta i posjetitelja, identitet hodočasnika, vremenski slijed, djelatnost u svetištu i motivacija), uspostavili vrlo razvedenu (dijakronijsku) tipologiju hodošašća u grčko-rimskoj i ranokršćanskoj antici. Iako tipologija jest pomalo nalik Sterneovu popisu razredâ putnika u Sentimentalnom putovanju, orijentacijski je svakako korisna. U njoj se, u posljednjoj grupi koju čine židovska i kršćanska hodočašća, kao zaključni, dvadeseti tip u sveukupnoj tipologiji, nalazi kršćansko hodočašće, koje u svojoj ranokršćanskoj izvedbi poprima četiri lika. Prvi je biblijsko hodočašće – putovanje poduzeto u prostore proslavljene biblijskim tekstovima, začeto negdje u II. stoljeću, oprimjereno kasnije Burdigalskim itinerarijem i Egerijinim Putopisom. Drugi je lik hodočašće živućim svecima, odnosno put do svetih ljudi, monaha i asketa, komplementaran brojnim pripovijestima i tekstovima o njihovim životima. Temelj trećega ranokršćanskog tipa čine relikvije odnosno putovanje kao potraga za posmrtnim svetačkim ostacima, zapravo najradikalnija kršćanska novina u odnosu na prethodne antičke dijakronijske tipove. I, napokon, četvrti lik, u kojemu se ikone i slike pojavljuju kao razlog pu-

96

97

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

tovanja, osobito u stoljećima ranog kršćanstva kad je vladao poveći interes za čudotvorne slike/ikone svetica i svetaca koji su identificirani kao zaštitnici gradova iz kojih su potjecali hodočasnici. Putnik iz Burdigale bio bi, dakle, biblijski hodočasnik, odnosno hodočasnik vođen biblijskim tekstovima, motivima, lokacijama, likovima, dakle sveukupnom simboličkom interesnom ponudom svetih zapisa. Krenuo je na put dva desetljeća nakon što je Konstantin legalizirao kršćanstvo i započeo s njegovom javnom potporom. Od Bordeauxa, Arlesa i Milana preko Srijemske Mitrovice do Istanbula, zatim do Jeruzalema i natrag do Rima i Milana, da spomenemo samo dio njegova itinerarija u suvremenoj izvedbi, poduzima putovanje sociokulturnim prostorom u nekoj vrsti tranzicije. U tome i jest aspektualno važno značenje Itinerarija: putovanje se odvija u vrijeme kulturne transformacije kasnoantičkoga rimskog svijeta i kršćanske reinvencije Palestine. Stoga se i njegova tekstualna izvedba na stanovit način odvija kao dio opće promjene ili, kako je to formulirao Jaś Elsner, odvija se kao »transformacija rimske kulture na specifičnoj razini književne kompozicije teksta« (2000: 181). Upravo je ta razina književne kompozicije u uvjerljivoj Elsnerovoj interpretaciji, usprkos reduktivnoj verbalnoj ekonomiji predloška, moment koji uvelike produbljuje razumijevanje Burdigalskog itinerarija i strukturira njegovo značenje. Veoma slobodno, mogli bismo protumačiti da se i u tome očituje onaj minimalni književni višak ili na početku spomenuta Cliffordova »mrlja određene literarnosti«. Jer tekst je doista, čak i na drugi pogled, veoma jednostavan. Uvelike podsjeća na žanr rimskih itinerarija, ali se od njih i razlikuje. Antoninov

itinerarij, na primjer, raspolaže samo dvjema veličinama: popisom postaja i udaljenostima između njih, i izgleda poput verbalizirane ili ispisane karte, posve nehijerarhiziranog popisa slijeda postaja odnosno toponima s udaljenostima među njima. Taj ćemo postupak odrediti kao nulti stupanj itinerarija, minimalnu konvenciju prepoznavanja ili uspostave žanra, zbog jednostavne prilike da se usporedbom pokaže višak i detektiraju postupci nadogradnje. Kako, dakle, putuje hodočasnik iz Bordeauxa i što pritom zapisuje? Što mu je uopće na raspolaganju? Salway (2001) je iznio zanimljivu prepostavku da Itinerarij, odnosno putovanje čiju tekstualnu izvedbu predstavlja nije početno zamišljeno kao hodočašće, nego ga je putnička prilika takvim učinila. Naime, autor Itinerarija vjerojatno je službeno, po nekom javnom poslu putovao iz Bordeauxa u Carigrad, koristeći pritom javnu prometnu infrastrukturu, što je uostalom i razlog njezine izgradnje. U Carigradu je posao obavio i uspio isposlovati dopuštenje da posjeti Svetu zemlju, slijedeći, naravno, smjer javne ceste. U grupi odnosno uz pratnju, krenuo je koncem svibnja iz Halkedona (današnje maloazijske gradske četvrti Istanbula) i dospio do Jeruzalema, a zatim se se nakon posjeta vratio na polazište koncem prosinca 333. godine. Da je put bio planiran, dakle da se radi o putovanju koje je otpočetka zamišljeno kao kršćansko hodočašće, njegova bi (epifanijska) svrha bila ispunjena Uskrsom u Jeruzalemu, ali izgleda da tako nije bilo. Jednostavno mu se (a možda i njoj) ukazala prilika koju je iskoristio. Da bismo pobliže odgovorili na pitanje što je putniku iz Bordeauxa bilo na raspolaganju, nužno je uvesti elementarne orijentire, dakle vrijedi barem na osnovnoj razini opisati

98

99

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

prometno-putničku infrastrukturu.31 Naime, mreža rimskih javnih cesta sadržavala je dvije vrste postaja (stanica, stacija, stationes), na kojima je putnik mogao zamijeniti magarce, mule ili konje. Prva su mutationes, stajališta odnosno staje namijenjene uglavnom zamjeni putnih životinja, a drugu predstavljaju mansiones (gostionice, svratišta, prenoćišta ili odmorišta) u kojima je putnik mogao naći smještaj za sebe i za životinje, jesti i spavati, okupati se ili potražiti prostitutku. U jednom je danu bilo moguće putovati od prenoćišta do prenoćišta, između kojih su se, raspoređena na udaljenosti od deset rimskih milja (petnaestak kilometara), nalazila stajališta. U pomalo neozbiljnom tonu udaljenih komparacija, osobito zbog vremenske ekonomije automobilske vožnje, mogli bismo možda reći da su mutationes nešto poput suvremenih benzinskih postaja, gdje se jednostavno zaustavi, natoči gorivo i krene dalje, a da bi mansiones mogli biti moteli ili prenoćišta uz autocestu pa čak i složeniji kompleksi benzinskih postaja s restoranima, tuševima za vozače kamiona i sličnim pogodnostima. Jednako bi tako itinerarij strukturno mogli usporediti sa zelenom pločom koja se u prometnoj nomenklaturi znakova (obavijesti za vođenje prometa) naziva »potvrda smjera«, a na njoj odozdo prema gore piše nešto poput: Rijeka 130, Zadar 253, Šibenik 294, Split 350, Dubrovnik 590. Ta je ploča ujedno rijedak primjer gdje se obavijest vezana uz prvi toponim na putu nalazi na dnu, dakle čita se od najdaljeg prema najbližem jer pretpostavlja potpuni pregled prometne komunikacije i funkcionira suprotno logici putovanja koja izvedbeno ide od bližeg prema udaljenijem.

Usto, rimski putnik koji je putovao javnom cestom, obično po državnom poslu (izaslanici, pismonoše, vojnici, suci), morao je imati valjanu ispravu (diploma, evectio, angaria, u kasnoj antici i tractoria – ovisno o pogodnostima što ih je mogao koristiti tijekom putovanja), nešto poput propusnice ili vozne karte, na kojoj se nalazilo njegovo ime, dopušteni način prijevoza, mogućnost korištenja životinja i kola, ruta putovanja, smještaj i rok valjanosti (Douglass 1996; van Tilburg 2007). Diplomu je putnik pokazivao kad bi prispio na postaju ili odmorište. Obični, privatni putnici (trgovci, hodočasnici, putujući filozofi, geografi, umjetnici, »sportaši«, putnici koji putuju rekreacije i odmora radi) jednako su tako mogli koristiti javnu prometnu infrastrukturu, ali uz naknadu. Noću se moglo putovati isključivo u iznimnim situacijama, a putovanje bez isprave bilo je strogo sankcionirano. Uglavnom, posrijedi je javno organiziran prijevoz važnih ljudi, pošiljki i dobara nužnih da bi država funkcionirala. U takvim infrastrukturnim uvjetima pješaci su dnevno prolazili dvanaestak milja, a oni koji su se služili magarcima ili mulama – dvadesetak (Dietz 2005). Konjima se, naravno, putovalo najbrže. Putnik je mogao dnevno prevaliti stotinjak milja, uz promjenu konja na svakoj postaji, uz usputnu napomenu da »konji nisu bili viši od današnjih ponija« (van Tilburg 2007: 52). Ranije su uglavnom bili upregnuti u dvokolice, dok se u kasnoj antici – zahvaljujući uvođenju sedla i stremena, a zatim i potkova – sve više koriste za jahanje. Za prijevoz dobara, osobito težeg tereta, kasnoantički ljudi koristili su volovsku zapregu, a u istočnim i afričkim provincijama, osobito u pješčanim i pustinjskim zonama, deva im je bila logičan izbor.

31 Pritom

se ponajviše oslanjamo na knjigu Corneliusa van Tilburga (2007) o prometu i prometnoj protočnosti u Rimskom Carstvu.

100

101

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Burdigalski itinerarij jednako tako uključuje infrastukturni raspored organizirane javne ceste. Međutim, za razliku od nulte ekonomije itinerarija (toponim i udaljenost), putnik iz Bordeauxa koristi minimalno kompleksniju ekonomiju koja se, međutim, mijenja dolaskom u Svetu zemlju. Tijekom čitavog putovanja podrobno bilježi sve postaje za promjenu zaprege (mutationes), svako odmorište ili prenoćište (mansiones), svaki grad na putu (civitas), svaku udaljenost među njima (izraženo na početku, do današnjeg Toulusea u ligama, a zatim u miljama), kao što, na primjer, jednom ili najviše dvaput spominje i selo (vicus), utvrdu (castellum) ili palaču (palatium). Takav način nabrajanja, tvrdi Elsner, ne pokazuje tek dnevni ritual putovanja i noćna zaustavljanja, nego nudi na razini strukturiranog pisanja i stanovitu hijerarhizaciju prostora, kao što jedva zamjetno spominjanje krajolika potvrđuje itinerarijsku logiku kretanja između urbanih prostora civiliziranog Carstva. Jednako tako putnik iz Bordeauxa naznačuje granice između provincija (nešto poput: Ovdje započinje/završava Italija/Panonija), ali ne kao dodatni element u postupku nabrajanja, nego kao implicitnu osviještenost administrativnih, etničkih pa čak i kulturnih granica područja koje linearna struktura teksta previđa ili preskače. Kompozicijski se tako dodaje novi znak čije značenje nadmašuje njegovu puku uključenost u linearnost itinerarija. Sljedeći argument u izvedbi političke i spacijalne geografije Burdigalskog itinerarija Elsner vidi u jasnoj demarkaciji ključnih segmenata putovanja nakon dolaska u gradove kad putnik zbraja prijeđene milje, količinu postaja za promjenu zaprege i broj zaustavljanja odnosno noćenja. Ta je prva razina hijerarhizacije osnažena i drugom, nadređe-

nom razinom sveukupnoga izvještajnog sažimanja ili zbrajanja, i na djelu je prilikom dolaska u Carigrad, Jeruzalem, Rim i Milano – četiri ključna centra itinerarijske ekonomije, što Elsnera navodi na zaključak da tekst zapravo pokazuje transformaciju Carstva odnosno moguću novouspostavljenu spacijalnu strukturu s kršćanskog stajališta. Neovisno o tome kakvo je bilo stvarno stanje 333. godine, struktura diskurza Itinerarija uprizoruje novu viziju Carstva s njegovim glavnim urbanim metropolama. To je pogled u kojemu se etabliranim zapadnim gradovima, Rimu i Milanu, dodaju dva nova centra: Konstantinov novi glavni grad – novi Rim i Jeruzalem, grad Isusove muke. Ta je poruka, iako pomalo zagubljena u beskrajnom nabrajanju, središnja s obzirom na postupak kojim tekst »diskurzivno klasificira geografiju svoga putovanja, koja snažno karakterizira transformaciju Carstva onako kako je predstavlja Burdigalski itinerarij« (Elsner 2000: 189). Središnji, palestinski dio teksta nešto je drukčije oblikovan jer putnik, iako zadržava itinerarijski obrazac izlaganja, daje ipak nešto više obavijesti. Možda bi se, u skladu s tezom o neplanirano ukazanoj prilici za putovanje po Svetoj zemlji, promjena u narativnoj ekonomiji mogla opravdati djelovanjem dihotomije poznato (službeno) – nepoznato (neslužbeno), u kojoj znatiželja i iznimnost simbolike itinerarija, posve razumljivo, organiziraju pripovjedno posredovanje u palestinskom dijelu putovanja. Itinerarij se žanrovski minimalno mijenja i približava Pauzanijinoj perijegezi, a u osnovi postupka obavijesnog širenja nalaze se biblijski motivi. Naime, proputovani se prostor čita kao referencijalno polje starozavjetnih i novozavjetnih likova, događaja i mjesta. Uvrštava se

102

103

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

i ponešto o krajoliku, čak i pokoja rudimentarna etnografska bilješka. S obzirom na količinu izlaganja, suhoparnu itinerarijsku logiku mijenja motivski repertoar karakterističan za diskurz kršćanskog hodočašća. Palestina je, dakle, u tom smislu kršćanski preoblikovana. Radi se o monotematski oblikovanom svijetu, vjerski uspostavljenim markerima s obzirom na njihovu participaciju u temeljnoj kršćanskoj metanaraciji. Zato i izazivaju atrakciju jer su obilježeni, nastanjeni, opterećeni i vidljivi isključivo u skladu s kršćanskom mitologijom i pripadnim pogledom na svijet. To je valjan razlog zašto ovaj tekst u žanrovskom smislu možemo odrediti kao hodočašće, ali i izvještaj o nastajanju dominantne matrice dugog trajanja. Elsner spominje i korištenje pretkršćanske terminologije za kršćanske obrede, što možemo povezati s procesom oblikovanja spomenute matrice, ali i apelativnu strukturu teksta odnosno upotrebu 2. lica jednine i glagola u prezentu kojom putnik iz Bordeauxa na stanovit način svog čitatelja poziva da putuje zajedno s njim i čini mu Svetu zemlju dostižnom, što bi svjedočilo u prilog hodočasničkoga žanrovskog određenja barem na razini minimalnog vodiča. Čak i uz maksimalnu količinu opreza, teško je opovrgnuti činjenicu da Elsnerova temeljita analiza narativne strukture pokazuje kako nije riječ samo o tekstu koji funkcionira kao spomenik s predvidljivim klasičnim repertoarom pozitivističke heuristike poput pitanja o autorstvu ili vremenu nastanka. Naime, Elsner tako tek usput upućuje na prvi čin rasprave (teško da se to može nazvati polemikom, prije je riječ o odmjeravanju argumenata u interpretaciji) u kojoj se pojavila ideja da je Itinerarium Burdgalense sastavila ženska ruka, točnije ženski pogled, jer se u palestinskoj dionici po-

javljuju obavijesti vezane uz vodu i začeće, trudnoću i djecu, lokacije karakteristične za ženske biblijske likove pa bi jedna od pretpostavki mogla biti da je tekst napisala neka žena koja je možda pratila muža na putovanju.32 Pritom osciliraju i tvrdnje o naravi teksta: je li posrijedi tek privatni zapis s putovanja ili je pak itinerarij pisan da bi udovoljio kriterijima vodiča za buduće hodočasnike? Spomenuto nagađanje o autorstvu tek je šlagvort za putnički tekst koji je doista djelo ženske ruke, naime, već spomenuti Egerijin Putopis (Itinerarium, Peregrinatio), jedan od najznačajnijih tekstova ranokršćanske kulture putovanja u Svetu zemlju. Dietz, na neki način, širi granice dosega teksta i tvrdi da je Egerijino putovanje jedan od najvažnijih dokaza/ svjedočanstava u raspravi o »hodočašću u ranom srednjem vijeku« (2005: 44). »Pozitivistička« pitanja o autorici, njezinu porijeklu i socijalnom položaju razumljivo zaokupljaju analitičku pozornost. Je li bila sestra (redovnica, monahinja), udovica koja je postala monahinja ili samo pripadnica kruga laičkih gorljivih kršćanki, potječe li iz današnje Španjolske? I drugi su orijentiri u igri: od rodno usmjerene ideje da su žene iz carske obitelji i onodobne društvene elite, poput Konstantinove majke Helene, kretale put Palestine do infrastrukturne izvedbe puta koja uključuje niz podataka o organizaciji putovanja, korištenju javnih prometnica, sigurnosti i vojnoj pratnji na Egerijinu putu. Datiranje teksta jednako je tako neko vrijeme bilo nepouzdano. Naime, iako se

104

105

32 Rasprava

se odvijala na stranicama časopisa Journal of Early Christian Studies. Prvo je Laurie Douglass (1996) iznijela pretpostavku o ženskom autorstvu, a zatim je njezine argumente pretresla Susan Weingarten (1999), zaključivši da je korisno razmotriti i tu mogućnost, ali da za njezinu potvrdu nedostaje neka vrsta zaključnog dokaza.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Egerijin putopis spominjao u nekoliko izvora, tek je 1884. pronađen prijepis rukopisa iz XI. stoljeća, a koncem 1960-ih je napokon utvrđeno i usuglašeno da je Egerija u Svetu zemlju, uključujući egipatsku i sirijsku dionicu, putovala između Uskrsa 381. i Uskrsa 384. godine.33 Može li se Egerijino putovanje tumačiti kao hodočašće? Ona svoju »mobilnost« označava kao iter (put, putovanje), što zapravo može »implicirati hodočašće ako se odvija u kontekstu religioznog putovanja« (Dietz 2005: 27). Stabilizacija imenica peregrinus i peregrinatio u značenju hodočasnik i hodočašće, kao i njihovo širenje događa se u razdoblju od IV. do VI. stoljeća (Pullan 2005: 396). Ranije peregrinus otprilike označava čovjeka koji kreće da bi se pomolio na željenom mjestu, nekoga tko s razlogom odlazi na put, dakle – putnika, pa čak, ako se promjeni fokus, može (kao pravni termin) označavati i tuđinca ili stranca, što odmah uključuje pitanja »pripadnosti« i »državljanstva«. Egerija imenicu peregrinus koristi dvaput, i to u značenju koje je u oba slučaja bliže »strancu«, »tuđincu« nego što je »hodočasniku« (Dietz 2005: 28). Najprije kad pripovijeda kako je arabijski biskup, inače star i pobožan čovjek, došao usuret putničkoj družini u Ramses i da je pritom: »Putnike dočekao iznimno dobro« (8,4; 148), a zatim kad razlaže postupak prijave za krštenje na dan Uskrsa – dan prije Korizme zadnji je rok – i navodi da »ako je tkogod putnik neće lako pristupiti krštenju ako nema svjedoka koji ga znadu« (45,4; 238), jer, naime, nema poznatih koji bi posvjedočili njegovu dostojnost za primanje sakramenta.34

Egerijin putopis dvodijelno je komponiran. Prvi dio obuhvaća putovanje (u podjeli teksta poglavlja 1 − 23), a drugi opis bogosluženja u Jeruzalemu (poglavlja 24 – 49) pa stoga taj drugi dio možemo bez ograda odrediti kao monotematski leksikon posvećen kršćanskim vjerskim obredima (raspored i tijek dnevne i nedjeljne službe, Korizma, Cvjetnica, Veliki tjedan, Uskrs, Duhovi, priprema katekumena tijekom Korizme, posveta crkava itd.). Leksikonski dio usmjeren je isključivo na kategoriju znanja, izveden kao deskripcija kršćanskih obreda, priređen u skladu sa znatiželjom naslovljenica i unatoč krnjem svršetku funkcionira kao relativno autonomna cjelina unutar putopisne kompozicije. Tipološki bi se Egerijin putopis mogao uvrstiti među one žanrovske tvorbe koje sam čin putovanja kompozicijski odvajaju od sustavnijeg prikazivanja proputovanog svijeta, poput, na primjer, Pogleda u Bosnu Matije Mažuranića, koji u sličnoj dvodjelnoj strukturi najprije odrađuje putničko-pustolovni (Put u Bosnu i natrag), a zatim leksikonsko-enciklopedijski dio (Različne opaske o Bosni). Egerija tako najprije uvrštava hodočasnički itinerarij, a zatim monotematski leksikonski dio o kršćanskim crkvenim i vjerskim obredima u Svetoj zemlji. Iako ih dijeli petnaest stoljeća i posve različit putnički habitus, spaja ih konvencija u kompozicijskom aspektu žanrovskog repertoara, ali i »poetička« sistematizacija i standardizacija putničkoga znanja koja se u međuvremenu dogodila. U prvom pak putopisnom dijelu, čiji početak nedostaje, ne postoje obavijesti o putovanju do Egipta odnosno prvoga hodočasničkog odredišta. Izostanak obrazloženja putovanja (okvira), kao i sekvence odlaska i putovanja do odredišta, stvara tako (lažni) dojam da tekst zapravo započinje

33

O »pozitivističkoj« problematici Egerijina lika i djela usp. Dietz (2005: 44-48).

34 Egerija,

Putopis, preveo, napisao uvod i bilješke M. Mandac, Služba Božja, Makarska 1999.

106

107

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

in medias res, odnosno simbolički jakim uvodnim motivom uspona na Sinaj. Završetak putopisnog dijela kompozicijski je posve priređen: Egerija je stigla u Carigrad i u završnim rečenicama objavljuje svojim »sestrama«, naslovljenicama teksta, namjeru da putuje u Efez zbog molitve na grobu apostola Ivana i pritom izražava nadu da će vidjeti i neka druga zanimljiva mjesta. Tu putničku epizodu namjerava sestrama (možda redovnicama, a možda i krugu gorljivih kršćanki) ispričati usmeno, kad se vrati, a ako se dogodi nešto novo i nepredviđeno što može odgoditi njezin povratak, javit će im se u pisanom obliku:

Ovakav završetak putopisnog dijela, iako retorički uokviruje putničko iskustvo samim činom referiranja na završetak pisanja, naznačuje na stanovit način konceptualnu otvorenost jer bi mogao uslijediti nastavak, bilo kao adiranje novih putničkih epizoda, bilo kao neki samostalniji tekst ili pismo koje bi se događajno nadovezalo na dosadašnji itinerarij. Stoga je posve opravdano zaključiti, poput Elene Giannarelli, da Egerija »piše samo ako hodočasti« (1999: 62), i to čini isključivo zbog sestara koje ne mogu prisustvovati, da bi tako barem posredno uživale u onome što je njoj višom voljom omogućeno. Zato je njezin Putopis »istinsko pismo, napisa-

no u cijelosti ženski, s autoricom i naslovljenicama«, tekst vjerojatno »sastavljen na kraju hodočašća, u očekivanju ponovnog odlaska, možda u brzini da fiksira sjećanje i u nuždi da bude jasna, da ju se razumije« (Giannarelli 1999: 62). U tom smislu nije promašeno pretpostaviti da i zagubljeni početak teksta ima (ili da je imao) priređenu retoričku strukturu kao okvirno obrazloženje razloga putovanja u obliku apelativne sekvence obraćanja jasno određenim naslovljenicama. Pritom, naravno, možemo samo nagađati je li to učinjeno na način uvriježen u komunikaciji pismom. Vjerojatno nije pogrešno, ako već zazivamo žanr pisma, pretpostaviti da izvornik nije sadržavao sekvencu dolaska iz Galicije u Svetu zemlju ili, ako jest, da je Egerija u tom kontekstu, a u skladu s idejom da »piše samo ako hodočasti«, odabrala samo one motive koji su kršćankama kojima se obraća hodočasnički (vjerski) zanimljivi kao svojevrsna priprema ili uvođenje u središnje iskustvo. Sve to pak, nadalje, ovisi koliko je i u kojem obliku izabrani itinerarij, izveden u sekvenci dolaska, biblijski ili kršćanski obilježen. Stoga se Egerijno hodočašće po Svetoj zemlji narativno doživljava kao dulji boravak s nekoliko poduzetih putovanja na kojima, uz lokalne vjerske informante koji pobliže pojašnjavaju razmještaj i stanje konkretne svete lokacije, tekstovi Svetog pisma služe kao najautentičniji mogući vodič: »Biblija ima različite funkcije. Ona je vodič, tekst prema kojemu se itinerarij artikulira u svome konkretnom razvijanju, kao i u svojoj temeljnoj dimenziji u trenutku molitve« (Gianarelli 1999: 53). Biblija, naime, organizira hodočasničku atraktivnost određenog mjesta, simbolički ga nastanjuje i ritualno (molitvom) vjernički ispunjava. Tako se na stanovit način

108

109

Ako i poslije toga budem u tijelu i uspijem li upoznati još druga mjesta osobno ću nazočna ispripovijediti Vašoj ljubavi ako se Bog udostoji udijeliti. Ako mi drugo obuzme dušu, pismeno ću javiti. Vi se pak, gospođe, moja svjetlosti, udostojite da me se sjetite bilo da sam »u tijelu« ili da sam već »izvan njega« (23,10; 191).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

upotpunjuje trojna struktura hodočasničkog navođenja putnice: Bog – vodiči i informanti na svetoj lokaciji (sveti ljudi: monasi, biskupi itd.) – Sveto pismo kao predložak za traganje i putovanje, odnosno njegovi likovi kao vodiči:

(vrelo odnosno Vrt Ivana Krstitelja), dolina Jordana, Tišbe (grad proroka Ilije), dolina Kora, mjesto gdje je Job sjedio na gnojištu, Jobova crkva i, napokon, natrag put Jeruzalema. I, naposljetku, četvrto putovanje kojim se okončava trogodišnji boravak u Jeruzalemu35 pa ga možemo odrediti i kao sekvencu narativno nedovršenog povratka: Antiohija, Hieropolis, prelazak Eufrata, Batanis, Edesa (crkva i grob sv. Tome, palača kralja Abgara, biskupova pripovijest o njemu, apokrifne poslanice), Haris (gdje je boravio Abraham, crkva na mjestu njegove kuće, bunar Rebekin, grob mučenika Helpidija, bunar na kojem je Jakov pojio Rahelino blago, naselje Fandana), povratak u Antiohiju i nakon sedam dana odlazak u Tarz. Iz Tarza preko nekoliko gradova do Seleucije gdje posjećuje Teklin grob, vraća se u Tarz i kreće put Carigrada. Tamo pak obilazi sve crkveno što može obići, očituje namjeru da putuje u Efez i završava itinerarijski dio putopisa. Sveta mjesta, ponavljamo, markeri su hodočasničke atrakcije, a svaki posjet svetom mjestu ima u Egerijinoj zamisli jednak obredni čin. Spominjanje tog obreda prilikom posjeta iznimno je često u njezinu izlaganju. Na Horebu, gdje je boravio prorok Ilija, uspostavljena je praksa koja će postati konstantom, hodočasničkim običajem: »I tu smo, dakle, prikazali žrtvu i najžarče se pomolili i pročitali odnosni ulomak iz Knjige o kraljevima. Evo što sam osobno nadasve za nas trajno željela: da se uvijek gdje god bismo došli pročita iz

Uvijek, dakako, moram Bogu zahvaliti za sve. Ne govorim o ovome što je mnogobrojno i takvo u sebi: udostojao se da meni nedostojnoj i koja nisam zaslužila udijeli te prođem sva mjesta koja sam zavrijedila proći. Čak nisam sposobna zahvaliti ni svim onim svetim ljudima koji su se udostojali s veselom dušom u svoja samotna obitavališta primiti moju malenkost ili pak voditi kroz sva mjesta koja sam uvijek tražila u skladu sa Svetim pismima (5,12; 141).

Pregledajmo ukratko Egerijine putničke dionice. Prvu su trasirali »sinovi Izraelovi« – tako ih, naime putnica, naziva – predvođeni Mojsijem: započinje Sinajskom gorom i okolicom (dolina ispod Božjeg brda, Horeb, grm kupina iz kojeg se Bog u ognju javio Mojsiju, židovski tabor, stijena s koje je Mojsije vidio epizodu sa zlatnim teletom i još nekoliko pripadnih motiva), slijedi povratak u Faran, zatim Mojsijevim stazama do Crvenog mora, od Klisme do grada Arabije pa slijede Ramses, Gošen, Tatnis, Peleuzij, palestinska granica i, napokon, Jeruzalem. Drugo putovanje poduzela je iz Jeruzalema u rimsku pokrajinu Arabiju, iznova tragom Mojsija i sinova Izraelovih, preko rijeke Jordana do Libijade pa put Neba do crkve u kojoj su anđeli sahranili Mojsija, odakle se pruža panoramski pogled na gradove u daljini, nakon čega slijedi povratak u Jeruzalem. Treće putovanje je posjet Jobovu grobu i gradu (Karneas), slijedi Sedima, zatim Enon 110

35 »Tada,

u ime Božje, pošto je prošlo malo vremena i kada su već minule tri godine što sam došla u Jeruzalem i vidjela sva sveta mjesta za kojima sam zbog molitve čeznula i pri duši mi je bilo da se vratim u domovinu htjela sam, na Božji poticaj, poći i u Sirijsku Mezopotamiju posjetiti svete monahe« (17, 1; 171). Mandac u bilješci uz ovo mjesto upozorava da nije posve sigurno da napomena o tri godine potječe od Egerije.

111

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Knjige dotično mjesto« (4,3; 135). Slično je, uz ponovljenu važnost molitve i čitanja, i u dolini pored Libijade, gdje je mjesto na kojemu je Mojsije blagoslovio Židove:

beskrajnu zahvalnost Kristu, našem Bogu, jer se udostojao u svemu ispuniti želje meni nedostojnoj i koja nisam zaslužila (23,5; 198).

Tu smo se pomolili, na tom mjestu pročitali dotični dio Ponovljenog zakona: ne samo njegov hvalospjev već i blagoslove što ih je izrekao nad Izraelovim sinovima. Poslije čitanja opet smo se pomolili i, zahvaljujući Bogu, otuda otišli. Ovo je bio trajan običaj: gdje god bismo došli do mjesta na koja smo željno željeli, tu bismo naprije obavili molitvu. Potom bi se pročitalo samo čitanje iz pisma. Rekao bi se i jedan psalam koji se odnosi na zgodu. Tu bi se opet obavila molitva. Po Božjoj smo volji, dakle, održavali tu naviku uvijek: gdje god smo mogli doprijeti do mjesta koja smo željeli (10,7; 155).

Kada sam, u ime Božje, tu došla pomolila sam se na grobu, ali također u cjelini pročitala Djela svete Tekle. Iskazala sam

Čitanje Teklinih djela nije zanimljivo samo kao izniman (ženski) primjer kršćanskog života ili pak kao činjenica da Egerija uza se ima i ponešto zapisa koji će završiti u ladici izvankanonske, apokrifne novozavjetne literature. Zanimljivo je i u kontekstu povijesti romana, osobito ako prihvatimo uglavnom usuglašeno tumačenje da je naracija Teklinih djela i putovanja žanrovski zapravo roman. Vjerojatno se radi o pripovijesti čiji je sadržaj poznat. Naime, u Ikoniju živi lijepa sedamnaestogodišnja djevojka, zaručena za muškarca plemenita roda, koji će kasnije igrati ulogu ljubomornog suparnika, kad u grad stiže Pavao, propovijeda i to posve obuzme djevojku, prima kršćanstvo, odustaje od ranijeg života i kreće za njim. Logika putovanja, prepreka i sudovanja, spajanja i razdvajanja Pavla i Tekle dobrim se dijelom podudara s već poznatom matricom starogrčkoga ljubavnog romana u nešto drukčijoj ideološkoj izvedbi. Naime, često se evolucija starogrčkog ljubavnog romana promatra kroz stanovitu vrstu transformacije i preusmjeravanja osnovne matrice, pri čemu je publika naviknuta na zgode i motiviku zaljubljenih mladića i djevojke, u skladu sa širenjem kršćanskog svjetonazora, lako nadogradila čitateljski interes novim junacima – apostolima, svecima i mučenicima (Hägg 1983). Popularnost Djela Teklinih, odnosno Djela Pavla i Tekle, kako se uglavnom naziva najpopularniji ranokršćanski roman koji potječe iz kasnog II. stoljeća, jedan je od najuvjerljivijih primjera te transformacije, unatoč kompliciranom statusu,

112

113

Mjesto, dakle, nije dovoljno posjetiti, nego ga se mora obilježiti molitvom i čitanjem prikladnog teksta jer se time održava njegova svetost. Spacijalna ekonomija Egerijina hodočašća uvijek je tako i književna, odnosno vjerska proizvodnja mjesta. Ne radi se o pukoj biblijskoj arheologiji. Na djelu je specifična vjerska pedagogija u izvedbi subjekta koji vođen tragovima teksta traži stvarnost da bi, zatim, kad je pronađe i ovjeri u njemu suvremenom stanju i liku, tu istu stvarnost povratno osnažio, nastanio tekstom. Paralelno se posve usporediv proces odvija i kao osnaženje Egerijine vlastite vjere. Vjerojatno najrječitiji primjer jest onaj s Teklina groba:

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

uključenosti i emancipaciji Tekline epizode iz apokrifnoga Pavlova tekstualnog okvira.36 Čak i na razini etimologije i značenja, »djela« se mogu povezati s »putovanjima«, a Hägg (1983: 160) napominje da bi pristala žanrovska odrednica mogla biti i »romani o apostolima«. Inače je Teklina kršćanska djelatnost, točnije poučavanje i krštavanje, upravo preko apokrifnih zapisa o Pavlu, došla na udar zahvaljujući Tertulijanu (De baptismo), koji njezinu djelatnost osuđuje i drži neprimjerenom za ženu, kao što upozorava da je svećeniku koji je spis sastavio, i pritom dosta svoga slobodno nadodao, krivnja dokazana.37 Provodne niti Egerijina Putopisa jesu vjera i znanje o vjeri. Cilj joj je posredovati stvari onako kako one izgledaju na izvoru – vidjeti, upoznati, iskusiti, naučiti, prikupiti i izvijestiti. Jer sve je to istodobno i snaženje vlastite vjere, terensko proizvođenje i potvrda Egerijina kršćanskog habitusa. Čini se da, sudeći prema njezinu primjeru, jedinstvo jastva i matičnog prostora nije toliko problematično za ranokršćanske hodočasnike. Egerija, doduše, spominje domovinu u dva navrata. Najprije na početku sekvence nedovršenog povrat-

ka, prilikom konačnog polaska iz Jeruzalema za Antiohiju i Carigrad, kad zapisuje: »pri duši mi je bilo da se vratim u domovinu« (17,1; 171), a zatim tijekom trodnevnog boravka u Edesi, gdje je od tamošnjeg biskupa dobila dvije poslanice (Abgarovo pismo Isusu i Isusovo Abgaru) koje će jednako tako naći svoje mjesto među apokrifnim Djelima Tadejevim.38 Tom prilikom Egerija obrazlaže primanje dara na sljedeći način:

36 Za

te odnose i narativnu cjelinu o Tekli, povijest teksta i problema usp. engleski prijevod standarda New Testament Apocrypha, sv. II, Writings Relating to the Apostoles; Apocalypses and Related Subjects, prir. W. Schneemlercher, Westminster John Knox Press, Louisville 2003, kao i The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation, prir. J. K. Elliott, Calderon Pres, Oxford 1993., koje sadržava i iscrpnu kritičku literaturu. O samoj Tekli, kontekstu i književnim izvorima usp. svakako Johnsonovu studiju (2006) posvećenu ključnom dokumentu (autor ga naziva »draguljem u kruni«) Tekline kasnoantičke popularnosti, Teklinu životu i čudima anonimnog autora, napisanom na grčkom i deset puta opsežnijem od onog u Egerijinoj lektiri. Vrijedi spomenuti i cirkulaciju pripovijesti o Pavlu i Tekli u slavenskoj i njezin očuvani fragment u hrvatskoglagoljskoj literaturi (Grabar 1972).

Premda u domovini imam njihove primjerke, ipak mi se učinilo dosta zgodnim da ih tu dobijem i od njega: možda je do nas u domovini došlo nešto manje. Dosta je, naime, opsežnije što ovdje dobih. Ako, dakle, naš Bog Isus naredi i dođem u domovinu, i same ćete, gazdarice moje duše, čitati (19,19; 179).

Prvi je primjer blagi znak dugotrajnoga (trogodišnjeg) izbivanja, ali bismo ga u kontekstu komunikacije koja organizira Egerijin Putopis prije mogli razumjeti kao metonimiju za »sestre« i njihovu tamošnju vjerničku zajednicu nego doslovno, u smislu područja odakle je doputovala. Drugi je naoko filološko-kulturne, ali zapravo posve vjerničke naravi jer se Egerija rukovodi sakupljačkim žarom za svaki tekst kršćanske tradicije. Iznova se, ovaj put posve doslovno, obraća sestrama koje su »gazdarice (njezine) duše« i, svakako, buduće znatiželjne čitateljice apokrifnih poslanica. Sad bi se i spominjanje »duše« u prvom primjeru moglo semantički protumačiti s obzirom na »gazdarice (Egerijine) duše«, što bi nas vodilo zaključku da Egerija ne raspolaže spacijalno-emocio-

37 Tertulijanov

Spis o krstu objavila je 1981. zagrebačka Kršćanska sadašnjost. Prevoditelj je, kao i u Egerijinu slučaju, Marijan Mandac.

114

38 Usp.

Šagi-Bunić (1976: 196-197).

115

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

nalnom predodžbom domovine, nego kršćanskim osjećajem komunikacijsko-vjerničke zajednice odnosno, konkretnije, sestrinstva. Stoga se problem jastva i prostora rastvara u kršćanskim mentalnim figurama. Egerija je privilegirana višim izborom i ne trebaju joj dodatna jamstva, ona ne odlučuje, nego je vođena. U drugom se primjeru zato mogući povratak u domovinu spominje kao posljedica odluke najviše kršćanske instance pa se u kombinaciji oba primjera mogu iščitati kao dijelovi duhovnog, a ne putničko-infrastukturnog plana. Egerijin povratak nije u ljudskoj domeni, nego je dio Božje zamisli. Ona je hodočasnica i putnica uvelike oblikovana prema specifičnom razumijevanju čovjeka koje nagovješćuje lice kršćanskog srednjovjekovlja. Jacques Le Goff (1987) obrazlaže ideju da su iz kršćanske antropologije nastala dva dorečenija koncepta razumijevanja čovjeka koja su tijekom trajanja srednjeg vijeka pokazala tendenciju širenja i pretvaranja u ozbiljnu i cjelovitu koncepciju. Prvi koncept otjelovljuje putnik, a drugi pokajnik. Nama je, naravno, zanimljiviji prvi, ali gotovo da je neumjesno upozoriti kako je figuri putnika komplementaran registar pokajničke figure, utemeljene na opreci duše i tijela s dodanim semantičkim vrijednostima poput duha i srca, glave i krvi. Jednako tako, upozorava Le Goff (1987: 10-11), ne smijemo zaboraviti da se svi likovi, sve figure čovjekove osobnosti u srednjem vijeku teško mogu zamisliti izvan društva u kojemu taj čovjek živi. Upravo se u društvu odvija integracija pretpostavljenih funkcija ili figura čovjekove osobe, tu se uspostavljaju omjeri i stječe specifična težina. Bronisław Geremek pak, imajući na umu srednjovjekovnu mobilnost, ocrtava taj okvir sljedećim riječima:

Prirodno stanje jest život na području s kojeg se potječe, gdje grobovi očeva stvaraju kontinuitet, život u okruženju zajednice bliskih, ujedinjene rodbinskim i ambijentalnim vezama. Srednjovjekovna društva bila su daleko od prostorne stabilnosti. Veliki migracijski valovi i kolonizacija novih zemalja, koje su u određeno vrijeme pokrenuli enormne mase ljudi, kao i procesi urbanizacije, uz demografski deficit koji prati razvitak gradova, izazivaju kontinuirani dotok seoske populacije u grad ili iz manjih gradova u veće (1987: 394).

116

Društvo kao mobilnost ili mobilnost u svojoj društvenosti – mogli bismo dodati, neovisno o esencijalističkoj pretpostavci prirodnog stanja. Konture svijeta u kojemu se čovjek profilira kao putnik i pokajnik. Putnik, dakle, ima bitan značenjski, simbolički višak. Homo viator – čovjek u hodu, onaj koji se kreće, uvijek u dvostruko artikuliranom prostornom i vremenskom prolasku: na zemaljskom putu i na putu vlastitog života. Kratkotrajno korača dolinom suza, prostorima i vremenom koji su prolazni u odnosu na njegovu sudbinu jer ga taj hod, s obzirom na njegov izbor i odluke, vodi prema životu ili prema smrti, odnosno usmjerava ga put vječnosti. Le Goff (1987: 8) čak nalazi stanoviti paradoks u poziciji monaha ili redovnika koji je pozivom vezan uz mjesto klauzure, a zapravo je često na hodočasničkom putovanju. Etimologija i značenje »klauzure« samo pojačava učinak paradoksa: Radi se o kasnom latinskom pojmu koji dolazi od glagola claudere (zatvoriti) i srodnom claustrum (klaustar). Izvor-

117

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

no je označavao čin zatvaranja predmeta, životinja ili osoba; potom je označavao materijalnu prepreku kojom se omeđivalo vlasništvo (posjed) zabranom pristupa; i na kraju označavalo je ambijent ili prostor fizički ograđen, u koji je bio zabranjen ulaz strancima, izuzev u nekim prigodama; u ovom smislu primjenjivan je i na zatvore (Boaga 2003: 3).

Riječ je o jednoj formi askeze koju je monah usvajao s jednim putujućim stilom života, čime se želio ostvariti ideal progonstva. Međutim ta pojava brzo je dovela i do određenih podvojenosti. Naime nije manjkalo monaha koji su provodili takav način života isprazno, pretvarajući putujući stil života u skitnju, pravu ranu monaštva i izvor uznemirenosti i neurednosti (razuzdanosti) u Crkvi i društvu (Boaga 2003: 4).

Zato se problem lutajućih monaha pokušava regulirati još od VI. stoljeća brojnim dekretima »prvenstveno crkvenog autoriteta, sa stalnim prizivanjem na propise o klauzuri koji se šire monaškim svijetom« (Boaga 2003: 5), doduše ne baš u onako strogoj formi kao što je slučaj na Istoku. U ovom je kontekstu manje važno je li ishod toga asketskog ideala ostvaren ili izigran, kao što nije presudan cio spektar novih motiva poput činjenica da se klauzura nadalje podupire zavjetom čistoće i regulacijom rodne distribucije da bi se, osobito kad su redovnice posrijedi, nekako suzbio virus svjetovnosti i život nepodijeljeno posvetio Isusu Kristu. Bitno je da se u ishodištu ovog oblika asketskog života nalazi postupak odvajanja: napušta se zavičaj i bližnji, ostavljaju sva posjedovana zemaljska blaga i kreće na put da bi se otvorila nova duhovna perspektiva. Hodočasnik je u tom smislu neka vrsta dobrovoljnog egzilanta s nesigurnim ishodom. Boravište, postojanost pa čak i ukorijenjenost, iznova je nulta točka prosudbe devijantnosti putovanja, čak i u modelu kojemu je u temelju homo viator. Za razliku od stabilnosti boravišta, što je jedan od uvjeta moralnosti i spasa, o čemu nedvojbeno svjedoči klauzura, vjerojatno »prirodno stanje« u ponešto stiliziranom obliku; razdvajanje, hodočašće, odnosno putovanje »uključuje element marginalizacije ili, u najmanju ruku, nosi sa sobom određeni rizik marginalizacije« jer se »čovjek koji napušta svoj prirodni ambijent izlaže opasnosti na putu, uspostavlja odnose s nepoznatima, suočava se s klopkama koje mu postavlja priroda« (Geremek 1987: 395). Zato se putovanje priprema i socijalno organizira na temelju veza u zajednici, što je još jedan aspekt društvene materijalizacije figure putnika, iako ni to ne jamči uspjeh. Ukratko:

118

119

Uvodimo ovaj motiv jer nam se čini komplementaran s poteškoćama ili dijelom problematike proizišle iz uže definiranog hodočašća, na što smo već pokušali upozoriti s obzirom na različite relacije vjerskog načina života i mobilnosti. Naime, ideal prvih monaha bio je bijeg od svijeta i taj se bijeg tijekom vremena lokalizirao i prostorno organizirao kao boravište, tako što se, na primjer, vjerski prostor razdvojio od svjetovnog vanjskim zidom. Sljedeći korak u podupiranju monaškog razdvajanja od svijeta jest »vrlo brza pojava formiranja njegove stabilnosti (stabilitas) koja ga vezuje uz samostan« (Boaga 2003: 4), dakle redukcija mobilnosti na vjerski prostor, za razliku od posve suprotne pojave poznate kao ξενιτεíα, tradirane istočnjačke prakse intenzivnije raširene po kršćanskom svijetu u V. stoljeću:

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

»srednjovjekovni je čovjek esencijalno hodočasnik i prema pozivu – u XII. i XIII. stoljeću, u najvišem i najriskantnijem obliku zemaljskog hodočašća – križar« (Le Goff 1987: 8).39 »Napustiti obitelj, kuću, sva ta utočišta. Suočiti se s nesigurnošću što počinje čim se prijeđe vlastiti prag. Otputovati na više mjeseci, prolaziti neprijateljskim selima, je li moguće i zamisliti vrednijeg dara namijenjena Gospodinu i njegovim svecima čijim se grobovima odlazilo u posjet?«, upozorava jednako tako i Georges Duby (2006: 75), u zavodljivoj i visokoprofiliranoj analitičkoj naraciji karakterističnoj za (njegov) novohistorijski diskurz. Opis viteškog – dakle: socijalno partikularnog – hodočašća u desetljećima prije 1100. godine, Duby temelji na četiri ključna orijentira. Dok se pripremala platforma transformacije hodočašća u Svetu zemlju u opći vojni pohod, figure asketizma, pokore, simbola i užitka usmjeravale su i definirale viteško-hodočasnički pothvat:

kao instrument pročišćenja. Istodobno, ono je bilo i simbol:

Hodočašće je bilo najsavršeniji i najprihvaćeniji oblik asketizma što ga je kršćanstvo XI. stoljeća s naznakama heroizma predlagalo vitezovima obuzetima tjeskobom zbog vlastitog spasenja. Ono je bilo pokora: onima koji bi javno priznali kakve izvanredne grijehe, biskup bi ga nametnuo 39 Le

Goff napominje da hodočasnik i križar nisu uvršteni u tipologiju srednjovjekovnog čovjeka zastupljenu u zborniku (monah, ratnik, građanin, intelektualac, umjetnik, žena, svetac, marginalac) iz posve oprečnih razloga. Naime, iako nisu svi kršćani sudjelovali u nekom od tri velika srednjovjekovna hodočašća u Jeruzalem, Rim i Santiago de Compostelu (uz čitav niz malih lokalnih hodočašća), »svaki je čovjek u srednjem vijeku bio potencijalni ili simbolički hodočasnik«, dakle radi se o općoj praksi koja tako gubi svoju tipološku distinktivnost. Križari pak nisu uvršteni iz posve suprotnog razloga, svojevrsne historijske partikularnosti, budući da su »unatoč snovima o pohodu koji postoje do konca srednjeg vijeka bili tek manjina, iako veoma značajna, ali samo tijekom dva stoljeća u odnosu na vrijeme koje razmatramo« (1987: 8).

120

hodočasnik je svojim hodanjem smatrao da slijedi Božji narod na njegovu putu prema obećanoj zemlji, on je koračao naprijed prema Kraljevstvu. Konačno, hodočašće je bilo užitak. Privlačniju razonodu od putovanja, a osobito putovanja u društvu prijatelja, što je za hodočasnike bila normalna pojava, u to se vrijeme nije moglo ni zamisliti (2006: 75).

Međutim, uvjet hodočasničkog pothvata, ono što omogućuje sav taj asketizam s naznakama heroizma, pokoru, simboliku puta prema obećanoj zemlji i užitak putovanja jest ipak napuštanje doma i sigurnosti, kucanje na vrata marginalizacije, čin devijacije u odnosu na logiku boravišta, unatoč najprivlačnijoj razonodi kao što je putovanje u društvu prijatelja. Ali to je, dodali bismo, rizik gotovo svakog užitka koji pretpostavlja pokretljivost i premještanje. Rizik koji, ako se pretvori u užitak ili neusporedivo religiozno iskustvo, uspostavlja u ekonomiji putovanja najmanje ravnotežu ako ne i više od toga. Međutim, prijeći kućni prag i krenuti u svijet ne znači samo ući u zonu nesigurnosti tek tako. Putovanje neizbježno uključuje pripremu čije trajanje i temeljitost ovisi o socijalnom statusu: »Što je socijalni položaj putnika bio viši, dulje su bile njegove pripreme za putovanje« (Ohler 1989: 29). 40 Tek nakon priprema slijedi ulazak u zonu nesigurnosti odnosno više od toga: ulazak u zonu nesigurnosti s lošom prometnom infrastrukturom. Naime, srednjovjekovni svijet nije 40 Ohlerova

je knjiga, izgleda, još uvijek najkorisniji i najjednostavniji opći pregled putovanja u srednjem vijeku. Među novijim izdanjima svakako vrijedi izdvojiti sustavnu i narativno veoma dobro koncipiranu Balestraccijevu (2008) studiju, kao i njezin bibliografski dio (izvori, literatura).

121

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

u svom tisućljetnom vremenskom trajanju cestovno uređen kao što je bio rimski. Današnjim bi se rječnikom reklo da se u prometnu infrastrukturu nije dovoljno ulagalo niti se o njoj vodilo previše računa. Pretvaranje nekadašnjeg carstva u niz političko-pravnih entiteta ograničenijeg dosega, hijerahija feudalne moći i pripadna distribucija ovlasti proizvode, naravno, i drukčiju spacijalnu ekonomiju, što se razumljivo očituje i u odnosu spram prometne infrastrukture. Razinu cestovne infrastrukture Rimskog Carstva mnoge su europske zemlje dosegnule tek u XVIII. stoljeću (Ohler 1989: 22). Budući da je hodanje dominantan putnički model, a to će i ostati gotovo do početka XIX. stoljeća, pješak je, uz uračunatu konfiguraciju terena i vremenske teškoće, prelazio od 4 do 6 kilometara na sat, dakle dnevni prosjek mogao je iznositi između 30 i 40 kilometara. U otežanim planinskim uvjetima dnevno se prelazilo otprilike 5 kilometara. Jahač na konju, na primjer, mogao je dnevno prevaliti između 50 i 60 kilometara, ali i u deset dana negdje tristotinjak, računajući naravno na umor i sve pripadne putničke boljetice. Ohler (1989: 101) je vrijednosti i procjene pretočio u tablicu iz koje preuzimamo još nekoliko detalja vezanih uz brzinu kopnenog putovanja: »prosječni putnik« koji je putovao u karavani trgovaca s teretom i prtljagom prelazio je na dan otprilike između 30 i 40 kilometara; jahač konja u galopu mogao je u sat vremena prevaliti put od dvadesetak kilometra; tjelesno spreman i izdržljiv jahač u žurbi je mogao prijeći do 60 kilometara na dan, a pismonoša (kurir, glasnik) je na dan uz redovitu izmjenu konja svladavao udaljenost od 80 i više kilometara. Čini se da to nisu vrijednosti valjane samo za srednji vijek. Naime, tek se u XVIII. stoljeću, poboljšanjem

cestovne infrakstrukture i uvođenjem stacija za zamjenu konja – kao i zahvaljujući višoj kvaliteti kola, što se, dakako, odnosi samo na boljestojeće društvene slojeve – moglo brže putovati. A i to je iznova ovisilo o kvaliteti ceste, konfiguraciji predjela kojim se putuje, vremenskim prilikama i izdrž­ ljivosti putnika. Druga važna sastavnica iz repertoara srednjovjekovne kulture putovanja jest način smještaja i odsjedanja na putu, odnosno vrste gostoprimstva/ugošćivanja putnika. Riječ je o veoma zanimljivom odvjetku historiografskih istraživanja koji opisuje predmet u različitim povijesnim kronotopima, ali nudi i svojevrsnu transhistorijsku tipologiju, kao i njezine evolucijske modele.41 Označavanje fenomena uvjetovano je različitim naglascima i kontekstualnim specifičnostima, na primjer, predantičkoga, grčkog ili rimskog modela, i to od običajne ili ugovorne obaveze preko ritualnog prijateljstva do reciprociteta, kao i s obzirom na spacijalno širenje ugošćivanja iz privatne u javnu i profesionaliziranu sferu. Peyer (1999) se u istraživanju posvećenom srednjovjekovnom gostoprimstvu s pravom pita o tipovima trajanja i opravdanosti različitih modela gostoprimstva od primitivnih do profesionalnih oblika jer mu se čini da se u srednjovjekovlju odvija

122

123

41 Problem

gostoprimstva/ugošćivanja ili načina i oblika smještaja gostiju relativno je temeljito obrađen i prezentan u suvremenoj historiografskoj literaturi. Ovom prilikom izdvajamo studiju Hansa Peyera (1999) s obzirom na sveukupnost, razradu i teorijsku osviještenost problema, kao i dvije knjige posvećene gostoprimstvu na Mediteranu: Olivija Remie Constable (2003), koja inače koristi sintagmu »kultura putovanja«, zanima se smještajem stranaca u kasnoj antici i srednjem vijeku, odnosno višefunkcionalnom trgovačko-putničkom institucijom poznatom kao fugnuq ili fondaco, a Andrew Arterbury (2005) obrađuje grčko-rimsko, židovsko, ranokršćansko i novozavjetno (Evanđelje po Luki) gostoprimstvo u mediteranskom bazenu, pri čemu, dodajemo usput, dio analitičke pozornosti posvećuje i gostoprimstvu u starogrčkom ljubavnom romanu (2005: 40-48).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

stanovita transformacija, ali i supostojanje oblika različitog porijekla i tipa trajanja. Primitivno gostoprimstvo određuje kao prihvaćanje gosta na određeno vrijeme bez izravne nadoknade troškova, nešto što bismo mogli nazvati besplatnim odsjedanjem, smještajem ili ugošćivanjem. Proizlazi iz načina na koji društvena grupa percipira stranca. Rašireni primitivni modeli podudaraju se u gledanju na stranca kao na figuru opasnosti i prijetnje: ili ga treba lišiti života i tako osigurati zajednicu ili pak prihvatiti da bi se tako zajednica ili grupa zaštitila od njegovih magijskih funkcija. To primitivno gostoprimstvo, zamišljeno kao privremena zaštita (od) stranaca iz koje nastaju i otpornije veze između različitih društvenih aktera, postalo je pretpostavkom svih oblika razmjene među različitim grupama, plemenima i narodima i traje u određenim vidovima na rubnim dijelovima Europe (Crna Gora, Albanija, Grčka) do XIX. stoljeća. Ako bismo se iznova poslužili metodom historiografske komparacije, taj model primitivnoga gostoprimstva jest doista struktura dugog trajanja i u svakom se profiliranom povijesnom vremenu pojavljuje u nekom obliku. Suvremene neprofitne zajednice kao što je, na primjer, CouchSurfing (www.couchsurfing.com) ili fenomen koji je općenito poznat kao »kauč-turizam«, u recentnim tehnološkim i komunikacijskim uvjetima globalnih društvenih mreža i s prepoznatljivim ideološkim supstratom, ponavljaju zapravo model primitivnoga, besplatnoga gostoprimstva utemeljenog na pretpostavljenom uzajamnom reciprocitetu unutar globalne zajednice. U tom se smislu jednostavna dijakronija gostoprimstva u dvotaktnoj izvedbi besplatno (rano, primitivno) i komercijalno (dominantno novovjekovno, moderno), s eventualnim dodatkom prela-

znoga mješovitog modela, još jednom pojavljuje kao relativno tanka teorijska pretpostavka. U nizu varijacija pojavljuje se i drugi model aktivan u srednjem vijeku: obavezno gostoprimstvo moćnika i uglednika, a zatim i treći – profesionalno gostoprimstvo, dakle gostionice i prenoćišta uz plaćanje, koje se elementarno razvija u srednjem vijeku i u novovjekovlju postaje stabilna forma smještaja uz novčanu naknadu. Antički svijet Grčke i Rima imao je razvijene modele koji su često varirali u rasponu od ugovornih obaveza između gradova preko »spacijalne gostoljubivosti« u vidu posebnih odaja ili dijelova kuće namijenjenih gostima do uglavnom ozloglašene, rubne urbane distribucije gostionica, svratišta i prenoćišta, kao i modela koji u već spomenutom rasporedu prati smjer javnih cesta. Srednjovjekovlje okvirno poznaje sve oblike i njihove mješovite tvorbe, ovisno je li posrijedi samo smještaj, i smještaj i hrana, je li na djelu crkvena organizacija sa samostanskom ponudom hospicija ili obaveza prema moćnicima i velikašima na putu. Upravo hodočasnički model »nametnuvši gostu da hranu donese sa sobom, da je kupi na tržnici ili u krčmi, odredio je prostornu konvergenciju triju dotad odvojenih instituta – gostoprimstva, tržnice i krčme« (Peyer 1999: 303), i na određeni način otvorio put prema profesionalnom ugošćivanju odnosno sekundarnom tržištu roba i usluga. Krčme (taverne), iako raširena institucija u rimskom svijetu, proživljavaju u ranome srednjem vijeku isprva ozbiljnu krizu koja dovodi gotovo do njihova nestanka. Međutim, napominje Peyer, »njihov broj počinje sporo rasti tijekom karolinškog razdoblja, intenzivira se oko XI. ili XII. stoljeća, kad postaju sve važnije polazište strancima u potrazi za smještajem«

124

125

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

(1999: 303-304), da bi negdje u XIII. stoljeću postale ozbiljna konkurencija. Crkveno gostoprimstvo odnosno smještaj u prostorima pod crkvenom ingerencijom, »bilo u obliku svratišta uz samostane ili samostalnih hospicija i hospitala, širi se od kasnoantičkog doba iz istočnih provincija Rimskog Carstva prema zapadu, u ponovljenim valovima uspona i pada« (Peyer 1999: 304). Međutim, vodeću ulogu, na stanovit način, preuzima tijekom križarskih ratova, dakle tek od konca XI. stoljeća, razdoblja u kojemu se počinje razvijati i profesionalno ugošćivanje. Budući da je utemeljeno na načelu prihvaćanja stranaca bez diskriminacije i da se uglavnom odvija bez bilo kakva ugovora između gostoprimaca i gosta, crkveno se gostoprimstvo, dodaje Peyer, može smatrati razmjerno besplatnim u odnosu na mahom prezrene gostionice: »S različitih stajališta više se približava besplatnom modelu gostoprimstva čiji manjak pokušava nadoknaditi, ali ga ne uspijeva posve zamijeniti« (1999: 304). Smještaj putnika u okrilju crkvenih prostora ima dva, uvjetno govoreći, otegotna aspekta: uključuje, s jedne strane, političku obavezu spram bogatih i moćnih, a s druge strane prihvaćanje siromaha i običnih ljudi pojavljuje se kao teret s obzirom na ograničenu raspoloživost resursa unutar kojih se gostoprimstvo odvijalo. S vremenom, uz povećanje broja trgovaca i putnika, scena se više okreće ponudi smještaja u nastajućem modelu profesionalnoga gostoprimstva, kao što se obavezno gostoprimstvo – često utemeljeno na pukoj sili kojoj su se utjecali ne samo velikaši nego i obični putnici da bi od seljaka, najčešćih žrtava, ishodili smještaj i hranu – transformira zahvaljujući uvedenim ograničenjima i napretkom modernih oblika utemeljenih na plaćanju.

Taj srednjovjekovni svijet nije razdoblje izostale mobilnosti, nekad prišivene odrednice koju suvremenija historiografija sve više rastače, ali jest isprva na stanovit način bio prilično zatvoren u vlastite domove, posve zaboravivši antički kozmopolitizam, sve dok trgovci, istinski zamašnjak promjene, negdje u X. i XI. stoljeću intenzivnije nisu okrenuli ploču. Međutim, u takvu su svijetu opjevani Cid, Roland i Igor – likovi čije zgode ovako ili onako pripovijedaju o putovanju i, dodao bi Ohler (1989: XIV), u takvu svijetu doseljenici dolaze do Islanda i Grenlanda, neki putnici do dijelova sjeverne Amerike, a drugi istražuju Indiju i Kinu. U takvu se okviru priprema i događaj koji će 1492. promijeniti iskustvo svijeta. Tu su, naravno, i autori izmišljenih putovanja poput Johna Mandevillea koji se nisu maknuli dalje od vlastite biblioteke i stola za pisanje, a opisali su daleke zemlje i ispripovijedali putničke zgode. Tu je i Marco (Emilione, milijun lažaca ga ne bi nadmašilo?) Polo koji u đenoveškom zatvoru pripovijeda Rustichellu, s kojim više mjeseci dijeli tamnicu od jeseni 1298. do u ljeto 1299. godine, svoje pustolovine u zemlji velikog kana. Napokon, »ideja da prije modernog doba nije postojalo putovanje, kako se to kaže, ‘zbog užitka’ i koje bi možda bilo bolje odrediti ‘zbog znanja’, jest posve arbitrarna« (Balestracci 2008: 18). Iako je motivacija, dodaje Balestracci, u najvećoj mjeri bez ikakve sumnje praktična u vjerskom smislu, »ne nedostaje onih koji kreću na put iz čiste žudnje da upoznaju svijet« (2008: 18). Potvrdu nalazi u Hodočašću u Jeruzalem Josta von Meggena, kojemu je gvardijan jeruzalemskoga franjevačkog samostana tijekom hodočašća što ga je ovaj poduzeo 1542. pojasnio da hodočasnici u Jeruzalem pristižu iz dva razloga: jedni iz gorljive

126

127

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

pobožnosti, a drugi zbog užitka upoznavanja svijeta – jer još je Aristotel rekao, napominje tom prilikom gvardijan, da ljudi po naravi teže znanju. Upravo je znanje konfiguracijska okosnica dvaju najpopularnijih putopisa kasnoga srednjeg vijeka, Putovanja Johna Mandevillea i Polova Miliona.42 Pristupi su, doduše, nešto drukčiji, vjerodostojnost različita, ali ostaje supstrat posredovanja obavijesti koje se temelje ili se predstavljaju kao da se temelje na znanju. Ako smo ovu kasnoantičko-srednjovjekovnu dionicu započeli u vjerskom tonu, a završavamo sa znanjem ili simulacijom znanja, onda smo nadomak procjeni transformativne dinamike koja se iz ovako šture dihotomije može iščitati. Spomenuta simulacija znanja ne znači izravno i otvoreno laganje, nego uključenje u slojevitu mrežu pripovjednog posredovanja putničkog iskustva, radoznalosti i zanimanja za svijet – u što svakako spada i Mandevilleovo oslanjanje na Odorika iz Pordenonea i njegovo putničko kinesko iskustvo – iako se ne bježi ni od nadodavanja, čak i prekomjernog, u Jambulovoj ili Lukijanovoj maniri. Krokodili, zmije i zmajevi, krušno i medno drveće, stubišta i podovi u zlatu – samo su dio inscenacije zanimanja za svijet i zadovoljenje znatiželje, poput sljedećeg Mandevilleova primjera:

Sve vrste ribe što se nalaze u moru unaokolo dolaze jedared

I na tom ostrvu ima veliko čudo o kome se dade više govoriti nego o čemu drugom i bilo kom drugom delu sveta. 42 Složeno

je, a na ovomu mjestu i pomalo izlišno, ulaziti u problem prevođenja naslova putopisne knjige Marka Pola. Je li do naslova Milione došlo od Polova nadimka Emilione kojim su ga zvali u obiteljskoj komunikaciji ili od broja (zanimljivosti ili pretpostavljenih laži), teže je utvrditi. Kod nas se knjiga redovito objavljuje pod naslovom Milion: putovanja Marka Pola, iako neki autori knjigu nazivaju i Milijun. Usp. Marko Polo, Milion. Putovanja Marka Pola, Marijan tisak, Split 2004., prev. B. Maksimović.

128

godišnje – sve vrste ribe – jedna za drugom. I one se praćakaju na žalu ovog ostrva u tolikom mnoštvu i količini da čovek ne može videti ništa drugo do li ribu. I tu ostanu tri dana. I svaki stanovnik ove zemlje uzme onoliko ribe koliko mu volja. A onda, posle trećeg dana ta vrsta ribe napušta žalo i vraća se u more. Posle prvoga dolazi drugo jato ribe, i to od druge vrste, i čine za druga tri dana ono isto što i one koje su smenile. A posle ovog stiže opet novo jato. Sve dok se ne izredaju sve ribe i dok svako ne uzme koliko mu volja od svakog jata. I niko živ ne zna uzrok ovoj pojavi. Ali stanovnici ovog kraja govore da ribe to čine u znak dubokog poštovanja prema njihovom kralju; jer on je u celome svetu najdostojniji te počasti, kako oni kažu: on ispunjava zapovest koju je Bog ostavio Adamu i Evi, kada im je rekao: Crescite et multiplicamini et replete terram (Rastite i množite se i ispunite zemlju). I zbog toga on rađa na svet toliku decu, da mu Bog poradi toga šalje ribe od svake vrste koja u moru postoji, pa neka kralj uzme po volji svojoj za sebe i svoj narod (205).43

Prije je riječ o postupku kompiliranja različitih izvora, usmenog posredovanja i općekulturne cirkulacije streotipa (poput Mandevilleove pripovijesti o najotrovnijem drvu i pokušaju da se Židovi domognu tog otrova kako bi potrovali sve kršćane!), prerade fantastičnih motiva i konfabulacije na temu izabranu u horizontu radoznalosti. Putovanje je zapra43 Nepoznati

pisac, Mandevilova putovanja (odlomci), u: Iz engleske srednjovekovne književnosti, prir. I. Kovačević, Naučna knjiga, Beograd 1988., prev. S. Vukobrat, str. 201-207.

129

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

vo rad tekstualnog polja u kojemu se križaju, prelamaju i dodiruju naizgled nespojive stvari. Narativno posredovano znanje nije znanstveni traktat niti je rasprava čiji se zaključak treba verificirati ili odbaciti. Narativno znanje je ono što Chaucerovi hodočasnici međusobno posreduju dok krate vrijeme na putu u Canterbury, u mobilnoj dogradnji Boccacciova izmještanja iz grada. Kako verificirati njihove pripovijesti? I kad bismo to do neke mjere učinili, upotrijebivši tekst kao kompleksan izvor za proučavanje kasnoga srednjeg vijeka, ostao bi neki nesvodivi višak, talog književnosti. Ekonomija viška koji je neprovjerljiv, pa i nevjerodostojan, ima svakako svoje aspektualne posljedice u polju znanstvenih spoznaja i otkrića (nitko, na primjer, više ne traga za psolikim ljudima), ali u književnom polju kriteriji njegove procjene počivaju na drukčijim temeljima. Zato se Mandevilleov postupak kompiliranja hodočasničkog, misionarskog i trgovačkog diskurza i njima prikladne motivike, zajedno s usmenim putničkim pripovijestima ili srednjovjekovnim »rumancima« o Aleksandru, može čitati u ironijskom ključu, upravo kao prevara, i to uspjela, jer »oponaša nešto prepoznatljivo« (Campbell 1988: 126). Kao da se srednjovjekovni pisac koji će ponijeti ime Mandevilleovo u jednom trenu zapitao: što bi, s obzirom na logiku vremena, moglo jamčiti siguran (književni) prolaz u drugoj polovici XIV. stoljeća? Hodočašće u Svetu zemlju i egzotika Azije kao dobitna kombinacija? Oponašanje prepoznatljivog? Zaigran u mreži tekstualnosti ili možda posve nesvjestan svoga čina, Mandeville je (iznova) utemeljio žanr. Prevara se uspostavila kao književnost: ako mu se ne može vjerovati jer nije putovao, ako mu se ne može vjerovati u posredovanju činjenica jer očevidno laže, na čemu se onda

temelji Mandevilleov kredibilitet, a zatim i iznimna popularnost? Njegov je kredibilitet isključivo književne naravi: »Mandevillea moramo prihvatiti kao istinu (a tako je i prihvaćen), jer zvuči kao istina« (Campbell 1988: 127). Putovanja su pokazni primjer načina na koji radi polje putničke tekstualnosti. Petrarca, na primjer, sastavlja Itinerarium ad sepulchrum domini nostri Yhesu Christi u tri proljetna dana godine 1358. Razlog nastanka itinerarija do Kristova groba jest poziv njegova prijatelja Giovannija Mandellija, milanskoga uglednika, da zajedno otputuju u Svetu zemlju. Budući da mu putovanje, osobito plovidba, izaziva određenu nelagodu i strah, Petrarca u zamjenu za fizičku prisutnost radije sastavlja specifičan vodič. Taj eruditski itinerarij pretpostavljenog putovanja od Genove do Jeruzalema i Aleksandrije dokaz je geografske, povijesne i arheološke upućenosti Petrarkine, njegova suverenog vladanja klasičnom i biblijskom kulturom. Je li posrijedi i novo oblikovanje jastva u humanističkom registru, na što upućuju novija tumačenja, nije trenutno od presudne važnosti.44 Tekst će ionako svoje interpretativne naglaske mijenjati kroz vrijeme dok god bude trajalo iznalaženje subjekta diskurza i njegovih preokupacija. Ostaje, međutim, činjenica da Petrarca u Svetu zemlju nikad nije putovao, ali je u stvar i te kako upućen. Mreža putničkog posredovanja je razapeta i Petrarca je, poput Johna Mandevillea, samo jedan od njezinih čvorova koji povezuje znatiželju, znanje, lektiru, hodočasničke tekstove, klasičnu starinu i onaj višak koji upućuje na književnost.

130

131

44 O

značenju Petrarkina Itinerarija, njegovim karakteristikama i polažaju unutar opusa usp. Cachey (2009).

Dean Duda

Duby zaključuje problematiku umjetnosti i društva između 980. i 1420. godine Masacciovim freskama u kapeli Brancacci firentinske crkve Santa Maria del Carmine, gdje se oko svetog Petra među apostolima pojavljuje i slikarovo lice. Masacciovo lice među apostolima za Dubyja je lice umjetnikove slobode. U pomiješanim ritmovima različitih trajanja ipak se nazire promjena. Znanje i sloboda otvaraju prostor istraživanju. Istraživanje pak temeljito priprema zaposjedanje i kolonizaciju, a to je uvelike pogonsko gorivo europskoga novovjekovlja.

IV. Poznaš li zemlju, gdjeno limun cvate?

R

eći da je netko putnik istodobno znači i previše i premalo. Previše sa stajališta elementarne nepokretljivosti ili dominantno statične većine, mnoštva obuhvaćenog »prirodnim stanjem«, dnevnom rutinom u opreci spram koje putnik gradi svoju iznimnost neovisno o razlogu – namjeri, slučaju, sreći ili nevolji – koji ga je nagnao na put. U usporedbi s kolektivnom, manje ili više uvriježenom nepokretljivošću, svako putovanje, ponavljamo još jednom očevidno, nosi auru iznimnosti koja se unutar tako strukturirane dihotomije rijetko propituje jer operira isključivo na elementarnoj razini u radnom ritmu dijalektike norme i iznimke. Čak i u minimalnim komunikacijskim zajednicama čiji članovi redovito putuju, uvijek je posljednji povratnik s putovanja onaj koji ostale čini statičnima, i to samo dok njegova pripovijest izaziva znatiželju, dok djeluje kao novost koja iziskuje posredovanje, dok se znanje komunikacijski ne uskladišti i arhivira. Refleks zajednice ili društvene grupe tako uskoro nivelira iznimnost na razinu svakodnevnih preokupacija odnosno 132

133

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

na ono što se obično smatra stanjem normalnosti u kojemu su uloge podijeljene s obzirom na uvriježeni sociokulturni raspored boravišta ili prebivališta. Žargonom modernističke teorije književne povijesti: postupak očuđenja izazvan putovanjem automatizira se i seli iz sociokulturnog centra na periferiju. Premalo pak putnik znači na razini koja ne uključuje statičnost kao kriterij, u kontekstu diverzificiranije kulture putovanja, ima li se u vidu brojnost uloga što ih izvedbeno može zauzeti. A te se uloge, unatoč razmjernoj funkcionalnoj razvedenosti u ranijim povijesnim vremenima, početkom novovjekovlja multipliciraju u novim uvjetima. Prisjetimo se: kad se promijeni mjera svijeta, slijedi diskurzivno usklađivanje, točnije, aspektualno popunjavanje praznina, proizvodnja materijala koji omogućuje snalaženje, hvatanje novog smjera i osvajanje zamišljenog horizonta. Iako nije rijedak slučaj da diskurz priprema i nagoviješta promjenu »mjere svijeta«, što je još uvijek čest argument u raspravama o anticipatorskoj ulozi umjetnosti u zapadnoj kulturi, njegovi će replikantski modeli proširiti vijest, prikladno je kontekstualno partikularizirati i učiniti dostupnom zainteresiranima. Pritom interes nije, naravno, samo zamašnjak spoznaje, nego i nekih drugih stvari, uvelike ideološki kompatibilnih s promijenjenom mjerom svijeta. Onaj kojeg obično nazivamo putnikom stječe tako određeni višak vrijednosti, artikulaciju na drugoj razini, nadgradnju oblikovanu u skladu s funkcijom njegova putovanja i vrstom tekstualnog traga koji je tom prilikom ostavio za sobom. U tom pluralnom polju koje lako može obeshrabriti analitičara količinom materijala ili, drugim riječima, u uvjetima teže preglednosti putničke tek-

stualnosti (izvještaja, dnevnika, pisama, putopisa, vodiča...), spomenuti višak pretvara putnika tijekom novovjekovlja u, na primjer, istraživača, kolonizatora, trgovca, geografa, antropologa ili turista. Razlog te diverzifikacije nije samo u specijaliziranosti putovanja, nego, štoviše, u količini proiz­ vedenog materijala, osobito u sredinama koje drže primat u onodobnom modelu mobilnosti: »Tijekom XVI. stoljeća pisanje postaje esencijalni dio putovanja, dokumentacija je sastavni dio djelatnosti. Politički ili komercijalni pokrovitelji traže izvještaje i zemljovide, često tajne, ali javni interes za pripovijestima o dalekim mjestima bio je važno sredstvo da bi se privukla ulaganja i – kad su kolonije utemeljene – doseljenici. Rivalstvo među europskim nacionalnim državama znači da je objavljivanje putopisa često polujavni posao u kojemu su stvoreni počeci imperijalnih povijesti« (Hulme i Youngs 2002: 3). Jednom upleteno u imperijalni pothvat, dokumentirano putovanje kao izvještaj, pismo, putopis ili dnevnik poprima crtu političkog uloga u svim njegovim konzekvencijama uključujući i špijunsku djelatnosti, koja će brojne autore što ih u književnom polju spominjemo kao putopisce, u političkom polju učiniti uhodama, špijunima i agentima. Putnik se tako upisuje u liniju koja ga ujedno dvostruko legitimira ili pak delegitimira, ovisno o kutu gledanja na stvar. Podsjećamo iznova na Matiju Mažuranića kao nešto kasniji lokalni primjer pretpostavljene izvidničko-špijunske namjere koja je započela kao političko ispitivanje bosanskog terena, a završila u književnosti kao dio žanrovske ponude popularnog romantizma. Standard postkolonijalne interpretacije novovjekovnog putovanja, uza sve nijanse kronotopskih specifičnosti i lokal-

134

135

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

nih historijskih artikulacija, očituje se u njegovoj uposlenosti u procesu zapadnjačkog ovladavanja svijetom. Upregnuto u kolonijalnu matricu, putovanje je imalo i u liku istraživanja dominantno porobljivačku, odnosno komercijalnu, unosnu svrhu.45 Pljačka i otimanje dobara, uz brutalan odnos prema lokalnom stanovništvu, predstavljalo se kao otkrivanje onoga što je lokalnom stanovništvu ionako već poznato. To brisanje drugog u svakom pogledu, iako je izazivalo zgražanje i reakcije poput Kratkog izvješća o uništenju Indijâ što ga je 1552. objavio Bartolomé de Las Casas,46 provodilo se i kao diskurzivno usklađivanje s eurocentričnom slikom svijeta: »Sama kolonizacija često je slijedila nakon putovanja kao ‘otkrića’, pronalazaka ‘neotkrivenih’ zemalja. Izrada zemljovida – koji su samim postojanjem služili tekstualizaciji spacijalne realnosti drugog, imenovanju ili, u većini slučajeva, preimenovanju prostora u simboličkom i doslovnom činu ovladavanja i nadziranja – dodatno je osnažila procese otkrivanja« (Aschcroft, Grifiths i Tiffin 1999: 23). To znači da su kolonizirane zemlje preispisane odnosno preupisane zamijenjenim imenima ili europskim verzijama iskrivljenih starosjedilačkih imena. Osim toga, nepoznato ili prazno po-

dručje na starim kartama, označeno kao terra nullius, otvara se u europskoj projektivnoj imaginaciji kao »privlačan (djevičanski) prostor u koji europski (redovito muški) istraživač mora prodrijeti« (Aschcroft, Grifiths i Tiffin 1999: 23), nastanjen čudovištima, kanibalima i divljacima. U nizu područja europsko se uspostavlja kao norma, drugost opisuje kao iznimka (od klime preko raspoloživih resursa do gustoće naseljenosti). Uglavnom, konstituira se poredak, koji će unatoč međusobnoj konkurenciji europskih nacionalnih država i adekvatnoj proizvodnji unutareuropske kolonijalne periferije, osnažen kasnije prosvjetiteljskom paradigmom, zadugo mapirati svijet prema jednom modelu. Europska kartografija i zemljovid Europe stvorili su strukturu koja se održala kao zemljopisna realnost moderniteta. Trend otkrića povezanih s kontrolom svijeta, oprimjeren u drugoj polovici XIX. stoljeća u konačnoj engleskoj pobjedi u borbi s francuskim privilegiranjem Pariza u sporu oko početnog meridijana, utemeljuje novovjekovlje i duboko prožima njegove putničke prakse. Da bismo dijelom predočili trans­ formativne procese, navodimo primjer iz posve oprečnog registra, uzaludno pozivanje hrvatskog hodočasnika u Jeruzalem sredinom XVIII. stoljeća na potrošenu iako dugotrajnu koncepciju simboličkoga i »zbiljskog« središta:

45 Sažimamo

konkvistadorsko-kolonizatorski kompleks tek sljedećim suvremenijim navodom fikcionalnog porijekla koji pripada »visokopozicioniranom« liku u tom projektu: »Nitko više u dnu duše ne vjeruje u onaj stari Eldorado, ali svi gore od čežnje da nađu novi. Nitko nije plovio u Indiju da ore zemlju ni da uzgaja konje, nego da se na brzinu obogati. Iz svih krajeva Perúa pojavit će se vojnici koji žele vjerovati izmišljotinama tih Indijanaca Brasila, spremni da se u potrazi za bogatstvom Omague izvrgnu svakoj opasnosti, nestrpljivi da zadovolje amazonke što se gole pružaju po travi da obljube svoje zarobljenike. Mene neće opiti ni jedna od tih bajki...«, Miguel Otero Silva, Lope de Aguirre, princ slobode, Otokar Keršovani, Rijeka 1983., prev. M. Polić-Bobić, str. 109.

46 Bartolomé

de Las Casas, Kratko izvješće o uništenju Indijâ, Globus, Zagreb 1982., prev. M. Biškup i dr.

136

Ovi grad stavljen je nasrid svita. Ako li ko neće virovati neka na mapamodo stavi jednu nogu šetke na Jeruzolim pak nek obšeta po tri dila svita staroga, vidi će da veće zauzima zemlje nego mora; što kušajući od drugi gradova i vilajeta vazdi zauzimlje veće mora nego zemlje. Istina je toliko da je potvrđena i od Svetoga pisma u Ezekielu na pog 5. V. 5. Ista 137

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

est Jerusalem in medio gentium posui eam, a u Psalmu govori.

buržoazije. Sistematizacijom se, kao ideološkim konstruk-

Deus Rex noster operatus est salutem in medio terrae. More

tom, sliku planeta prisvaja i preustrojava prema jedinstve-

bit da zato govori s. Jerolim da je Jerozolim pupak svita, a

noj, evropskoj perspektivi (Pratt 2001: 154).

Genebrando, da je srce zemlje. Zaradi toga drže Grci nasrid hora jedno zlamenje prid Svetim grobom u kamenu, da je onde srida svita...

(36-37).47

Dakle, u tih prvih tristotinjak godina novovjekovlja, na zasadama humanističke prakse i usporedo s njom, strukturira se ideja mobilnosti koja dugotrajno priprema ključne točke moderniteta ili barem njegove dvije najreprezentativnije figure – demokratizaciju svih područja života i ideju progresa:

Preustrojavanje svijeta i njegova sistematizacija dio su kompleksa koji Pratt zove »planetarnom sviješću«. Daniel Defoe u ogledu Savršen engleski džentlemen (The Compleat English Gentleman, 1730.), po njezinu sudu, precizno opisuje subjekt koji je na čelu tog projekta, subjekt koji obilazi svijet u knjigama, gospodari geografijom svemira pomoću karata, atlasa i matematičkih izračuna, putuje kopnom s prirodoslovcima i morem s moreplovcima. Prirodoslovlje je njegov model, a planetarna svijest kao znak još jednom promijenjene mjere svijeta svakako uključuje i promjenu diskurza:

Povjesničari ekonomije razdoblje između 1500. i 1800. ponekad nazivaju periodom »prvobitne akumulacije«, u ko-

Putovanja i putopisi više nikada neće biti isti. U drugoj

jem je europska buržoazija kroz robovlasništvo i državne

polovici osamnaestoga stoljeća, bez obzira na to jesu li ek-

monopole stvorila kapital koji je pokrenuo industrijsku

spedicije bile znanstvene, a putnici znanstvenici, u sva je

revoluciju. Zaista je upitno što je to u ovoj akumulaciji

putovanja bilo upleteno prirodoslovlje. Sakupljanje primje-

tako primitivno (kao što je upitno i što je tako napredno

raka, stvaranje zbirki, imenovanje novih vrsta i prepoznava-

u naprednom kapitalizmu), ali o akumulaciji se definitiv-

nje starih − sve su to postale teme putovanja i putopisa. Uz

no radilo. U sferi kulture, mnogi oblici sakupljanja koji su

pogranične likove moreplovca, osvajača, zatočenika, diplo-

se pojavili u ovom periodu razvili su se dijelom kao slika

mata, počeo se posvuda pojavljivati dobroćudan, obavezno

ove akumulacije, i kao njezina legitimacija. Sistematizacija

pismen lik »sakupljača bilja«, naoružanog samo svojom tor-

prirode ovu sliku akumulacije dovodi do totalizirajuće kraj-

bom, bilježnicom, bočicama za uzorke i željom da par mir-

nosti, te istovremeno oblikuje iznuđivački, transformativni

nih sati provede u društvu buba i cvijeća (Pratt 2001: 142).

karakter industrijskoga kapitalizma i mehanizme poretka koji su počinjali uređivati europske urbane mase pod vlašću 47 Jakov

Pletikosa, Putovanje k Jerozolimu god. 1752., prir. J. Lisac i M. Šokota, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik 2000.

138

Prirodoslovac je ideološki subjekt koji naturalizira globalnu prisutnost i autoritet europskoga građanstva. Njegova je pripovijest, zaključuje Pratt, svoju ideološku snagu zadržala 139

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

tijekom cijeloga XIX. stoljeća, a drži da u velikoj mjeri jednako vrijedi i danas.48 Međutim, dug je put do XIX. stoljeća. Mentaliteti su, brau­delovski sažeto, tamnice dugog trajanja (spomenuti Pletikosa rječit je primjer), a uvjeti proizvodnje svijeta prilično jasno definirani i okrutni. Književnost je u najmanju ruku barometar stanja i odnosa u svijetu prvobitne akumulacije. U vrijeme kada Don Quijote kreće u svijet i čita ga kao književni pustolovni tekst s viteškim etosom, istraživači imaju obrnut problem: odlaze u nepoznati svijet da bi ga pretvorili u tekst, opisali, odredili, mapirali, učinili dostupnim znanje o njemu i otvorili put ciljanoj interesnoj eksploataciji. Te dvije etike oprečno su kauzalno postavljene, ali vitez tužnog lika, iako nam se može učiniti da je barem tekstualno korak ispred znanstveno-istraživačkog odnosa prema svijetu, igra zapravo sličnu igru ne bi li, nakon što je uvidio da svijet ne odgovara viteškom predlošku, u drugom koraku razmotrio što se s njim zbiva kad ga dodatno optereti svojim tekstom odnosno posljedicama iskustva neadekvatnog čitanja. Nazovimo te relacije i njihove posljedice jednostavno semiosferom, prebacimo ih u kulturu putovanja i otvorit će nam se problem putničke semiosfere i cijelo polje njezine tekstualnosti. Pisanje kao esencijalni dio putovanja preporučuje se početkom novog vijeka u svakom obliku. Ta građa »odozdo« jest, naravno, osnovni korpus koji najprije količinom svjedo-

či o dimenzijama fenomena. Bibliografije izrađene za nacionalne književnosti koje drže primat u proizvodnji putničkih tekstova, kakva je na primjer engleska (Cox 1935), već na razini deskriptivno-događajnih odrednica korpusa pokazuju intenzitet produkcije i prijevoda »putovanja, geografskih opisa, pustolovina, brodoloma i ekspedicija«, ali i itinerarijske interesne zastupljenosti različitih destinacija. To ne svjedoči samo o intenzitetu putničke djelatnosti širom poznatog svijeta, nego i o snazi novog nakladničko-tiskarskoga domaćeg tržišta, budući da »broj novih objavljenih naslova (kao i starih koji su pretisnuti) tijekom ranog novovjekovlja, pokazuje da su putopisi imali značajnu publiku, gladnu da čuje novosti iz šireg svijeta i razmisli o mjestu Engleske u njemu« (Sherman 2002: 19). Već tada putopisi postaju roba zanimljiva rastućem broju tiskarskoga (nakladničkog) ceha i počinju zauzimati, kako to slikovito predočuje Sherman, »središnje mjesto na policama za knjige u tom razdoblju« (2002: 20). Poučan i zabavan, tematski i problemski otvoren, sposoban ispuniti niz različitih društvenih funkcija, od političke i ekonomske do spoznajne i kulturne, putopis se može veoma lako predstaviti i kao žanr koji primjereno sažima ključna obilježja povijesnog vremena. Jedan rubni primjer u tom obilju materijala ranog novovjekovlja, na određen način endemičan u korpusu nacionalne književnosti kojoj pripada, jest i Hektorovićevo Ribanje i ribarsko prigovaranje (1556), ostvareno u klasičnom humanističkom žanru poslanice upućene Jeronimu Bartučeviću.49 Status toga teksta u kanonu hrvatske književnosti jest neu-

48 Između

niza mogućih primjera, spomenimo samo da je i Louis-Antoine de Bougainville, prvi Francuz koji je oplovio svijet (uz dopuštenje Luja XV.) i autor toj plovidbi posvećenog putopisa Voyage autour du monde (1771), imao u ekspediciji znanstvenu postavu – astronoma, geografa, kartografa, ali i botaničara Philiberta Commerçona, koji je imao zadatak da katalogizira i opiše nove biljne i životinjske vrste. Commerçon je u Brazilu pronašao cvijet i nazvao ga po admiralu. Otud dolazi bugenvilija.

140

49 Petar

Hektorović, »Ribanje i ribarsko prigovaranje«, u: Djela, prir. J. Vončina, SPH sv. 39, JAZU, Zagreb 1986., str. 37-77.

141

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

pitan i njegovo se tumačenje uglavnom odvija u dvostrukoj artikulaciji, pri čemu se s jedne strane pojavljuje domaća humanistička baština, Marulićeva moralistička pouka, strah od turske navale, a s druge strane površna srodnost s humanističkom ribarskom eklogom – otuda vjerojatno ribarsko prigovaranje, odnosno razgovor ribarâ − koju je, ugledajući se na Teokrita, uspostavio Talijan Jacopo Sannazaro svojim latinskim Ribarskim eklogama (Eclogae piscatoriae) sastavljenim prije 1500. godine, u kojima uvriježeni pastirski svijet zamjenjuje ribarskim. Tematsku osnovicu teksta čini trodnevna plovidba što ju je pjesnik, u društvu ribara Nikole i Paskoja, poduzeo zamoren poslovima oko gradnje i uređenja Tvrdlja, i to od Staroga Grada na Hvaru kroz tjesnac između Šolte i Brača (Splitska vrata), do uvale Nečujam na sjeveru Šolte i natrag. Itinerarij je posve vjerodostojan i provjerljiv, etnografski je moment vezan uz pjevanje o životu i običaje primorskoga ribarskog svijeta, umijeće i sredstva ribanja, kulturne reminiscencije odnose se na baštinu i pjesnike, među kojima se izdvaja pohvala Maruliću i Splitu, a posebno mjesto u strukturi pripada ribarskoj izvedbi narodnih pjesama. Tekst je ispjevan u dvostruko rimovanim dvanaestercima i komponiran simetrično, s razmjerno podjednakim rasporedom građe u svakom od tri dijela, odnosno tri dana plovidbe (508, 570 i 606 stihova). Pripovijedanje teče vremenski susljedno, bez digresija i posve slijedi događajnu logiku putovanja. Narativna je osnova nadograđena kroz glasove Paskoja i Nikole, i to dvjema kraćim lirskim narodnim pjesmama (Naš gospodin poljem jizdi, I kliče devojka), dvjema duljim bugaršticama (Kraljević Marko i brat mu Andrijaš, Radosav Siverinac i Vlatko udinski vojvoda), pripijevanjem pitanja i odgovora kao brojnim mudrim izrekama.

Uz književnu vrijednost, Hektorovićevo je Ribanje zanimljivo i s melografskog stajališta, budući da je pjesnik poslanici pridodao notni zapis bugarštice o Radosavu Siverincu i pjesme I kliče devojka, koji, osim što svjedoči o Hektorovićevoj glazbenoj naobrazbi, predstavlja vjerojatno najstariji sačuvani notni zapis narodnih napjeva u Hrvatskoj. Ribanje, međutim, dužinom i složenošću kompozicije odudara od tradicije poslanica kakve su pisali hrvatski humanisti. Hektorovićev tekst obilježava i izostanak konvencionalnih retoričkih sredstava (ustaljenih jezičnih ukrasa, stereotipnih rima, mitoloških motiva, knjiške patetike) pa stilska obilježja jednako tako potvrđuju njegovu posebnost u okviru hrvatskoga humanizma i renesansne književnosti. Ali taj bi uvriježeni sud mogao biti osporen ili barem suvislije propitan ako Ribanje ukratko razmotrimo sa stajališta kulture putovanja i procesa koji u to doba djeluju u europskom sociokulturnom prostoru. Posve u skladu s idejom da putovanje treba dokumentirati – jer, kao što smo već spomenuli, djelatnost zahtijeva pisanje – Hektorović sastavlja poslanicu. To što je poslanica u stihu, nije u području kulture putovanja posve neočekivan postupak jer pismo načelno, neovisno o njegovoj dotjeranosti i književnoj ambiciji, uvelike participira u korpusu putničke književnosti, a putovanja su u novom vijeku jednako tako mogla biti stihovana ili komponirana kao izmjena stiha i proze.50 Hektorović zatim jasno i razložno, nakon nekoliko filozofskih stihova o životu, pojašnjava da je razlog odlaska na put posve nesvrhovit, tek da negdje otputuje samo da nije kod kuće, gdje je

142

143

50 Usp.

Adams (1983), osobito 2. poglavlje u kojemu se prikazuje putopisna (putnička) književnost do 1800.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

inače u potpunosti posvećen poslovima oko gradnje Tvrdlja. Međutim, Hektorović ne ide na put, nego, dopustimo si tek usporebe radi smjelu anticipaciju, izmišlja trodnevni predah koji podsjeća na suvremeniju koncepciju izleta ili, negdje na rubu pretjerivanja, vikenda. Zatim, suputnici su pažljivo izabrani s obzirom na njihovu kompetenciju, ispostavit će se ne samo primarnu (ribarsku) nego i prigovaračku (kulturnu), u čemu mnogi tumači nalaze znakove pretjeranosti i artificijelnosti. Metaforički se usmenoknjiževna građa »prikupljana« tijekom plovidbe naziva lovinom, što opet upućuje logiku oplodnje putničkog kapitala, naime, Hektorović se nije doma vratio praznih ruku. Dva motiva koja izazivaju izletničku atrakciju jesu nevojbeno Marulić, u skladu sa slijedom plovidbe i dolaskom u Nečujam kao unaprijed kulturno obilježen prostor, a zatim i Split. Moglo bi se zaključiti da Hektorović proizvodi neku vrstu kulturno-turističkoga zavičajnog spota s propagandnom namjerom. Taj žanr suvremene popularne kulture nismo uključili samo zbog manje ili više neuspjele dosjetke, nego zato što pokazuje proces razmjene između modela male i velike kulturne tradicije predindustrijske Europe, između kulture koja je pučka odnosno narodna i visoke, elitne kulture, upravo u vrijeme kad započinje njihovo razdvajanje koje će u velikoj mjeri zaživjeti tijekom XVI. i XVII. stoljeća. Ta »teorija raskola« nekad jedinstvene kulture, iako nije bez unutarnjih proturječja, ključna je točka u tumačenju intelektualnog iznalaženja narodne kulture u vrijeme ranoromantičarskog oduševljenja popularnim krajem XVIII. i početkom XIX. stoljeća. Upravo u toj reinvenciji nalazi svoju verifikaciju i opravdanost, jer nešto što nije bilo odvojeno ili zaboravljeno u intelektualnoj tradiciji ne

bi, naravno, ni trebalo »otkrivati«. Naime, temeljna kulturna razlika u predindustrijskoj Europi jest »razlika između većine, za koju je narodna kultura jedina kultura, i manjine, kojoj je omogućen pristup velikoj tradiciji, ali u maloj tradiciji sudjeluje kao u drugoj kulturi« (Burke 1991: 36). Velika se tradicija prenosi pismom, mala je usmena. Hektorović je, kao pripadnik manjine, zapravo kulturno najmanje dvojezičan (u predindustrijskoj Europi te se stvari mjere preko latinskog, standardnog jezika i regionalnog jezika), dok većina poput Paskoja i Nikole govori samo svojim lokalnim, regionalnim jezikom. Iz tih relacija Burke zaključuje: »Za elitu, i samo za nju, dvije su tradicije imale dvije različite psihološke funkcije; velika je tradicija bila ozbiljna, a mala tradicija igra« (1991: 36). Ako je mala (narodna) tradicija igra, onda su između odmora, izleta i igre razlike samo u nijansama. Zato možemo ustvrditi da je u Ribanju mala tradicija uprizorena za veliku. Taj je tekst kulturni izlet, doduše sa zanimljivim socijalnim učinkom – Hektorovićevom pohvalom mudrosti i kreposti siromašnog puka i željom da se plovidba ponovi u istom sastavu.51 Ono što drugi otkrivaju na putovanjima, Hektorović čini na izletu. Kako se građa ili znanje ne može skupljati statično, kod kuće, niti se tu može dokoličarenjem upoznati svoga socijalnog drugog, logično je da se za tu priliku organizira barem izlet. Ribanje tako na mikrorazini pokazuje logiku putovanja, štoviše, logiku povijesnog vremena. U tom se smislu još jedna značajka Hektorovićeva Ribanja otvara u njegovoj kontekstualnoj mikrostrukturnoj položenosti. Odredit ćemo je kategorijom rezistentnosti. Budući da se opis i valorizacija baštine događa u vrijeme turskih osvajanja, tekst se može čitati i kao pokušaj književnog kon-

144

145

51

Stihovi 1475-1498, str. 72-73.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

zerviranja stanja pretpostavljenog sklada, očuvanja zatečenog koje uz završnu kršćansku moralku oblikuje stanovitu poetiku otpora. Ima li što logičnije od putovanja koje povezuje, pokazuje i prikazuje sve do čega je Hektoroviću stalo? Međutim, osim različitih putničkih tekstova, putovanje postaje ozbiljnim predmetom refleksije i obrade u nešto drukčije oblikovanim diskurzima. Tako se usporedo s posredovanim putničkim iskustvom odvija i proces njegove sistematizacije kao komplementarna vrsta tekstualne produkcije u području zamišljene kulture putovanja. Justin Stagl (2002) pokušava obrazložiti novovjekovne konkretnije − humanizmom izazvane − promjene u polju putopisne književnosti na temelju prevrednovanja dotad vladajuće koncepcije mobilnosti i tako na posredan način ocrtava šire polje onodobne putničke tekstualnosti i njegovu unutarnju dinamiku.52 Širenje putničkog repertoara na područja izvan dominantnoga hodočasničkog okvira omogućilo je putopisu da se fleksibilno razvija kao književni žanr koji je, kao što smo već napomenuli, višestruko otvoren novim iskustvima. Na tom se otvaranju pojavljuje i drugi komplementarni poticaj, naime, rad europskih humanista na antičkim putničkim, geografskim i etnografskim tekstovima. Tako se priprema svojevrsna reforma prakse putovanja koja se, prema Staglovu mišljenju (2002: 78), manifestira u nastojanjima jasno prisutnim u različitim tekstovima kulture putovanja na latinskom i modernim jezicima, sistematičnije raspoređenim u dva tek uvjetno definirana žanra: u putničkim savjetnicima ili knjigama i zbirkama

savjeta putnicima (tehnički prijedlozi za plovidbu, hodočasnički vodiči, putna regimina – medicinski odnosno higijenski i prehrambeni savjetnici za putnike, refleksije o posebnim putovanjima, refleksije o putovanju općenito) i u kompendijima empirijskog znanja o izvanjskom svijetu (zbirke izvještaja s putovanja, kozmografije, opisi zemalja). Jednostavnosti radi, svest ćemo Staglove žanrove na dva modela – prvi se odnose na različite aspekte procesa (putovanja, djelatnosti svladavaja prostora), a drugi na znanje (podatke, informacije) koje se tim procesom steklo. Iz različitih odnosa procesa i znanja nastaje opsežan reformski materijal, novovjekovna putnička semiosfera, iz koje ćemo ovom prilikom izdvojiti tek dva strukturiranija diskurzivna polja s dalekosežnim učinkom. U jednom se, u razmatranju putovanja i znanja koje se njime stječe, stvar kreće prema razrađenijoj metodologiji racionalne organizacije materijala koja je zapravo bliska znanstvenom istraživanju, a u drugom se s istog polazišta ulazi jednom nogom u polje književnosti. Prvo, pod nazivom ars apodemica (nauk o putovanju), okuplja u razdoblju od sredine XVI. pa do konca XVIII. stoljeća čitavo epistemološko polje posvećeno umijeću putovanja u vidu savjetodavnih smjernica, ali i pregleda usustavljenog znanja stečenog putovanjima. Posrijedi je praksa namijenjena zajednici učenih (respublica literarum), zastupljena tijekom dva i pol stoljeća u korpusu koji obaseže više od dvije stotine tekstova.53 S druge pak strane nalazi se esej, novoutemeljeni renesansni žanr, jednako fleksibilan i

52 Staglova

53 Stagl

je knjiga, posvećena povijesti znatiželje/radoznalosti odnosno umijeću putovanja od 1550. do 1800., najprije objavljena na engleskom 1995., a zatim je temeljito, osobito u I. i III. poglavlju, prerađena za njemačko izdanje 2002.

146

je sa suradnicima priredio bibliografiju apodemičkih rasprava, usp. J. Stagl, K. Odra i C. Kämpfer, Apodemiken. Eine räsonnierte Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, Schöningh, Paderborn 1983.

147

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

otvoren poput putopisa, koji se – lišen obaveze da prezentira proces, što je dominanta putopisnog teksta – nametnuo kao rodno mjesto (polu)književne refleksije o putovanju. Nauk o umijeću putovanja (ars apodemica, kasnije zaživljuje i u europskim jezicima kao engl. art of travel, njem. Rei­ sekunst, franc. art de voyager) zapravo je metodički usustavljen korpus znanja o putovanju, koji zbog niza razloga doista možemo primjereno lokalizirati u skladu s naslovom Kuzmićeva prijevoda Aristotelove Poetike.54 U njegovu ishodištu nalaze se rasprave koje su »praksu putovanja u svojoj epohi kodificirale i modificirale« (Stagl 2002: 94), dakle uspostavile pregled i standarde procesa i s njim povezanih znanja. Među autore tih rasprava kao utemeljitelji metode ubrajaju se Švicarac Theodor Zwinger (Theodorus Zvingerus), autor spisa Methodus apodemica in eorum gratiam, qui cum fructu in auocunque tandem vitae genere peregrinari cupiunt (1577., 2. izdanje 1594.) i njegov pariški učitelj Francuz Pierre de la Ramée (Petrus Ramus), čiji su aristotelovski dijalektički traktati u temelju apodemičke metode organizacije znanja i svega što će se kasnije u filozofiji na njegovu tragu nazvati ramizmom, zatim Nizozemac Hugo de Bloote (Hugo Blotius ili Plotius), pisac rasprave Tabula peregrinationis continens capita Politica, tiskane tek 1629., dvadeset godina nakon njegove smrti, Nijemac Hieronimus Turler (Türler) koji je u De peregrinatione et agro Neapolitano... (1574., engleski prijevod The Travailer već sljedeće 1575.) ponudio oglednu usustavljenu deskripciju Napuljskog kraljevstva i, naposljetku, njegov su-

narodnjak Hilarius Pyrckmair koji je u traktatu Comentariolus de arte apodemica… (1577) imenovao ovaj sistem putovanja, posredovanja i znanja. Iako metodički usustavljeno znanje nije utjecalo na sve putnike i putopisce na jednak način, njegov se doseg najbolje vidi u kasnohumanističkoj tradiciji XVI. i XVII. stoljeća. Kumulacija tih utjecaja, napominje Stagl, pokazuje da je ars apodemica zapadnjačko putovanje utemeljila i oblikovala na način teško usporediv u komparativnoj povijesti civilizacija. Na temelju apodemičkih rasprava sastavio je popis osnovnih tema koje sažimaju idealnu cjelovitu metodiku putovanja oko 1600. godine (Stagl 2002: 95-106). U nju ukratko ulazi: a) definicija putovanja (što je prvi korak ramističkog pristupa problemima), b) unutarnja raščlamba s pripadnom (aristotelovskom) terminologijom, Ramusova »prirodna metoda« – svrha putovanja (obrazovanje, trgovina itd.), sredstvo (svakovrsna pomoć na putovanju duhovna ili predmetna, od stanja tijela do zemljovida, novca i nautičkih instrumenata), oblik (hodanje, jahanje, plovidba itd.), tvar (ciljevi putovanja i putnici u hijerahijskom rasporedu: sveci i relikvije, ljudi boljeg i lošijeg stanja, životinje, stvari i ostale potrepšine), zatim akcidentalije na putovanju itd., c) argumenti za i protiv putovanja (tko može i zašto putovati), d) medicinski savjeti, e) religiozni savjeti, f) praktični savjeti (ponašanje putnika u slijedu priprema – izvedba – povratak s putovanja), g) kratki opisi zemalja, naroda i sistema vladanja, h) upute za upotrebu pomoćnih sredstava na putu (karte, nautički instrumenti, itinerariji), i) ukazivanje na što treba usmjeriti pozornost, j) deskriptivne sheme (retorički postupci, oblici i vrste opisa, nauk o klimi itd.).

54 Kod

nas je pregled apodemičke tradicije u kontekstu trodiobe renesansne putopisne književnosti na njezine aktere – teoretičare, hodočasnike i činovnike, ponudila Miličić (2010).

148

149

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Dok apodemičari stvaraju sistem, Michel de Montaigne i Francis Bacon, dvojica autorsko-žanrovskih prvaka, na različit način u posljednjim desetljećima XVI. stoljeća posvećuju esejističku pozornost putovanju: Montaigne posredno, uvrstivši problematiku putovanja u različita razmatranja, a Bacon posve izravno, posvetivši konkretno jedan svoj esej toj temi. Montaigne će u svakoj od tri knjige Eseja, ekstenzivnije i konkretnije u trećoj, osobito u (»staračkom«) eseju O taštini, zahvatiti problem putovanja i iz tih se refleksivnih pasaža može rekonstruirati svojevrsna socijalna poetika putovanja i njegovo mjesto u elitističkom renesansnom modelu. Izdvojit ćemo samo nekoliko smjernica, utemeljenih na slijedu putovanja, od same ideje preko financijske strane do konkretne izvedbe, koje svjedoče o načinu na koji Montaigne utemeljuje habitus novovjekovnoga intelektualnog putnika s pripadnim registrom znanja, znatiželje i mobilnosti kao nužnog uvjeta spoznaje. Usputna rečenica iz eseja naslovljenog Tri su načina kako valja postupati, uvelike otkriva o čemu se radi: »Ni u ratu ni u miru ne putujem bez knjiga« (III, 64).55 Razumijemo je kao intelektualno-putnički šlagvort dorađenoj i osmišljenoj koncepciji. Obavijesti koje obično u putopisnom diskurzu oblikuju okvir odnosno pojašnjenje razloga (konkretnog) putovanja, uz pokoju misao o njegovoj naravi, u Montaigneovoj esejistici strukturiraju putničku filozofiju utemeljenu na radoznalosti, znanju, otvorenosti i razumijevanju života kao neprestane promjene. »Ova narav žedna novoga i nepoznatoga potiče u meni želju za putovanjem, ali i

druge okolnosti tome mnogo pridonose« (III, 242), napominje Montaigne i dodaje da onima koji ga pitaju zašto putuje, najčešće podastire dva argumenta: prvi – da dobro zna od čega bježi, ali ne zna što traži, i drugi – da smo »uvijek na dobitku kad zamijenimo loše stanje neizvjesnim stanjem« (III, 278). Upravo je neizvjesnost zalog mobilnosti i samosvrhovitosti putovanja, ali i podloga razumijevanja života unutar načelno uvriježenoga racionalnog modela:

55 Michel

Unatoč prihvaćenom racionalnom modelu, koji očevidno implicira vrijednosti na kojima počiva zajednica i Montai-

de Montaigne, Sabrana djela I-IV., prijevod i komentar V. Vinja, Disput, Zagreb 2007. Knjige I-III. sadrže Eseje, a u IV. se nalaze Dnevnik s putovanja u Italiju i Pisma.

150

Ja ne započinjem svoje putovanje niti da se vratim niti da nekamo stignem; poduzimam ga iz ljubavi za kretanjem, dok mi se kretanje mili. I putujem samo radi putovanja. Oni koji jure za prebendom ili za zecom, za njih se ne može reći da jure; jure samo oni koji jureći preskaču prepreke da poboljšaju svoj trk. Raspored plana mog putovanja može se svakog časa i na svakom mjestu promijeniti. On se ne zasniva na velikim očekivanjima; ono što kroz dan prijeđem, to je moj cilj. A i u svojem se životnom putu jednako vladam. Vidio sam toliko dalekih mjesta gdje bih bio poželio ostati. A zašto ne? Ako su Hrisip, Kleant, Diogen, Zenon, Antipatar i toliko mudrih ljudi iz najnamrštenije sljedbe napustili svoju zemlju bez ikakva razloga da se na to žale samo zato da bi mogli uživati pod nekim drugim nebom? No, ima i jedna neugodna strana tih mojih dugih putovanja: nikako ne mogu donijeti odluku da se nastanim ondje gdje bi mi se svidjelo biti i uvijek moram misliti na povratak, jer se moram vladati prema onome kako većina ljudi misli (III, 287).

151

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

gneov udio u njezinu funkcioniranju, putovanje je metafora nemira u čovjeku i slobodne volje, autonomna djelatnost koja nudeći promjenu izaziva zadovoljstvo i kao da pretpostavlja odrješenje određenih veza i uspostavljanje novih pravila: »Unaprijed se pripremamo za put na koji smo se odlučili krenuti: a onog časa kad uzjašemo, posvećujemo se onima oko sebe i nastojimo im što dulje ostati u ugodnu sjećanju« (III, 290). Montaigneova je koncepcija dijelom usporediva s kompleksom što ga Turner (1989: 115-123), slijedeći Miha­ lyja Csikszentmihalyija i Johna MacAloona, naziva zanosom (flow) ili »iskustvom zanosa«, kategorijom inače uposlenom u proučavanju igara i sporta koja zbraja: iskustvo sjedinjenog djelovanja i svijesti, važnost sadašnjosti, nadziranje vlastitih postupaka i postupaka okoline, jasne zahtjeve bez mogućnosti varanja i autoteličnost (jer zanosu ne trebaju nikakvi ciljevi i nagrade izvan njega samog):

odnosi se na financijsku stranu putovanja – raspolaganje novcem i kontrolu troška. U ogledu Da smisao za dobro i zlo ovisi dobrim dijelom o tome kako mi na njih gledamo, među razmišljanjima o novcu nalazi se i sljedeće vezano uz putovanje:

Dobro znam da moja volja za putovanjem, ako je usko shvatimo, govori o nemiru i neodlučnosti, zato to i jesu glavna svojstva koja u nama prevladavaju. Doista, priznajem: čak ni u snu ni u željama ne vidim ništa čega bih se čvrsto držao; samo me mijenjanje i uživanje u promjeni čini zadovoljnim, ako me uopće nešto može zadovoljiti. U putovanjima me veseli upravo to da se mogu zaustaviti gdje me je volja i da uvijek mogu naći mjesto gdje će mi biti zanimljivo (III, 303).

Još su dva elementa dorađene putničke koncepcije zanimljiva u Montaigneovim refleksijama. Prvi, kojeg se dotiče na nekoliko različitih mjesta, nešto je konkretnije naravi i

Ni traga ranije opisanom zanosu, tek dvosmjerna briga za sigurnost financijskih sredstava, kako putnih, tako i onih u kutiji s gotovinom koja je ostala kod kuće. Iz točke samosvrhovitosti putovanja dospjeli smo u praktičnu sferu uvjeta njegove proizvodnje koja osvjetljava nužno naličje. Motiv straha, kao sastavni dio putničke svakodnevice, izlazi na vidjelo, kao što uvjetovanost putovanjâ raspoloživim iznosom određuje njihovu učestalost i trajanje. Očevidno se ne može pristati na aranžmane koji bi snizili kvalitetu života u boravištu ili pretvorili putovanje u djelatnost bez arome. Dakle, postoji razina ispod koje se ne može ići, a njome rukovode vrijednosni momenti zadovoljstva i užitka, prvi kad je riječ o statičnosti, a drugi kad je posrijedi mobilnost:

152

153

Kad god sam se uputio na neko putovanje, uvijek mi se činilo da uza se nemam dovoljno. I što sam se više opskrbio novcem, to sam više bio u strahu; čas od opasnih cesta, čas od vjernosti onih koji su se brinuli za ono što sam sa sobom nosio, a, jednako kao i drugi ljudi što ih poznam, nikad nisam bio miran ako svoju prtljagu nisam imao pred očima. Ako bih kutiju s gotovinom ostavio kod kuće, koliko bi tek tada bilo teških sumnji i nemira i, što je još gore, o tome nisam mogao nikome govoriti. Misli su mi neprestano bile vezane tim strahovanjima (I, 107).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Putovanja mi teško padaju samo zbog troškova koji su zaista veliki i prelaze moje mogućnosti; kako sam navikao ići na put s pratnjom koja nije samo dovoljna nego i brojem pristojna, moram nastojati da putovanja manje traju i da što rjeđe idem na put; za njih trošim samo višak svojih prihoda i vlastitu pričuvu pa prema njoj određujem vrijeme putovanja ili ga odgađam. Nikako ne želim da mi uživanje u putovanjima umanji zadovoljstvo što ga nalazim u odmoru kod kuće; upravo obrnuto, želim da jedno potiče i izaziva drugo (III, 244).

Drugi motiv, u ovom ekstenzivnom izboru Montaigneovih refleksija o putovanju koje bi u sistematičnijem prikazu oblikovale dugotrajni repertoar elemenata aktivnih tijekom različitih novovjekovnih kultura putovanja, obuhvaća ponašanje na putu. Montaigne razlaže nekoliko elemenata koji se iz pojedinačnoga konkretnog iskustva naknadno mogu protumačiti kao profiliran savjetodavni diskurz, štoviše standard koji će zadugo definirati poželjnu figuru putnika i izvan uže intelektualnog habitusa. To da putovanje u grupi pretpostavlja model ponašanja koji mora ostati u sjećanju, već smo spomenuli. Iz istog je registra i pitanje suputnika:

Kad se pak krene na put, važno je povjerenje. »Onome kome za svojih putovanja povjerim svoju kesu«, dodat će Montaigne, »povjeravam mu je bez sustezanja i bez ikakve kontrole« (2007: III, 249). Financijska izvedba putovanja odvija se u međuigri trošenja i sustezanja. Za ono što odgovara svrsi vrijedi se isprsiti, kao što se ne isplati potrošiti za ono čemu se svrha ne vidi:

Velika je sreća i još veće olakšanje kad vam se posreći da imate nekog poštenog čovjeka, zdrave pameti i vama odgovarajućih navika, kojemu je drago ići s vama. Takav mi je pratitelj teško nedostajao na svim mojim putovanjima. No društvo takova čovjeka valja odabrati i osigurati dok ste još kod kuće. Nikakvo zadovoljstvo koje s nekim ne dijelim za mene nije zadovoljstvo. Gotovo niti jedna vesela misao se u meni ne rodi, a da mi nije bilo krivo što sam do nje došao kad sam sâm i kad je nemam s kime podijeliti (III, 301).

Kad sam na putu, moram se samo brinuti o sebi i o tome kako ću upotrijebiti svoj novac, a to se obavlja bez mnogo riječi. Moraju se pripremiti mnoge stvari, a u to se baš nikako ne razumijem. Naprotiv, što se tiče trošenja, i to trošenja u pravo vrijeme, tu se već nekako snalazim, a novac uglavnom i služi za to da se troši. No, tome pristupam s odviše želja, pa to moje troškove čini neravnomjernima i neurednima, pa često znam i izgubiti mjeru: ako trošak odgovara svojoj svrsi i ako ga svi vide, ja tada trošim i više nego što bi trebalo, ali isto se tako neumjereno i sustežem kad se trošak ne vidi i meni se njegova svrha ne smiješi (III, 253).

Putovati stoga znači dijeliti vrijeme i misli jer nepodijeljeno zadovoljstvo, tvrdi Montaigne, uopće nije zadovoljstvo. Društvenost nije samo kategorija koja obuhvaća suputnika, nego još nekoliko važnih momenata na putovanju. Najprije je to, u spoznajnom smislu, razgovor s kompetentnima: »Za svojih se putovanja držim ovog načina: da bih doznao nešto iz razgovora s drugima (a to je najbolja škola koja postoji), uvijek nastojim navesti one s kojima razgovaram na one

154

155

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

stvari koje oni najbolje poznaju«, zapisat će Montaigne u eseju O poklisarima (I, 119). Zatim je tu i izbjegavanje rizika, iznova kao održavanje odnosno produžetak osjećaja zadovoljstva koji oblikuje iskustvo boravišta: »Ja, koji najčešće putujem samo za svoje vlastito zadovoljstvo, ne dajem se na takve pustolovine. Ako vidim da je s desna ružno, uputim se lijevo; osjetim li da sam na sedlu nestalan, jednostavno se zaustavim. Postupajući tako, uistinu ne dolazim nikamo gdje mi ne bi bilo isto tako ugodno kao u vlastitoj kući« (III, 299). Treći je moment prijeko potrebna verifikacija kao produžetak putničke radoznalosti: »Ne nađem li putujući nešto na što su me bili upozorili (jer se često događa da se tuđe mišljenje ne podudara s mojim, a najčešće su ta mišljenja kriva), ne žalim svog truda, jer sam tako doznao da ono za što su mi govorili da je ondje, na tome mjestu doista nije« (III, 299). Četvrti je otvorenost kad je drugost i različitost posrijedi: »Hvata me sram kad vidim kako naši ljudi robuju toj glupoj navadi i kako bježe od svega što je različito od onoga na što su navikli: kad nisu u svojem selu, čini im se da nisu u svom elementu. Pa ma kamo putovali, drže se svojih navika, a sve što je strano mrze. Nađu li svog zemljaka u Ugarskoj, ludi su od sreće: i odmah se povezuju i lijepe jedan za drugoga, zajedno se zgražajući nad barbarskim običajima koje su u toj zemlji našli. Kako neće biti barbarski kad nisu francuski? I, k tome, najpametniji među njima su ih takvima prepoznali samo kako bi ih mogli olajavati. Većina od njih putuje samo da se vrati. Putuju zatvoreni i uronjeni u svoje šutljivo nepovjerenje kao da se hoće obraniti od zaraze nepoznatog zraka« (III, 300). Suprotno navadama svojih sunarodnjaka, Montai­ gne ne traži po inozemstvu zemljake, kako bi se sklonio u

hlad poznatoga i sigurnog, barem što se tiče jezika i običaja jer, dodat će rečenicu-dvije zatim, ne putuje zato da bi po Siciliji tražio Gaskonjce, nego Grke i Perzijance. Usto, sunarodnjake je u takvim okolnostima bolje izbjegavati: »Većina domaćih skupina što ih slučajno sretnete na putu pričinjaju vam više neugodnosti nego zadovoljstva: obično im se ne pridružujem, a još manje danas kad me je starost nagnala da budem putnik samotnjak i kad me je na neki način otuđila od uobičajenog druženja« (III, 301). Bolje sam nego u lošem društvu zemljaka – tako ukratko glasi Montaigneova putnička deviza. Njezin razlog nije toliko potreba za putničkim samotnjaštvom koliko komunikacijska situacija koja umjesto otvorenosti za drugo preferira zatvorenost prvog. U raznolikosti se zapravo skriva posljednji moment koji ovom prilikom izdvajamo – ideja putovanja kao pedagogije, korisne vježbe za duh, kao i, posve u skladu s dosad izdvojenim vrijednostima ugode i užitka, koncepcija putovanja bez muke, u opširnijoj interpretaciji veterana Montaignea:

156

157

Neovisno o tim razlozima, putovanje držim vrlo korisnom vježbom. Duh se pritom neprestano uči zapažanju nepoznatih i novih stvari i, kao što sam često rekao, ja ne znam za bolju školu kako svoj život obrazovati nego kad mu se pred oči neprestano iznosi raznolikost tolikih drugih života, pogleda i običaja i kad mu omogućimo da uživa u tom neprekidnom mijenjanju ljudske prirode. Istodobno, tijelo nije ni besposleno ni umorno, štoviše takvo ga umjereno kretanje održava svježim i ornim. Kako god da bolujem od kamenaca, držim se i do desetak sati u sedlu, a da ne sjašem i to mi nikad ne dosadi (...).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Niti jedno godišnje doba nije mi teško, osim one žege kad

ti ostavljajući kuću nekom manje pouzdanom čuvaru koji će

sunce pripeče; jer suncobrani, kojima se Talijani služe još od

se slabo brinuti o vašim potrebama (III, 281-282).

vremena starih Rimljana, više opterećuju ruke, a uopće ne rasterećuju glavu. Rado bih htio znati zahvaljujući kojoj napravi je Perzijancima uspjelo, još u ona stara vremena kad se luksus tek počeo pojavljivati, po volji dolaziti do svježeg zraka i do guste sjene, kako to pripovijeda Ksenofont. Ja volim kišu i blato, kao patke. Vremenske me promjene uopće ne diraju. Kakovo god da je, nebo je za mene uvijek isto. Jedino što me muči su promjene koje se zbivaju u meni, ali i one se rjeđe javljaju dok putujem. Mene je teško pokrenuti, ali kad jednom krenem, idem dokle god hoćete. (...) Navikao sam svoje dnevne etape odvaljivati odjednom, onako na španjolski način: to su dobri i veliki dijelovi puta u jednom danu. A kad zavladaju velike vrućine, tad jašem noću od zalaza do izlaska sunca. Drugi način, naime hraniti sebe i konje za vrijeme puta, uzimati obrok onako na brzinu i u žurbi, vrlo je neugodno, a poglavito kad je dan kratak. I mojim konjima je tako bolje. Konj koji je sa mnom uspio prevaliti prvi dan puta nikad me nije izdao. Napajam ih gdje god mi se ukaže prilika i pazim samo na to da uvijek imaju pred sobom još dosta puta da mogu iskoristiti vodu. Moja lijenost kod ustajanja daje priliku onima koji idu sa mnom da prije polaska ručaju u miru i po svojoj volji. Što se mene tiče, meni nije nikad kasno za jelo; têk mi dolazi dok jedem, nikako prije; gladan sam samo za stolom. Neki mi zamjeraju to što ovako već star i oženjen još uvijek volim putovati, ali su u krivu. Najbolje vrijeme da obitelj ostavite samu jest kad ste je već naučili kako živjeti bez vas i kad ste u kući uspostavili takav red koji se neće poremetiti. Mnogo je nerazboritije otputova158

Jednako je tako pregled ideja o putovanju u novovjekovlju teže zamisliti bez Francisa Bacona i njegova kratkog ogleda O putovanju, uvrštenog još u prvo izdanje knjige Eseja (1597).56 Esej razrađuje svojevrsnu platformu obrazovne putničke prakse koja će se kasnije uvelike etablirati pod nazivom grand tour.57 Neovisno o neimenovanoj grandturovskoj projekciji, Bacon jasno razlaže socijalnu poetiku putničko-tekstualne djelatnosti, socijalnu – jer je posve jasno na koju se društvenu kategoriju ogled odnosi, što uključuje tako zamišljeno putovanje i koje oblike društvenosti preferira, a zatim i kakve vrste teksta pretpostavlja i potiče. Putovanje je tako za mlade dio obrazovanja, za odrasle stvar iskustva. Tko putuje u stranu zemlju prije nego što je naučio nešto jezika kojim se tamo govori, bolje da prvo ode u školu, a tek onda na put. Jednako je tako dobro da mladi putuju pod nadzorom tutora, staratelja ili odanog sluge, odnosno da ih vode i usmjeravaju oni koji znaju jezik zemlje, da ih upute što treba vidjeti, koje ljude upoznati, što im novo ta zemlja može ponuditi jer inače kreću na put povezanih očiju i malo će toga vidjeti. »Čudna je stvar da ljudi, kad putuju morem, pišu dnevnike iako nemaju šta da vide osim mora i neba; a kad putuju suvim, i imaju tako mnogo da vide, najčešće propuštaju da to učine; kao da bi bilo vrednije da zabeleže ono što slučajno spaze nego ono što namerno idu da vide; zato dnevnike valja uvesti u upotrebu« (68). Dakle, 56 Francis

Bacon /Frensis Bekon/, »O putovanju«, u: Eseji ili saveti politički i moralni, Matica srpska, Beograd 1952., prev. B. Nedić, str. 68-70.

57 O

ranonovovjekovnom obrazovnom putovanju u engleskoj usp. Warneke (1995).

159

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ako moreplovci, koji ne vide ništa osim zvijezda i mora, zapisuju svoje putovanje, onda je više nego razložno da to čine i oni koji putuju kopnom gdje je toliko toga što se može zabilježiti u dnevniku putovanja. Putovanje, dakle, znači i pisanje, a što bi se u tim dnevničkim zapisima trebalo nalaziti, može se rekonstruirati iz Baconovih naputaka o stvarima na koje vrijedi usmjeriti pozornost. Ono što treba promatrati, u Baconovoj savjetodavnoj izvedbi upućenoj prije odgovornoj pratnji negoli izravno mladom putniku, jesu dvorovi i tamošnje audijencije, osobito kad su ambasadori u pitanju, sudovi dok se u njima odvija sudovanje, crkvena i samostanska zdanja, knjižnice i visoke škole, predavanja i rasprave, fortifikacije i luke, vojni i trgovački brodovi, starine i ruševine, državne zgrade i vrtovi, brodogradilišta, oružarnice i vojni poligoni, kazališta – »ali ona koja pohađa bolji svet« (68), riznice i muzeji, ukratko sve što je zanimljivo i vrijedno spomena. Proslave, gozbe, vjenčanja, pogrebi i pogubljenja – nisu među obaveznim motivima, ali ih ne treba preskočiti ako se ukaže prilika. Mladom se putniku, nadalje, preporučuje putopisna lektira, neki koristan vodič ili barem zemljovid područja kojim putuje, kao što je poželjno da i on vodi dnevnik dok putuje. Jednako mu se tako ne preporučuje dulji boravak na jednome mjestu ili u gradu, a ako se to dogodi, bolje je da mijenja gradska boravišta nego da se zadrži samo na jednom jer tako stječe nova poznanstva. Neka se »kloni društva svojih zemljaka i neka se hrani u gostionicama u kojima će naći dobro društvo domaćih ljudi« (69), neka bira korisna poznanstva, uglavnom ona s tajnicima ili osobnim tajnicima ambasadora, jer tako dodatno uči. Dobro je da upozna i posjeti uglednije ljude, usporedi glas slave i konkretnog čovjeka, da se kloni svađa i društva svadlji-

vih ljudi. Kad napusti zemlju, neka ne ostavi vrata zatvorena, nego neka održava korespondenciju s probranim ljudima koje je upoznao, s onima koji su najvredniji. Neka se njegovo putovanje ogleda u razgovoru i smišljenim odgovorima, a ne u odjeći, ponašanju i pripovijedanju priča. I, naposljetku, »neka se vidi da nije promenio zakone svoje zemlje za zakone tuđih zemalja; već da je u običaje svoje zemlje usadio samo po koji cvet od onoga što je u tuđini naučio« (70). Međutim, vrijedi spomenuti da Montaigne i Bacon nisu samo esejima participirali u polju putničke tekstualnosti. Montaigne je autor i zanimljivoga primarnog materijala, Dnevnika s putovanja u Italiju (preko Švicarske i Njemačke 1580. i 1581.), a Bacon je dijelom zadužio polje kulture putovanja odnosno njezin književni, utopijski i znanstveno-fantastički aspekt Novom Atlantidom (1626). I iznova smo u području širenja putničke tekstualnosti koja uključuje i nadomjesne modele, doduše, na različitim razinama. Kod Montaignea na razini postupka koji dodatno osnažuje tezu da novovjekovlje mora neizostavno dokumentirati putovanje, a kod Bacona u složenijoj filozofsko-fikcionalnoj izvedbi. Naime, ako već putujući uglednik ne stigne pisati svoj dnevnik putovanja jer je zaokupljen ozbiljnijim stvarima, onda za njega to radi netko drugi pa tako Montaigne ispisuje samo drugu polovicu svoga Dnevnika, dok je prva djelo njegova »pisara«: »Budući da sam otpustio svojeg čovjeka koji je dosad obavljao ovaj lijepi posao, a videći da je bilježenje toliko uznapredovalo, moram sad pisati sâm, pa ma koliko mi to zadavalo brige i oduzimalo vremena« (IV, 171). Narativna konstrukcija Montaigneova Dnevnika tim je zanimljivija u toj zamjeni uvjetne heterodijegeze (on tj. »gospodin de Montaigne«, mi putnici) homodije-

160

161

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

gezom (ja, mi putnici), u kombinaciji s itinerarijskim i događajno-deskriptivnim dijelom. Itinerarijski postupak podsjeća na kasnoantički standard, a događajno-deskriptivna širenja ovise, naravno, o procjeni zanimljivosti:

Od širenja diskurza u odnosu na elementarni itinerarijski model, dnevničkih i izvještajnih tekstova preko uređenog sustava putničkog znanja, esejističkih refleksija o naravi i iskustvu putovanja, savjetodavnih modela i preporuka do znanstveno-fantastičnih i utopijskih filozofskih pripovijesti,

novovjekovlje proizvodi obilje materijala, ponekad žanrovski čistog, ponekad bastardnog do mjere da se putovanje lako preskače kao samorazumljiva kompozicijska činjenica, a tekst upisuje u jednožanrovske povijesti. Brojnost aktera detektiranih u kulturama koje dominiraju u području mobilnosti već na elementarnoj razini pokazuje, uvjetno govoreći, unutarnja proturječja putničkog materijala i njegovu dodatnu uposlenost u različitim smjerovima. Tko je sve prisutan u polju? Urednici odnosno priređivači putopisnih knjiga, hodočasnici, lutajući vitezovi, trgovci, istraživači, kolonizatori, zatočenici i brodolomci, izaslanici (ambasadori), gusari i znanstvenici (Sherman 2002), svi oni koji su na neki način ostavili pisani trag o svom putovanju. Historiografski paradoks, prepoznat i ogoljen u proučavanju povijesne dinamike popularne (do industrijske revolucije narodne ili pučke) kulture, može nam dijelom pomoći barem u upućivanju na naličje fenomena. To pitanje o vlasništvu i autorstvu izvora zapravo je problem povijesti onih koji o sebi nisu mogli ili nisu znali ostaviti pisani trag. Pismena je elita, putnički su tekstovi kao i sveukupan sistem znanja o putovanju njezin minuli rad. Drugi se pojavljuju jedino kao glumci u njezinoj predstavi i režiji, i iznova ovisno o tome koliku su ulogu u podjeli dobili. Književnost, međutim, dijelom nadoknađuje nemoguće i propušteno pa popisu putničkih aktera vrijedi pribrojiti i pokoju figuru iz fikcionalnog repertoara kao što je pícaro – obješenjak i lutalica bez boravišta, putnik socijalnim poljem s jasnom namjerom preživljavanja, mobilan do granice koja omogućuje kakav-takav opstanak u svijetu. S druge pak strane, učestalost i distribucija materijala uvijek na neki način uključuju i pitanje njegove vjerodostojno-

162

163

Iz Meauxa, gdje smo u utorak ručali, došli smo na spavanje u CHARLY, sedam milja. U srijedu poslije ručka dođosmo na spavanje u DORMANS, sedam milja. Sutradan, u četvrtak ujutro dođosmo ručati u ESPRENEI, pet milja. Kad smo tu stigli, gospoda d’Estissac i de Montaigne pođoše po svom običaju na misu u crkvu Naše Gospe. Budući da je gospodin de Montaigne bio prisutan kad je maršal de Strossi poginuo pri opsadi grada Thionvillea i jer je znao da su njegovo tijelo donijeli u tu crkvu, sad se propitivao gdje mu je grob. Doznao je da je sahranjen bez ikakva znaka na nadgrobnoj ploči, bez grba i bez epitafa nasuprot velikom oltaru; rečeno nam je da je kraljica naredila da ga se sahrani bez pompe i bez ikakvih ceremonija jer takva je bila posljednja volja pokojnog maršala. Biskup iz Rennesa, odvjetak pariške loze Hanequinsa, vodio je tada službu Božju u rečenoj crkvi čiji je bio opat: jer je na taj dan padala svetkovina Male Gospe (IV, 28).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

sti, bilo u potpunosti, bilo u partikularnim dijelovima teksta. Percy G. Adams (1962) u knjizi posvećenoj putnicima i putničkim lažima od 1660. do 1800. uvodi u polje upravo taj problem, ali artikuliran na poseban, usudili bismo se dodati, najteži način. Njegova tema nisu izmišljena putovanja, nego autentična, u kojima se pojavljuju i posreduju očevidne laži. Propitujući razloge putničkog laganja, nalazi da su taština, zarada i predrasude (političke, religijske, nacionalne, osobne ili filozofske) u njegovu temelju. Putovanje predstavlja gotovo privilegiranu vrstu kapitala u tim stoljećima pa se razumljivo pojavljuje kao socijalna investicija u više smjerova. Naime, »tako su autori putovanja punili svoje džepove, ugađali publici i zadovoljavali vlastite sklonosti i taštinu« (1962: 11) i budući da se nalazimo u »godinama plagijatorstva«, dodaje Adams, neki putnici izmišljaju pripovijesti o drugim putnicima, svjesno ili nesvjesno ponavljaju legende kao činjenice, nadodaju i, ukratko, lažu. Na Adamsovu interpretaciju, u sklopu šireg problema vjerodostojnosti putničkog posredovanja, nadovezuje se ideja prema kojoj u europskoj kulturi putnički zapisi već u XVII. stoljeću gube svoju svježinu i izvornost (Mączak 1994). Putopisci se počinju oslanjati jedni na druge, citiraju prethodnike, a znaju i prepisivati ili preuzimati tuđa zapažanja bez navođenja izvora. U to je doba gotovo svatko, došavši na svoje odredište, mogao iz dostupnih vodiča pročitati što bi morao vidjeti i sutradan potražiti. Putnička je literatura već početkom stoljeća toliko rasprostranjena i osnažena svakodnevnim usmenim žanrovima da Joseph Hall, biskup iz Exetera, u raspravi Quo vadis? A Just Censure of Travel, As It Comonly Undertaken by the Gentlemen of Our Nation, nakon povratka iz Francuske 1617. primjećuje

kako je »upoznao mnoge koji nisu putovali dalje od vlastite sobe, a bili su u stanju podučavati i ispravljati najvećega putnika koji se upravo vratio s iscrpljujućih i skupih putovanja« (Mączak 1994: 280). Na temelju tih smjernica, čini se da bi rekonstrukcija čitateljskog ukusa i prioriteta onodobne publike mogla biti jednostavna. Adams (1962: 224) spominje »nekog Francuza« koji koncem XVII. stoljeća dijagnosticira promjenu čitateljskog ukusa nacije primjetivši da su putopisi postali omiljena literatura i na dvoru i u gradu. »Tri generacije kasnije«, poteže usporedbu statusa putopisnog teksta i romana prema kojoj je Henry Fielding za vjerojatno najznačajniji roman razdoblja (Tom Jones objavljen je 1749.) dobio tisuću funti honorara, točno šest puta manji iznos od Johna Hawkeswortha koji je po nalogu admiraliteta 1773. priredio An Account of the Voyages undertaken by the order of his present Majesty for making Discoveries in the Southern Hemisphere, and successfully performed by Commodore Byron, Captain Wallis, Captain Carteret, and Captain Cook (1764-1771), najznačajniju zbirku engleskih pomorskih putopisa koja je iste godine najprije objavljena u jednom, a zatim i u tri sveska. Adamsov novčani omjer 1 : 6 treba ipak uzeti s malom zadrškom jer više svjedoči o odnosima moći, o stvarima važnim za imperij, nego o pitanju ukusa i čitanja. Slijedeći Coxovu (1935) bibliografiju, dodajemo samo da je godinu nakon engleskog izdanja kapetanskih dnevnika, zbornik objavljen u prijevodu na nizozemski, njemački i francuski, a 1784. i na talijanski jezik, što je, naravno, potvrda statusa žanra, ali i nekih drugih elemenata na koje smo već pokušali ukazati.58

164

165

58 U

hrvatskom prijevodu objavljena je knjiga Jamesa Cooka, Putovanja oko svijeta, Slobodna Dalmacija, Split 2005., prev. P. Krešić.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Paralelu putničkih tekstova s romanom nismo iskoristili samo kao primjer financijskih odnosa snaga. Iako postoje studije koje na razini narativnih postupaka suvislije objašnjavaju ulogu putopisne književnosti u evoluciji romana (Adams 1982), teško je zaobići elementarnu podudarnost koja se nameće prilikom usporedbe romanesknih žanrova i vrsta putničke književnosti. Istraživanje, osvajanje ili otkriće nose određene značajke usporedive s pustolovnim romanom, a putopisi s grandturovskom tematikom uvelike korespondiraju s logikom Bildungsromana, neovisno o tome uzimamo li ga kao čvršću kategoriju ili razvedenije tumačimo kao roman o odgoju, obrazovanju ili formiranju. Činjenica da je grand tour priprema za »pravi« život dovoljna je za postavljanje pitanja o modelima žanrovskog podudaranja i odnosima u konkretnoj književnopovijesnoj situaciji, na primjer engleskoj u XVIII. stoljeću gdje su svi vodeći romanopisci napisali i pokoji putopisni tekst. Goetheov je slučaj u tom smislu više od primjera strukturne relacije: od njegova talijanskoga putničkog dnevnika (rujan 1786. – travanj 1788.), pisanog sedam-osam godina prije objavljivanja Wilhelm Meisters Lehrjahre, do stihova kojima započinje III. knjiga tog Bildungsromana, znamenite zemlje u koju treba poći – gdjeno cvate limun, zlate se naranče, kuća je na stupovima, posvuda mramor i kipovi, brežuljci u oblacima, mazge na stazama, zmajevi u pećinama i slapovi – otvara se problematika žanrovskog podudaranja, imaginarija destinacije, formativne uloge putovanja, njegove distribucije i izvedbe u različitom književnom materijalu. Drugi značajan kriterij međužanrovske korespondencije, iznova vezan uz evoluciju romana, odnosi se na povećanu participaciju tzv. privatnih žanrova u književnom polju tije-

kom XVII. stoljeća. Dnevnici, memoari i pisma znak su promjena, korak su prema novom modelu uvjerljivosti, karakterističnom za roman XVIII. stoljeća, u kojemu se nerijetko pojavljuju pronađeni rukopisi i zagubljena pisma – dokumenti kojima se roman pokušava učiniti vjerodostojnijim prema socijalno rasprostranjenom kriteriju zagovaranja privatnog, o čemu u prilog govori i porast broja romana ispripovijedanih u prvom licu već krajem XVII. stoljeća. Ako je istina preseljena u čin pripovijedanja i ne treba izvanjsku verifikaciju, onda je moguće dodatno pojasniti popularnost, na primjer, pikarskog romana. Je li osjećaj neposrednosti ostvaren autodijegezom iluzija usmene komunikacije i razlog popularnosti različitih romanesknih podžanrova, poput epistolarnog romana Rousseauova ili Laclosova, upitat će se u analizi različitih momenata ove problematike Jean Marie Goulemot i zaključiti: »Prijeko je potrebno globalno promisliti evoluciju romana s kraja XVII. stoljeća kao nešto preko čega se privatno potvrđuje kao esencijalno: temelj istinitosti onoga što se pripovijeda i stvarni uzrok priče« (1988: 309). Pojedinačni čin putovanja, kao iskustveni uzrok čina pripovijedanja, jednako se tako uklapa u sliku afirmacije privatnog, jednako tako djeluje kao pripovijedanje bez posrednika, a da ne spominjemo pritom njegovu dnevničku ili epistolarnu formu ili pak sličnosti s pikarskim odnosno pustolovnim modelom. Što je napokon grand tour, veliko putovanje koje nam se neprestano nameće kao važna forma novovjekovnoga putničkog iskustva?59 Uvodni predložak naznačili smo već Ba-

166

59 Vjerojatno

ne treba ni spominjati koliko je opsežna liteatura o grand touru. Ovom prilikom upućujemo samo na Black (1985, 1992, 2003a, 2003b), Chard (1999), što se Italije tiče svakako Brilli (1995, 2006) i, s obzirom na njemačku tradiciju i kasnije forme, Imorde i Pieper (2008).

167

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

conovim savjetodavnim diskurzom, u vrijeme kad se model počinje formirati na stanovit način. Prepoznatljivost stječe tijekom druge polovice XVII. stoljeća, u XVIII. funkcionira kao neizostavni element klasnog repertoara i zatim traje do početka XIX. stoljeća, kad zahvaćen procesom demokratizacije putovanja, model grand toura gubi distinktivnost, utopljen u pojavu masovnog turizma. Naime, tijekom druge polovice XVII. stoljeća u okrilju engleske aristokracije odnosno vladajuće društvene klase uvriježila se već otprije poznata praksa da mladić, negdje između 16. i 20. godine života, nakon završenog školovanja na Oxfordu ili Cambridgeu otputuje u inozemstvo, ponajprije u Francusku i Italiju, kako bi upoznao europske kontinentalne znamenitosti, kulturne vrijednosti i društvenu elitu. Putovanje je vremenski variralo i moglo je trajati od jedne do, u nekim primjerima, čak pet godina. S obzirom na socijalni habitus putnika, grand tour je »od početka do kraja ideološka vježba« (Buzard 2002: 38), pripremno razdoblje nakon kojeg se mladić vraća u domovinu da bi zauzeo neku od ključnih državnih odnosno čelnih društvenih funkcija za koju je bio predodređen. Grand tour je stoga socijalni ritual prijelaza, daleki srodnik sličnih vrsta putovanja što ih još uvijek, doduše u grupnoj izvedbi i znatno kraćem trajanju, zovemo maturalnim, apsolventskim pa na neki način i u nešto drukčijoj društvenoj artikulaciji – bračnim, a donekle je usporediv i s praksom koja je od 1960-ih poznata pod nazivom gap year (godina stanke između »životnih faza« posvećena putovanju ili volontiranju po svijetu). Termin se uvriježio u engleskom jeziku nakon što je Richard Lassels, inače upućen u praksu tutora mladiću koji poduzima grand tour, u svome putopisu An Italian Voyage

(1670), koji sadržava njegovih pet putovanja po Italiji, na uvodnim stranicama preporučio »grand tour« po Francuskoj i »giro« po Italiji. Već je u to vrijeme, kad je stekla ime, praksa bila posve utvrđena, i s obzirom na slijed i strukturu itinerarija, i u pogledu tema koje obuhvaća ili može obuhvatiti u tekstualnom liku. Sažeto rekonstruirani itinerarij (Buzard 2002), uz koju rijetku iznimku, otkriva da nije riječ samo o Francuskoj i Italiji, nego o nešto opsežnijem europskom putovanju, iako su te dvije destinacije predstavljale ključne simboličke vrijednosti putovanja. Dakle, nakon što je prešao Kanal, putnik je uzimao kočiju u Calaisu i nastavio dolinom Loire, gdje se govorio najbolji francuski i gdje je mladi putnik mogao provesti neko vrijeme u konverzaciji da bi naštimao jezični aparat za rigorozne kriterije koji su vrijedili u pariškom društvu. Doduše, za većinu britanskih turista Francuska se uglavnom svodila na Pariz i proputovanje prema Italiji. Nekolicina je pohodila francusku provinciju isključivo ciljano, i to iz spomenutog jezično-pedagoškog razloga. Dolina Loire bila je osobito popularna u prvoj polovici XVIII. stoljeća – u Angersu, Toursu ili Besançonu »mladi je putnik mogao učiti francuski i dobiti poduku u nekom od atributa otmjenosti, poput plesa, mačevanja i jahanja, a da se ne izlaže, pretpostavljalo se, porocima metropole« (Black 1985: 16). Boravak u Parizu koristio se i za izlet do Ženeve gdje se pohodilo Voltairea u njegovoj vili na rubu grada. Zatim su se, što je brže moguće i ovisno, naravno, o godišnjem dobu, prelazile Alpe i putovalo preko Milana ili Torina do Firence, gdje se odsjedalo nekoliko mjeseci. Nakon firentinskog iskustva, slijedila je Venecija pa Rim ili obrnuto, naprije Rim, a zatim

168

169

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

put Mletaka. Neki su putovali južnije i dospijevali do Napulja, a južnije pak od tog grada išlo je prilično teško zbog jadnog stanja cestovne infrastrukture. U povratku je put vodio preko Austrije, prolazilo se njemačke sveučilišne gradove, zatim je slijedio Berlin i nakon njega Amsterdam. Ponekad je slijed mogao biti i nešto drukčiji pa se prije Italije odrađivala njemačko-austrijska dionica, koja je obuhvaćala Berlin, Dresden i Beč. Međutim, najvažniji dio puta, neovisno o njegovu slijedu, odnosio se na Pariz i Italiju, točnije: Rim, Firencu i Veneciju. Kodifikacija itinerarija uvelike je povezana s praksom i znanjem dostupnima u popularnim vodičima. Jedan od najuglednijih bio je onaj Thomasa Nugenta (Grand Tour, objavljen još 1749., zatim 1756., a u trećem izdanju 1778. dodano i Or, A Journey through the Netherlands, Italy, Germany and France), u više svezaka i izdanja, gdje je po zasebnim knjigama temeljito razrađen itinerarij za njemačku, talijansku i francusku dionicu, uz niz povijesnih, kulturnih i običajnih podataka, a u zadnjem, četvrtom svesku iz 1778. – koji je inače u potpunosti posvećen Francuskoj – nalazi se i Europski itinerarij s popisom svih postaja i udaljenostima za Italiju, Francusku, Njemačku, dijelom za Poljsku (Beč – Krakow), Rusiju (Varšava – Moskva), i Mađarsku (na putu od Beča do Carigrada), kao i za Španjolsku i Portugal.60 Nacrt vodiča je sljedeći: svaki svezak započinje općim opisom zemlje, njezina položaja, veličine, tla, rijeka, mora, planina jer je za putovanje nužno geografsko znanje, slijedi dio o njezinu stanovništvu, običajima, jeziku, učenjima, umjetnosti i religiji, zatim se za poslovne putnike donose obavijesti o trgovini

(počecima, razvitku i sadašnjem stanju), sajmovima i znamenitijim proizvodima važnijih gradova i regija, i, napokon, obrađen je način putovanja (ceste, vrste prijevoza, potrebno vrijeme i cijene) uz Nugentove osobne primjedbe, ali i opaske drugih pisaca koje je držao vrijednima, kao i lokalni novčani sustav u usporedbi s engleskim. Nakon što je orijentirao putnika na takav način, započinje putovanje, i to iz glavnoga grada svake zemlje kroz različite provincije, uz posjet svakoj lokaciji koja zaslužuje putopiščevu pozornost ili je pak našla mjesto u tekstovima vjerodostojnih i dokazanih putnika različitih nacija. Ponuđeno doista može zvučati opterećujuće, osobito za nekoga na pragu zrelosti. Buzard (2002) s pravom napominje da su Nugentovi standardi ideologije grand toura – zahtjev što smo ga, doduše, u nešto ranijoj varijanti već čuli od Defoea: da putnik mora postati savršeni gentleman – bili veoma visoki i da je rijetko koji skrbnik, pratilac ili tutor uspio držati stvar pod kontrolom, budući da su se mladići nerijetko prepuštali različitim životnim užicima, što je pak stalni motiv kritičara grandturovske prakse. Odjeci grandturovskih promašaja proizvodili su tipičan imagološki materijal. Posrijedi su prijekori spram mladih Britanaca koji u inozemstvu ispadaju raskalašeni bedaci i tako utječu na sliku nacije ili pak propitivanje učinka i koristi velikog putovanja zbog rjeđe vidljivih formativnih pomaka nakon mladićeva povratka u zemlju. Biti izvan roditeljske kontrole na pragu dvadesete ili mlađi s teškim utegom oko socijalnog vrata koji nagoviješta imperijalnu ozbiljnost i odgovornost, logično otvara prostor maštarijama, jednokratnim ljubavima bez obaveze, kockanju, piću i ostalim motivima iz ponude poročnog živo-

60 Nugentov

The Grand Tour dostupan je na Google Books kao ebook – free izdanje.

170

171

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ta. Uostalom, ni već spomenuti daleki i još uvijek postojeći srodnici grand toura nisu u tom smislu ništa ćudoredniji. Takva je unutarnja logika rituala prijelaza, osobito ako uključuje putovanje odnosno premještanje iz zone (roditeljskog) nadzora. S druge strane, imagološki materijal pokazuje da je izbor Italije kao središnje destinacije grandturovskog modela vezan uz dvije glavne teme. Svjedočenje uživo dosezima talijanske renesansne umjetnosti nije samo konkretna pedagoška lekcija iz povijesti umjetnosti, nego i rad na vlastitoj politici ukusa kojom se budući uglednik mogao prometnuti u znalca. Poznavati zemlju u kojoj limun cvate pitanje je elitističke savršenosti. Usto, klasičnu tradiciju za onodobne Britance predstavlja Rim, a ne Grčka. To je uvelike povezano s britanskim imaginarijem odnosno načinom samorazumijevanja, što znači da Britanija u strukturi svijeta zauzima ono mjesto koje je nekad pripadalo Rimskom Carstvu. Buzard primjećuje još jednu važnu političku činjenicu općenitije naravi koja se može tumačiti kao važnija namjera velikog putovanja: to što se mladić na grand touru, dakle pripadnik britanske društvene elite na formativno važnom putovanju prije stupanja u »pravi život«, upoznavao, družio i komunicirao uglavnom s kontinentalnim uglednicima jednakoga društvenog statusa, utjecalo je na »kultiviranje stanovite transeuropske klasne svijesti, ‘horizontalne’ identifikacije koja povezuje vladajuću klasu u Britaniji s njezinim kontinentalnim pandanom i nameće putniku osjećaj da s tim pandanom dijeli odgovornost za blagostanje čitave Europe« (2002: 41). Italija u to doba nije, naravno, samo grandturovska opsesija, nego povlaštena destinacija za svakoga europskog put-

nika kojemu je stalo do vlastite kulturne distinkcije. Stvara se fenomen što ga Brilli (2006) s pravom naziva velikom kulturnom tradicijom. Za mladog Goethea, na primjer, Rim je nedvojbeno glavni grad svijeta, ali »mladi« u ovom slučaju označava dvadesetosmogodišnjaka. Goetheov je put u Italiju vrlo blizak grandturovskom modelu, s obzirom na pripadnost sličnoj njemačkoj tradiciji nazvanoj Kavaliertour, obrazovnom putovanju mladih plemića, ali donekle i različit jer se odvija i kao studijsko putovanje na koje su obično kretali mlađi umjetnici financirani iz dvorske, plemićko-pokroviteljske blagajne.61 Neovisno o kasnijim modnim trendovima i mogućoj konkurenciji, Italija je sa stajališta kulturnog turista dugotrajno rijedak spoj historijski relevantnih slojeva od Rima nadalje, umjetničke važnosti renesansne kulture, crkveno-sakralnog elementa i vjerničke prakse, ljepote krajolika i ugodne klime. Paradigmatsko značenje ljubavi Romea i Julije, između ostalog, čini je privlačnom i za nove putničke rituale kao što je bračno putovanje. Anne Martin-Fugier (1988), na primjer, u opisu privatnih rituala francuskoga građanstva, pojašnjava da su Francuzi ideju bračnog putovanja preuzeli početkom XIX. stoljeća od Engleza, najprije kao višemjesečni boravak na ladanju mladih supružnika, a zatim su se u pitanjima bračnog putovanja oblikovale dvije škole: jedna koja zastupa engleski model odlaska na put odmah nakon bračne ceremonije i druga koja savjetu-

172

173

61 Goetheovo

Talijansko putovanje kanonski je tekst weimarske klasike koji na određen način regulira sliku Italije u tom razdoblju. Kritički kontrapunkt ponudio je, naravno, Heinrich Heine u Slikama s putovanja, najprije u prvoj knjizi (1826), konkretno u tekstu Sjeverno more, gdje nekoliko stranica posvećuje Goetheovu putopisu, a zatim i u trećoj (1828), svojom izvedbom Putovanja iz Münchena u Genovu.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

je da se pričeka otprilike dva mjeseca i onda krene. Odabir destinacije dominantno je vezan uz Italiju, iako će se s novim modnim trendovima u kasnom XIX. i na prijelazu u XX. stoljeće pojaviti, na primjer, i skandinavski itinerarij. Ali u to je vrijeme suptilni klasni imaginarij putovanje u Italiju držao već pomalo vulgarnim, a to će se uvjerenje i općenitije raširiti nakon što je Italija ušla u sferu interesa američke turističke industrije. Modernitet radi punom parom čak i kad je riječ o francuskim modelima bračnog putovanja: najveći chic epohe sastojao se u odbijanju putovanja i odsjedanju upravo vjenčanog para u nekom pariškom hotelu pod lažnim imenima. Pretakanje grandturovskog modela u masovni turizam jasan je signal dublje infrastrukturne promjene. Čitavo stoljeće ranije Sterne je u Sentimentalnom putovanju (1768) pokušao izboriti mjesto pod suncem drukčijem tipu diskurza. Nepuno desetljeće prije njega, Voltaire je u Candidu (1759) promiješao sve književne i popularno-filozofske karte koje su mu bile na raspolaganju. Njegov je roman svojevrstan kompendij raznorodnih putničkih motiva, od u to doba popularnih egzotičnih pripovijesti sličnih Tisuću i jednoj noći i Swiftovih Gulliverovih putovanja (1726) do putopisa i različitih izvještaja o svijetu preko Atlantika. Zgode se odvijaju iznimnom brzinom, putuje se s jedne strane svijeta na drugu, a nekoliko puta mrtvi likovi uvijek iznova oživljuju. Međutim, za razliku od vječne mladosti i ljepote glavnih likova, tako tipične za starogrčki ljubavni roman, Cunegonda je ostarjela i poružnjela, a idealno stanje s početka priče nepovratno je nestalo. Zub vremena načeo je i potrošio Voltaireove likove. Nešto se, dakle, u svijetu romana promijenilo. Romantizam

će, što se putopisa tiče, dodatno pomaknuti težište i ponajviše u Heineovoj izvedbi učiniti putovanje pravom literaturom koja ne ovisi samo o zanimljivosti itinerarija, nego se temelji na suptilnom književnom radu stava, stila i ironije. Neizostavni opis stanovnika nekoga grada, njihove naravi i običaja, ovom prilikom sveučilišnog, koji je mogao zaživjeti i kao sastavni dio grandturovske matrice, u Heineovu Putovanju Harzom (1824) postaje na drukčiji način zarazna književnost i elementarni praoblik distingvirane figure budućega modernističkog putnika:

174

Stanovnici Göttingena dijele se uglavnom na studente, profesore, filistre i marvu, a ta su četiri staleža i te kako strogo odijeljena. Stalež marve je najznatniji. Nabrajati ovdje imena svih studenata i svih redovitih i neredovitih profesora, bilo bi preopširno; meni ovoga trenutka i ne padaju na pamet sva imena studenata, a među profesorima ima takvih, koji još i nema imena. Broj getingenskih filistara kao da je velik. Ima ih kao pijeska ili, da kažem točnije, kao blata u moru; doista, kad sam ih jutros vidio, kako su stali pred vrata akademskog sudišta sa svojim prljavim licima i bijelim računima, jedva sam mogao shvatiti, kako je bog mogao stvoriti tako mnogo bitanga (34).62

Heineov je »apodemički« izvod izravan kritički prilog njemačkoj autoimagologiji. Slijedeći njegov vrijednosni smjer i preblikovanje kroz vrijeme, nije komplicirano dospjeti do izraza dobrodošlice što će ih pomalo deprivilegirana kulturna elita uputiti masovnom turistu, odredivši na taj način neka 62

Heinrich Heine, Slike s putovanja, Kultura, Zagreb 1954., prev. D. Perković.

175

Dean Duda

bitna proturječja modernosti, njezina smjera i ishoda. Čemu zemlja gdjeno limun cvate, ako je dostupna svima? Tako bi otprilike mogla glasiti uvodna rečenica u problematiku književne iterologije u vremenu modernosti.

V. Drama napretka, napredak drame

A

ko smo skloni tumačenju da putopisna književnost ili putnički diskurz promotren sa stajališta književnosti stječe Heineovim Slikama s putovanja razinu usporedivu s djelima na koje bi se odnosila Williamsova idealna definicija kulture, a to bez ostatka i zadrške jesmo, onda se, naravno, Heine pojavljuje kao putokaz, pa i kriterij, za suvisliju kvalitativnu participaciju književnosti u području kulture putovanja. Heine je tako svojevrsna točka sabiranja starog, prelamanja sadašnjeg i otvaranja novih mogućnosti putničkoga književnog diskurza. Posegnemo li za komparacijama koje se (samo) na prvi pogled čine pretjeranima, možemo reći da je mjesto Heineova putopisnog diskurza u žanrovskoj povijesti usporedivo s onim što ga, na primjer, Cervantesov Don Quijote zauzima u povijesti romana ili što bi ga svakako zauzimao Petronijev Satirikon da je kojim slučajem očuvan u cijelosti. U svakom slučaju, najbolje od najboljeg, unatoč vremenima koja zaziru od takvih sudova. Postupak iskorišten u Harzreise pokazuje o čemu je zapravo riječ, upućuje na tektoniku područja i disanje ploha, na 176

177

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

elemente koji u pokušaju izolacije književne proizvodnje iz složenijih sociokulturnih uvjeta ostaju, nažalost, teže vidljivima. Naime, Heine se u tom tekstu oslanja na nekoliko žanrovskih modela putničke tekstualnosti aktivnih tijekom prosvjetiteljstva. Prvi se u njemačkoj tradiciji uvriježio pod nazivom Wanderbericht (izvještaj s putovanja) i predstavlja povlaštenu prosvjetiteljsku dokumentarnu vrstu, obično ostvarenu kao rezultat pješačke prakse (wandern zu Fuß), koja je u pokušaju svladavanja znanja o svijetu prirodoslovno ili etnografski usmjerena. Već smo uputili na prirodoslovnu komponentu, izgradnju planetarne svijesti i njezin katalogizatorsko-osvajački učinak. Etnografska pješačka praksa u prosvjetiteljskoj tradiciji uključuje važnu ideološku platformu koja se očituje u svojevrsnom uprizorenju slobode i jednakosti. Usmjerena na pomno promatranje i opis stanovnika određenog područja, njihove svakodnevice i običaja u neposrednom kontaktu, etnografska praksa već samim činom pješačenja implicira kritički odnos prema stečevinama onodobne civilizacije, »simbolizira predanost načelima jednakosti, želji da se prevladaju socijalne barijere« (Cusack 2008: 102), ali se očituje i kao jasan znak osobne emanipacije i nezavisnosti. Pješačenje se uspostavlja kao opozicijska kulturna praksa. Pješak je sam, blizu jednih i u jasnoj opreci spram drugih. Na djelu je simbolika otklona i otpora s određenom porukom. Pješačenje podrazumijeva jasan odmak od uvriježenih putničkih ruta i smanjenje socijalne distance u odnosu na podčinjene klase, ali i – s obzirom na neposredno socijalno iskustvo, promatranje i razmatranje životnih uvjeta najniže pozicioniranih u društvenoj hijerarhiji – konkretan ulog u političkom projektu: aktualnim raspravama o načinu vladanja.

Stoga se kao drugi pozadinski žanrovski model u Heineovu postupku pojavljuje reportaža, motivski povezana s, u to doba popularnim, etnografskim oblikovanjem karaktera nekog naroda, odnosno elemenata koji ga čine. Taj je sloj, u nekoliko varijanti, veoma dugotrajan putopisni motiv, aktivan, na primjer, još u ranonovovjekovnim preporukama putnicima da prilikom dolaska i boravka u neko područje obrate pozornost na obilježja populacije – jesu li ljudi ratoborni, lijeni, kako su obučeni, koja su im glavna zanimanja, jesu li odani vladaru ili skloni pobuni itd. Uz političko-etnografski sloj, Cusack (2008: 104) pokušava ući i u žanrovski trag Heineova stila i nalazi da se u tom kontekstu pojavljuju fikcionalni putnički satirički tekstovi ili kraće: putnička satira, žanr koji nema etnografskih pretenzija i daleko je od svake empirijske autentičnosti, ali nudi, hotimice pojednostavljujemo, književni elementarni stilski supstrat što ga Heine na drukčijem materijalu podiže na višu razinu korištenjem parodijskih postupaka, grotesknih karikaturalnih prikaza i usporedbi koje progrediraju do ekstrema. Naposljetku se u toj višežanrovskoj relaciji otvara mjesto kritike onodobnoga nacionalnog imaginarija i domaćeg turizma kao sredstva nacionalističke ideologije u vremenu ozbiljnih priprema za »proljeće naroda«, odnosno europsku 1848. U tom je smislu Heineov putopisni prilog kritički početak propitivanja ideološkog sloja koji već dva stoljeća funkcionira prema načelu komprimiranom u domaćoj varijanti slogana poput »Upoznaj domovinu da bi je više volio« (u izvedbi Ferijalnog saveza) ili pak »Tako lijepa, tako naša« (znameniti refren nacionalne turističke zajednice). Potonji slogan kao zaključak, na primjer, jednoga od propadandnih spoto-

178

179

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

va što su proizvedeni i plasirani posljednjih godina, daleki je odjek i prosvjetiteljske popisivačko-kataloške ideologije osnažen romantično-nacionalnim slojem. U njemu se, uz izmjenu odgovarajućeg slikovnog materijala, nabraja sljedeće: »2786 sunčanih sati godišnje, 1244 otoka, 576 ribljih vrsta, 130 autohtonih sorti vinove loze, 17 kulturnih, prirodnih i nematerijalnih dobara pod zaštitom UNESCO-a« i, zatim, zaključuje: »Jednostavno previše za 30-sekundni TV spot«, ali »Sasvim dovoljno za savršen odmor«. Ako smo Hektorovića pojednostavljeno uvrstili u sloganski model »Mediteran kakav je nekad bio«, uz njegovu nadu da će takav i ostati, novija se propagandno-turistička reprezentacija »lijepe i naše« jednako tako može povezati s historijski aktivnim momentima turizma i nacionalne ideologije u razdoblju ranoga XIX. stoljeća.63 To samo pokazuje opravdanost Hobsbawmove (1987, 1989, 1994, 2009) ideje o dugom XIX. i kratkom XX. stolje-

ću.64 Ne ulazeći u analizu određenih proturječja, sivih zona, istodobnosti raznovremenog ili povremeno maskiranih tipova historijskog trajanja, mogli bismo dodatno zaoštriti stvar i zaključiti da unatoč zanimljivoj epizodi u konstelaciji kratkog XX. stoljeća, osobito njegovoj socijalističkoj artikulaciji, još uvijek na različitim područjima živimo dugotrajno XIX. stoljeće ili smo se pak u revitaliziranoj formi vratili njegovu trajanju svesrdno poništavajući neke dvadesetostoljetne socijalne i javne stečevine. Međutim, to dugo XIX. stoljeće jest vrijeme velike preobrazbe kulture putovanja. Nije se dogodilo odjednom ni slučajno, a nije, kao što smo pokušali pokazati, ni prestalo pukim istekom brojčanog repertoara kojim stoljeće uvriježeno raspolaže. U široj problematici odnosa književnosti i kulture putovanja, posljednjih dvjestotinjak godina mogli bismo odrediti i rasponom koji bi započeo Heineom, a završio (privremeno) W. G. Sebaldom, dvjema iznimno distinktivnim figurama u području. Sebaldov odnos spram putovanja i spacijalnosti, uz specifičnu vrstu kulturne arhivistike, useljeničko-iseljenički motivski kompleks, turizam, pješačenje, raznovrsnu pro­ izvodnju mjesta i sjećanja, kao i korištenje žanrovskih međuprostora i sivih zona, čini nam se jednako vrijednim jer na stanovit način, doduše s mnogo manjom dozom heurističkog spektakla u odnosu na postdisciplinarnu humanistiku, literarno oblikuje pretpostavljeni prostorni obrat.65 Upravo se

63 Slično

stvari stoje i s najnovijom produkcijom, na primjer turističkim spotom Krasna zemljo koji je promoviran na teniskom turniru ATP Croatia Open u Umagu početkom srpnja 2012. Uprizorena idila ovaj put nije kataloški pobrojana, ali je njezin finale, uz lutajući (pastoralni) motiv violončelističke svirke Ane Rucner uzduž i poprijeko »krasne zemlje«, pripao istoimenoj budnici s početka XX. stoljeća Krasna zemljo, Istro mila (I. Cukon – M. Brajša Rašan), današnjoj himni Istarske županije. Naravno da se u spotu pojavljuju i djeca, štoviše, upravo djevojčica i započinje pjevački finale, što svjedoči da je ispolirani regionalno-nacionalni imaginarij zajamčen i ubuduće. Ili riječima hrvatskog sentimentalnog putnika polovicom XIX. stoljeća: »Imade u miloj našoj domovini veličanstvenih prizora u izobilju koji bi se s inostranimi usporediti mogli; ali nema ljudi koji bi svijet s njimi upoznali, nema umjetnika kojih bi ih kist oživio i proslavio. Nježna zelen naših bukvika i brezovja, tamne omorikovine ili guste dubrave kojih visoka stabla jonskom stupovju naliče, prijatna skučenost naših brežuljaka, cvjetne naše livade i raznobojne njive, pećinaste glavice primorskih i šumoviti vrhi zagorskih planina, ova izmjena dvorovâ i razvalinâ, ova divlja značajnost naših gora združena s umiljatošću plodnih dolina, ova različitost slikovitih nošnja, osobito pako arkadski život naših pastijerâ koji se jedva ma gdje tako živahno kano kod nas očituje, bili bi shodni i povoljni predmeti za svakog slikara okolicâ.«, Antun Nemčić, Putositnice, prir. B. Donat, PSHK, knj. 54, Zagreb 1965., str. 66-67.

180

64 Projekt

obuhvaća četiri poznate Hobsbawmove knjige od kojih jedino treća Age of Empire 1857-1914, prvi put objavljena 1987., nije objavljena u hrvatskom prijevodu.

65 U

hrvatskom prijevodu objavljena su zasad četiri Sebaldova naslova: Austerliz (2006), Emigranti (2008), Saturnovi prsteni (2010) i Vrtoglavica (2011), svi u nakladi izdavačke kuće Vuković & Runjić.

181

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

minuli žanrovski rad u pozadini njegova diskurza može usporediti s Heineovim sabiranjem i otvaranjem. Stoga nećemo pretjerati ako, barem ovako usput, u Sebaldu prepoznamo glavne tematske linije moderne kulture putovanja i distinktivan profil subjekta kao putnika i pripovjedača u vremenu putničko-književne demokracije kad doista svatko, zahvaljujući tehnologiji, može zabilježiti, snimiti i objaviti svoje putovanje. Neke ključne točke prve faze kulture putovanja »od Heinea do Sebalda« infrastrukturno ćemo jednostavnije pregledati u dosluhu s Hobsbawmovom koncepcijom dugoga XIX. stoljeća. Hobsbawm koncepcijski računa na tročinu strukturu: najprije na doba revolucije (1789. − 1848.), zatim slijedi doba kapitala (1848. − 1875.) i završna epizoda: doba imperija (1875. − 1914.). Kratko XX. stoljeće je doba krajnosti (1914. − 1991.), ali spominjemo ga samo kako bismo uputili na izgled koncepcije u cjelini. Iz dugotrajnog devetnaestostoljetnog kompleksa izabiremo ovom prilikom samo dva elementa, točnije dvije slike, ideološki impregnirane figure važne za naš problem: novi tip žargona i ideju napretka. Britanski povjesničar otvara prvi čin na sljedeći način: »Riječi su često bolji svjedoci od dokumenata. Razmotrimo nekoliko engleskih riječi koje su izmišljene ili su dobile današnje značenje u toku šezdeset godina kojima se bavimo. To su riječi industrija, industrijalac, tvornica, srednja klasa, radnička klasa, kapitalizam i socijalizam. Ovamo pripadaju i riječi aristokracija, zatim željeznica, liberalno i konzervativno, kao politički termini, te nacionalnost, učenjak i inženjer, proletarijat i (ekonomska) kriza. Utilitarizam i statistika, sociologija i još nekoliko naziva iz modernih nauka, zatim žurnalizam i ideologija riječi su koje se prvi put pojavljuju

ili dobivaju novi smisao u tom razdoblju. Kao štrajk i pauperizam« (1987: 21). Još uvijek ne nalazimo boljih uvodnih rečenica kojima se može naznačiti povijesna infrastruktura čitanja onodobne kulture putovanja, kao što je teško naći konkurenciju sintagmi »drama napretka« (1989: 11) u kojoj se sažima sljedeći čin. S jedne strane u njoj sudjeluju privreda i tehnologija, željezničke tračnice preko kontinenata, podmorski kabeli preko Atlantika, izgradnja Sueskog kanala, podizanje velikih gradova na američkom Srednjem zapadu, plinare, zajmovi i rijeke iseljenika. »Bila je to drama napretka ključnog pojma u ovom razdoblju, masivnog, prosvijećenog, samopouzdanog, samozadovoljnog, no iznad svega neizbježnog«, dijagnosticirat će efektno Hobsbawm (1989: 11), ali i uputiti na »žrtve«, na one kojima »drama napretka« nije bila tek metafora. Za milijune siromašnih koji su odlazili u novi svijet radilo se o »kataklizmičnoj životnoj promjeni« (1989:11), a za narode koji nisu pripadali kapitalističkom svijetu, a sad su ušli u njegovu sferu interesa, drama se odvijala kao izbor »između otpora u okvirima starih tradicija, unaprijed osuđenog na propast i mučnog procesa usvajanja i korištenja oružja samog Zapada, procesa koji podrazumijeva usvajanje i usmjeravanje samog ‘napretka’« (1989: 11).66 Gradovi i napredak našli su, negdje u kombinaciji razdobljâ revolucije i kapitala, posebno mjesto u književnom kor-

182

66 Treći

čin, doba imperija, Hobsbawm započinje autobiografski, ispripovijedavši zapravo susret svojih roditelja kao posljedicu dviju zanimljivih putanja podanika dvaju imperija u ranodvadesetostoljetnoj kulturi putovanja. Hobsbawmova majka je iz Beča 1913. otputovala nakon završenog školovanja na svojevrstan grand tour i u Aleksandriji srela njegova oca koji je nekoliko godina ranije tamo stigao iz Londona. O tome Hobsbawm pripovijeda i u autobiografiji Zanimljiva vremena. Život kroz dvadeseto stoljeće objavljenoj 2009. u nakladi zagrebačkog Disputa.

183

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

pusu koji uvriježeno nazivamo francuskim realističkim romanom. Ispustili smo u ovom slučaju »dramu«, budući da se radi o nešto ranijoj i drukčijoj koncepciji, a posrijedi je i književnost koja ionako ne može bez »drame«. U vrlo reduktivnom (kanonskom) trokoraku koji obuhvaća Stendhalovo Crveno i crno (1830), Balzacova Oca Goriota (1835) i Flaubertovu Gospođu Bovary (1857), dakle pretakanje romantizma u realizam, uglavnom kanonski realizam i realizam u koraku prema modernijoj romanesknoj strukturi, jasno se kristalizira centripetalna razvojna linija u spacijalnoj proiz­vodnji. Stendhalov Julien Sorel kreće iz Verrièresa, fikcionalnog toponima koji označuje proviniciju i preko seminara u Besançonu stiže do Pariza, doslovnog centra i svog cilja, uspostavljajući matricu koju će u različitim varijantama iskoristiti europski realizmi. Balzacov Eugène de Rastignac diže model centripetalnosti na novu razinu, usmjeravajući pogled i upućujući završnu rečenicu upravo elitnom Parizu s kojim ga čeka novi socijalni dvoboj, odnosno pretpostavljana borba za hijerarhijski uspon. I, naposljetku, Ema koju provincija doslovno poništava u nemogućnosti da prijeđe njezinu granicu i da se u skladu s iluzijama dokopa života u centru. Sva tri lika sudjeluju u spacijalno centripetalnoj »drami napretka«, nosi ih ambicija i njezino zadovoljenje s vrlo dvojbenim i različitim ishodima. Znakovi vremena ili pak znakovi književnosti koja jednako tako proizvodi povijesno vrijeme, kao što će ga stotinu godina kasnije proizvoditi i Camusov Stranac (1942), gdje će upravo Mersaultov nedostatak ambicije proizvesti udar na temeljne vrijednosti građanskog društva i njegova poretka – obitelj (odnos prema majci, odnos prema Marie kao izostanak prokreativne funkcije), posao, zakon i vjeru,

dakle na niz ideoloških i represivnih aparata države. Mersault jednostavno nije mobilan ni u kojem smislu i njegov je kraj s obzirom na dominantan sustav vrijednosti posve logičan. Umorstvo je samo otponac, događaj na razini lakmus-papira. Međutim, vratimo se još jednom Heineovu pješačenju da bismo, uz Hobsbawmove leksičke slike, spomenuli još neke aktivne elemente. Heineovo pješačenje dijelom je pokazatelj procesa koji smo već spominjali, naime, intelektualne invencije narodne, popularne kulture predindustrijskog razdoblja. Pokušaj da se interesom i zagovorom velike kulture prezentira mala, znači njezino uključivanje u projekt koji se s jednog stajališta očituje u književnosti romantizma i njezinim učincima, s drugog vodi izravno u klasnu, političku konstrukciju nacionalnog imaginarija i prijeko potrebno »izmišljanje tradicije« kao integrativnu sastavnicu njegove ponude, dok s trećeg pak upućuje na ritam demokratizacije različitih sfera tijekom XIX. stoljeća. Povećanje stope pismenosti, kao izravna posljedica zakonskih odluka o obaveznom osnovnom školovanju širom europskoga sociokulturnog prostora, postupno smanjenje trajanja dnevnog radnog dana – zahvaljujući ustrajnoj organiziranoj radničkoj borbi – i s tim tijesno povezana koncepcija »slobodnog vremena«, koncepcija intervencionističke države koja koncem XIX. stoljeća mijenja konfiguraciju političkog života i javnosti (kao početna faza na putu prema europskoj državi blagostanja u prvim desetljećima druge polovice XX. stoljeća), uz jasne učinke industrijske revolucije, medijsku ekspanziju, profiliranje tržišne kategorije dostupnosti kulturne ponude u svim »nišama« prilagođenim različitom stupnju kompetencije i pismenosti s jasnim komercijalnim učinkom – samo su neki uzroci i

184

185

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

posljedice pretpostavljenog procesa demokratizacije. To da (britanske) mlade dame kreću na putovanje slično muškom grand touru samo je jedan od mogućih znakova iz rane faze devetnaestostoljetnoga dugog trajanja, kao i činjenica da navečer djeca čitaju nepismenim roditeljima. Međutim, koncentrično širenje demokratizacije nije zahvatilo baš sve i nije, naravno, otišlo do kraja pa zato vrijedi biti oprezan, što proučavatelji kulture putovanja nisu baš uvijek. Logično je da se na njihovu analitičkom radaru pojavljuju oni koji putuju, ali je jednako važno skrenuti pažnju i na one koji to nisu u stanju. Protagonisti industrijske revolucije u engleskim uvjetima, na primjer, daleko su od bilo kakve ideje o poboljšanju standarda radnika gotovo do polovice XIX. stoljeća. U tvornicama tekstila tijekom prve četvrtine XIX. stoljeća radni dan započinje u 6 sati, a završava u 20, uz tri stanke (8:30 – 9, 13 – 14, 16:30 – 17). Postoje, doduše, u tom sektoru parcijalni pomaci vezani uz ograničenja rada djece. Zakonska regulativa 1830-ih tako zabranjuje noćni rad mlađih od 18 godina, dnevno radno vrijeme populacije između 14 i 18 godina ograničava na dvanaest sati, a djeci od 9 do 13 godina određuje se maksimalni radni dan u trajanju od devet sati. Međutim, kako je u tvornicama tekstila rad bez djece teže moguć, isprva se pojavljuju zahtjevi za unificiranim radnim vremenom od dvanaest sati, da bi se 1847. ostvarilo pravo na efektivno radno vrijeme od deset sati za dane od ponedjeljka do petka i osmosatni radni dan u subotu, uz sat i pol vremena dnevnog odmora tijekom rada. Tek će 1878. biti propisan radni dan u trajanju od deset sati (Eggebrecht i dr. 1987). Drukčiji pak radni ritam imaju obrtnici i zanatlije koji kruh zaslužuju u nekoj vrsti kućne radi-

nosti. Ali neovisno o razlikama, kategorije demokratizacije i masovnosti, koliko god interpretativno pogađale ključne točke transformacije i upućivale na sociokulturnu tendenciju, teško da mogu značiti participaciju većine u trendovima kulture putovanja.67 Participacija je tek jedan dio problema. Drugi je vidljivost što nas vodi do otpornosti klasnog registra u posredovanju putničkog iskustva. Poslužit ćemo se rubnim primjerom na donjem pragu dugog trajanja devetnaestostoljetnih modela. Sara Dickinson (2006) u knjizi posvećenoj putovanju i nacionalnoj kulturi u Rusiji, u razdoblju od Petra I. do Puškinova vremena, dakle u stotinjak godina koje se zadnjom trećinom podudaraju s Hobsbawmovim dobom revolucija, napominje da je putnički diskurz ruske aristokracije kao turistički povlaštene elite, koja je prilično opterećena mjestom Rusije u svijetu i njezinim odnosima sa »zapadnom kulturom«, u pravilu posvećen interakciji s inozemnim predstavnicima koji su im po položaju socijalno ravnopravni ili viši od njih, što prepoznajemo kao element grandturovske matrice. Ali, što je konkretnije i zanimljivije, u razdoblju romantizma, kao i u Napoleonovo vrijeme, dakle gotovo do polovice XIX. stoljeća, slavljenje naroda nije uspjelo pomaknuti primarnu zaokupljenost dokoličarskog putopisa elitom, čak i u tekstovima koji su isključivo posvećeni domaćim, ruskim itinerarijima. Očito je na djelu niz transformativnih procesa koji, unatoč određenoj nesinkroniziranosti centra i periferije (ili poluperiferije), počivaju na istim socijalnim i mentalnim figurama.

186

187

67 Izazov

za područje kulture putovanja doista bi bilo negativno postavljanje problema: zašto neki ne putuju? Osnovni materijal odnosio bi se na sudove, mentalne figure, socioekonomski položaj i vrijednosni sustav što ih »neputnici« imaju o putovanju. Komparativni model analize svakako bi upotpunio sliku.

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Heineovo pješačenje uspostavlja zonu dodira s još jednom zanimljivom putničkom praksom. Alain Corbin (1988) upućuje da se tijekom prve polovice XIX. stoljeća odvija prava revolucija u načinu putovanja. Posrijedi je oblikovanje novog modela odlaska u prirodu koji postupno zauzima glavnu ulogu u sanjarijama privatnog života i, dodali bismo, s određenim varijacijama traje do danas.68 Naime, klasični model itinerarija koji uključuje boravke u gradovima, uživanje u umjetničkim djelima i obilazak lokalnih znamenitosti, pomalo smjenjuje (ili ponegdje dopunjuje) drukčija praksa. Porijeklo vuče iz posljednjih desetljeća XVIII. stoljeća kad, na primjer, Horace-Bénédict de Saussure, inače utemeljitelj alpinizma, prakticira izlete na Alpe, a Louis Ramond de Carbonnières duge istraživačke rute po Pirinejima. Posrijedi su, dakle, odlasci u prirodu poduzeti zbog »veličanstvenih prizora i uzvišenih krajolika«, posjet i boravak na mjestima »iznad strmina, u blizini virova«, skrivanje »na planinskim obroncima, na pola puta između sunčanih vrhova i umirujućih dolina«. Među plemenitim gorštacima, potaknut literaturom koja je u to vrijeme cirkulirala o temi, putnik je u potrazi za »tajanstvenim podudarnostima između svijeta minerala, raslinja i ljudi« (Corbin 1988: 369). Pitoreskno je važna tematska sastavnica ovog iskustva: mjesta s kojih se pruža veličanstven pogled, vidikovci, panoramska kontrola ambijenta znakovi su nove »propedeutike pogleda« koja će kulminirati pronalaskom fotografije i kasnije dijelom doseći komercijalni lik u formi razglednice. Rauch tumači ovaj novi model, iznova poput Corbina, zapleten u njegovu stilistiku:

Žudnja za pitoresknim nalikuje potrazi u kojoj se izmiruju

68 Upozoravamo

tek u lokalnom kontekstu na putničke tekstove Ede Popovića okupljene u knjizi Priručnik za hodače, Naklada Ljevak, Zagreb 2009.

188

trenutačni zanos i pomno promatranje. Ona pretpostavlja pozornost usmjerenu na vrijeme prirode: godišnja doba, doba dana i životna dob postaju nezaobilazni oblici evokacije. Vrhunac turizma sastoji se u otkriću pogodnog trenutka u kojemu će se prolaznost iskustva fiksirati pomoću pripovijesti, crteža i, naravno, fotografije. Otkrivanje svijeta podudara se s otkrivanjem putnika. Esencijalnim postaje odabir gledišta, mjesta koje potiče pogled. Otada neutaživa potraga za privilegiranom panoramom postaje lov na neponovljiv trenutak. Novost, nepoznato, znači ono što još nije posjećeno, nadahnjuje zajednicu. Stare razvaline i dijelovi prirode služe kao temelj razmišljanju o protoku vremena. Prvi su turisti često zastajali u strahu spram poteškoća koje čine sastavni dio putovanja: bez ikakvih kritičkih ograda isticali bi osobnu priču koja je, potaknuta kultiviranim načinom njezina autora, mogla skriti sve ostalo (1996: 98-99).

Turizam je nedvojbeno najznačajnija putnička pojava XIX. stoljeća, praksa koja će, u luku od liberalnog prema organiziranom obliku kapitalizma, putovanje rezervirano uglavnom za društvenu elitu učiniti masovnijim iskustvom. Paralelno nastaje čitavo polje kompatibilnih aktivnosti vezano uz iznalaženje slobodnog vremena. Razvijaju se dokoličarske navike, među kojima treba spomenuti obiteljske odlaske na ljetni odmor i godišnji zdravstveni posjet toplicama. U drugoj polovici XIX. stoljeća koncepcija (godišnjeg) odmora zaživljuje kao prijeko potrebna promjena životnih aktivnosti i načina života: »Izgleda da odmor i blagodati prirode 189

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

kompenziraju gradski i industrijski sistem života« (Martin-Fugier 1988: 184). Tako u generalnoj koncepciji godišnjeg vremena, relacijski povezano s radnim vremenom, svoje mjesto pronalazi vrijeme odmora »odnosno prirode, putovanja i razonode« (Martin-Fugier 1988: 184), ali strukturirano drukčije nego što je to bio slučaj u ruralnom ili obrtničkom društvu. Tamo je »slobodno vrijeme nalazilo svoje mjesto u okviru uobičajene djelatnosti«, a u urbano-industrijskom društvu pojavljuje se u obliku godišnjeg odmora, »ima fiksan datum koji vrijedi za sve i to ljeti« (Martin-Fugier 1988: 184). Slobodno vrijeme postaje nužnost i potreba, a odmor organizirani buržoaski ritual s popratnom infrastrukturom i radničko pravo. Od povlaštenog boravka aristokracije na ladanju, građanskog oponašanja njezinih navika do općeg prava na odmor i plaćenoga godišnjeg odmora u prvoj polovici XX. stoljeća očituju se elementi demokratizacije i omasovljenja u polju dokolice. Figura odmora, naravno, funkcionira u paru s umorom. Oko 1870. prepoznaju se tri oblika umora (Corbin 2000). Prvi proizlazi iz tjelesnog napora i zahtijeva odmor da bi se tijelo oporavilo, drugi se odnosi na pretjerivanje u intelektualnoj djelatnosti, za što su preporučeni lijek čist zrak i tjelovježba, a treći je muški seksualni umor koji se može kontrolirati suzdržavanjem ili ekonomičnijim trošenjem. To razumijevanje umora posve će se preoblikovati u razdoblju do 1930. zahvaljujući znanstvenim istraživanjima. Novo doba računa na to da prag umora varira od pojedinca do pojedinca, da na sposobnost izdržljivosti utječe niz čimbenika, da je učinak umornog radnika minimalan i da se za napore treba adekvatno pripremiti. Iako će biti potreban još nemali

broj organiziranih akcija da se suvremene spoznaje počnu primjenjivati na industrijske radnike, ljetne migracije uvelike mijenjaju dinamiku vremena. Željeznica prilagođava red vožnje da bi, na primjer, muškarci koji su posla radi ostali u Parizu mogli otputovati u subotu predvečer i vratiti se u ponedjeljak prijepodne, dakle da bi nedjelju mogli provesti na moru s obitelji. Školski se praznici, koji do početka XIX. stoljeća slijede vjerski kalendar i na selu (prinudno) ritam poljodjelskih radova – jer su djeca, sa stajališta obiteljskih potreba, ipak uključena u važnije djelatnosti – jednako tako postupno produljuju i prilagođavaju ljetnom rasporedu. Čuvena »promjena zraka«, spomenuli smo, redovit je savjet iznemoglima od prečitanosti i tuberkuloznim bolesnicima, motiv aktualan i danas u, na primjer, socijalnom kompleksu sa zajedničkim nazivnikom tipa »blagajnica hoće ići na more«. Istodobno Švicarci promoviraju skijanje u ozbiljan zimski sport, planinarenje postaje omiljenom razonodom engleskih obrazovanijih krugova, a umjetnicima uvijek ostaje neotkrivena egzotika Istoka. Već negdje u godinama kad promjene postaju vidljive, pojavljuje se, vrijedi podsjetiti, i specijalizirana putnička literatura koja uskoro postaje žanrovski standard: Karl Baedeker objavljuje 1829., godinu prije treće knjige Heineovih Slika s putovanja, prvi vodič namijenjen putnicima dolinom rijeke Rajne.69 Uključenje slobodnog vremena i modernog turizma u strukturu našeg problema iziskuje barem neke orijentire u jasnijem određenju i razumijevanju tih fenomena, budući da

190

191

69 O

povijesti godišnjeg odmora, ljetnih praznika i njegovim konkretnijim vremenskim i prostornim oblicima usp. i Löfgren (1999), Walton (2000) i Inglis (2000), a o povijesti plaže svakako Corbin (1990).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

uvelike reguliraju kulturu putovanja posljednjih dvjestotinjak godina. Započet ćemo s dokolicom zbog jednostavnog razloga – turizam je u pravilu stvar dokolice, dok se dokolica nipošto ne iscrpljuje turizmom. Dokolica, naravno, ne postoji samo u modernom obliku i dalo bi se o njoj govoriti još od Aristotelova prijeko potrebnog uvjeta za filozofiju. Usto, čini nam se možda primjerenijim u razdoblju organiziranog kapitalizma, osobito uz turizam, koristiti pojam slobodnog vremena kao specifičnu historijsku artikulaciju dokoličarskog kompleksa, sa svim posljedicama i zadrškama što ih uključuje analitika kapitalističkog odnosa prema slobodnom vremenu. Naime, dioba vremena na radno i slobodno računa da je dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje vrijeme podijeljeno na dio koji je posvećen radnim aktivnostima i obavezama i dio u kojemu one ne utječu presudno na regulaciju i potrošnju vremena. U toj dihotomno postavljenoj ekonomiji potrošnje temporalnosti, dio dnevnoga (tjednog, mjesečnog ili godišnjeg) vremena oslobođenog radnih obaveza predmet je proučavanja novijega pluralnog postdisciplinarnog područja, tzv. studija dokolice (leisure studies), koje – na križanju sociologije, kulturalnih studija, socijalne psihologije, socijalne politike, povijesti, geografije i ekonomije dokolice – zanima, kako je to približno odredio Chris Rojek, jedan od najaktivnijih autora u području posljednjih desetak godina, »što ljudi planiraju i čine kad vjeruju da su slobodni« (2010: 1), naznačujući pritom niz klasičnih središnjih pitanja koja se ponavljaju već desetljećima i nameću, rekli bismo, logikom zdravog razuma: slobodni od koga/čega i slobodni za koga/što. Većina proučavatelja se uglavnom slaže da fenomen slobodnog vremena nastaje polovicom XIX. stoljeća kada reor-

ganizacija radnog ritma, povezana s industrijskom revolucijom, uspostavlja »novu distribuciju socijalnih vremena« (Corbin 1996: 4), ali je jednako tako osviještena i spoznaja da je dokolica – tržišno proizvedena, regulirana i tako kontrolirana – postala sastavnim dijelom kapitalističkih društava (Clarke i Critcher 1985). Povijest dokolice neodvojiva je stoga od povijesti rada: »Ako je nadzor nad duljinom i kvalitetom radnog vremena bio jedan od središnjih sukoba u povijesti dokolice, jednako je značajan i nadzor nad sadržajem vremena koje se troši izvan rada, za što je konstitutivan odnos između dokolice i potrošnje« (Koshar 2002: 5). U tradiciji njemačke znanosti o slobodnom vremenu (Freizeitwissenschaft), Opaschowski (1998) naglašava da se razumijevanje slobodnog vremena temeljito promijenilo tijekom druge polovice XX. stoljeća, postupno izlazeći iz dominacije radnog vremena. Njegova prognoza koncem prošlog tisućljeća glasila je da će oko 2010. granica između radnoga i slobodnog vremena biti na stanovit način izbrisana. Rašireno značenje slobodnog vremena kao vremena regeneracije koje je oslobođeno od rada nadograđuje se novim što ga proizvode prakse koje nastoje podići kvalitetu života, ostvariti sreću i zdravlje. Teza da je dokolica pomaknula rad iz središta društva pomalo podsjeća na logiku karnevala koji kratkotrajno mijenja društvene odnose moći i izvrće ih, da bi se stvari zatim iznova vratile u dominantni poredak. Spomenutom tezom još uvijek odjekuje »dokoličarski optimizam« karakterističan za klimu i oblike države blagostanja nakon Drugoga svjetskog rata, naime ideju da će rast produktivnosti i plaća nužno dovesti do smanjenja radnog vremena i, naposljetku, do

192

193

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

»društva dokolice«. Vrijedi dodati da je u takvim tipovima argumentacije barem dijelom i objašnjenje analitičke upotrebe koncepta »stila života« ili pak unutar znanosti o slobodnom vremenu razrađene ideje konkurencije između tzv. slobodnovremenskih, dokoličarskih karijera (Freizeitkarrieren), odnosno repertoara aktivnosti u slobodno vrijeme koje stvaraju određeni tip dokoličarskog profila (Freizeitprofil), na primjer sportaša, kompjutorskog frika ili kućnog majstora (Opachowsky 1998). Već po tipu podjele uloga i njihovih djelokruga očevidno je da se radi o dnevnoj ili maksimalno tjednoj distribuciji vremena. Putnik odnosno turist traži barem godišnji raspored, iako bi se u formi izletnika mogao uklopiti i u tjedni ritam. Međutim, kategorija potrošnje koja se simbiotički pojavljuje uz slobodno vrijeme u kapitalizmu uključuje kategoriju masovnosti i široke dostupnosti, što se u području kulture putovanja redovito povezuje s konfekcijskom dimenzijom modernoga i suvremenog turizma. Naposljetku, odnos između rada i slobodnog vremena kao važno uporište turističke kulture putovanja nipošto ne isključuje naličje situacije, činjenicu da nečije slobodno vrijeme uvijek istodobno uključuje i tuđi rad.70 Kafkin Preobražaj, konkretnije: njegov završetak, povratno semantički preslaguje ispripovijedane zgode upravo kroz opreku rada i dokolice. U ovom kontekstu nije toliko važno

kako semantem »rad« oblikuje figuru Gregora Samse, koliko nam je zanimljiv način na koji se rad i dokolica uključuju u ishod pripovijetke. Gregorova smrt, jasan znak novouspostavljene narativne ravnoteže, definirala je dan koji su članovi njegove obitelji odlučili iskoristiti za odmor i šetnju,71 i nakon što su napisali pisma isprike svojim poslodavcima, što znači da su iznova uspostavili radni odnos, odvezli su se nakon silnih mjeseci tramvajem u okolicu grada. U kolima, koja su iznutra sva bila obasjana sunčevim zrakama, udobno ispruženi na sjedištima, razgovarali su o izgledima u budućnosti, koji nisu bili loši, štoviše, sva su tri namještenja mnogo obećavala. Supružnici Samsa usto razmišljaju o kćerinoj udaji i kad je ona ustala i protegnula svoje mlado tijelo, jer su prispjeli do cilja vožnje, to im se učinilo kao potvrda njihove namjere. Život s kukcem definiran je kao naporan rad, završio je izletom, dakle praksom predviđenom za slobodno vrijeme i s ciljem osnaženja obiteljske zajednice, nakon koje slijedi povratak na posao. Dokolica je počela vraćati životni elan, pretvorila se logično u vrijeme planiranja budućnosti, i u prvi je plan, doslovno i doduše posredovano, došlo tijelo kao tipičan motiv u repertoaru najfrekventnijih figura odmora. Ako bismo zaoštrili do kraja, rekli bismo: kao da su na plaži. Turizam, vezan uz plažu ili neki drugi ambijent, drugi je krucijalni moment moderne kulture putovanja. Ne treba posebno isticati da je područje sustavno obrađeno iz različitih perspektiva. U pokušaju opisa, oslonit ćemo se prikladno na Urryjevih (2002: 2-3) devet odrednica koje, iako naizgled

70 U

tom su smislu ženski savjetnici simptomatičan žanr. Gertrud Oheim zaključuje svoju Savršenu domaćicu, kod nas objavljenu 1966. u izdanju zagrebačke Mladosti u prijevodu V. Šarića, savjetima za putovanje, točnije: njegovu pripremu. Količina racionalne sistematizacije koja se traži od domaćice u dvotjednim pripremama gotovo da nalikuje programu vrhunskog sportaša. Od raznih popisa preko načina pakiranja kovčega, zaštite ormara i kupanja djece do zaključavanja stana pred svjedocima, traje iscrpljivanje koje ni u jednom trenutku ne uključuje muškarca. Što muškarac u vrijeme države blagostanja radi kad se obitelj sprema na put, nemoguće je doznati.

194

71 »...

ne samo da su zavrijedili taj prekid rada, već im je, štaviše, bio prijeko potreban«, Franz Kafka, Preobražaj, u: Odabrana djela, Pripovijetke, knj. I, Zora – GZH, Zagreb 1977., prev. Z. Gorjan, str. 108.

195

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

brojne, primjereno upućuju na ključne elemente distinktivnosti fenomena. Budući da nam se dijelom čine repetitivnima, saželi smo ih u pet bitnih točaka. Prva se odnosi na historijsku lociranost i regulaciju polja: turizam je dokoličarska djelatnost, dakle aktivnost poduzeta u slobodno vrijeme, što pretpostavlja društveno jasno strukturiranu opreku spram reguliranoga i organiziranog rada. Turizam zato pokazuje kako su rad i dokolica organizirani kao odvojena i regulirana područja društvene prakse u konkretno-historijskim »modernim« društvima. Biti turist znači biti »moderan« i povezan s glavnim transformacijama u polju plaćenog rada. Druga točka obuhvaća kronotopsku izmještenost i distinktivnost: turizam je djelatnost koja se organizira na posebnim mjestima i odvija se u određenim vremenskim razdobljima što pretpostavlja kretanje ljudi prostorom, odnosno putovanje i boravak na novim lokacijama koje nisu uobičajeno boravište i mjesto radnih aktivnosti, dakle nisu izravno povezane s plaćenim radom i u pravilu nude distinktivnost odnosno suprotnost u odnosu na rad. Treća točka uključuje masovnost i medijsku posredovanost: turizam je masovni fenomen za razliku od pojedinačnog putovanja i stoga je logično zanimljiv masovnim medijima. Destinacije se biraju i percipiraju s obzirom na anticipacijsku ponudu povezanu s kompleksima sanjarenja i maštarija odnosno ugode i užitka, što je uvelike konstruirano i poduprto različitim neturističkim praksama – filmovima, televizijskim programima, književnošću, popularnim magazinima, nosačima zvuka i videomaterijalom koji stvaraju i osnažuju turistički način gledanja. Dodali bismo da je turizam uvelike fenomen u polju popularne kulture i sve što se odnosi na njezine proizvode

ne može zaobići ni turizam, kao što se vrijedi prisjetiti ideja kulturne geografije o načinima proizvodnje mjesta. Četvrtu točku čini specifičan turistički način gledanja ili ono što bismo u tradiciji književne teorije, odnosno na tragu Viktora Šklovskog, nazvali turističkim očuđenjem, jer uključuje »viđenje«, a ne »prepoznavanje«, »otežalu formu«, a ne »automatizaciju«. Taj specifični način turističkog gledanja usmjeren je na karakteristike prirodnih i urbanih krajolika na način koji nadilazi uobičajeno svakodnevno iskustvo promatrača kad nije turist, dakle funkcionira u skladu s drukčijim modelima društvenog ponašanja u kojima se prakticira pojačana vizualna osjetljivost u odnosu na svakodnevicu. Najbolje o tome svjedoči snimanje i fotografiranje koje zapravo omogućuje trajnu reprodukciju turističkog načina gledanja. I, napokon, peta točka govori o znakovnoj i sociokulturnoj priređenosti pogleda, odnosno turistički je pogled znakovno konstruiran, što znači da turizam uključuje zbirku znakova pa je »poljubac u Parizu« bezvremena slika »romantičnog Pariza«, gradić u engleskoj provinciji slika »stare dobre Engleske«, a hrvatska obala »Mediteran kakav je nekad bio«. Ideja je posve u skladu s onim što MacCannell (1999) zove uprizorenom autentičnošću, priređenošću ponude turističkom načinu gledanja. Priređenost stoga znači da brojni turistički profesionalci proizvode nove predmete namijenjene turističkom načinu gledanja, predmete koji su u složenom i promjenjivom hijerarhijskom odnosu – od financijskih momenta do generacijskih, klasnih, rodnih preferencija i distinkcija aktivnih u politici ukusa potencijalnih posjetitelja. Masovnost će logično dovesti do potrebe za socijalnom distinktivnošću, osobito kad se kategorija turista suzi na

196

197

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

značenje stereotipizirane, konfekcijske i masovne potrošnje. Modernitet kao modernizam klasično je mjesto njezine realizacije, vjerojatno poetički esencijalno izraženo u egzilu kao najradikalnijem obliku otklona od svih postojećih socijalnih veza, osobito u varijanti koju je ponudio Joyceov Stephen Dedalus u dijalogu s Cranlyjem na svršetku Portreta umjetnika u mladosti (1916).72 Ta dihotomija između autentičnosti i konfekcije, individualne slobode i masovnosti izražava se u modernističkoj kulturi putovanja kao opreka između putnika i turista, i nagovješćuje ili možda odražava sistem diferencijacije koji karakterizira povijesno vrijeme koje uobičajeno nazivamo modernizmom. Urry napominje da modernizam uključuje strukturnu diferencijaciju, naime »odvojeni razvitak brojnih institucionalnih i normativnih sfera − ekonomije, obitelji, države, znanosti, morala i područja estetike« (2002: 76). Svaka od spomenutih sfera »razvija vlastite konvencije i načine vrednovanja«, a vrijednost »u sferi kulture ovisi o tome kako kulturalni objekt udovoljava normama pripadnim toj sferi« (2002: 76). Taj proces naziva horizontalnom diferencijacijom i vjerojatno bismo ga, na primjer, u književnoj teoriji mogli potvrditi osnovnim zahtjevom ruskih formalista za autonomijom književnosti. Međutim, svaka samozakonodavna sfera izložena je i vertikalnoj diferencijaciji, koja u sferi kulture uključuje »brojne distinkcije: između kulture i života, između visoke i niske kulture, između visoke umjetnosti

ili umjetnosti s aurom i popularnih zadovoljstava, između elitnih i masovnih oblika potrošnje« (2002: 76).73 Kad bismo kulturu putovanja sustavnije locirali u procese modernističkih diferencijacija, vjerojatno bi opreka između putnika i turista zadobila potpuniji smisao kao neka vrsta početne točke u formiranju modernističke kulture putovanja. Kad je riječ o mobilnosti, ta se dihotomija može dodatno zakomplicirati uvođenjem figure modernističkog egzila kao opreke kolektivnom turizmu, a može se pratiti i njezino rastvaranje u likovima postturista i postmodernog nomada (Blanton 1997, Kaplan 1997, Urry 2002), odnosno prijelaz modernog hodočasnika u njegove (postmoderne) sljedbenike flâneura, skitnicu, turista i igrača (Bauman 1996). Budući da se književni modernizam posve uklapa u Urryjevu ideju horizontalne i vertikalne diferencijacije, logično bi bilo postaviti pitanje o putničkim praksama u polju književnosti, odnosno pitanje o tome kako i u kojoj mjeri putopisi proizvode i dijele vrijednosni sustav modernističkih poetika. Istodobno moramo voditi računa da ova slika modernizma, iako strukturno veoma složena, ipak nije povijesno homogena. To da istodobno mogu postojati, kako bi Williams (1980) rekao, dominantne, preostale i novonastale (putničke) kulturne prakse pa samim tim i tekstovi, osnovna je pretpostavka ovako zamišljene modernističke kulture putovanja. U tom smislu modernističku kulturu putovanja, kad je književnost, točnije književni putopis posrijedi, ne stvara svaki putopisni tekst objavljen u omeđenom razdoblju, nego

72 »Pitao

si me što bih učinio i što ne bih učinio. Kazat ću ti što ću učiniti i što neću učiniti. Neću služiti onome u što ne vjerujem, nazivalo se to mojim domom, mojom domovinom ili mojom crkvom: i kušat ću izraziti sebe u nekom načinu života ili umjetnosti što slobodnije mogu i što potpunije mogu, služeći se u svoju obranu jedinim oružjem što ga sam sebi odobravam: šutnjom, progonstvom i lukavošću.«, James Joyce, Portret umjetnika u mladosti. Giacomo Joyce, SNL, Zagreb 1981, prev. L. Držić, str. 264.

198

73 Vrijedi

spomenuti da Urryjeva analiza modernizma ne polazi od razdoblja koje mu je eventualno prethodilo, nego nastaje u usporedbi s postmodernizmom koji nasuprot modernizmu nudi dediferencijaciju, odnosno »slom distinktivnosti svih sfera društvene aktivnosti, posebice kulturne« (2002: 76) i imploziju.

199

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

putopisna praksa koja dijeli dominantne modernističke značajke, nadovezuje se na njih, potvrđuje ih ili, štoviše, stvara kao prepoznatljive i distinktivne. Dakle, modernistički putopis mora na neki način pokazati vrijednost s obzirom na mjerne instrumente koji su registrirali promjenu i pojavu modernizma, ali u dvostrukoj artikulaciji – s jedne strane s obzirom na književnost, a s druge strane s obzirom na praksu putovanja. Drugim riječima, zanima nas kako književni putopisi proizvode modernizam.74 Da bismo odgovorili na taj zahtjev, odnosno da bismo barem pokušali strukturirati polje mogućega odgovora, moramo postaviti nužne orijentire: 1) postoje li specifično modernistički itinerariji, odnosno povlašteni kulturni prostori ili destinacije koji se mogu uspostaviti kao znakovi modernističke kulture putovanja; 2) koriste li se u putopisima narativne tehnike koje se mogu usporediti s dominantnim narativnim praksama modernističkih fikcionalnih tekstova, kako u oblikovanju naratora putovanja tako i u posredovanju obavijesti o prostoru kojim

se putuje ili u kojemu se boravi; 3) mogu li se prepoznati mjesta legitimacije subjekta putopisnog diskurza koja jasno upućuju na modernističke mentalne figure – od percepcije preko polja različitih referencija koje se aktiviraju u tekstu do načina ponašanja na putu; i 4) kakvog recipijenta pretpostavljaju, ako uopće postoje, takvi modernistički putopisi, i to ne samo implicitnog čitatelja nego i užu ili širu socio­kulturnu zajednicu pa tako i književnu ili svakodnevnu naraciju o putovanju kao posljedicu razmjene u zoni kontakta. Primjeri što ćemo ih analizirati dolaze iz hrvatske književnosti koja je u središnjim desetljećima devetnaestog stoljeća proizvela zanimljiv korpus putopisnih tekstova koji bi, kad je riječ o naciji kao zamišljenoj zajednici i elementima koji je stvaraju, gotovo mogao zauzeti mjesto što ga Anderson (1990) dodjeljuje romanu. Čini se da bi objavljeno putovanje u tekstualnom liku − kao javno dostupna djelatnost kojom nacija naznačuje vlastiti kronotop, omeđuje kulturne granice, gradi unutarnju koheziju, iscrtava rubove zaposjednutog prostora i definira druge – moglo predstavljati zanimljiv pridruženi element u (hrvatskom) zamišljanju zajednice. Međutim, čini se da se u početnim godinama formiranja modernističke kulture ne vidi ili se pak ne želi vidjeti romantičarsku putopisnu praksu. A. G. Matoš, na primjer, kao važna književna poveznica između kasnog romantizma i modernijih strujanja, hotimice proizvodi manjak kad je riječ o hrvatskoj kulturi putovanja. Dva su njegova teksta zanimljiva za kulturu putovanja − Ferije (objavljen 1908.) i Napuljske šetnje (objavljen 1911.).75 Prvi bi

74 Analiza

nekih modernističkih obilježja putopisnog diskurza na materijalu uglavnom iz engleske književnosti (Fussell 1980; Cocker 1992; Blanton 1997), na primjer, često izdvaja osjećaj nezadovoljstva i tjeskobe koji, uz modernu tendenciju za samoistraživanjem, stvara od putovanja dominantnu književnu metaforu vremena. Gubi se zamisao o esencijalnom jastvu i realnome svijetu. Ja je fragmentirano i tekst je, s jedne strane, tek pokušaj uspostavljanja prividne cjeline, a s druge zapravo potvrda fragmentiranosti svijeta. Modernistički putopis, konkretnije putopis dvadesetih i tridesetih godina, naglašava temu samootkrivanja i funkcionira poput dvoplanskoga teksta s tobože jakom realističkom površinom koja je često zapravo parabola. Temeljni je postupak ironijska deziluzija, odnosno mentalnim okvirom modernoga putopisca ravna disjunktivna ironija. On u pravilu ironijski gleda na moderni svijet kao nepovezanu i fragmentarnu cjelinu. Teret, tegoba ili pak obaveza spram subjektivnosti tipična je pozicija modernističkog putopisca, a što se više Drugi svjetski rat približava, njegov diskurz postaje sve gorči i politički agresivniji. Godine nakon 1945., tvrde povjesničari modernističkog putopisa, definitivno označavaju svršetak ishodišne modernističke kulture putovanja, svršetak koji je obilježen definitivnom pobjedom masovnog turizma i nestajanjem nezavisnog putovanja.

200

75 Antun

Gustav Matoš, »Ferije«, u: Sabrana djela, sv. XI. (O likovnim umjetnostima, Putopisi), ur. S. Batušić i D. Jelčić, JAZU, Zagreb 1973., str. 159-163. i »Napuljske šetnje«, u: Sabrana djela, sv. VIII. (O srpskoj književnosti), ur. N. Mihanović, JAZU, Zagreb 1973., str. 278-282.

201

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

mogao podnijeti odrednicu putopisa, a drugi je zapravo književna kritika u povodu knjige putopisa Milorada Pavlovića Napuljske šetnje (objavljene u Beogradu 1911). Tekst Ferije u četiri je petine apologija modernoga putovanja, a u jednoj, i to završnoj, kritička ocjena hrvatske kulture putovanja. Matoš je iznimno oštar spram putničke učmalosti hrvatske inteligencije koja − za razliku od seljaka (u liku ekonomskog emigranta, jednog od ključnih aktera »drame napretka«) koji odlazi u »Amerike kao njegov djed na proštenja« − »sjedi u zapećku, prede i spletkari u stilu seoskih babetina«. Seljaci su stoga »europejci«, dok kroz hrvatsku inteligenciju »duva močvarno ‘hinterveldlerstvo’«. Usporedbom zaziva susjede kao primjer: »Dok su glasnici i vjesnici moderne S­ rbije putnici kao mudri Dositej i duhoviti čiča Lj. Nenadović, kod nas se ne putuje zbog samog putovanja nego iz nužde.« Zato Srbi, tvrdi Matoš, imaju bogatu putopisnu književnost, dok u Hrvatskoj postoje tek putopisne »bijele vrane«. Zaključak što ga Matoš izvlači iz ovakva stanja dijagnosticira kulturalnu ksenofobiju: Hrvati ne putuju pa ne poznaju ni Hrvatsku, a onaj tko ne poznaje sebe ne može upoznati ni svijet. Stoga su Hrvati, tvrdi Matoš, »jedan od najposljednijih naroda Europe« i zato »mladi Srbi i Bugari idu jatimice u središta evropske kulture, dok mi Hrvati, djeca Juga i Jadrana, susjedi, đaci i branioci klasične kulture, kulturno tavorimo i putujemo – čitajući tuđe putopise« (282). Matoševa slika nacije izniman je hrvatski prilog autoimagologiji europske kulturne periferije. Putovanje nije izgubilo auru jer je jednostavno nije ni steklo. Njegova kritička prosudba nastaje na proturječju između dvaju tipova senzibiliteta kao sinkronijski lik različitih dijakronijskih momenata.

S jedne se strane oslanja na skupnost, na zajednicu u kojoj je svaki putnik vrijedan kamenčić u mozaiku kojim se stvara nacionalna putnička kultura, kao što je to, primjerice, u razdoblju romantizma i zamišljanja/formiranja nacije. S druge strane, Matoš je moderni individualac, egzilant, hodočasnik i putnik, koji ipak ne može posve prekinuti veze sa zamišljenom zajednicom i probuditi se iz zagrljaja povijesti/nacije kao noćne more. Zanimljivo je da spomenuto proturječje karakterizira i njegovu prilično plodnu putopisnu praksu. Razapet između europskog iskustva i stanja u Hrvatskoj, Matoš funkcionira u diskurzu etnocentričnog individualca tragično zabrinutog za stanje u domovini. Je li posrijedi barem objektivna procjena stvarnog stanja, diskurz kulturnog compradora ili tekstualna proizvodnja vlastite iznimnosti koja često završava u nacionalnoj patetici, ostaje pitanje. Međutim, Matoševa dijagnoza donekle pokazuje kakva kulturna klima i simboličko opterećenje, s obzirom na dvostruku artikulaciju ili ekonomiju, prethodi modernističkom putopisnom diskurzu. Modernistički se putopisni diskurz pojavio u hrvatskoj književnosti posve nezainteresiran za Matoševu prosudbu. Njegov je nastup, u skladu s tipičnim avangardističkim poetičkim načelom, gotovo manifestan. Naime, 1926. godine Miroslav Krleža objavljuje putopis Izlet u Rusiju u kojemu je legitimacija putopisnog subjekta bez ostatka modernistička. Knjiga obuhvaća tekstove o njegovim putovanjima u Berlin (lipanj 1924.), Beč (prosinac 1924.) i Moskvu (veljača − svibanj 1925.) koji su prethodno objavljeni u novinama i časopisima (Hrvat, Književna republika, Obzor) u razdoblju

202

203

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

od rujna 1924. do svibnja 1926.76 Krleža se Izletom u Rusiju upisuje u zanimljiv krug putnika, više ili manje politički srodnih, koji svjedoče o onodobnim ruskim prilikama: Ernst Toller, na primjer, posjećuje Rusiju u proljeće 1926. na deset tjedana i zatim, iste godine, objavljuje Russische Reisebilder, 1927. izlaze Le Voyage à Moscou Georgesa Duhamela i Zaren, Popen, Bolschewiken Egona Erwina Kischa, a i Walter Benjamin boravi u Moskvi od 6. prosinca 1926. do kraja siječnja 1927. zbog sloma živaca Asje Lacis, kad nastaje njegov, post­ humno objavljen, Moskovski dnevnik.77 Ako smo pretpostavili da itinerarij može biti znak modernističke kulture putovanja, onda bi to Rusija 1920-ih doista i mogla biti. Revolucionarni socijalni eksperiment svakako nije samo bezinteresna putnička egzotika, nego gotovo utopijski magnet za sve koji dijele komunističku ideologiju. Međutim, Rusija nije tek modernistički znak po sebi, nego se mora u tekstu proizvesti akcijom i percepcijom putopisnog subjekta. Zato se Krleža poslužio višestrukom antitezom koju, s jedne strane, oblikuju socijalni rituali hrvatske malograđanske zajednice i kolektivna percepcija, a s druge modernistička gestualnost putnika u Rusiju. Ta je antitetička igra prisutna već u naslovu putopisa koji gotovo da je struk-

turiran kao oksimoron u kojemu se, sa stajališta zajednice kojoj putnik pripada, spajaju socijalno nespojivi elementi »izlet« i »Rusija«. Tko, naime, kako i zašto kreće sredinom 1920-ih na »izlet« u »Rusiju«?78 Izgleda da je uvriježena dihotomija putnik/turist ovdje prisutna, ali ne u izvornom, nego u izvrnutom značenju. Poduzevši putovanje u Rusiju kao »izlet«, putnik je navukao masku turista, preuzevši njegovu praksu u kojoj se izlet doživljava kao »uglavnom kraći put poduzet zbog užitka«. Ono što je za matičnu malograđansku sredinu, koja svakodnevno čita »lažne i tendenciozne vesti o stanju u Rusiji« (11), prostor zazora i opasnosti, nespojiv s idejom izleta, putopisni subjekt doživljava kao mjesto užitka. Zato je razumljivo da putovanje u Rusiju definira kategorijom koja pripada polju dokolice (slobodnog vremena), dakle, kao izlet. Vlastitu iznimnost antitetički oblikuje uobičajenim turističkim ritualom zajednice, ali taj ritual izvodi u prostoru koji zajednica baš ne doživljava kao prikladnu izletničku destinaciju, kao nešto što pripada užitku. Čak je i pripreme za put odradio posve bezbrižno kao

76 Miroslav

Krleža, Izlet u Rusiju, Izdanje Narodne knjižnice, Zagreb 1926. Struktura knjige znatno je izmijenjena prigodom njezinih kasnijih izdanja. Preinake obuhvaćaju proširenje naslova godinom boravka u Rusiji, ispuštanje uvodnih dijelova (itinerarij do Berlina), uvrštavanje članaka o ruskim političkim temama, kao i niz autorskih zahvata na sadržajnoj i jezičnoj razini teksta. Time je Izlet u Rusiju u znatnoj mjeri izgubio autentičnost modernističkog nastupa. Izvorni je tekst, uz završnu autorsku varijantu, ponovno objavljen u 20. svesku izdanja Krležinih Djela, u knjizi pod naslovom Izlet u Rusiju 1925, Naklada Ljevak – MH – HAZU, Zagreb 2005.

77 U

prijevodu je dostupan tek Benjamin, usp. Moskovski dnevnik, V. Masleša, Sarajevo 1986., prev. M. Đorđević.

204

78 Gumbrecht

(1997) napominje da karta svijeta 1926., promotrena kroz opreku centra i periferije, još uvijek ima Europu i Veliku Britaniju u svome središtu, ali bez Španjolske i Sovjetskog Saveza. Zemlje centra »nisu ni simboli budućnosti, niti ostaci prošlosti« (1997: 274). Istodobno, »zapadnu i istočnu periferiju te karte zauzimaju Sovjetski Savez i Sjedinjene Države. Zbog uvriježeno različitih razloga na sovjetsko i američko društvo gleda se obično kao na predstavnike budućnosti, a taj pogled vidi u njima opasnost za jedne i nadu za druge ljude. Žudnja za gledanjem u budućnost mora da je razlog koji uzbuđuje mnoge i zbog kojeg mnoštvo novinara, intelektualaca i pjesnika posjećuje te dvije zemlje i piše o njima. Štogod da Sjedinjene Države otjelovljuju kao potencijalna budućnost, ona je pretjerano bučna, agresivna i površinski orijentirana. To je budućnost artificijelnosti. Iako nužno nije opreka artificijelnosti, budućnost povezana sa Sovjetskim Savezom jest san o kolektivnosti, san (ili noćna mora) individualnih ciljeva i nada stopljenih u suglasje i sklad« (1997: 272-273). Krleža ovu sovjetsku koncepciju opisuje kao ravnopravnost, dostojanstvo i »slobodnu selekciju sposobnosti u korist kolektiva« (140).

205

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

da odlazi u susjedni park: »Uzeo sam bočicu kolonjske vode, najnovije izdanje Vidrićevih pesama sa predgovorom g. Vladimira Lunačeka i zaputio se na kolodvor da otputujem u Moskvu« (11). Dakle, Krleža putuje zbog užitka, kao što i dolikuje turistu i izletničkoj praksi, ali ne kao konfekcijski proizvod turističke industrije ili predstavnik zajednice, nego putnik koji odabirom destinacije pokazuje vlastitu distinktivnost. Međutim, antitetička igra time nije iscrpljena jer »izlet« može značiti i ekskurs, udaljavanje, odmak ili otklon od glavne teme, što iznova potvrđuje modernističku iznimnost i podudara se s ulogom putnika. Stoga, možemo zaključiti, da je već u naslovu teksta prisutna semantička igra dviju točki gledišta koja put u Rusiju proizvodi kao dvostruku devijaciju i znak modernizma. Naslov ne samo da legitimira putopisca nego na stanovit način pretpostavlja i recipijenta. Naslovljenici Izleta u Rusiju jesu svakako i oni koji će logikom modernističke poetike doživjeti takvim činom šok i zgražanje, oni kojima je teško dokučivo da netko uopće može u to doba poći na izlet u Rusiju. Odabir itinerarija funkcionira kao »pljuska društvenom ukusu«, kao prijestup.79 Drugi primjer antiteze odnosi se na legitimaciju putopisnog subjekta s obzirom na dominantnu praksu putovanja, uvriježeni način strukturiranja informacija o prostoru kojim

se putuje i čitateljska očekivanja. Da ne bi došlo do nesporazuma u komunikaciji, putopisac se na početku teksta manifestno deklarira. Antiteza se pojavljuje u formi narativnog ugovora što ga nudi čitatelju, a njezina je funkcija iznova uspostavljanje distinktivne uloge modernističkog putnika:

79 Leksem

»izlet« nema ovakvo značenje u kasnijim Krležinim putopisnim naslovima iz 1950-ih i 1960-ih godina (Izlet u Madžarsku 1947, Izlet na omladinsku prugu Brčko-Banovići, Izlet u Istru). Iskorišten izvan izvornoga povijesnog konteksta i bez podloge ishodišne poetike, »izlet« funkcionira po načelu autorske inercije kao puka oznaka žanra. Izlet na omladinsku prugu Brčko-Banovići pripada zanimljivom području »socijalističke kulture putovanja«, kao vjerojatno dalekom odjeku modernističke zaokupljenosti tehnikom i napretkom, ali upućuje i na artikulaciju putovanja i rada. Svrha putovanja je mobilizatorska jer i književnost mora dati prilog »izgradnji porušene domovine«. Rad (književni i graditeljski) se u tom ideološkom spoju doživljava kao užitak.

206

Ko je dakle pristaša lažljive patetičnosti, taj u ovim mojim putnim uspomenama ne će naći lektire za sebe. Ja ne volim putovanja sa patetičnim kulturnohistorijskim reminiscencama! Kolikogod je subjekt klupko mesa i krvi, i kao takav potpuno prolazna pojava na zemaljskoj kori, to sve vode, gradovi i ljudi što se valjaju kroz putujući subjekt, nastaju tek u subjektu, pa se dakle i gube s njim; prema tome, ni ovo nekoliko mojih redaka nema nekih većih pretenzija, ni kulturnohistorijskih ni naročito informativnih. Ja kad putujem, pre svega ne polazim mnogo crkve, a u muzeje idem vrlo retko. Moram da naglasim da više volim demonstracije, ulične strke, štrajkove, parostrojeve, žene, mrtvačke sanduke i sve ostalo prljavo i svakodnevno zbivanje, nego slike po Akademijama, Barok i Renesansu. Na jednom od naših renesansnih otoka bio sam jedne noći bačen u venecijansku tamnicu i tamo sam slušao jugovinu kako bije o zidove tvrđave. Bilo mi je kao grofu Monte Hristu ili Konradu Fajdtu kada u napetom filmu očekuje krvnike sa golim mačevima, a sve se dogodilo zato jer nisam skinuo kape kada su pevali »Bože pravde i slobode!« Od onda mrzim renesansu. Ne mogu da pojmim staroga Gjalskoga, kako je mogao da sedi sate pred »večnom lepotom« Venere Milonske. Ja sam pred tom »večno lepom« Venerom slegnuo ramenima, poslao sve one snobove pred njom k vragu i okrenuo leđa (14). 207

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Potreba za razlikovanjem mijenja i formu i sadržaj posredovanja putničkog iskustva. Kulturno-povijesne reminiscencije, kao uobičajeni formalni element putopisa, znak su tradicionalne putničke kultiviranosti. Ako je turistički vodič definirao kultivirani pogled, učinio je to upravo preko kulturno-povijesnih informacija. One omogućuju da se »putovanje u prostor udvostručuje u putovanje u vrijeme« (Rauch 2001: 46). Međutim, prošlost, svakako, nije modus vremena koji ulazi u modernističke preferencije. Krleži ne treba regresivno udvostručenje vremena, nego progresivno. U njegovu koncepciju vremena ulazi sadašnjost koja u sebi sadrži klicu budućeg kao (utopijskog) projekta. U građanskom društvu, napominje putopisac, »svi ne možemo gledati paralelno« (4). Zato renesansi, baroku, crkvama i muzejima, kao znaku prošlosti i snoberaja, pretpostavlja demonstracije, štrajkove, mrtvačke sanduke, odnosno prljavo i svakodnevno zbivanje. Gotovo da je riječ o varijanti Joyceove ideje o povijesti kao noćnoj mori iz koje se moramo probuditi. Usto, grad kao povlašteno mjesto modernističke kulturalne kartografije ključno je polje interesa. Odustajanje od forme kulturno-povijesnih reminiscencija uvjetovano je izborom drukčijega pogleda, drukčijom koncepcijom vremena, ukratko: modernističkim mentalitetom. Taj mentalitet ujedno pretpostavlja i konflikt, a to je važna karakteristika Krležina putopisnog subjekta. On »mrzi renesansu« jer je na nekom »renesansnom otoku« bio zatočen u tvrđavi, sukobio se u Genovi s mornarima kojima je pokušavao objasniti da je glupo što se njihova oklopnjača zove Dante Alighieri, izazvao je incident među putnicima u vagonu dok je putovao Litvom, prezire ustaljene oblike tu-

rističkog razgledavanja, a slučajne suputnike ili ljude koje susreće na putu svodi na grotesknu karikaturu. Konflikt, kao još jedna realizacija antiteze, podrazumijeva u Krležinu slučaju akciju. Akcija je putovanje u Rusiju:

Nizu elemenata pridružuje se i provincijalnost matične sredine. Akcija je reakcija na stanje u kojemu se ona nalazi. Stoga je potrebno »da se dignemo, da učinimo nešto« kako bismo mogli »da prebacimo mostove u Realno i Stvarno«. Tenzija se više ne može izdržati. Avangardistička gesta logična je plju-

208

209

Ovako stoji stvar: Svi mi živimo na jednoj provincijalnoj stanici austrijske južne željeznice i kolodvor naš je jednokatnica iz crvene cigle. Provincija! Crna, blatna, nesretna provincija! I sve što se zbiva poslednjih pedeset godina, to je to, da u ovim surovostima hodaju neki glupani i u njima brenča bolno nemoćni zvuk sordinantne žice, kako nema smisla ovako ranjen povlačiti se po blatnim gradskim periferijama, disati teško, živce zamatati u salo, osećati čežnju za daljinama i leno glibiti sve dublje u mulj. Gledati kolodvorsku jednokatnicu iz crvene cigle, jablanove, pilane, kasarne, slušati harmoniku, osećati perspektive, a istodobno i to kako mi sa našim malograđanskim pseudointeligentnim nazovisposobnostima, što zevaju i zvone od praznine kao prazni sudovi, nikako ne ćemo moći da prebacimo mostove u Realno i Stvarno. Da pograbimo, da se dignemo, da učinimo nešto. Sve to prisluškivanje harmonike za staklenim vratima, to usideličko razmišljanje o mrtvim slepcima, o zaboravljenim devojkama, o razbitim mirozovima zgadilo mi se i ja sam pljunuo i otputovao sledećega dana (5).

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

ska postojećem stanju: Krleža je pljunuo i otputovao u Rusiju. Akcija je, primjećuje Gumbrecht (1997) u analizi kodova koji oblikuju godinu u kojoj je objavljen Izlet u Rusiju, prepoznatljiva mentalna figura vremena. Akcija je suprotstavljena Nemoći (Impotenciji), ona je prijestup usmjeren prema budućnosti, znak iznimnosti:

Berlinu plaču »istim glasom kojim plaču uz harmoniku svi naši slepci na ćulinečkom mostu« (55). Rješenje je, naravno, lenjinizam kao projekt, kao »svetlost, što je obasjala tminu evropskih vidokruga i što na horizontu sjaji iz dana u dan sve jasnije« (141). Naime, projekcija u budućnost omogućuje da se raznovremene, pa i konfliktne strukture percipiraju u postojećoj sinkroniji, ali i da se ponudi rješenje njihovih proturječja. Iz budućnosti se, vjerojatno, bolje vidi. Ovih nekoliko zapažanja o Krležinu Izletu u Rusiju vodi nas prema strukturiranju polja mogućega odgovora o modernističkoj kulturi putovanja, ali i do pitanja o vidljivosti autora rubnih europskih književnosti. Putopis, naravno, nije žanr koji književni povjesničari svrstavaju u prvi plan modernističkog potresa, barem kako ga bilježe književna i kulturna seizmologija. Ali Krležin tekst jedan je od rijetkih koji eksplicitno i bez ostatka oblikuje modernističku promjenu i dijeli njezino polje. Promjena u preferenciji putničkih praksi i njihov tekstualni lik pokazuju razmjensku vrijednost Izleta u Rusiju u dvostrukoj ekonomiji. Radikalna gestualnost i antitetička legitimacija putopisnog subjekta, koncepcija vremena kojom raspolaže, kao i odabir destinacije, usporedivi su s ključnim elementima modernističkog, štoviše avangardističkoga književnog nastupa. S druge strane, u percepciji prilika u SSSR-u, u putopisnoj konstrukciji sovjetske stvarnosti, Krleža nije zaluđeni ideološki slijepac. Metaforika kojom se, na primjer, Lenjin prikazuje kao putokaz i svjetionik frekventna je u tekstu upravo stoga što putopisac Rusiju ne doživljava kao dovršenost i definirano stanje stvari, nego kao projekt u nastajanju. U Krležinu je diskurzu modernizam uočljiv na prvi pogled, gotovo kao sistemski proizvod Urryjeve diferen-

Izravna Akcija, dakle, jest Akcija koja ne slijedi nužno iz okolnosti u kojima se odvija. To je akcija koja privlači pozornost kroz napetost što je uspostavlja s okruženjem. Tko god izvodi izravnu Akciju čini se da implicitno zahtijeva apsolutno pravo za to što čini, mimo općeprihvaćenih razloga, očekivanja ili zakonskih odredaba. (…) Ne postoji Akcija, nema Čina, bez te napetosti koja dolazi iz budućnosti i koja je prema njoj usmjerena (1997: 253-254).

Takva koncepcija dovodi u pitanje uvriježene granice i ključne pretpostavke homogenih konstrukcija kulturnog prostora.80 Zato Krleža napominje da je teško odrediti »gde počinje Evropa, a gde svršava Azija« (55), afirmirajući tako ideju o sinkroniji kao strukturi različitih dijakronijskih trajanja. U toj koncepciji Europa i Azija funkcioniraju kao isprepletene mentalne figure koje se mogu susresti u Berlinu, Zagrebu i Moskvi. Ako se i pomisli da je Europa u toj artikulaciji kulturnohistorijska i snobovska figura estetske aristokracije, u njoj postoji socijalni element koji je povezuje s Azijom kao metaforom zaostalosti jer slijepe prosjakinje u 80 Osobito

onih koje privilegiraju etnocentrične modele. Da spomenemo tek nešto noviju Gilroyevu ideju koji izvodi niz zanimljivih zaključaka iz kritike »kobne veze koncepta nacionalnosti s konceptom kulture« (2006: 336).

210

211

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

cijacije. Međutim, vehementnost, ili možda krajnost u razdoblju krajnosti, samo je jedan dio modernističke pripovijesti. Introvertnost i introspekcija njezino su drugo lice. To drugo lice modernističke kulture putovanja prepoznajemo u putopisnom diskurzu Slavka Batušića. U formativnim godinama, a i kasnije, vezan uz Krležu, Batušić je ponudio drukčiji tip modernističkoga putničkog senzibiliteta. Njegovo iskustvo ne dotiče periferiju u Gumbrechtovu značenju. On je povlašteni putnik europskoga centra. Putopise je počeo pisati ranih 1920-ih, a u razdoblju između dva rata proputovao je čitavu Europu i objavio tri putopisne knjige: Kroz zapadne zemlje i gradove objavljuje 1932., Od Kandije do Hammerfesta 1937. i Od Siene do Haarlema u siječnju 1941.81 Ako bi Krleža predstavljao manifestni, avangardistički lik modernističke kulture putovanja, Batušić prakticira, kao što smo već spomenuli, modernističku introvertiranost i introspekciju. Modernizam u svojoj podvojenosti preferira i pojedinca, samoću, melankoliju, eksperiment sa stranim i nepoznatim, svijet kojemu je središte upitno pa je umjetnik/putnik zapravo subjekt u egzilu, egzistencijalni usamljenik koji nema svoje mjesto ili dom. Modernizam se, dakle, temelji na specifičnoj logici smještaja: njegovi su subjekti locirani tako što su zapravo dislocirani. Stoga Batušić, prilikom boravka na Kreti 1935., može reći: »Bijeg moj na crnom brodu u crnu noć bijeg je očajnog prognanika« (250). Takva pozicija nužno implicira drukčiju narativnu ekonomiju. Kako usamljeni subjekt u egzilu može posredovati svoje putničko iskustvo? Ako je moderni roman uvelike utemeljen na činjenici da se

događaji iz svijeta prebacuju u svijest lika, to se načelo, čini se, može posve regularno primijeniti i na modernistički putopis, osobito u Batušićevu slučaju. U pretpostavljenoj trijadi koju čine subjekt djelovanja, subjekt percepcije i subjekt naracije, očevidna je dominacija subjekta percepcije, i to ne kao pukog čina promatranja i bilježenja stvari što se nude putnikovu oku, nego kao djelatnost usamljeničke, tjeskobne i socijalno osjetljive moderne svijesti koja vizualizira fragmentarnost svijeta i pretače je u putopisni diskurz u kojemu se leksički materijal često oblikuje prema načelima likovnosti. Ekonomija izraza privilegira monološki fragment. Fragmentarnost svijeta i uz nju nužna fragmentarnost svijesti imaju stoga značajne posljedice za kompoziciju Batušićevih putopisa. Njegove putopisne tekstove mogli bismo s pravom nazvati putopisnim razglednicama: usmjereni su na nekoliko pojedinačnih motiva i autorizirani sviješću koja kroz njih govori najviše o sebi samoj.82 Druga karakteristika Batušićeva modernizma odnosi se na participiranje subjekta u tvorbi kolektivnih identiteta. Zatvoren u sebe, proizveden kao individualac, putopisni subjekt ne može dijeliti postojeća mjesta identifikacije u kolektivnom imaginariju. Lirski preludij Vožnja iz 1928., kojim Batušić otvara svoju prvu knjigu putopisa, sadrži u tom smislu nekoliko paradigmatičnih stihova:

81 Slavko

Batušić, Pejzaži i vedute. Sabrani putopisi 1923-1958, Naprijed, Zagreb

1959.

212

82 Tek

nekoliko primjera iz Prvoga pohoda Italiji, uvrštenoga u knjigu Kroz zapadne zemlje i gradove: »Crna masa ljudi prolila se kao tinta po geometrijskim figurama trga, dere se, gura, hihoće« (30); »Strah me za bistrinu svijesti, i bježim u najbližu crkvu kao u hladnu kupelj« (159: 45); »Volim ovu tišinu, volim da ne susrećem ljude, jer se instinktivno bojim cicerona, prodavača razglednica i souvenira, a najviše fotografa« (54); »Prošao sam osam gradova, a kolodvori su mi se uvijek činili kao groblja. Vazda sam na odlasku bio pijan od tuge, a to je pijanstvo bilo ljepše od vina. Mnogo, mnogo« (63).

213

Dean Duda

Sâm samcat, mesarski ranjen životnom prozom, zatvoren u se trostrukom bravom, spasavam dušu prvim vozom. (...) A onda bacim kroz prozor brnjicu, napuštam veslo na galiji nacije bez svake lažne komemoracije (9-10).

U tih se nekoliko stihova gotovo sažima modernistička putnička ideologija: samoća, neprijateljska svakodnevica koja brutalno ranjava, život kao klaonica, hiperbolizirana introvertiranost (»zatvoren u se trostrukom bravom«), koja je odabrana kao način preživljavanja i, naposljetku, putovanje, odnosno egzil kao jedina mogućnost za spas duše. Putovanje znači »bacanje brnjice kroz prozor«, ali i napuštanje nacionalnog kolektiviteta prikazanog metaforom veslača na galiji, u hrvatskom kolektivnom imaginariju jasne ropske, podaničke pozicije iz vremena mletačke vlasti. To odustajanje bez »lažne komemoracije« samo je varijanta pripovijesti da modernistički subjekt ne može služiti onome u što ne vjeruje, zvalo se to njegov dom, domovina ili crkva, a jedino oružje koje mu pritom stoji na raspolaganju jesu šutnja, progonstvo i lukavost. Putovanje je logična metafora takva modernističkog odnosa prema životu.83 Taj modernistički privilegij, odnosno

KULTURA PUTOVANJA

izboreno pravo na pojedinačnu razliku, najčešće se pokazuje kao opreka spram ponašanja skupine, mase ili svjetine na putovanju. Batušić se, na primjer, u Reminiscencijama na postaji Mestre prisjeća gravire iz 1848. naslovljene »Hrvatski seržani, utaboreni u mletačkom predgrađu Mestre«. Smješteni u atriju neke palače, pobacali su slamu po mramornom podu i objesili svoju odjeću na klasične i pseudoklasične skulpture koje su se oko njih nalazile. Batušić napominje da neće putovati s »atavističkim nagonima seržana iz Otočca i Korenice«, ali se neće ni pritajiti i »odigrati omiljelu ulogu naših feljtonista: da sam u svojim rukavicama i svome trench-coatu više građanin Kanala Grande i Carcassonna, nego što su oni, koji su tamo rođeni« (117-118). On je jednostavno »ni jedno ni drugo« (118). Ako mu se i omakne neki oblik socijalizacije, pribjegava praksama koje ga legitimiraju kao kozmopolita, građanina svijeta. Tako je na brodu za Hammerfest, kad su tražili da otpjeva ili otpleše nešto porijeklom iz svoje nacionalne kulture, odlučio zainteresiranima pokazati neki japanski trik. Zaziranje od identifikacije s kolektivom logično se nadopunjuje modernističkom varijantom dihotomije putnik-turist. Introvertirani individualac svoju će opreku pronaći u neosviještenom konfekcijskom turistu koji, logično, u njegovoj interpretaciji zaslužuje svaki prezir. Amerikanci u Europi omiljena su Batušićeva tema još od 1925. i teksta O sretnim i nesretnim putnicima:

83 Koliko

je do putovanja, ne samo kao metafore nego kao jamca i znaka istinskog života, Batušiću zapravo stalo, još rječitije svjedoči tekst Putopisac mašta, napisan početkom svibnja 1945. Kraj rata znači nestanak »Hulje Terora«: »Duga je bila noć paklinasto crna, otrovna i zloguka. O ponoćima tih dugih noći, kad se zrakoplov mašte moje uzdizao na svoj nečujni i potajni let, on nije mogao da se probije u svijetle horizonte daljina. Poput češljugara oslijepljenog užarenom iglom, on je udarao u žice krletke. A žice su bile trnovite, bodljikave.

214

Posrtao je omamljen zrakoplov mašte moje, kovitlao se, sudarao se bolno u padu s materom zemljom, masnom od krvi i nagnojenom polomljenim udovima. (...) Krletku su zamijenile tračnice. Tračnice su još polomljene i raskidane, ali one hlepe i žude, da se njihove tetive sljube. Čovjek će tračnicama opet povezati zemlju kao mudar pauk mrežom svojom, stari mudri pauk, i tračnice će se zemljom šarati kao vijuge i brazde u mozgu, u kojem neugasivo živi um« (442).

215

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Ukrcaju ovako izvjesnu partiju građana Sjedinjenih Država

u prvim godinama fašizma, prljava plaža na Lidu gdje more služi kao »košara za smeće« (43), fašistička arhitektura ili rad burze u Parizu. Sve što pripada turističkoj industriji, osobito kad je riječ o oznakama koje izazivaju pozornost, vrijedno je zazora. Tako se u Helsingöru neće »podati sugestiji legende« i posjetiti »neki humak zemlje« koji bi trebao predstavljati Hamletov grob: »Ne, tamo nisam išao; ipak bi me bilo stid« (169), a u Veroni ne želi pogledati sarkofag »koji se zvučno zove ‘tomba di Giulietta’, a pred kojim stenju i uzdišu profesionalne turističke usidjelice iz Ipswicha i Southamptona« (312). Vlastita se senzibiliziranost, dakle, proizvodi i neprestanim prokazivanjem svoga putničkog drugog, ali i uvriježenih kolektivnih identifikacija. Tako je zapravo stvorena gotovo arhetipska dramska napetost između usamljenoga, senzibilnog pojedinca na jednoj i bilo kakvog oblika kolektiviteta na drugoj strani. To nije Krležin konflikt bez respekta, otvoreni sukob, nego rad percepcije i njezino filtriranje kroz modernistički monološki diskurz. U Batušićevoj koncepciji pojedinačni itinerarij ili neka određena destinacija teško da može biti samostalni, distinktivni znak. Njegovo se modernističko iskustvo gradi adiranjem proputovanih dionica i frekvencijom putovanja. Budući da ima opsežniji putopisni opus u relativno kratkom i koherentnom vremenu između dvaju svjetskih ratova, možemo u njemu vidjeti i nagovještaj situacije koja će u engleskoj književnosti poslije Drugoga svjetskog rata autorima putopisa omogućiti literarnu karijeru. Njegovi su putovi uglavnom poznati, a i kad su posve novi sa stajališta hrvatske kulture putovanja kao što je slučaj s Hammerfestom, najsjevernijim gradom u Europi, daleko su od izvještaja ili diskurza novinske reportaže.

negdje u New Yorku, iskrcaju ih negdje u Le Havre-u ili u Genovi, i onda za njih nastaje grozan mjesec dana strahovite jurnjave kroz gradove, crkve, galerije i prekrasne vidike. Tko zna, što oni na koncu konca misle o toj našoj Evropi. (...) Naguraju ih u jedan vagon, odvuku koju stotinu kilometara, izbace iz vagona, natrpaju u ogromne plave autobuse po pedeset individua zajedno, a na daski autobusa stoji profesionalni cicerone, viče, tumači svaku sitnicu, provede ih kroz sve, čega ima i čega nema, onda ih opet, odveze na stanicu, ugura u vagon, oni odu opet koju stotinu kilometara u drugi grad (...). I tako u paklenom zamornom tempu u beskraj. (...) Dovuku ih ovako u koju crkvu; oni se smjesta bace na klupu i sjednu, jer su umorni (63).84

Amerikanci dolaze »u tu našu jadnu Evropu kao na staretinarski vašar, i buče glasno i neukusno« (111). Oni su za Batušića »nesretni putnici« dok on pripada povlaštenoj manjini »sretnih« jer je individualac, traveller koji ne participira u skupnim ritualima i ne nasjeda na kolektivnu turističku praksu - ne fotografira s golubovima, ne lažu ga ciceroni, ne muče ga u plavim autobusima. Istu stvar ponavlja i kad govori o američkim turistima u Münchenu ili kad procjenjuje mlade američke supružnike na brodu za Hammerfest: »Tužna, otužna i očajna industrija. Ali sami su sebi krivi: imaju previše dolara (63). Međutim, Amerikanci nisu jedina, povlaštena figura Batušićeve opozicijske legitimacije. To mogu biti i motivi svakodnevnog života - Italija koja se naoružava 84 Amerikance

u Parizu i uopće u Europi, kao i europsku percepciju američkih turista ukratko obrađuje Gumbrecht (1997).

216

217

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Dvadeseto je stoljeće, nakon modernističkog uzleta, u svojoj drugoj polovici diskurze kulture putovanja uvelike gradilo na Krležinu ruskom načelu, odnosno iskorištavalo je blokovsku podijeljenost i osmislilo praksu koju bismo mogli nazvati hladnoratovskim žanrovskim repertoarom. Dioba političkih uloga zacrtala je i popularne oblike percepcije u skladu s ideološkim animozitetom ili simpatijama. Putnički diskurz blizak službenim politikama uglavnom je perpetuirao motive u skladu s dominantnom matricom ponavljajući pripovijest o tome gdje se čita, a gdje gladuje, što ima u dućanima, u kakvu su odnosu represija i sloboda, i tko smije i gdje putovati. MacCannellov (1992) tekst pod naslovom Orange Country, Yugoslavia iz njegove putničko-teorijsko-refleksivne zbirke objavljene nakon znamenite studije o turistu i novoj dokoličarskoj klasi, svjedoči o gubitku ideala i političkim dimenzijama osobnoga jugoslavenskog iskustva, ilustriranog vožnjom kamionom, milicijskom intervencijom i turističkim poteškoćama, kao što Američki triptih (1974) Marijana Matkovića rijetkim modernističkim senzibilitetom oblikuje prekoatlantsko putničko iskustvo ranih 1960-ih, a dnevničke bilješke Rolanda Barthesa o Kini upućuju na iluzije, razočaranja ili pak ushit delegacije francuskih intelektualaca među kojima su neki svojedobno u maoizmu tražili rješenje. A da i prežici hladnoratovskog stanja mogu naći svoje mjesto u »poduzetničkoj klimi«, već smo uputili preko kubanskog primjera i turističkog posjeta otoku »dok je Castro živ«, kao što se svaki autor putopisne reportaže iz Sjeverne Koreje iznova opet zgraža zatečenim, uz herojsku auru stečenu činjenicom da je uspio prošvercati nešto snimljenog materijala unatoč savršenoj kontroli. Snimak nepristupačne

totalitarne svakodnevice realiziran uz ogroman osobni rizik i lukavstvo koje se podrazumijeva gotovo je jednak blagu dopremljenom iz netom koloniziranog područja. Mediji su doista ključna točka moderne kulture putovanja, kao što je to bila Krležina »domaća štampa« i njezine laži o Rusiji, bilo da je riječ o filmu općenito ili, na primjer, o obliku dokumentarne poetike Johna Griersona, tiskanih medija ili suvremene televizijske premreženosti svakodnevnog života koja specijaliziranim programima zadovoljava postturističke modele žudnje i upućenosti u svijet iz druge ruke. Kao što nam se čini da roman nakon pojave filma i industrije scenarija strukturno mijenja svoj lik i prilagođava ponudu, jednako se tako i pisani putopisni diskurz mora nositi s izazovima koje mu postavlja filmska ili televizijska reprezentacija putničkog iskustva. Od filma ceste preko prirodoznanstvenih ili istraživačkih serija na temu »kako preživjeti« na divljim lokacijama do Michela Palina i diskurza koji obuhvaća sve varijante teme »s kuhačom po svijetu«, bile one Anthonyja Bourdaina ili Jamieja Olivera, putničke se atrakcije množe brzinom u skladu s komercijalnom mrežom životnih stilova i diktatom »kvalitete života«. Naratori, distinktivni s obzirom na stil i žanrovske subverzije ili pak status u kulturi tzv. celebrityja, manje ili više duhoviti, književno zanimljivi poput Brucea Chatwina i Paula Therouxa ili pomalo zamorni i uspješni kao Bill Bryson, pojavljuju se godišnje u nakladničkim brojkama koje nedvojbeno svjedoče o popularnosti žanrova kulture putovanja.85 Ako je na lokalnom tržištu knjiga isprofilirana putopisna niša, i to kao dru-

218

85 O

suvremenom putopisu i kulturi putovanja usp. Holland i Huggan (1998) i Huggan (2009).

219

Dean Duda

ga, nakon uskrsnuća romana u tranzicijskim uvjetima, onda se doista radi o fenomenu o kojemu i vrapci pjevaju. Jergovićev automobilski romaneskni ciklus, popularni prijevodi polusmislenih eseja tipa »kako se izgubiti u vremenu Google karata i GPS-a«, knjige poput Starim cestama do mora (2012) Staše Forenbahera i Lare Černicki ili putopisni pokušaji rekonstrukcije predmodernih itinerarija simptomi su iste kulture mobilnosti, ali s nešto drukčijim predznacima i ulogom u području. Sa stajališta složenije analize postavljamo ovom prilikom tek zaključno pitanje: Zašto su prvo roman, a zatim i putopis postali najdistinktivniji žanrovi novomilenijske domaće književnosti? Jesu li procesi rekonstrukcije građanskog društva u postsocijalističkom kontekstu samo ponovili slijed tipičan za kapitalističku književno-tržišnu artikulaciju dugog XIX. stoljeća ili je posrijedi nešto složeniji ritam književne evolucije? Nekako nam se čini da ovo drugo pitanje ne vodi točnom odgovoru.

220

Literatura

Adams, Percy G. (1962) Travelers and Travel Liars, Berkley – Los Angeles: University of California Press Adams, Percy G. (1983) Travel Literature and the Evolution of the Novel, Lexington: The University of Kentucky Press Adey, Peter (2010) Mobilities, London – New York: Routledge Anderson, Benedict (1990/1983/) Nacija: zamišljena zajednica. Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma, Zagreb: Školska knjiga, prev. N. Čengić i N. Pavlović Anderson, Graham (1993) The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, London – New York: Routledge Arterbury, Andrew (2005) Entertaining Angels. Early Christian Hospitality in its Mediterranean Setting, Sheffield: Sheffield Phoenix Press Aschroft, Bill; G. Grifiths i H. Tiffin (1999/1998/) »Kartografska izrada svjetonazora«, Zarez, I (1999), br. 17, str. 23, prev. D. Šporer Balestracci, Duccio (2008) Terre ignote strana gente. Storie di viaggiatori medievali, Roma – Bari: Laterza Bauman, Zygmunt (1996) »From Pilgrim to Tourist – or a 221

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Short History of Identity«, u: Questions of Cultural Identity, ur. S. Hall i P. du Gay London: Sage, str. 18-36. Bausinger, Hermann; K. Beyrer i G. Korff ur. (1991) Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, München: Beck Bertetti, Paolo (1999/1996/) »Kakav vodič, takav putnik«, Zarez, I (1999), br. 17, str. 23, prev. D. Duda Bertrand, Gilles ur. (2004) La culture du voyage. Pratiques et discours de la Renaissance à l’aube du XXe siècle, Paris: L’ Harmattan Billault, Alain (1991) La création romanesque dans la littérature grecque à l’époque impériale, Paris: PUF Black, Jeremy (1985) The British and the Grand Tour, London: Croom Helm Black, Jeremy (1992) The British Abroad. The Grand Tour In The Eighteenth Century, Stroud: Sutton Black, Jeremy (2003a) Italy and the Grand Tour, New Haven: Yale University Press Black, Jeremy (2003b) France and the Grand Tour, Basingstoke: Macmillan Blanton, Casey (1997) Travel Writing. The Self and the World. New York: Twayne Publishers Boaga, Emanuele (2003/1993-94/) Klauzura. Izvor, povijesnopravni i duhovni razvoj, Zagreb – Remete: Vjesnik karmelićana, prev. P. Janjić Bourdieu, Pierre (1992) Les règles de l’art. Genese et structure du champ littéraire, Paris: Seuil Brenner, Peter J. ur. (1997) Reisekultur in Deutschland: Von der Weimarer Republik zum »Dritten Reich«, Tübingen: Niemeyer

Bricko, Marina (2002) »Bijeg iz Sofistopolisa: neobična književna sudbina Lukijana iz Samostate«, u: Lukijan, Djela, prir. i prev. M. Bricko, Zagreb: MH, str. 5-66. Brilli, Attilio (1995) Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand Tour, Bologna: Mulino Brilli, Attilio (2006) Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna: Mulino Brottman, Mikita ur. (2002) Car Crash Culture, New York: Palgrave Burke, Peter (1991/1978/) Junaci, nitkovi i lude. Narodna kultura predindustrijske Evrope, Zagreb: Školska knjiga, prev. B. Auguštin i D. Rihtman-Auguštin Butor, Michel (1999/1974/) »Kratki tečaj iterologije«, Zarez, I (1999), br. 17, str. 24-25, prev. S. Rahelić Buzard, James (1993) The Beaten Track. European Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 1800-1918, Oxford: Calderon Press Buzard, James (2002) »The Grand Tour and after (16601840)«, u: The Cambridge Companion to Travel Writing, ur. P. Hume i T. Youngs, Cambridge: Cambridge University Press, str. 37-52. Cachey, Theodore Jr. (2009) »The Place of the Itinerarium (Itinerarium ad sepulchrum domini nostri Yhesu Christi)«, u: Petrarch. A Critical Guide to the Complete Works, ur. V. Kirkham i A. Maggi, Chicago – London: The University of Chicago Press, str. 229-241 Campbell, Mary B. (1988) The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing, 400-1600, Ithaca – London: Cornell University Press Carr, Helen (2002) »Modernism and travel (1880-1940)«, u:

222

223

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

The Cambridge Companion to Travel Writing, ur. P. Hume i T. Youngs, Cambridge: Cambridge University Press, str. 70-86. Casson, Lionel (1959) The Ancient Mariners. Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times New York: Macmillan Casson, Lionel (1994/1974/) Travel in the Ancient World, Baltimore: The Johns Hopkins University Press Cavallo, Guglielmo (1998) »Tra ‘volumen’ e ‘codex’. La lettura nel mondo romano«, u: Storia della lettura nel mondo occidentale, ur. G. Cavallo i R. Chartier, Roma – Bari: Laterza, str. 37-69. Cazenave, Michel i R. Auguet (1990) Ludi carevi. Pokušaj povijesne mitoanalize, Zagreb: August Cesarec, prev. V. Popović Certeau, Michel de (2003/1990/) Invencija svakodnevice, Zagreb: Naklada MD, prev. G. Popović Chard, Cloe (1999) Pleasure and Guilt on the Grand Tour. Travel Writing and Immaginative Geography 1600-1830, Manchester: Manchester University Press Clark, Steve ur. (1999) Travel Writing and Empire. Postcolonial Theory in Transit, London – New York: Zed Books Clarke, John i Ch. Critcher (1985) The Devil Makes Work. Leisure in Capitalist Britain, London: Macmillan Clifford, James (2006/1992/) »Putujuće kulture«, u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, prir. D. Duda, Zagreb: Disput, str. 311-334, prev. D. Koruga Cocker, Mark (1992) Lonliness and Time. The Story of British Travel Writing. New York: Pantheon Books Constable, Olivia R. (2003) Housing the Stranger in the Medi-

terranean World. Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press Corbin, Alain (1988) »Dietro le quinte«, u: La vita privata. L’Ottocento, ur. M. Perot, Roma – Bari: Laterza, str. 327486. Corbin, Alain (1990/1988/) Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage 1750-1840, Paris: Flammarion Corbin, Alain (1996) »L’invenzione del tempo libero«, u: Invenzione del tempo libero, ur. A. Corbin, Roma & Bari: Laterza, str. 149-209. Corbin, Alain (2000/1996/) »Figure umora, oblici odmora«, Zarez, II (2000), br. 36-37, str. 31, prev. D. Duda Cox, Edward G. (1935) A Reference Guide to the Literature of Travel (Including Voyages, Geographical Descriptions, Adventures, Shipwrecks and Expeditions), Sv. 1, The Old World, Seattle: University of Washington Press Crang, Mike (2008) »Putovanje/turizam«, u: Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova, Zagreb: Disput, str. 63-70, prev. D. Lalović Cresswell, Tim (2004) Place. A Short Introduction, Oxford: Blackwell Cresswell, Tim (2006) On the Move. Mobility in the Modern Western World, London – New York: Routledge Cresswell, Tim (2011) »Mobilities I: Catching up«, Progress in Human Geography, 35 (4), str. 550-558. Cusack, Andrew (2008) The Wanderer in Nineteeth-Century German Literature. Intellectual History and Cultural Criticism, Rochester: Camben House Cvitanović, Marin (2009) »(Re)konstrukcija balkanskih

224

225

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

identiteta kroz popularnu glazbu«, Migracijske i etničke teme, 25 (2009), br. 4, str. 317–335. Čapo, Jasna i V. Gulin Zrnić (2011) Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Zagreb: Institut za etnologiju Dietz, Maribel (2005) Wandering Monks, Virgins and Pil­ grims. Ascetic Travel in the Mediterranean World, A.D. 300-800, University Park, Penn.: The Pennsylvania State University Douglass, Laurie (1996) »A New Look at the Itinerarium Burdigalense«, Journal of Early Christian Studies, 4 (1996), br. 3, str. 313-333. Duby, Georges (2006/1976/) Vrijeme katedrala. Umjetnost i društvo 980.-1420., Zagreb: AGM, prev. E. Agotić Duda, Dean (1998) Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb: MH Duncan, James i D. Gregory ur. (1999) Writes of Pasage. Reading Travel Writing, London – New York: Routledge Egelhaaf-Geiser, Urlike i T. Fuchs ur. (2009) »Fahr mal hin!« Lektürevorschläge zum Reisen in der Römischen Antike, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen Eggebracht, Arne i dr. (1987/1980/) Povijest rada. Od starog Egipta do danas, Zagreb: GZH, prev. M. Katičić-Horvat i D. Horvat Elsner, Jaś (2000) »The Itinerarium Burdigalense: Politics and Salvation in the Geography of Constantine’s Empire«, The Journal of Roman Studies, Vol. 90 (2000), str. 181-195. Elsner, Jaś i I. Rutherford (2005) »Introduction«, u: Pilgrimage in Graeco-Roman & Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, ur. J. Elsner i I. Rutherford, Oxford: Oxford Uni-

versity Press, str. 1-38. Featherstone, Mike; N. Thrift i J. Urry ur. (2005) Automobilities, London: Sage Fontanies, Gérard (2003) La culture du voyage à Lyon de 1820 à 1930, Lyon: PUL Francastel, Pierre (1974/1970/) Studije iz sociologije umjetnosti, Beograd: Nolit, prev. B. Gagro Furet, François (1974) »Od povijesti-priče do povijesti-problema«, Časopis za suvremenu povijest, VI (1974), br. 1, str. 95-100. Fusillo, Massimo (1989) Il romazo greco. Polifonia e eros, Venezia: Marsilio Fussell, Paul (1980) Abroad. British Literary Traveling Between the Wars, New York: Oxford University Press Geremek, Bronisław (1987) »L’emarginato«, u: L’uomo medievale, ur. J. Le Goff, Roma – Bari: Laterza, str. 393-421. Giannarelli, Elena (1999) »Il pellegrinaggio al femminile nel cristianesimo antico: fra polemica e esemplarità«, u: Donne in viaggio, ur. M. L. Silvestre i A. Valerio, Bari – Roma: Laterza, str. 50-63. Giebel, Marion (1999) Reisen in der Antike, Düsseldorf – Zürich: Artemis i Winkler Verlag Gilroy, Paul (2006/1993/) »Crni Atlantik kao kontrakultura moderniteta«, u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, prir. D. Duda, Zagreb: Disput, str. 335355, prev. D. Koruga Goulemot, Jean Marie (1988) »Le pratiche letterarie o la publicità del privato«, u: La vita privata dal rinascimento all’illuminismo, ur. P. Ariès i R. Chartier, Roma – Bari: Laterza, str. 288-319.

226

227

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Grabar, Biserka (1972) »Apokrifna djela apostolska u hrvatskoglagoljskoj literaturi. 3. Djela Pavla i Tekle«, Radovi Staroslavenskog instituta 7, str. 5-30. Grieco, Margaret i J. Urry, ur. (2011) Mobilities: New Perspectives on Transport and Society, Farnham: Ashgate Gumbrecht, Hans U. (1997) In 1926: Living at the Edge of Time, Cambridge – London: Harvard University Press Hägg, Tomas (1971) The Narrative Technique in Ancient Greek Romances, Stockholm: Svenska Institutet i Athen Hägg, Tomas (1983) The Novel in Antiquity, Oxford: Blackwell Hall, Stuart (2006/1981/) »Bilješke uz dekonstruiranje ‘popularnog’«, u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, prir. D. Duda, Zagreb: Disput, str. 297-309, prev. V. Paulić Harvey, David (2001) Spaces of Capital. Towards a Critical Geography, New York: Routledge Haynes, Katharine (2003) Fashioning the Feminine in the Greek Novel, London – New York: Routledge Heiserman, Arthur (1977) The Novel before the Novel, Chicago – London: University of Chicago Press Hobsbawm, Eric J. (1987/1962/) Doba revolucije. Evropa 1789-1848., Zagreb: Školska knjiga i Stvarnost, prev. S. Lovrenčić Hobsbawm, Eric J. (1989/1975/) Doba kapitala 1848-1875, Zagreb: Školska knjiga i Stvarnost, prev. S. Lovrenčić Hobsbawm, Eric J. (1994/1987/) The Age of Empire 18751914, London: Abacus Hobsbawm, Eric J. (2009/1994/) Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljeće 1914-1991, Zagreb: Zagrebačka naklada, prev. D. Nemet

Holland, Patrick i G. Huggan (1998) Tourists with Typewriters. Critical Reflections on Contemporary Travel Writing, Ann Arbor: Michigan University Press Holzberg, Niklas (1995/1986/) The Ancient Novel. An Introduction, London – New York: Routledge Hubbard, Phil (2008) »Prostor/mjesto«, u: Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova, Zagreb: Disput, str. 71-79, prev. D. Lalović Huggan, Graham (2009) Extreme Pursuits. Travel Writing in an Age of Globalization, Ann Arbor: Michigan University Press Hulme, Peter i T. Youngs (2002) »Introduction«, u: The Cambridge Companion to Travel Writing, ur. P. Hume i T. Youngs, Cambridge: Cambridge University Press, str. 1-13. Hunther, Richard i I. Rutherford (2009) »Introduction«, u: Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality and Pan-Hellenism, ur. R. Hunther i I. Rutherford, Cambridge: Cambridge University Press, str. 1-22. Imorde, Joseph i J. Pieper ur. (2008) Die Grand Tour in Moderne und Nachmoderne, Tübingen: Niemeyer Inglis Fred (2000) The Delicious History of the Holiday, London – New York: Routledge Johnson, Richard (2006/1986-87/) »Što su uopće kulturalni studiji?« u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, prir. D. Duda, Zagreb: Disput, str. 63-106, prev. A. Modly Johnson, Scott F. (2006) The ‘Life and Miracles of Thekla’. A Literary Study, Washington, DC: Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University

228

229

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Kaplan, Caren (1996) Questions of Travel. Postmodern Discourses of Displacement, Durham – London: Duke University Press Kleinsteuber, Hans J. i T. Thimm (2008) Reisejournalismus. Eine Einführung, Wiesn: VS Verlag für Sozialwissenschaften Kneale, James (2003) »Secondary worlds. Reading novels as geographical research«, u: Cultural Geography in Practice, ur. A. Blunt i dr., London: Arnold, str. 39-51. Koshar, Rudy (2000) German Travel Cultures, Oxford – New York: Berg Koshar, Rudy (2002) »Seeing, Traveling, and Consuming: An Introduction«, u: Histories of Leisure, ur. R. Koshar, Oxford & New York: Berg, str. 1-24. Kreissig, Heinz (1987/1984/) Povijest helenizma, Zagreb: GZH, prev. M. Popović Lash, Scott i J. Urry (1987) The End of Organized Capitalism, Cambridge: Polity Lash, Scott i J. Urry (1994) Economies of Signs and Space, London: Sage Le Goff, Jacques (1981/1974/) »Le mentalità. Una storia ambigua«, u: Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia, ur. J. Le Goff i P. Nora, Torino: Einaudi str. 239-258. Le Goff, Jacques (1987) »L’uomo medievale«, u: L’uomo medievale, ur. J. Le Goff, Roma – Bari: Laterza, str. 1-38. Leed, Eric J. (1991) The Mind of the Traveler. From ‘Gilgamesh’ to Global Tourism, New York: Basic Books Lissarrague, François (1990) »Uno sguardo ateniense«, u: Storia delle donne. L’antichità, ur. P. Schmitt Pantel, Roma – Bari: Laterza, str. 179-240.

Löfgren, Orvar (1999) On Holiday: A History of Vacationing, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press Lotman, Jurij (2001/1970/) Struktura umjetničkog teksta, Zagreb: Alfa, prev. S. Veršić MacCannell, Dean (1992) Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers, London – New York: Routledge MacCannell, Dean (1999/1976/) The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press Mączak, Antoni (1994/1978/) Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna, Roma – Bari: Laterza Martin-Fugier, Anne (1988) »I riti della vita privata nella borghesia«, u: La vita privata. L’Ottocento, ur. M. Perot, Roma – Bari: Laterza, str. 149-209. Miličić, Irena (2010) »Teoretičari, hodočasnici, činovnici: tri vrste renesansnih putopisnih tekstova«, Povijesni prilozi, br. 38, str. 43-69. Momigliano, Arnaldo (1989/1970/) »Uvod v helenizem«, u: Razsprave iz historiografije II, Ljubljana: ŠKUC i Filozofska fakulteta, str. 66-91, prev. S. Fišer Montepaone, Claudia (1999) »Il viaggio femminile nella ritualità greca«, u: Donne in viaggio. Viaggio religioso, politico, metaforico, ur. M. L. Silvestre i A. Valerio, Roma – Bari: Laterza, str. 15-21. Morgan, John R. i R. Stoneman, ur. (1994) Greek Fiction. The Greek Novel in Context, London – New York: Routledge Morley, David (2000) Home Territories. Media, Mobility and Identity, London – New York: Routledge

230

231

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Morley, David i K. Robins (1995) Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, London – New York: Routledge Novaković, Darko (1980) »Grčki ljubavni roman«, u: Ksenofont Efeški, Efeške priče, Zagreb: SNL, str. 5-38. Novaković, Darko (1987) »Starogrčki ljubavni roman – antička trivijalna vrsta?«, u: Trivijalna književnost, ur. S. Slapšak, Beograd: SIC, str. 17-27. Novaković, Darko (1989) »’Zgode Hereje i Kaliroje’ – prvi roman evropske tradicije«, u: Hariton, Zgode Hereje i Kaliroje, Zagreb: Latina et Graeca, str. 5-54. Ohler, Norbert (1989/1986/) The Medieval Traveller, Woodbridge: Boydell Opaschowski, Horst W. (1998) Einführing in die Freizeitwissenschaft, Opladen: Leske i Budrich Paschalis, Michael i S. Frangoulidis ur. (2002) Space in the Ancient Novel, Ancient Narrative Supplementum 1, Groningen: Barkhuis Peltz, Annegret (2000/1991/) »Penelope i prijestupnice«, Zarez, II (2000), br. 36-37, str. 23, prev. S. Golubić Peyer, Hans (1999/1987/) Viaggiare nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda, Roma – Bari: Laterza Pratt, Marie L. (2001/1992/) »Putopis i transkulturacija: znanost, planetarna svijest, unutrašnjosti«, Quorum, 17 (2001), br. 4, str. 128-155, prev. S. Cvek. Propp, Vladimir (1990) Historijski korijeni bajke, Sarajevo: Svjetlost, prev. V. Flaker Pullan, Wendy (2005) »’Intermingled Until the End of Time’: Ambiguity as a Central Condition of Early Christian Pilgrimage«, u: Pilgrimage in Graeco-Roman & Early Chri-

stian Antiquity. Seeing the Gods, ur. J. Elsner i I. Rutherford, Oxford: Oxford University Press, str. 387-409. Rauch, André (1996) »Le vacanze e la rivisitazione della natura (1830-1939)«, u: Invenzione del tempo libero, ur. A. Corbin, Roma – Bari: Laterza, str. 85-122. Rauch, André (2001/1991/) Vacances en France de 1830 à nos jours, Paris: Hachette Reardon, Bryan P. (1991) The Form of Greek Romance, Princeton: Princeton University Press Rojek, Chris (1993) Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel, London: Macmillan Rojek, Chris (2010) The Labour of Leisure. The Culture of Free Time, London: Sage Romm, James (2008) »Travel«, u: The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel, ur. T. Whitmarsh, Cambridge: Cambridge University Press, str. 109-126. Salway, Benet (2001) »Travel, itineraria and tabellaria«, u: Travel and Geography in Roman Empire, ur. C. Adams i R. Laurence, London – New York: Routledge, str. 22-66. Schivelbusch, Wolfhang (2010/1977/) Povijest putovanja željeznicom, Zagreb: Naklada Ljevak, prev. B. Perić Schmeling, Gareth ur. (2003) The Novel in the Ancient World, Boston – Leiden: Brill Sherman, William H. (2002) »Stirrings and searching (15001720)«, u: The Cambridge Companion to Travel Writing, ur. P. Hume i T. Youngs, Cambridge: Cambridge University Press, str. 17-36. Shurmer-Smith, Pamela (2002) »Reading texts«, u: Doing Cultural Geography, ur. P. Shurmer-Smith, London: Sage, str. 123-136.

232

233

Dean Duda

KULTURA PUTOVANJA

Soja, Edward W. (1989) Postmodern Geography. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London – New York: Verso Soja, Edward W. (2009) »Taking space personally«, u: The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, ur. B. Warf i S. Arias, London – New York: Routledge, str. 11-35. Solnit, Rebecca (2010/2002) Lutalaštvo. Istorija hodanja, Beograd: Geopoetika, prev. V. Šećerović Stagl, Justin (2002/1995/) Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550-1800, Wien – Köln – Weimar: Böhlau Šagi-Bunić, Tomislav J. (1976) Povijest kršćanske liteature, Sv. 1, Patrologija od početka do sv. Ireneja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost Tilburg, Cornelius van (2007) Traffic and Congestion in the Roman Empire, London – New York: Routledge Traynor Williams, Carol ur. (1998) Travel Culture. Essays on What Makes Us Go, Westport: Praeger Turner, Victor (1989/1982/) Od rituala do teatra. Ozbiljnost ljudske igre, Zagreb: August Cesarec, prev. G. Slabinac Turner, Victor i E. Turner (1978) Image and Pilgrimage in Christian Culture, New York: Columbia University Press Urry, John (1995) Consuming Places, London – New York: Routledge Urry, John (2000) Sociology Beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century, London – New York: Routledge Urry, John (2002) The Tourist Gaze, London: Sage Urry, John (2007) Mobilities, Cambridge: Polity Valerio, Adriana (1999) »Introduzione«, u: Donne in viaggio. Viaggio religioso, politico, metaforico, ur. M. L. Silvestre i

A. Valerio, Roma – Bari: Laterza, str. VII-XI. Veyne, Paul (1986a) »Introduzione«, u: La vita privata dall’Impero romano all’anno mille, ur. P. Veyne, Bari: Laterza, str. IX-XI. Veyne, Paul (1986b) »L’Impero romano«, u: La vita privata dall’Impero romano all’anno mille, ur. P. Veyne, Bari: Laterza, str. 3-172. Wallerstein, Immanuel (2005/1995/) Posle liberalizma, Beograd: Službeni glasnik, prev. B. Gligorić Walton, John K. (2000) The British Seaside. Holidays and Resorts in the Twentieth Century, Manchester: Manchester University Press Warf, Barney i S. Arias ur. (2009) The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, London – New York: Routledge Warneke, Sara (1995) Images of the Educational Traveller in Early Modern England, Leiden – New York – Köln: Brill Weingarten, Susan (1999) »Was the Pilgrim from Bordeaux a Woman? A Reply to Laurie Douglass«, Journal of Early Christian Studies, 7 (1999), br. 2, str. 291-297. Whitmarsh, Tim ur. (2008a) The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel, Cambridge: Cambridge University Press Whitmarsh, Tim (2008b) »Class«, u: The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel, ur. T. Whitmarsh, Cambridge: Cambridge University Press, str. 72-87. Whitmarsh, Tim (2011) Narrative and Identity in the Ancient Greek Novel. Returning Romance, Cambridge: Cambridge University Press Williams, Raymond (1980/1973/) »Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory«, u: Problems in Materialism

234

235

Dean Duda

and Culture, London & New York: Verso, str. 31-49. Williams, Raymond (2006/1961/) »Analiza kulture«, u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, prir. D. Duda, Zagreb: Disput, str. 35-58, prev. V. Kirinić

236

Dean Duda KULTURA PUTOVANJA

Izdavač Naklada LJEVAK d.o.o. Kopačevski put 1c, Zagreb Za izdavača PETRA LJEVAK Lektura i korektura JAKOV LOVRIĆ Dizajn naslovnice BOJAN KANIŽAJ Grafička priprema GRAFIJA, d.o.o., Zagreb Tisak FEROPROMS, Zagreb ISBN 978-953-303-534-5 (meki uvez) ISBN 978-953-303-535-2 (tvrdi uvez) www.ljevak.hr

Related Documents


More Documents from ""

Duda Kultura Putovanja
March 2021 0
Separata De Regalo 1
January 2021 1