Kertas Kerja Karnival Bahasa Tamil Peringkat Sekolah

  • Uploaded by: mangles
  • 0
  • 0
  • September 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Kertas Kerja Karnival Bahasa Tamil Peringkat Sekolah as PDF for free.

More details

  • Words: 879
  • Pages: 8
Loading documents preview...
KERTAS KERJA KARNIVAL BAHASA TAMIL PERINGKAT SEKOLAH 1.0

PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Tamil ialah mata pelajaran teras semua sekolah rendah dan menengah. Bagi merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis juga selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Tamil untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, maka Panitia Bahasa Tamil Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jalan Tajul menganjurkan Karnival Bahasa Tamil 2018.

2.0

RASIONAL Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memperkasa Bahasa Tamil sebagai bahasa Ibunda. Lantaran itu, pelbagai aktiviti mampu dijalankan bagi menarik penyertaan warga sekolah khasnya pelajar-pelajar agar lebih mahir berkomunikasi dan seterusnya melahirkan semangat cinta akan bahasa Ibunda.

3.0

TEMA “Bahasa Transformasi Ilmu”

4.0

MATLAMAT PROGRAM Program Karnival Bahasa Tamil membimbing dan mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya sesuatu bahasa terutama dari segi kesantunan bahasa.

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

OBJEKTIF PROGRAM Mendedahkan keunikan Bahasa Tamil dari pelbagai aspek. Meningkatkan penghayatan terhadap kehalusan budaya dan Bahasa Tamil. Menimbulkan minat dalam kalangan individu untuk menguasai Bahasa Tamil. Melahirkan individu yang menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif dan semangat patriotik bertunjangkan Bahasa Tamil.

6.0

CADANGAN TARIKH PROGRAM 25 April 2018` Rabu

7.0

TEMPAT SJK(T) Jalan Tajul, Kota Tinggi.

1

8.0

PERASMIAN PEMBUKAAN En. Bala Subramaniam a/l gopal Guru Besar SJK(T) Jalan Tajul

9.0

KUMPULAN SASARAN Semua murid SJK(T) Jalan Tajul

10.0

AJK PELAKSANA

2

JAWATANKUASA INDUK

PENGERUSI EN.BALA SUBRAMANIAM A/L GOPAL N.PENGERUSI EN.SELVAMANI A/L SELVARAJOO GPK KURIKULUM PN.PUSPALATHA A/P VEERAMALAI GPK HEM PN.UMA DEVI A/P THANACOTHY PENYELARAS CIK.MANGLESWARY SALBARAJA

Persiapan tempat

Fotografi

En.P.Deeban

Pn.Tarshini

Hadiah

Sijil

Pn.A.Tamil Selvi

Pn. S.Janaki

Pn.M. Kalaiselvi

Borang Hakim

Buku laporan

Pn.S.Anujah

Cik.S.Mangles

P.A Sistem

Pengacara Majlis

En.Jafar

Pn.P.Chirstina

Back Drop

Hakim

Pn.M.Vasanthi

GB,GPK 1,GPK HEM

Jemputan / Buku Program Pn.Jaya 3

PERTANDINGAN DAN TUGASNYA 1. PERTANDINGAN SYARAHAN TAHAP 2  PN.K.SUMATHI  PN.JANAKI

2. PERTANDINGAN BERCERITA  PN.R.KALAISELVI  PN.R.JAYA

3. PERTANDINGAN KARANGAN TAHAP 1 PN.TARSHINI 4. PERTANDINGAN KARANGAN TAHAP 2  PN.P.CHRISTINA

5. PERTANDINGAN KUIZ TAHAP 2 o CIK.S.MANGLESWARY

6. PERTANDINGAN THEVARAM TAHAP 2  PN.A.TAMIL SELVI

7. MELAFAZ THIRUKURAL 

PN.MALLIGA

8. PERTANDINGAN MENDEKLAMASI SAJAK 

PN.M.VASANTHI

4

AKTIVITI KARNIVAL BAHASA TAMIL 2018

BIL

1.

2.

AKTIVITI

PERTANDINGAN SYARAHAN

PERTANDINGAN BERCERITA

3.

PERTANDINGAN KARANGAN

4.

PERTANDINGAN KARANGAN

5.

PERTANDINGAN KUIZ

6.

7.

8

SASARAN

TAHAP 2

TAHAP 1

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 2

PERTANDINGAN THEVARAM

TAHAP 2

TAHAP 1

MELAFAZ THIRUKURAL

TAHAP 2

MENDEKLAMASI SAJAK

5

11.0 ANGGARAN PERBELANJAAN HADIAH BIL 1.

AKTIVITI

PERBELANJAAN/HADIAH

PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 1 1 KAMBAR 1 BARATHI 2 KAMBAR 2 BARATHI 3 KAMBAR 3 BARATHI

2.

PERTANDINGAN SYARAHAN TAHAP 2 4 KAMBAR 4 BARATHI 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

3.

PERTANDINGAN MELAFAZ THIRUKURAL 1 KAMBAR 1 BARATHI 2 KAMBAR 2 BARATHI 3 KAMBAR 3 BARATHI PERTANDINGAN MENGGARANGTAHAP 2

4.

4 KAMBAR 4 BARATHI 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

PERTANDINGAN MENGGARANGTAHAP 1

6

Tempat pertama RM5.00 x 6 = RM30.00 Tempat Kedua RM4.00x 6 =RM24.00 Tempat Ketiga RM3.00x 6 =RM18.00 Saguhati RM2.00x12 =RM24.00 JUMLAH =RM 96.00 Tempat pertama RM5.00 x 5 = RM 25.00 Tempat Kedua RM4.00x 5 =RM 20.00 Tempat Ketiga RM3.00x 5 =RM 15.00 Saguhati RM2.00x 10 =RM 20.00 JUMLAH =RM 80.00 Tempat pertama RM5.00 x 6 = RM 30.00 Tempat Kedua RM4.00x 6 =RM 24.00 Tempat Ketiga RM3.00x 6 =RM 18.00 Saguhati RM2.00x 12 =RM 24.00 JUMLAH =RM 96.00 Tempat pertama RM5.00 x 5 = RM 25.00 Tempat Kedua RM4.00x 5 =RM 20.00 Tempat Ketiga RM3.00x 5 =RM 15.00 Saguhati RM2.00x 10 =RM 20.00 JUMLAH =RM 80.00 Tempat pertama RM5.00 x 5 = RM 25.00

5.

4 KAMBAR 4 BARATHI 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

Tempat Kedua RM4.00x 5 =RM 20.00 Tempat Ketiga RM3.00x 5 =RM 15.00 Saguhati RM2.00x 10 =RM 20.00 JUMLAH =RM 80.00

6.

PERTANDINGAN KUIZ TAHAP 2

Tempat pertama RM5.00 x 5 = RM 25.00 Tempat Kedua RM4.00x 5 =RM 20.00 Tempat Ketiga RM3.00x 5 =RM 15.00 Saguhati RM2.00x 10 =RM 20.00 JUMLAH =RM 80.00

4 KAMBAR 4 BARATHI 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

PERTANDINGAN THEVARAM TAHAP 2 7.

Tempat pertama RM5.00 x 5 = RM 25.00 Tempat Kedua RM4.00x 5 =RM 20.00 Tempat Ketiga RM3.00x 5 =RM 15.00 Saguhati RM2.00x 10 =RM 20.00 JUMLAH =RM 80.00

4 KAMBAR 4 BARATHI 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

PERTANDINGAN MENDEKLAMASI SAJAK 8.

Tempat pertama RM5.00 x 6 = RM 30.00 Tempat Kedua RM4.00x 6 =RM 24.00 Tempat Ketiga RM3.00x 6 =RM 18.00 Saguhati RM2.00x 12 =RM 24.00 JUMLAH =RM 96.00

4 KAMBAR 4 BARATHI 5 KAMBAR 5 BARATHI 6 KAMBAR 6 BARATHI

JUMLAH

RM 688.00

7

12.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil 1 2. 3.

13.0

Perkara Hadiah Cenderahati Hakim Sijil (160 Peserta) Jumlah

Unit 2 X 25.00 160 X 160.00

Jumlah RM 688.00 RM 50.00 RM 160.00 RM 898.00

PENUTUP

Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah dikemukakan. Sesungguhnya kejayaan Karnival Bahasa Tamil 2018 peringkat sekolah yang dirancang ini bergantung kepada sikap serta komitmen yang positif daripada semua pihak yang terlibat. Konsep permuafakatan menjadi tunjang ke arah kejayaan program ini. Semoga semua perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan pihak puan. Sekian, terima kasih. ‘BAHASA TRANSFORMASI ILMU’

Disediakan oleh ,

Disahkan/ Ditolak/ Dipindah oleh,

(MANGLESWARY SALBARAJA) Ketua Panitia Bahasa Tamil

(BALASUBRAMANIAM A/L GOPAL) Guru Besar SJK(TAMIL) JLN TAJUL KOTA TINGGI, JOHOR.

8

Related Documents