Ielts Speaking Part 2 - Describe A Family Member You Really Admire

  • Uploaded by: An
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Ielts Speaking Part 2 - Describe A Family Member You Really Admire as PDF for free.

More details

  • Words: 647
  • Pages: 1
Loading documents preview...
IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PERSON Describe someone in your family you really admire. Well, it’s really hard for me to choose one family member that I admire because, you know, I love and admire them all equally. But if I had to choose one, it would have to be my dad.

Vâng, thật khó để em chọn một thành viên trong gia đình mà em ngưỡng mộ bởi vì, thầy biết đấy, em yêu và ngưỡng mộ tất cả họ đều như nhau. Nhưng nếu em phải chọn một người, đó sẽ phải là bố em.

You know, my dad is a very hard-working person. He gets up pretty early, at about 5 and 5:30 every morning. He often has quick breakfast and then goes to the farm. He normally works 10 or 12 hours a day on the farm. You know, farming for a living is hard work, especially during summer time, when the temperature can go up to nearly 40 degrees which is extremely hot. Working outdoors in this condition is a nightmare. Although my dad has to work super hard to support the family, I’ve never heard him complain about hard work or things like that. That’s the first reason why I really admire him.

Thầy biết không, bố em là một người rất chăm chỉ. Bố thức dậy khá sớm, vào khoảng 5 và 5:30 mỗi sáng. Bố thường ăn sáng nhanh và sau đó đi đến trang trại. Bố thường làm việc 10 hoặc 12 giờ một ngày trong trang trại. Thầy biết đấy, kiếm sống bằng làm nông là công việc khó khăn, đặc biệt là trong thời gian mùa hè, khi nhiệt độ có thể lên đến gần 40 độ cực kỳ nóng. Làm việc ngoài trời trong tình trạng như vậy là một cơn ác mộng. Mặc dù bố em phải làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình, em chưa bao giờ nghe bố phàn nàn về công việc khó khăn hay những việc như thế. Đó là lý do đầu tiên khiến em thực sự ngưỡng mộ bố.

And the second thing that I want to talk about is that my dad is a very dedicated husband and father. He always puts his family first. I feel like he’s willing to do everything to make his wife and children smile. Although he has to work super hard during the day, he always makes time for me and my brothers and sisters.

Và điều thứ hai mà em muốn nói đến là bố em là một người chồng và người cha rất tận tụy. Bố luôn đặt gia đình mình lên trước. Em cảm thấy như bố sẵn sàng làm mọi thứ để làm cho vợ và con mình mỉm cười. Mặc dù bố phải làm việc cực nhọc suốt ngày, bố luôn dành thời gian cho em và các anh chị em của em.

I’ve learned a great deal from my dad. You know, being a farmer’s daughter, I understand the value of hard work. My dad is always a good role model for me. Actually, there are so many things that I could talk about, but I know that I don’t have enough time for it. So if I had to choose one family member that I admire the most, I would talk about my dad. (written by Nguyen Huyen)

Em đã học được rất nhiều từ bố. Thầy biết đấy, là con gái của một nông dân, em hiểu giá trị của việc làm việc chăm chỉ. Bố luôn là hình mẫu tốt cho em. Trên thực tế, có rất nhiều điều mà em có thể nói, nhưng em biết rằng em không có đủ thời gian cho nó. Vì vậy, nếu em phải chọn một thành viên trong gia đình mà em ngưỡng mộ nhất, em sẽ nói về bố.

Related Documents


More Documents from ""

January 2021 3
January 2021 5
January 2021 7
Hanyu Jiaocheng 1.pdf
January 2021 1