Hominid Ap

  • Uploaded by: Leendeen Grace Solis Sesdoyro
  • 0
  • 0
  • November 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Hominid Ap as PDF for free.

More details

  • Words: 107
  • Pages: 1
Loading documents preview...
ANG MGA HOMINID URI

Ramapithecus

Australopithecus africanus Australopithecus Robustus

KATANGIAN >Tinatayang may gulang na 14 hanggang 12 milyon na ito nang mahukay.

LUGAR NA NATAGPUAN

Europe, Asia, Africa

>Hinihinalang nginunguya niya ang kanyang pagkain tulad ng kasalukuyang tao. >Malapit ang kanyang pagkakahawig sa tao.

South Africa >Natagpuan ni Raymond Dart ang mga labi noong 1924 >Natagpuan ng mag asawang Louis at Mary Leakey ng Great Britain ang mga labi noong 1959.

Olduval Gorge, Tanzania

>May matipunong pangangatawan, may mahabang noo, mahabnag mukha, at maliit na panga.

Australopithecus Afarensis

>Nahukay ni Donald Johanson ang kalansay noong 1974. >Tinatayang may 3-5 milyong taon na ang labi nito.

Afar, Euthiopia

Related Documents

Ap Economy
February 2021 0
Ap-receivables.docx
January 2021 0
Ap Uas
January 2021 2
Ap Reviewer
January 2021 13
Ap Geography
March 2021 0
Ap-rmyc
January 2021 6

More Documents from "Joseph Bayo Basan"