Steel, Danielle - Surprizele Vietii Pdf

  • Uploaded by: aflorea.31
  • 0
  • 0
  • 2 weeks ago
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Steel, Danielle - Surprizele Vietii Pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 51,198
  • Pages: 263
Loading documents preview...
Happy B1nhday

Danielle Steel Copyright C> 2011 DanieUe Steel

v Lira

Lira, parte a Grupului Editorial Litera O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucure~a. RomAnia tel.: 021 319 63 93; 0752 101 777 •·mail: [email protected]

'' wv.w.Jirabooks.ro Surpri:ele viefii Danielle Steel Copyright C> 20131.itera pentru versiunea in limba romAnl lbate drepturile rezervate Editor: Vidf8¥'U ~i fiil Redactor: Mira Vclcea Corector: Cristiano Miu Copen3: Andrei Gamart Thhnoredactare ~i prepress: Joana Cristea

Descrlerea CIP a BibUotedl Naponale a Rom!niei S11l!L, DANIELLE Surprizele v!etii I DanieUe Steel. ttad.: Graal Soft. -B~: Litera, 2013 ISBN 978-606-848 1·94--1 I. Soft, Graal (ttad.) 821.111(73)·31•135.1

Pentru Beatrix, Tl'eiiOr, Todd, Niclc, Sam, Vlctorta, Vanessa, Maxx tl lara Fie ca .De ce nu?" sA fle un rAapuns care II VllldUCI bucurie, lmcire ti noi orizonruri. Fie ca vla13 sA ae d<Mdeasca bunt tl generoasA cu 1101, fie ca oamenii de lAng~ voi sA se arare blinzi fl lubitori ti sA fip lntocdeauna ti>arte lubid!! Yliubac: a!ltt de mult! MamVd.s.

Viaf&, o vlatA bunl, o vlatA ~ are dec face cu .De ce nu?" SA nu ui!Am niciodatl uta!

d.a.

capitolull !nt~i noiembrie era ziua de care Valerie Wyatt se in· grozca in fiecare an, sau eel putin in ultimii dou~zeci, de dnd lmp\inise patruzeci de ani. lmpiedicase cu succes potentialcle ravagii ale timpului, ~i nimeni n-ar fi ghicit ct rocma1 ce implimse ~ai:eci de ani in dimineata nceea. De ceva vreme incepuse s~ scad~ d1scret din ani, ~i era chiar u~r s'- cre:i varsra cr.·:mv:l pe care ~i-o acorda. Revisra People scrisese recent d avea cinci:eci ~· unu de ani, ceea ce era oricum de;rul de r:~u. Sai:eci i se parea de ne1magmat, ~~ era recunosc:ltoare ct oamenli pareau sa fi Ultar cifra core~ta. Valerie f~cea tot ce putea ca s!l ii indudl In eroare. !~1 operase och1i pentru prima oar!\ dlnd imphni$e patru:ect de am, a poi inc~ o da~. cinci· sprczerc ani mai t:\r:iu. Rc:ulratcle erau cxcelente. Am· ta od•hnitll ~~ revigoram, de pare~ tocmai s-ar fi intors dintroQ vacant!\ gro:av:l. Se opcrase in LA., lntr-o pau:!l de-<> \"am. La cmcizecl de ani, l~i opcrase ~i gjrul, care era acum neted, tineresc, f.lm picle lasara, iar ch•rurgul ci plastician era de acord d nu a\-ea nevoie de un lifting facial complet. A'n o srrucrur~ os~ excdentll, o piele bun:~, iar opcratiile b ochi ~i Ia g;\t ii conferiser!l efecrul dorit. lnjeqiile cu borax, de patru ori pc an, o lntinereau fl mai muir. Sporrul zilnic ~· un untrenor personal de trei ori pc sapram,in:l ii p!IStrau rrupul inalr ~i :velt ronitht ~i neafcctar de \oirsra. DacA iU fl vrur, nr (i purur foarre bme s.~ pretmda c~ avea in jur de parru:eci de nni, dar nu \'Ob s~ pam ridicob ~i se multumea s~ scadl doar noua ani din vArsta ei real1\. ln plus, oamenii ~tiau c.~ nvea o flidl de treize.:i de ani, ap d nu purea s'- lnrind.l prea tare coarda. Cincizeci Ji unu era In regula. Era nevoie de timp, de efort, de intretinere ~ide bani ca s!l l~i pasrre:e tnfil~area. !. era de folos vnni!ll{ii proprli, dar era important '' pentru carlem ei. De-e lungul

8

'Daui£1fe Srce(

cnrierei sale de trei:eci ~i cinci de ani, Valerie fusese I(Uru numarul unu al stilului ~i al unui mod de viat~ eleg:lnt.lncepuse ca edttor pentru o revistl de decoratiuni, imediat ce terminase focultatea, apoi se dedicase intru totul acesteia. Era marea preoteasl a protocoalelor ~i a tot ce se petrecea in casa. Avea contracte de licente pentru lenjerii elegante, mobilier, taper, diverse materiale, ciocolate rare ~i o linie de mu~taruri. Scrisese ~ase c~rti de>pre nunti. decora(iuni ~i protocoale ~i avea o emisiu· ne TV cu unul dintre cele mai ridicate ratini(Uri. Plamficase trei nunti Ia Casa Alba, cand se clsltorisera fiice ~~ nepoate ale pre~edmtelui, iar cartea ei despre nun(i fu. sese numArul unu pe lista de cAr(i de non-fiqiune a New York Tunes cinci:ed ~i ~apte de saptlmani b rilnd. Rivala ei suprema era M3rtha Stewart, dar Valerie facea parte diner-o clasa aparte ~i i~i respectase intotdeauna m·ala. Erau cele mai importantc doul femei din domeniu. Valerie rraia exact a~a cum predka. Aparramenrul ei de lux de pe Fifth Avenue, cu o privcli~te panoramicl asupra Cenrral Park ~i o coleqie semnificativa de arta contemporana, era intotdeauna gata sa fie fotografiat, Ia fel ca ea. Valerie era obsedau de frumusete. Oamemi \'Otau sa tr.l.iasca a~ cum le spunea ea, femeile voiau sa arate ca ea, iar fetele tinere voiau o nuntl ~a cum ar fi 3\'Ut-o Valerie, sau a~ cum le recomanda ea in emisiu· nea ~i in cArtile ei. Valerie Wyatt era arhicunoscuu. Era o femeie frumoasl, a\·ea o carierA incredibill ~i ducea o viara de lux. Singurul lucru care lipsea din viata ei era un barbat ~i nu mai a\'USese nici o rebtie de rrei ani. GAndul o deprima ~i in dtmineata aceasta. Indiferent de clt de bine arara, \irsta de pe permisul de conducere era cea care era, ~~ cine or fi \TUt o femeie de ~at:ed de ani? Chiar ~i barbatii octo~enari \~>iau acum fete de doua:eci de ani. Valene simtea ca, odaU cu aceasu ani· versare n :ile1 sale de na~tere, incepca sa fie depa~it~. Nu era un g:lnd placut, ~~ ea nu era deloc fericita ast~:i. Se privt cu atentie In oglinda In timp ce se preg~tea sa iasa din apartament. Trebuia sa ajung~ Ia studio pe la pr!lru, pentru o lnregistrare, ~i lnalntc de asra avea doua

10

'Dan~ffe Stu(

Sau ce_l pupn oa.n:'enii mai rasArip din New York. Era ln~t~tl de umthtor; fierbea In sinea eL Chiar nu mal exts!a. pte de intimitate! Nu clnd erai qa faimoasA ca ~alene Wyatt fi aveai propria emisiune TV de ani de zile. Ar fi vrut sa plangil chiar acolo, pe bancheta din SJ;~ate a matinii, lntrebandu-se care alte emisiuni de radio aveau sA mai preia ~tirea, cAre emisiuni TV, In ce ziare avea sA a parA ~~ pe unde avea sA1i mai audA numele fl vArsta. De ce nu o scriau pur fi simplu pe cerul de deasupra New Yorkului! Se lncruntA clnd ii piAti fQferului de taxi fi ii IAsA un baq(f gras. Ziua incepuse groaznic pentru ea, fi oricum ml-i placuse niciodatA ziua ei. Era lntotdeauna o zi dez. amAgitoare, fi, In pofida faimei fi a succesului, nu avea un bArbat cu care sa o petreacA. Nu avea nici intalnire sau iubit, nici SOf, iar fiica ei era mereu prea ocupat~ ca sa ia cina cu ea. Si ultimul lucru pe care voia sA il faca era sa batA toba pe seama varstei d in fafa prietenilor. PlAnula sA petreaca noaptea acasa, sin),'Ur
-Dragll! Era o voce veseiA, iar barbatul p~rea incanrat sA ovada. - Eu sunt, confirmA ea, iar elii deschise. Ea lmpinse u~a grea descuiatA fi ureA In graba scarile pAnA Ia al doilea etaj. Cladirea era veche ~~ pArea cam jerpelid, dar era curatA. Barbatul o ~tepta in u~. fi o cuprinae In brate, cu un zAmbet larg pe fafl. Era inalt, arAIDI, pe Ia pattu:eci de ani, cu ochii de un albasrru electric fl pAr castaniu pAnA Ia umeri. Si, In pofida car• denalui sArlcAcios, era destul de cunoscut In o~. -La multi ani! spuse el, sttAngAnd-o !are Ia piept, fl dmbl, cu admrat bucuros cA o vedea.

u Ea se !rille In spate, lncruntlndiHe neferidllla el. - 0, mal taci! Un cretin de Ia radio IIOCmai a apua lumii lntregi cAp ani lmplinesc azl. Plra pe punaul de a izbucni In plAns cAnd intd apAsat In salonul cunoecut, unde, de-<> parte 'ide alta a doUI canapele albe, cu o , _ sutA de cafea nea~ IAcuill lntre ele, se aflau statui mari ale lui Buddha 'i o staruie de marmurA albA a lui Quan Yin. In camera se simtea un miros put:emic de llmAie. - Ce-ti pasa1 Oricum nu iti arAti ~rata! E doar un numar, dragll, o asigurA el, in t:imp ce ea ~~ azvtrli haina pe canapea. - Ba imi pasll.. $i eel mai rAu e cA chiar am o asemenea vlrsta. Ma simt de parcA "' avea o surA de ani azi. - Nu fi prostutA. zise Alan, in timp ce se ~ pe canapeaua de vizavi. Pe masa se aflau doua seturi de cAfti. Se spunea ca Alan era unul dintte cele mai bune mediumuri din New York. Se &im(Ca -1ae1, dar.,...lncndere lniiiiiiUI--

~~de~~:!~~~~~:::a 0~

delvokac tl cu Ia elde ml de

~el.-.ma._~~~=

u In mare, In Aecare an li spunea cam acelqi lucru tl. pAnl acum, ~ d.rertare. Dar, In cazul et, uta era Pl'eZIS. l_mpertu stilului de viall elegant al lui vume era trairuc. - Ce-1 cu valerul de pica? ~tiau amAndoi ca lfi dorea un bArbat In viap ei Inca de cAnd se lncheiase ultima ei relape. Era divorpta de douAzeci fl trei de ani fl lfi dedicase mai mult rimp fi energie carierei decAt dragostei. Dar li era dor sa fie cu cineva fi se simfea dezamagiti ca nu se ivise nimeni de ani de zile. lncepea sa eteada ca nici nu mai avea sa aparA cineva. Poate cA era prea batrAna. Cu siguranfA se simtea 3f1L - Cred ca unul dintre avocafii Iii se va pensiona, spuse Alan In legarurA cu valerul de pica. Mai pune-mi IncA cind. De data aceasta aparurA regele de inima rofie fi dama de caro. Alan zAmbi. - Ei bine, asta-i chiar interesant. Vad un barbat nou, spuse el, zAmbind tot mal tare, dar ea ridica din umeri, neimpresionati. - Spui asta de trel ani. - Rlbdare, draga mea, rAbdare. Merit! sa-l aftepfi pe eel poaivit. lmi place de el. E important, puternic, foarte tnalt ti arAtos. Cred c-o sa-l cunOfti Ia serviciu. Valerie rAse. - Nu ti In domenlul meu. Orice tip preocupat de decorapunl, stilul de via{A casnic sau industria nunplor mai mult ca sigur nu e hetero. Va trebui sa-l cunosc in

~r ~e

alii pane. - Poate e unul dintre producarorii Iii, spuse Alan, concentrlndu-se pe carp. Sunt aproape sigur ca-l vei cu· 11011f1e prin intermedlul muncii tale. Mal spusese asta, tl nu apAruse nimenl. Celelalte prelkeri ale lui fuseserA deseori adevtrate, dar, In ultima weme, nu tl cele despre bArbaP, Ser putea ca fuca ta sA albl un copil anul acesta, spuse e~ lntorcAnd dama de cuo fl lruliAnAndu-t din nou pacherul de cArtL Valerie llmbi fl dltlnl din cap.

Suryriz.C. vi<Jil

- Nu prea c~. Munc~te mai mult ca mine. Nicl

m!\!1\r n-Rre timp de intalniri. ~u e ~toriU fi ntci rna,.

cnr nu &unt sigura ca i~i dore~te SO\ oau coptl. $i nicl Valerie nu era ncralxbtoare .a de'o'!n:i bunica - asta

categoric. nu e~ pe Hsta ei de Jorin~e, nid ma.car pe

rndarul t1 ~i. dm fericire, nici peal fucei oale. Alan nu mmerise chiar deloc Ia faza nsta. - Cred c~ s-ar putea sa te surprinda, spuse Alan, In

timp ce Valerie intoarse alre cinci cnrti ~i continu:'l. Erau chcstii pe care i le prezisese intotdeauna- succes

in afaceri, un nou barbat in viata ei ~· mai multe avertt· z~ri marunte despre proiectele ~i tran:aqiile vlltoare ~i oamenii cu care Iuera. Dar, de data nceea, barbarul aces.ta nou aparu de mai multe ori. Alan era neinduplea>t, iar Valerie ofta in timp ce asculta. Oamenii li spuneau tot timpul cA nu le putea avea pe toate: ~i o cariern fabuloas~. ~· dragoste. Viata pur~i simplu nu funqiona ~a. Nimeni nu obtinea tot ce \'Oia, ti spuncau ei - ~i nid Valerie nu reu~ise. Ca majomatea oamenilor, lucrase din greu ca s~ aiba succes ~i ,f,\~ise ~i ea singura. Cei doi continuar~ s~ pnlavr~geascn, in timp ce ea intorcea c~rti, tar Alan ii zicea ce vedea in viitorul ei. ln mare, erau lucruri de bine. Nu urma sA ntbA probleme de s~nMate ~i. ca de obicei, ratingurile aveau sA creasca. El '~" o oporrunitate de afaceri in Orienrullndepmat, posibil o linie de mobilicr, care 8\'ea &a fie R\':lntajt'aSA penrru ea; pe mAsura ce li citea, era C\ident dl o placea cu adevarat. Era sincera, directA ,; corect.l. Unii spu· neau cA era cam durl, dar era \'Orba mai degrabA despre un standard de excelent~ pe care fi-1 aplica ei insefi fl ruturor celorlaltt. Valerie era exigenta cu ea inslfi ~i cu cci din jurul ei. Nu int;\mplltor ajunsese cea mai bun1 dtn domeniu. Urease tar~ muntcle timp de rrei:eci 'i cinci de ani, cu muir.~ mund ~i cu un instinct genial fi infatlibil pcnrru ceea ce f1cea. Alan o admira pentrU asta. I; pllcea Ia nebunie dlt de direct.~ era. l'u se juca, nu avca nimfc de ascuns. Era exact ceea ce prettndea n fi. Si nu avea nevote de dlfil ca ~ ~tie dlt de supAra~ era dm cnu:a ''5rstei eL Valerie ii spuscse de dlte\'3 on

14

'Danicllt Srcr(

impse niciodarll o asemenea durere. Niciodara. Ei hine, poare dl mai simtise ceva similar o datA sau de doua ori, in tinerete cand juca fotbal profesionist, dar nlciodat.' de anmci - 1i cu sigurantA nu in ultimii ani. Ziceai en li lmplantase cineva un tomahawk in spate. Durerile ascutite li trecurn direct spre creier 1i a poi in jos, prin pictoare. Nu putea sll srea In picioare sau sa mearcn. Ajunse Ia hate 1i se ridicA incet, a!:lltandu-se de chtuwr~. ljt in1fo1ca relefonul de pe un raft~~ se a1eza pe toaleta cu un tipAt. - Dumnezeule mare, spuse el, cand CAst numarul in telefon. Cand se pri\i in oglindl!, arata de parca ar fi supravie· {Uit unui naufra~iu ~~ se simtea ca de o mie de ani. Jack fusese Ia o perrecere de Halloween cu o noapre in urma ti cunoscuse o fata incredtbila Ia bar. El pur· ta costum de Superman, iar ea era C'..aN.Timan, cu un

cosrum de pide srramt lucios, cizme p:ina Ia ~old li mustafi. Avea un corp de neuitat, '' cand iji d;lduse masca jos, \'l!zuse en nu era nici urarA. It spusese cA era model. dar e1 nu auzise niciodatll de ea. Avea douazeci !i doi de ani, pArul vopsir negru metalic 1i ochii verzi. El avea un merru nouazeci ~~ rrei, iar ea era cu doar cativa centimerri mai scunda. $i partida de sex de mai rarziu, rand mersesera in apartamenrullui, fusese mai muir decar acrobatic. Amandoi bausern desrul de muir, ~~ nu1i aminrea sa se mai fi dtStrar a1a bine de mulrn \Teme. Era tipul de fata cu care se lntalnea de obicei, invariabilla \Teo douazeci de nni, deseon fotomodele, uneori actrite ''· In general, orice fata drAgufa caro-i i~a In cale. Nu·i fusese nldodatagreu s~ tnralneascA feme Isau s~ leseduca.

16

'DanuiTe Stuf

Nu ~ nici cea mal vagl'l idee cum avea sa lasa din a.panament, dar mobuia sa ajungl'l acolo cumva. lnchiae ft suna Ia compania de ma,ini pe care o folosea, apo; ae tirl In hainele d• sala care stateau aruncate pe jos In bate. 5-ar fi dus ~~ In chiloti daca era nevoie. Se tnmoba daca ar fi mobuit sa se duca Ia spital, dar Frank aves sa ftie ce mobuia facur. lmordeauna ftia. Si nu se purea sa fie chiar ar!t de rau pe dr pArea. Pur ti simplu nu se purea. Eliminase odara o piarra Ia rinichi, insa acum era muir mai rau. Zece minute mai r!rziu, era deja jos, In fara dadirii, mifclndu-se lncer ti aplecar de spare. Pc>rmrul II \"lzu ti il ajuta sa urce in m3fina. II inrreb:l ce se lntAmplase, iar Jack li dadu un raspuns \-:tg, DupA alte :ece minu· re, ajunse Ia cabinerul chtropracmrului, tar fufentl 11 ajuta sa intno, apoi fu condus lnrr-o sail. Frank \'l!ni sa II vada In ctnci minute fi II cxamma. Jack nbta d• se put•• m~ca. Dupa examinarr, chiropractorul se Ultl pe flfa lui fl :Ambi. - E ziua ta, Jack! La multi nni! -Ah, re rug... nici nu-mt nminu... Ce naiba am parit azi-noapte? dorea sa fie ce\'3 minor, dar nu pArea ~ Parea sa se fi ranir grav. li spuse doctorulut exact cum ti dnJ s• lndmplase, iar Frank nu se abpnu sa nt.H tachine:e. -Ferrie a.srea tinere, Jack... sunt o paco re! - Cred ca.i jimnasta, sau contorstontsra. Sun! lntr-o formA desrul de buna, tl ea nproape m-11 ucts. Cc mklm rupt? Se simrea ca un ~rog. daca o noapte de sex aerobaric 11 llsase tnrr-o a.stfel de stare fl chiar de :tua lui. lmphnea dncizeci de ani azi. Ce numar urnt~ Bruse. se lnrreba daca a'~ sa rnai faca vreodara sex.. Poare ca ro!Ufi nu ca noaprea trecuta. - Te trlmtt sa·rt f•ci un RMN. Preslmr ca e posibil ~ fi rupr un disc. Sper ca nu, sper ca e doar o hernie. Dar stai sa vedem. -La naiba, spuse Jack, de parcA ar fi fosr condamnar Ia moarte. 0 sA am nevole Je operarte?

I.;

Suryriull P~rca

''ilti'

17

panicat.

- Spcr C\ nu. Sa \-.dem ce spune R.\iN-ul. Te progra. mez tmedaat. Frank era un geniu d.nd \'C:nea U)tba sA ii fac-t pc tehniucni 'i pe medici sa li primoasc!l pe clientii lui important•· Un lucru e dar: ar trc:bul ..., ~~ mai moalc o noaprc sau doua. Z.\mbt larg, in nmp ce Jack •• ridica, crispat de durere._T~t invitru-e_ in, ~eara aceea la Cipriani c.'\tiva prieteni, prmtre care ~~ m,te fotomodele tinere, dar 'tia deja ca.

trcbuia s!l anule:c. 1'\-a\'ea nici o $3ns!l s~ reziste tn tim~

pul cinct. $i trcbuia sa se dudi Ia birou, macar carev:~ mmute. Suna~e in drum srre chiropractor, sa. anunte o\ 0\'e:l sa lnr;\r:ie, dar nu spusese de ce. 1\u \'Oia sa recunoaso\ In ce stare era, eel putin nu lnamte de a afla mll multe. jack se lntoarse Ia majina ~~ merse Ia >pita! penrm RMN. Frank aranjase torul pcntrU el. ~~. dnd intra in spiul, aplecat de spate ca un batranel, doi barbap licerL~ aurograful, ceca ce fu )i mai umiltror. Fusese unul Jine Ia Surrr Bowl de douaspre:ec-e ori, djtigase parru tlin
....,....,.

'-*cu

blull.,... "PIIIIIIA-.&.....

pemrulllllulelti• .......... - Te ~biDe? lnlnlllea tapqaa&

-Nu.,_,daro.a....,_..._,..,...a,..._...

11-ti ridk:e prlvlna IPie . . crllplJMkMe cle .__

II p1rea vag cunoean1, dar llllil-'-- c111e era, p&na clnd n plcl ftaa. Era 1111ru rnoadialll uaulllll de vlatA elegant, lar el era cocotat mal c:eYII ca QuaR. modo, In haine de sail, tlapl, nep~t t1 nebiJbierlt. ndurea ""' tare, c1 aproape nu-t p11a. IIIIDicleauna ae:ruae cA Valerie arAta pu~ prea pemct Ia televbor, dar femeia II privea acum cu o compaslune care n c:oaflrml atarea lui jalnicA. Era patetic. $i, clnd o priv1, obeetYll cite o urmA micA de lAnge de f\ecare parte a gmll,

aproape inobservabile, dar care II IArirliOtUfi In ochi. - M-am ales c-o hemie de disc, explicA el, lar tu cred cA te-ai tAiat clnd te barbiereai, adAugA el Ea 1$1 atinse fata speriatA. - Nu·i nimic grav, spuse ea vag, referindu-se Ia tmpunsAruri. pe
20

'Danic/Tt Stcc(

Abia se mai putea mi~ca In momenrul c~nd ajunse ln biroul lui; $C prabu~i pe canapea ~i ramase lntins, gemlnd. ~istenrul lui de proJuqie favom, Norman Waterman, intra ~i 11 pri\i uimit. Norman 11 adorase dnd fuscse coril ~i cuno~tea toate statisticile despre el mai binc chiar decat Jack. Inc~ avea roate carton~ele de fotbal cu el, ~i Jack i le semnase pe roate. -La naiba, Jack! Ce-ai pa\it! Arn\i de parca. te-a Ievit un tren!

- Mda, n~a·i. Am avut un accident a:i-noapte. M-am ales cu o hernie de disc. George e aici! Trebuoe s~ vor· besc cu el despre emisiunea de maine. -II chem. Hei, apropo, Ia mul1i ani! -De unde ~tii? il intreba Jack, suferond. - Glum~ti? qti o legenda, omule. Am ~nut lmotdeauna dnd e ziua ta, ~i-au anunpt ~i Ia ~tiri a:i.
lilelllrludceuca? Toedlplaneta fda acum e1 era bltd. ...... nld llllalr predceriJe lui Alan Stur de ~ ~~ penau anul urmltor nu o contolau cu nhnlc. "''""""" cine file dael-u II ae lmplineuca.7! ReaJtta. ta Yinlei el o deprima lncredibiL Penau ea, f8i2eci de ani erau ca IIOUAzec:l.

capitolul2 April Wyatt ae rosto110li din pat flirt ca mAcar sA lfl amintealel In prima faza ce zi era. Alanna se decla~, dar ea era deja In pidoare, ti ae dl"fAi lncet spre baie. Era doer patru ti dteva minute diminea~a. Voia sA ajung.IIa ~de pqte din South Bronx pe Ia cinci, apoi Ia pia13 cle alimeme pAnA Ia pse. Avea multe de cumparat penau aacaurantul ei. Aproape terminase cu spalarul pe dintJ, atnd 1f1 aminti d era ziua ei de na,rere. In mod DOni\8L nu prea-i plsa, dar anul acesta era cam supa. 1811. laipllnea tn:izeci de ani fi era lngrozita. Ura acele ,.llle de ~ reper". Te lllceau sA te masori dupa etaloaul celorlaJti, fi, dupa standardele traditionale, ea nu aala lniJcime. PAnl.la treizeci de ani trebuia sA fii dsAIDrid, II ai tVaau o slujba de succes ti poate chiar tf o call. un restaurant, dar nu tu sot, nu tu iubu, ti ae ani-lumini distanta de a avea copii sau de a 1e BfB ceva. li era tndatorata pana peste WI~ IIIIUIIoaii!UC, care n dlduae bani sA cumpere cladirea dac:hiae restaurantul ce fusese visul ei

.,...,...,iaviet!I ei. AfacerUe mergeau bine, mama eL Aceaata nu o

\'Oia II 1f1 respecte cuvintuL

~aumntul coadnua II adUCI acelati

::====::.:~

anLOidirea -cu

Suryrizek vitfil

23

cu dlt mai PU!ini bani posibil. ln,-estise rut ce puruse In restaurant. Aparramenrul parea ma1 degraba o groapa

de ~UOOI.

G;lndindu-se Ia a~tcptarile asopte Zlle pe s~ptamilna, ~i Apnl era acolo Zlji noapte. Ea cumpara toat!l milncarea, era bu<"<\tarul~cf 1i rrecea ~· pe Ia mesele oaspe1ilor, de1i eel ma• bine sc sim1ise in budt!lrie. Trebuia sa se mai arate din c
~ mamel eUe. fti peaecu. un an JIUIIAnd pe IJicloue -uranrul vileb el. Plecae Ia drum aJideea de alervl ce era mal bun din roate, adr delica~e~e £a,o. rite, all fl mAnclrurilimple cue le pllceau oamenilor, &rt llle lnea: tn IOIUrl complicale au II opcae IIenau un menlu cu care oamen11 YOiau II aibl de-a face doar o data Ia nu ftlu dr rlmp. Oferea pa11e lncredibile pe cue le gila chiar ea, 11f8 cum lnvltue In Roma 'i In

Floren~&, biftec rarrar exacr cum II prqtreau In Franta. Servea """'''JCI celor care le piAc:eau, fo~ gnu cald 'i rece fl '-din noir. Oferea eel mal bun somon, cheeseburgert

de neulrar cu chitle ftcute In cad, macaroane cu br.ln11, friprurl din came rocatl 'i came de villl ca Ia bunica 11cas1, pizza"*"""' friprurl 'i pui prajit, pulpa de miel

In ldl iianc:a fl un piure de cartofi care fi se topea in 11111. Plua caviar, ditite ~ti. pachetele de primavara

f1 dim-. homar 'i crab In stil Maine 'i crab cu cara-

l*le molle vara, creveti incredibili 'i stridii pe care le

1Jeaa chiar ea. Meniul era o combinajie de mancaturi

pre(aare ale oamenllor, iar ei li placea a nebunie saga. avea tl o tnrreaga secfiune de mancaruri traditi· onale, de Ia eupl mattol>b
=

..................... clai ...... (ILirJ

'ZI

matinale vorbind deapre vlnta nwnei el. $da c1 _ . II o supere tl mal mult, In caz c1 auzile an~ Dar mAcar nu spunea nimenl c1 April Wyatt, f\ica e1, Jmplinea astazl trel:zecl de ani. Era de-ejuns c1 ttebuia II Jnfrunre realirarea ti Iiitad afle roata lumea. Nu lnvldia deloc acest aspect din viata mamei sale. Dar mamei ei II placeau toate celelalte lucruri care veneau Ia pachet cu asta - gloria, succesul, banii, laudele -, "'" ca, daca "' dorea toate acestea, trebuia sa lndure '' panea negativl. April nu l~i dorea deloc sa fie faimoasa, nu vola II fie un alt Alain Ducasse sau Joel Robuchon. Vola doar II conduel un restaurant unde tuturor sale placa sa maldnce, ~i pana acum se descurcase foarte bine. April m~tenise discretia ~~ simplitatea naturale ale talillui ei ~i pasiunea mamei sale pentru munca grea. Nimeni nu muncea cu mai multa daruire decat mama foarte bine. Tara! ei avea o penpectivl tenlpei'Om,, mal Vla\1l

Ia raclale cu o prietenl tl o tedin!A Ia pslhiaau. Ellm dna de obi~ei Ia restaurant, lmpreunl cu aotul el, larry, tl cu copm lor. Era cu patru ani rnai In vAntl decAt April fi a....,a rrei baieti ga.lligiOfl tare dragt~l. Era clslrorita de zece ani. Sotul ei eta contractor In construqii, ap ca viata lor era o permanenta jonglerie, rnai ales cl )ocuiau in New York. Ellen zambi larg imediat ce April lfi facu aparitia, Jmbrncata cu o pereche de blugi 'i un pulover gros ti Jncaltata cu sabotii pe care ii purta Ia serviciu. Ambelor femei le placeau sluJbele lor. April i~i dadu jos pantofii, ceasul 'i puloverul gros 'i se in rinse, lunga ~i slaba, pe masa invelira impecabil. Cabinerul lui Ellen era intotdeauna primiror 'i intim. Era locul perfect in care se purea relaxa. Parul lung 'i brunet allui April era prins inrr-o coada impletita care at:irna pe Ling!! mas~. Ellen era o femeie midi de statu· rn, cu par blond scurr ~i ochi alba~rri mari. Parea un elf, ~i Ia fel ~i copiit et. Avea fotografii cu ei pe btrou. - Nu e ziua ta de na~tere azi~ o inrreba Ellen, apucand incheietura lui April sil·i ia pulsul. A~a afla inrotdeauna ce se inrampla cu ea, care parte din corpul ei era mai atectatA de srres, de programul prdungit sau de prea multa munca. - Ba da, recunoscu April :.'imbind melancolic, a~a e. M-am gandtt Ia asta azi-dimincap ~i-am inccput sa rna deprim rau Jc tot, dupa care mi-am spus ca n-are rosr. Sunt norocoas.' dl am restauranrul, nu pot sa-mi fac griji penrru ce nu am. Ellen se incrunra in timp ce-i lua pulsul, dar nu spuse nimic.

-OK, ce nu-i in regula~ Ficarul, plam~nii, inima~ Am fost rilcita wcekendul rrecut, dar am Sclpat In douA zile, spuse April cu mandrie, ~~ Ellen zambi. - Neh, ca de obicei. Ellen li zambi prietenel sale. Sistemul imunirar e cam slabit, lucru normal penau aceasta perioada a anului. 0 sa folosim nitte moxa. April iubea mirosul cald lnteraror al cerii moxa pe care Ellen o aprindea pe burta ei, tndeplrdndo apoi

30 cu dexteritate lnainte sA II ardA pielea. 0 lnelllzea fi o vindeca In acelati timp ti era partea el preferali, dqi ntH displlceau nici altele. EUen era 8f8 pricepiJo 11, ell nu o ranlse niciodall, iar April pleca mereu re[a.. xall de acolo. Menese Ia ,edin!e de acupuncrura !nell de ctnd se lntonese din Europa, fl era ferm convinsA ci functionau. -A apArut vreun tip nou In viata ta1 lntrebA aceasra lntemall, tl April rAse. - Patru chiar. Trel ospArari noi de weekend ~i un somelier pe care km furat de Ia Daniel Boulud. Chicoti, f[ EUen elAtinA din cap. - MA refeream Ia tipi reali. SA ttii ell viata nu se rezu. m1 doar Ia glltit. -Afa-1111 tot zlce lumea, spuse April~~ lnchise ochii In tlmp ce EUen continua sA lndllzeascA moxa pe burra el. Era JIOZ&V· Chiar mA ~ndeam azi-diminea{li Ia asra. Ob[fnuiam Ill cred ell Ia treizeci de ani voi fi deja cAsAtoritl fl voi ava copii. Acum, nici mAcar nu·mi imaginez 8f8 cew In urmltorii a\pva ani. Poate pe Ia treizeci ~i dnd. Credeam ell Ia treizeci ~ti deja bAtriin. Dar eu IncA mA slmr ca un copil. ~~ arata ca unul. La fel ca mama ei, April nu i~i tr~da vtnra fl rnOf!enise lnfA~rea mamei, cu exceptia pAru· lui brunet. Avau ace~i ochi ca aluna ~i aceea~i piele neridart, perfecrt. Erau norocoase. April nu se machia niciodart; nu vedea sensu!. Oricum n-ar rezista in cAidu· ra din budlllrie. Se machia doar a\nd se ~tea penrru o pettecere sau pentru o inlllnire amoroasA, ceea ce nu se tndmplase de ani de zile. -AI multe motM: Ill te simti bine, li aminri Ellen. Maloritatea oamenilor nu au restaurante de succes Ia aeiJed de ani. Eu zlc ell te-ai descurcar desrul de bine. - Multumac, apuse Aprillncet, In timp ce Ellen In· depana- fllncepu cu acele. Se opri dupA un minut fl U lui din oou pulsullui April. Ava un simt supraoaaual aueo ajuta II detecteZe orice derea[are, ti doar

-.orieeiDfela.---.r1IIINIII.-..

-lar elM dar.,_ cap like cloulace, " April zlmbi. Ava. o menattuaeie nereaulatl de all de Ide. 'Eia

unul dlntte modurile In cue 1e lliUdCala c.11..., rat de munca el. Uneort nun-~ aa Ju.. nile. Lua andconceptionale ca 1111 reeJae cldul t1 ca 11 fte acoperltll penttu ocazlonalele ,.Kiplrl", det1 nu prea era c:a:ul. lnaA prefera sA nu rlfte. $1 nu mal o ,.Kipare" sexuaiA de ceva vreme. - Nu mi-a mai venit de douA luni, apu~e April fkrl pic de lngrljorare. De fiecare datA cAnd lucm tOme mult, Upaqte luni Ia nindul. M-am fofl&t deatul de tate tn ultima vreme. Am adAugat cAteva lucruri noi tn meniu luna trecutll. - Poate ar trebui sA verifici, spuse Ellen cu dezimoltu.. d, In timp ce lnfigea ace pe antebratele lui April. - Crezi cA e ceva in neregulA? April p~ru surprinsA. - Nu, nu cred, o asigurA ea, dar ai un puis cludat. Mi se pare cA tot captez ceva. -Cum ar fi? - CAnd ai f~cut ultima datA sex? - Nu-mi amintesc. De ce? - Probabil mi-am pierdut mintile. $1 ftiu cA iei anticoncepponale. Dar poate ar rrebui sA-P faci un tat de sarcinA. Ai uitat cumva sA iei o pilulA sau douA ul!ima datA cAnd al facut sex? - Crezi cA sunt lnsAtcinatll? April se ridicA In fCZUt, fO" calli. E ridicol. M-am culcat cu un tip pe care nlci m1c:ar nu-l plac. Un critic culinar. Era drtgut Jl dqtept. L-am lndopat cu cele mai bune vlnurl ca 11-limpreelooa tl am bAut ti eu prea mult, tncercAnd II flu prletenouL Dup1 care a doua zi dimineata ID4III aa1c aa el In piL N-.m mai flcut ap ceva de ani de llle. ~ DeiiOIOci1ul IIH flcut ti o reccnzle ne6MnbilL A IPII c1 _.m e c:opillros ti prea aimpliat fl cl au ml lao

'*--de

IUUIIea au de lbiliiiCile mele. C. dclbl

- Nu end c1 faprul cl nU1i place un rip se considera m11UJ1 de conaacepeie, spuse Ellen calmA, In nmp ce April te tntinle din nou, rulburatA. . . - Dacl rnA pndesc bine, am ratat o p1lul~. In zrua. urmiiXlllre avam o migrem lngromoare,

'*"

c~ a~

mrat

campier ti mal aveam ~~ ~u in pt. Sper c~ a pnpt ~~ el acdatilucru. Aveam streproc~. . Acum lfi amintea torul, d~1, Ia momenrul respecnv, to~ pos1b1lul 11 uire. Aproape reu~ise, dar acum, cu roate mtrebnnle lui Ellen, li revenise In memorie. - Luai antibiorice? - Mda. Penicilim. -~ poate anula efecrul pilulei. Eu zic sa verifki. - Nu sunt lndtcinatA, spuse April hotldt. -Sunt sigura cl nu ~ti. Dar nu mica niciodatA sa

1f1 aecuse cu vederea indiscretia ~i facuse

-uld.

-Nu m1 baga In sperieti. Azi e ziua mea, ii amimi April, tl rasera amandou~. -Sunt sigura cl nu-i nimic, o asigura Ellen, dar era prea tirziu. April era deja stresatA. -Si eu, spuse April hotArat, !ncercand sn se com·inga ldt pe ea, cit ti pe Ellen. Apot rorbira despre alte lucruri, dar Ellen ii aminti din nou clnd pled. April nu voia sa se g:lndeascl Ia - . fllnd convind cl nu ramasese lns.~mnata. Nu avea llmpcome, In afara de lipsa menstrua1iei, care oricum nu en ceva nou. Ina era nervoasa ca se culcase cu dpullla. Mike Steinman. Fusese o prostie. Era desrul de marurt cit sA ttie ce sA faca ~~ ce nu, dar era chipe~ fl huellaent. Se lntimplase In weekendul cu Ziua Mun· di,De Ia lrulepurullui seprembrie, cu dou~ luni In urma. '~drumnu lti mal permisese sa se g:lndeasca Ia el. an apre terviclu aecu pe IAnga o farmacie ~i. dlllr dlcl te limlf jenatA, intra ti cumpara un test de Nu 1e mal fntlrijorue cu privire Ia ceva llle. Se o datA In Paris, dar, din £.,rici· ful-lllllrci!MII. Era atcurt cl nicl acum nu era, allllpld IIDIUfl ~ do.r ca 11-1 apum lui Ellen

'*"

Sulprfali.,. d

•tntel- tl ... JIOIIIIIIDifd" .. Na.l

au-aewoie! Se oprlln bucAdrie In drum 11ft . , , rmlel. Toaal era In ordine t1 p!qldrile pell1N pdu-.-. blne. Mal erau vreo doui ore pllllte clelchldeannrul ti nebula sA un:e sA se tmbnce pell1N - d e prAnz pe care alll!a sAo ia lmpreunl cu e1. rele de deasupra restauranrulul care formau apartllmeDrul ei erau aproape nemobllate. Ollseal acolO 101: felul de lazi de lemn, cutii de carton tl dteYa llmpt udlle. Cump~rase de Ia Goodwill tot mobllierul: biroul, c:aaapeaua, masa de toaled ~~ parul dublu. Rd"uta 11 cbeltulaadl pe decor. Achizi{ionase, In schimb, eel mai bun echipament Ia m:ina a doua pentru buddrie. Mama e1 se oferise 8A li mobileze apartamenrul, dar ea refu2ue. Acolo doar dormea ~~ Iuera Ia calculator; nu primea ntciodatl oaspe(i. Din puncrul asra de .Nere, nu semina deloc cu mama •i. Ziceai d era In tabAtl tot timpul Verific~ facrurile comenzilor primite tl se duse II fac~ un du~. Uit~ complet de tesrul de sarcinA pe care tl cump~rase, p!lnA c:ind era deja pe jurnatate tmbrlcatl. Aproape se hotAr:ise 8A nu·l faca, apoi se rAziAndi. Dacl Ellen tot ridicase intrebarea, mai bine II aibt confinna. rea dl nu era lnsllrcinatl, dec:it sa lase chestia Ulll II o macin•. UrtnA instruc{iunile, puse tetrul pe teilhea dupa ce 11 folosi 'i tertninl de tmbrlcat. Puna paatiiloai negri ti un pulower 101: negru, pantoft cu talpl plallflpirul prins lnrr-o coadA. Pllrul ei lunc, brunet. era .-Ill lucioe, ti se dAdu cu ruj, erivindo« Ia ~ Apold Ill cohort privirea spre teSt. U ridld fl se hOiblla el, upl care tl puse din nou jos. lqi din camert. • In-!~ holbA din nou Ia el Nu se puca ap ceftl Ne¥111 ~ Lua aatlconceptionale. Uitale II Ia o linll!dpenttu numele lui DumaleU- S.u doull " - • deal naibll de bead tn d au - · - Nu I 1e putea tndmpla cblar

c.-

...,..-ala

-~~ Nu ....c:udlrllla Did . . . . ,...... ua '*'-tpe

=~=s=il

tlfi_IIU......_C» . . .35

- Swz~-m~ '?" am intarziat. Am avut o dimintata pi~ n~: lncerc s~ fmah:ez emiStunca de Craciun. La multi am! S~r cl al avut o Zl bunol poin!\ acum. Sub nki o forma. nu avt:a s!\ ii spun!\ mamei ei adev~rul. Poate d da, inrr·un final, dar dar nu acum. Mai int:ii rrebuia sa il digere chiar ea )I s.\~i dea searna ce avc!a s~ fac!i. Poate c:A, Ia urma urmci, n-avea s<'i·i spu· n~

niciodata. -A fost in reb'Uia. M-am Jus cu noaptea in cap Ia pia· ta de pe~te, apot Ia cea de produse alimentare. Oiseara inccpem •czonul rrufelor albe. Au aJUns acum doua zile. Ar rrebui •a villa ciM weekendul Asta. I; z.1mbi mamet ei. Aveau o rdatte buna, a\'Usesera intotdeauna, ~i se placeau chiar mai mult acum ct erau adulte. Jar April avea sa ii fte intotdeauna r<eunosca· toarc penrru ca 0 ajutase sa i)l implincasct visul ~i ct h imprumutase banii penrru restaurant. Fusese un gest extrem de gencros. La multi ani ~i tte, adauga ea. Valerie comanda ~ampanie penrru amandoua ~i lji coborl vocea, privmd-o pe fiica ei peste masa. - Mi-au anuntat varsta Ia radio azi, spuse ea, parand Ia fcl de ncfcricita cum fusese din clipa in care auzise. -!;;tiu. Ma g:indeam c-o sa foi sup~rata. lmi pare rau, mama. Nu conteaza. OriL-um n·ar crede mmeni. Arati aproape Ia fel de tanara ca mme. - Multumc><, spuse Valene mahnita, dar ac-um toata lumea jtie adcvllrul. - Poti sa spui c-au facut o grejcala. . April inn·rt~ s:'l o consoleze, Jar era prea zdruncma~ ca s~ o mai poata lin~ti. . . . - Nu pot sa cred ca am ~aizeet de am, spuse Valene, in ttmp ce Aprilli zlmbea. . tnsa - Nu-mi vme sacred ca am rreizeci! -~' ca sunt r· cinata", ad~ug~ ea in g;iml. . izeci Nu era un capAC de lume filptulLil lmphnta tre u-1 de ani, dJr sl ftc inslrcinata cu un barbat pe care n cun~t
1

38

'DanicllC Srcc(

Valerie patea din nou ~ocat~. ~i April rase brusc. Fap. rul dl ii matrurisise mamei ci o tre:ise rutin Ia realitatt. Hotarara sa nu comandc desert ~i cerura cafea. April sc: simti mai coerent~ dup~ aceea. - Mi-e greu sacred ce s-a intamplat. Am luat antibi· otice pentru un srreptococ locali:at Ia nivelul giirului ~i acupuncturista mi·a spus c.l s•at putea sa fi anulat efectul pastilei. Ea a banuit prima c~ a~ fi insarcinara. Eu niri nu m-am gandit Ia asta. Nici macar nu mi-a rrecut prin cap. - cand s-a int c:>n• nu-l placi dad tc houra~u sa-l pllsrre:i. Dar, Ia cum munce~ti tu, nu vad cum re-ai descurca de una singura cu un copil. - Nici eu, spuse April cu sinccntate. Nu pUnuise asta. Nu avca nici un scns ca April sa pllstreze copilul, ~i o ~tiau nm
5.'

Surprizt[. vllfjf . -M~ hucur c~ mi<~i zis, "'Piic~ Valerie pe un ton 11m~tlt<>r. Este in totahtate decizia ta April E ·1 -•

te vom sustine oricum. ' · u 1 tauu tlu Nu-i spune nimic lui tati, momentan, zise April. -a

pArand sup~r.lt~. Nu~• imagina cum ar fi fost ~-i spuna lui sau lui Madthe~ Dac,\ pastra cop•lul, toara lumea a""a ~ fie ~ocar~. Sau poare cl nu. $i, Ia urma urmei, conra? Sins:urul lucru care conta pentru ea era ~ aleaga ceea ce s•mtea ':' era cea ma1 buna OP{iune In circumstantele date, ~~ me,\ nu ~tla care ar fi nsta. lt!eea era inca P"'" noul.~l prc-.1 ,J!rt~u dt! acceptat. Arunci se uita. la ceas ti Valenc ecru nota de platA. ' - Mai bmc ml inrorc Ia lucru. - ~i e~, ~puse Valene, uimitA de anuntullui April. - Ce t.ICI tl!>earl? o intre~ April. lejl cu prietenii? -0 s.\ 'tau in pat 1i-o sa piing ca roata lumea imi 1tte varsta, sruse ea z;imbind trist. - Vrci Sl vii sl cinezi Ia restaurant? 0 sA a""m paste cu trufe ,1lbc. Sau i{i pot pregAti cu risotto, daca preferi. -Cred dl ar fi mai bine sA stau singurA, spuse Valerie cu sincenrare, 1i April o intelegea. In momenrul de lata. cu mintea plina de lucruri ce nu suporrau amanare, ~~ ea ar ll preferat acelaji luau, dar trebuia s~ munceascA. - Te iubesc, mamA. Multumesc c<~i reaqionat ap bine. lmi pare rnu sA te anuntllx lUi, de ziua ta, spuiC April recunoS<."litoare, in timp ce se lmbracau. - Mie imi pare rau pentru ce p s-a lndmplaL Nu o invidia pe fiica ei pentru decizia pe care aebuia sao ia, dar, din puncrul ei de ""dere, avea o singurA op{iune valit!n. Pur fi simplu, •r ll !'os~ prea molt pentrU ea sa se ocupe singurA de un cop1l f' de un restaurant. fara nici un ajutor. Exista o singurA oppune reaonabill din puncrul de vedere allui Valerie. April nu ~~~ pAstreze copilul, nu fara un ratA. Dar II rapecta URI'"" de a lua ea dec!Zia. Era sigurA d\ tl April aveall ajUJIII Ia aceeati concluzie ti ftla d\ flica el nu • plbee II

albA copii.

40

1Janiclk Stu(

-La multi ani, mam~. spuse Arril r:_istl, In timp ce se tmb~t~1u in iata resrauranrulut L1 Gre'.'ouille. Mul{Umesc ca re ro'li ~ frumos ru. mtnc. !;it, crede-ma. nlmeni n-ar :iu!' ca. ai ~ai:eci Jc ant. - Tu fa 1:-tne ~i nu m~ face ln<'<'i se schimbe, ~i cinci minute mai rnr:iu era in buc-lt<'lrie, recunoscaroare pentru faprul d avea ce Sil-t distra~ atentia. Munci tnconrinuu mara Jupa-amia:a, f~dnd chiar ea preg
capitolul4

43

Ia wncluzia c!l, raportat Ia data ultimd menstruapi, Apnl era In a zecea sap~m1n1 de sarctru\. Doctorip ti sugtr~ o ecograf1e pentru a verif•ca situa1ia. Era proce· Jura st;mdarJ pentru un consult normal \a zece sapum;lm de sarcma. Apnl fu de acord tlse sim\i u~ura~ sa aflc- c!\ avcau cchapamentul ntcesar (htar in cabinet. 0 asbcent~ <;> conduse intr-o earner:\ ~lab lumina~, H daJu sa hca rre1 pahare cu apa ~~ h spuse sa a1tepte doua. o:eci dl" mtnute, s:t nu i~i goleasd vc:lm ~is.'\ se imbrace cu un halat. Dup:t ce se intinse pe mas~. tchniciana ti aplic!l gel pc burr.~. porni ma1mana 1• m"ic!IO baghcra de metal prin gel. in timp ce April pnvea ecranul. !:i• apo1 o \':\:uo liin1a mmuscula adaposma in intertorul ei. Avea forma ji inf~\"i<1rea unui bebeluj, dar era micu{a de tot, ji inima i1 batea reJ:Uiat. Tehnictana h $puse ca totul era in reb'llla 1i ii arata unde erau capul, ~:urul" - cum il numise ea - ji micu1ele rulpmi care aveau sa devina bra{c ji picioarc. Era un bebeluj real, nu doar o idee sau o grcjeala pc care o facuse cu un srrain. Era deja o via1a, cu o inim:t proprie ~i, intr-o zi, cu un ~uflet ~~ cu o mince proprii.ln timp ce privea ecranul, lui April i se facu rau, ~i lacrimi i sc rostogolira pe obraji. Nu se simtbe niciodatl atat de coplejitl sau de sinJ:Ura ji, in acda1i timp, atat de aproape de ce\"3 sau de cine'-a in toa~ ,·ia{a ei. 0 napadi o avalan1a de emop1 conflictua\e, toate odata. Nu fuse'c prcgatitl penrru cec-a ce urma '1 simta cind avea sA il vad~. Asta schimbase toate ganJurile ei legate de un bcbclu~ pe c-are le 3\'US<>C slpt~m.ina rrecuta. - Totul cste in re~'1111, o asiJ:Ur1 tehniCiana bJrjnd-o u~or pe brar, apoi ii inmJ.na ce \'ilzuser~ pe ccran. . d April inc.\ linea fotografia in mana cand mcra in nou in cabmctul doctorirei. -II pl$tre:, spu'e ea rl!(U~It, c:lnd se a)e:r.~dm nou de partea cealaltl a biroului, ~i docrori1a o pnv1 ?tent... - &,u ~igurM o inrreba aceasta, ~i Apnl mcumn{l dinc'Up. - Sunt slgura. M~ deswrc eu cum\-a.Ill leal ~ 1e lncll!i cu tJapii de lucru tl cobort 11 "'UUICeUdd Dar de data ac:euta zAmbea, tl toa!l lumea din bucl!lrie 1e simtea u,ura!l II vadl ca era din nou ID epele el. Se temea, dar era entuziasma!l tl ltl tq)e!l 0 1108pC1e lntreql Cl awa faple luni Ia dilpozipe II g1-.clo10lupe.

In noaptea aceea, Valerie se gAndea Ia fiica ei In timp IIIIa lntlnll In pat ti se uita Ia televizor. Schimb8 C11111e1e fi ltl fkea griji din cauza deciziei lui April de a p11tra bebelu,ul, c:And !I vAzu pe Jack Adams, prezen. ta11Dn11 de emlaluni sportive, luandu-i interviu unui relllllllit focbalilt tl !I recunoscu In el pe barbatul pe care 11.-rn lift de ziua ei, eel care de-abia se putea m~ Q!

ca. nprlvl clteYa minute. Acesta menpona ca se ranise

de cUdnd Ia spate, care parea II se fi recuperat ,i 1e mlfa acum cu lejeritate, dar recunoscu faptul ca fu. -tale chinultor.

Ea llmbi, aAndindu-se Ia starea In care II vllzuse. Arata ilene diferlt acum, pe ectan ti elegant. Parea amuzant tl-', 1pre deoeebire de creatura r4vlltita care abia pu· •

meqe In zlua aceea, In hainele lui sport ti In tlapi.

Pe ecnn IIICa destul de atragltor ti se exprima mai bine clectt majorltatea prezentatorilor sportivi. Trebuia II ad111111 cl, KUIII clnd !I privea mai bine, era chiar aratos.

Stla cl Jete&UB flcuse o afacere mare cand II angajase. 0 lf'acere ~Dillie. Mai auzise tide reputatia lui cum c1 lefea cu fimlei foarte tinere. Era amuzant II II vadl

t:::"dedupi

Cle fusese

cu eltn ascensor In ziua aceea.

de durere, aratase ca Rumpelstihskin; M II • mal lindeascala asra, schimbA pe o comedie lpBte

-

o urmlra ocazlonal, dar, clteva minute mal

lal:blle televborul. C4nd stinse lumina II se cuJ. IIIIIUIIe pe~Aian llllspuna ca avusese

- .....- • cu bebelu,ullui ApriL II crezu1e - - · - Aprd urma II aibl un copiL

cfar c11e ~ Ia ceea Cle

r1iall'-~~t:t~ta~ttta~o~ li ID .,.; plbjlncl ti

Surymufe viefii

47

cA fuses~ o gre~eala lngrozitoare ~i implorand-o pe mama ei sa. o aJUte - ~L Valene nu putea face nimic. Valerie se trezi diminea~a convinsa cA April flicea 0 gre~ealA ~rr:'ensA, dar Ia fel de sigurA cA nu avea sA 0 convingA sA 1~1 sch1mbe pilrerea. lmediat ce April se hotAra intr-o pnvmta., rareon se r~gandea. A$a fusese ~i cu re~ staurantul - mersese tnainte ~i perseverase pas cu pas depA~ind orice provocare !i orice obstacol. Valerie er~ exact la fel ~i a~a fusese intotdeauna in ceea ce privea ca~ riera ei. Era o fen;eie care ~tia mereu ce voia, ~i fiica ei 1i sema.na. Era o call tate, nu un defect, dar, !n cazut acesta Valerie era convinsA cA April gr~ea. ln diminea\11 ace~ o sunA sA discute din nou cu ea. Era incA supAratA din cauza visului rulburAtor pe care il avusese. - ~ri sigurA cA asta vrei sa faci? insistA Valerie. Era incA devreme, ~i April era Ia biroul ei, uirandu-se atent peste facruri. Se trezise din nou Ia patru diminea\11, ca sA ajungA Ia pia{a de pe~te Ia ora cinci. -Da, sunt sigurA, mamA, spuse April incet. Nu este o alegere pe care a~ fi fAcut-o inten{ionat, dar acum, cA s-a inramplat, nu simt cA a~ avea o altA op{iune valida. Am treizeci de ani, nu ~tiu dacA mi se va mai da posi· bilirarea sa am copii. N-am mai avut o rela{ie de cinci ani, eel pu(in nu una serioasa, ci doar de genu! celei in cauza, de~1 de obicei nu e chiar un strain absolur. Muncesc tot timpul. Cand sa gasesc timp ca sa ies in o~ ~i sA cunosc pe cineva? Muncesc non-stop. Si nu va fi niciodatA momenrul potrivir sA am un copil. Vreau ca inrr~ zi sa. mai deschid un restaurant, ~i arunci VOl muncl ~L mai muir. Si, dacA chiar inralnesc pe cineva, nici macar nu sunr sigurA c-a~ vrea sA ramftn insArcinar~. N-am fost niciodara surA Ia sutA sigurA ca a~ purea face loc unu• copilin via{a mea sau ca m-a~ pricepe Ia asra. D~r acum, ca s-a inramplar, nu am rupeul sa renun{ pur~~ s~mplu ~~ sa-mi vAd de drumul meu. Daca nu mai rlman mciodarA insArcinatA sau nu mai intiilnesc niciodatA _pe nimeni? Voi fi avur aceasrii oporruni~are alreia ii VOl fi dar cu piciorul, ~~ poare nu mise va oteri o a doua ~ansa.

'Dani£lll Stu( Poare ca, daca ~ avea douazeci ~i doi de ani, ar fi diferit. Dar nu Ia treizeci. Sunt prea batroinl ca sl refuz un dar ca asca. ~i nici macar nu sunr sigurl cl rn-a~ fi simtit dikrit Ia doua:ed de ani. Perso.1na aceea micutl al care; puis apare pe sonograma este desrul de com·ingatoare. E un bebelu~. o fiinta umanl vie, nu doar o deformare a stilului meu de viatl sau o perturbare a programului meu. Eo persoanl ~i, dinrr·un moriv mcredtbtl de proscesc, este ctea ce mi s-a intamplar mte. Acum rrebuie sa rna ridic Ia nivelul provocarii, chiar daca rna sperie al naibii de rare, a~a cum e ~i norrnal de alrfel. Pur ~i simplu va rrebui sa imi dau seama din mers. ~i, dm fericire, nu mai e cine ~tie ce sa ai un copil chiar daca ~ti necasArorit:ll. Oamenii o fac tot timpul. Femetle se due Ia banci de sperml ~i aleg sa fte inseminate cu sperma unor srrlini. Eu mlcar ~tiu cine e carat acesrui bebelu~. E un tip de~tept, educac, cu serviciu ~~ desrul de arltos. L-oi consiJera eu un nesim~it ~i mi-o uri el restauran, rul, dar nu pare o persoanl chiar at;it de ingro:iroare !ncar sa ml sperie gandul ca e lnrudtt cu acest copil. ~i. momencan, cu asta am de-a face. In circumstantele date, nu-mi r~mJne dec:it sa. rna. confrunt cu ceea ce s--a lnclmplar. Responsabilirarea imi apaqine. -Dar nici mk'ar nu·l cuno~ti pe acest barbae, April, ti spuse mama ei pe un ron trist. Exact de asta se temea ~i April. - Nu, nu-l cunosc, mama. l':u am ale-s eu cum sA se lnclmple ~i nici n-a~ fi facut-o 3}-1. Dar Heau s.~ >COt ce-i rnai bun din asta, In loc sl fac ceva ces-ar purca sl regret tot resrul vietii mele, avorr.'\nd. - ~i dacA o sa regreti rot resrul vietii tale cll·ai plsrrat! lntreba mama ei cu sinceritate, ~i April !nchise ochii ~i se ~ndi Ia asta, dupa care ii deschise ~· z:\mbi. Oridt de putemice erau indoielile mamei ei cu privi· re Ia acest subiect, decizia fusese luat:ll. -II trimit sA locuiasca Ia tine. Le poti spune rururor el-i al tAu, ba chiar ai putea sa pari ~or jenata. Arund ftiiiVIIi n-o sA creadA ca ai ~izeci de ani. Cred ca esle

tolupa perfectA.

49

- Foane amuz.."lnt, spuse Valerie. Hot~r~se deja c1 nu avea sa admit1 puhlic, sub nici un ch•r. en urma sa d.-,na bunica. Unt!elucruri erau pur~~ Mmp)u mat mult _dedt ~utea ea indura. ft acesta ua unul dmtre ele. Vma ~~ i~t aj~te fH~, dar nu avea 5'- admtt•' ~tarutul de bumca. a~tat cu ,..tmaginea" sau cu v!\r!'ita et.

- Vreau doar sa fii sigura ca ~tii ce faci. - Nu ~tiu, recunoscu April fa.ra ezltare. N-am nici

cea mai vng!\ idee ce fac sau ce se va tnta.mpla c~nd se va najte copilul. Voi face tot posibllul sa rna descurt. Oamenii ra\e>C tor timpullucrun de a.tea. Sper sa 0 convmg pe Heather sa vma sa rna ajute in weelr.enduri. Sau poate va trebui sa angajez pe cmeva. ~ria ca mama ei ova ajuta dac!\ va fi ne\'oie, dar \'Oia 5.3. incerce sA se: descurce sinb'llra. Era copilul ei, $i deci:ia de a-1 pa>tra li apaJiinea. Era o femeie de treiZeti de ani, tra~>e pe cont propnu in Europa timp de ja<e ani, avea o afacere de succes, parca desrul de improbabil sa nu <e descurce cu un copll. C:\nd incerca sa se gandeasca Ia asta, calm, se simtca c:\nd lncrezatoare, cand Ia fel de ingro:iU pe car p!\rca mama ei acum. Totul era foarte nou pentru ea. Dar avea fapte luni Ia di<po:i1ie pentru a se obijnui cu id~ ji a face ni$te planuri. - Crcd c-or trebui sa-l suni pe tatal copilului, ii spu>e mama ei, in eontinuare ingrijoraU, )i Apnl pmi !;indi· toarc inainrr sa raspund~. - S-ar putea s-o fac. Nu m-om hoorat Inca. Am aflat ~i eu doar de opt zile. ~i nu e ca !i cum am f1 pnerem: Am f~cur o prostie. 0 avenrura de-o noapre c!a"ca. I' l-am lmb~tar penrru c~ era dqtept, atr;\j}1tor 1.' penrru ca era poSihil '~ ne fac~ o recen:~e bun~. ~~ Ulte cu ce m-am ale.! Un copil ~· o recenz.ie de tot rah~tu\· S• ce sa-• spun daca !I sun? .Hei, ti-ommtejtl de mme. Eu su~ cea c.lreia i-ai f:lcut re(en:ia ata de to:ttl Jl!03: 3 : a creat meniUI mult prea slmplist, care nu ftlj ~ 51 serveas.:A delicate>e sau molncaruri rrad1pon~ ~ f 1 g~t
'd

.h::

April-----Din----

SurJrfu'WIIf' Volerie "I dadu .ama c1

jllndlle roa!A llpllmlna mile nld un oemn de IaIa-. Mike~ c1upa ..... prouci pe care 1-o ftcwe. banulle fie elM ....... ~ fie c1 nu dldea doi bani pe ea. De . _ n aa tt..a greu sA II sune acum. Ar fl foot d-.1 de peu tl d.a •

fl ietit tmpreunl, dar, din momentce nuen...,nuflla dad ar trebui sA-l sune acum, dupi natterea c:opllului sau deloc. :;ii nu t,i dorise ca elsA ti influen~~tR IIQIId. rea de a pllitra copilul. Nu se baza pe eL Se baza pe ea losA~i. :;ii mama ei o ad mira pentru asta, chiar dacl ea nu ar fi ales s3 pllitreze copilul, mai ales nude unuiftlllll. Era mai mult dedt dispus3 sA recunoascl fapad c1 nu era at:lt de curajoas3. - Bine, draga mea. Vreau doar sA rnA uiiUr c1 f1ii In ce te bagi. Otc\. Ond ai de g.l.nd sA-i spui mlilui IIU! Valene p3rea din nou ingrijoratll. II cut\Of!Ca pe fos. rul ei sot. Pat, c-areia nu avea sA-i placl deloc. Era foane conservator ~~ traditional ~i sigur nu se Bf!Cplll ca fiica lui cea mare s3 ii faca un nepot din flori. Dar malaa t1 lnnebunit dupn April. - Nu ~tiu Ina, spuse April, uidndU« Ia CleiiUl de mAna. Avea o lncllnire cu macelarulln dimineMt- tl -.oia ll dea comanda pentru tnaap lunl. In lllul.buia sA se lndlneasd ti cu fumiJOrul de came de (lillie pentru Ziua RecunOftin!ei. Slpdmlna aecull . . _ pupn frliele, lup!AndiHC cu deciJia nieriiDue laCil(IIL Acum trebuia ll se concenaae diD DOU pe ......-. :;ida dl vial& ei avea ll fie o awe Joallerle tlllla _ . urant ti copil. T rebuia ll ee obltnuiiiCI d. ldeea, dar mlcar deocamdall, ee JlUIII&

cluclaeerftdU.IDIIIL

• ..,....Ia

ll...,_o ftrml de calel'lng. Acum tata, Maddie,~ claulllaarf f( ei llrbl101au cu IDfll Ziua Recu.

ftlllllllmtul el. In eeara rapectivA aet'VI!a 0 clallped&l Zllei Recunottin~l tl alit. Si facea Ia (el Ill~ Crldunului. Aveau deschis tl de sArbttori t1, de obicei, era plin pAnlla refuz. Vola sA fie disponibila pe111r11 cellinluri sau penau eel care nu aveau unde iltundeYa II ae duel. Ziua Recunottlntei era peste tre1 11.,."'4nl, f{ rarauranrul era deja aproape complet reln~ro cliDI de nebunle se gAndi sA 11 invite pe Mllae Sceinman 1a dna de Ziua Recunottintei ~i sA le IIJUIII atund tuturor. Era o fantezie frumoasA sau eel pudn inlereanll, dar nu avea nici o logidl sA il cheme jle Wlb Ia o clnltn familie - Ji avea sA aiba cu-at:lit mai pqiailop:l penau el. Daca se hotara sA-i spuna, ~ria cl crebuii II ae tn!Alneasdl doar ei doi. - Te aun cit de cuntnd, mamA, promise April. Trehule II mlapuc de rreaba. -$1 eu. Altkl lnregisrram emisiunea de Craciun. Am o mle de lucruri de facut. Vom vorbi despre decora· lfuni, meniuri de sArbatori, cum sA lmpodobe~ri pomul f( c.douri neoblfnuite. 0 sA avem chiar ~i un dlfelu~ in emlliune. J.l vol dlrui lui Marilyn de Craciun, dar nu tde lllcl. Mlllndeam s-o fac In emisiune! April o ~ria pe Warilyn fl o piAcea ti ea. De paau ani era asistenta -.et llle, fl nu numal c1 o ajura cu deraliile de produccie. cllr ae ocupa ti de comisioanele ei personale. ARe patnuect ti dOi de ani, nu avea iubit ti era dlsAtodl:l cu ...,_ el. Lui April I ae pAru o idee grozava faza

=

cu IIIIa In blroul el, tmbracata Intr-a rochie ro..... cu Clllal de aur f{ un colier de perle, pta sA lnceapl

....._c:bllrIn tlmp ce vorbeau. Mal !Arziu In cursu! . . . . . . - o ftlaDare dapre nuntile de Criciun. aoc:bli de c:adfea frumoue. lclllllniRIJI.Aprtl aa lnma ~ clll*tatorilor Mea. ei era ...

._..,_~IIi

.,._, . ._Miilldelucrurla ..

Suryrize(e YieJii

53

doz~ de umor, de surpr~ ~ide emotie emisiunii sale lntordeauna era vorba despre mai mult decar elegan~ sau decor. EmtsiUnea et era di.n inlmA ~i avea un stil aparte, ceea ce le pl~cea oamemlor. - E un Yorkshire terrier. E adorabil. lAm ales 5~ • mana rrecu~. ptA .- Oa':'enilor leva pl~c~a Ia nebunie, mam~. Probabil ve1 spon vanz~nle magazmelor de animale sau ale c c~torilor din roar~ tara ~i adoptiile. resValerie ziimbi. Abia a~tepta s~-i dea cadoul lui Manlyn. Cele dou~ femei inchiser~ cateva minute mai tiiniu iar Valerie se a~ez~ Ia biroul ei ~i of~. gandindu-5e di~ nou Ia April. Nu era ceea ce i~i dorise pentru fiica ei chiar deloc. Un copil f~r~ tat~, nici un b~rbar care s~ ~ ajute, nimeni cu cares~ imp~rt~~easca acesre momence atiir de importante. Valerie nu se indoia nici o clip~ ~i nu se indoise vreodar~ c~ April era o far~ foarre curajoas~. Spera doar c~ nu avea sa regrere aceastll alegere rot resrul vie(ii sale. 0

capitolu15 De Ziua Recuno~rintei, April se trezi devreme ca ~ gareasca chiar ea aproape torul. Asistentii ei venirn mai rarziu ~i se ocuparA de deralii. Clientii soseau devreme in seara aceea, a~a ca le spusese alor ei s~ vinA Ia ora opt, cand nebunia din bucararie se mai lini!tea putin. Valerie ap~ru cu o jumAtare de orA mai devreme, ca de obicei, cu doua pungi pline de decorariuni pentru masA ~i, in timp ce alti clienti i~i miincau curcanul, umplurura, jeleul de meri~oare ~i piureul de casrane, ea transform~ masa familiei Wyatt inrr-o oper~ de arrA. Oamenu de Ia mesele alarurare o priveau inciinrati. Asezase sf~mce de argint pe masa, adusese propria fatA de rna~ ~~ l"rvere brodare cu imagini de curcani ~i crea inrordeauna deco· ratiuni uimitoare. Majoritatea oamenilor din restaurant

o recunoscur~, ~i ea semna aurograre in timp ce pregiirea

'DanieiTt Stu(

masa, iar April se plimba prin sala salutand oaslletil. In noafrea aceea erau o. mult_ime de copii tn restaurant Ji Apri le dadea curcam de
Suryn:uC. Vitfii 'iII botezase Napoleon In direct. PArea adorabil tl raringul em"1unu lor dt~tse once .lllteptarl chiar lnainte de d1fuzarea pArtu ded1cace CrAnunului. Apnl er.> entuzia.mata 51 o lntalnea.ca pe sora e· An me, pe Cor tn evidenp. lar Pat, smgurul bArbae din fam11ie, era ca un ursulefde plu* m;ue ~~ corpolent, cuoch1 h!.ln:~~i z;imbetcald. 1pl~ceaslstea 1mpreunacu .Iemelle lui". April rAmlsese fara bum<~lnc"A de m•c p1l. Acum se n;;ezase inrre tatll e1 '' Heather. sora e• !"a mica, eleva in ultimul an Ia liceu, care spera sA srudu•x

'o;

56

'Dani
Ia Uniwrsiratea Columbia, Ia fel ca April. La cei ~aizeci

~~ cinci Je ani ai sli, Pat era profesor acolo de mai hint

de parru:ecl.

-SA sper~m c-o sa rnm:li acolo mai mult ca mine, 0 tachina April, pri\-ind apologetic spre tatll et. Stia cat de suplrat fusese ciind se ~~~ase de ~coala c~ Sl studie:e ana culinar;\ in Europa. El a\'Usese .-ptta\11 academice penrru ea, dar April nu i~i donse nici~atl aota. Fiicele lui mai tinere avcau ~anse rna1 man sl u cake pe urme, ambele t1ind eleve bune. Cea de·a doua familie a sa avea o indinatie academica, intelecruala mult mai puternica declt prima. Dar el ~i Valerie tineau inca foarce mult unulla cdalalt ~i se purtau mai degraba ca frate ~i sora dec~t ca fo~ti soti. Chiar )i acum, Pat continua ~ fie uimit de tmcnsitatea carierei lui Valerie. Ciind fusese casatorit cu ea, ambitia ~· enru:iasmul ei il cople~isern. Acum putea sl r:idl de asta, dar Ia momenrul tespcctiv se simtise complct inadel'\'llt ~i incapabil s~ tiM pasul cu ea. Avus~ nevoie de ciitiva ani foarte nefericiti ca sa recunoasca faprul ca nu era blrbatul potri,·it pentru ea. Era mult mai fericit acum, ~i timp de doulzeci ~i unu de ani minunati Maddie fus<:l'e genu! de sotie de care avea nevote. Dar nutrca doar sennmcnte bune pentru Valerie ~· penrru fiica lor ~i o admita\1< enorma pen· tru tot cc reali:ase prima lui sotie. Era o legenda ~i o \-edeta,~i a rata a~achtar~i laocinaltnijtitl in familte Pur· ta un pulover de angora de un bej pal \CSUt cu fire aunt, cu pantaloni de piele intoarsl bej, cizme italiene cu toe lnalt foarte sexy, cercei cu dtamante ~~ un plr blond runs Ia perfeqie. Maddie puna un cosrum de catifea maro ioane conset\'lltor. Nu avea nimic b~tMor Ia ochi. Si fetele se imbracnscrn cu fuste scurce, tocuri ~· pulovere dtagute. Pat parea mandru ~i fericit in rimp ce Apnl II puse 5l guste doua dintre nmle lor vinuri ca sl vad1 care li plaoea mal mult. Era lntordeauna lmpresionat de '1nunle pe care reu~ea ~ le aduca din Europa ~i din Chtle, Ia prepui pe care clientii el ~i le puteau permtte. lntotdeauna li trimirea o !ada cu orice li placea.

Su'J'rize(e vi£!it

Cina pe care April le-o servi in seara aceea fu . buna ca niciodara.. Conversatia de Ia mas~ fu ani :a~ Heather le spuse ca. avea un nou iubit. Annie era~~ •lil Ja~i patru ani, u~ air geniu, student~~ ella

tip?:

Mit

iar Apnl mcel'«:a s~ se mtrebe daca. nu cumva aveau sa se Iogo~easc~ ~~ sa se cas~roreasc~, d~i sora ei negase. Pat era mtotdeauna utmtt ca. fosta lui so~ie nu ieliea cu nid un b~rb~c. Era~ fe~eie atat de frumoasa., dar cariera fusese pnontatea et atat de mul~ vreme, incar renunlase Ia multe pentru succes ~i faima. La cei iaizeci de ani ai ei, era tot singura.. Nu i~i dorea ca fiica lor sa. aib!i aceea~i soarta. ~i se tngrijora uneori ca. intr·acolo se indrepta. April se concentra atilt de mule pe restaurant, ca, Ia fel ca mama ei, parea sa nu aiba o via~A personala. Nu vorbea niciodata despre vreun barbae, ceea ce nu era deloc surprinza.mr din moment ce muncea o sura. patruzeci de ore pe sapt~mil.na Ia restaurant. La ora unsprezece inca mai sra.reau Ia masn., in timp ce restauranrul incepu sa se goleasca. Annie ii Heather se dusesera Ia bucatarie sa stea de vorba cu angajalii pe care ii cuno~reau, indeosebi cu un tip foarce drngu1 din Fran1a. April tocmai le rurnase celor rrei parin1i ai ei un vin de Sauternes extrem de bun din Napa Valley, despre care mama ei spuse ca se cam ridica Ia nivelul vinului Chateau d'Yquem. Tara! ei incuviinll\ numaidecat, in timp ce rmu un toast pentru fiica lui, cele doua femei mai in vil.rsta alarurandu·i-se. - MuliUmesc pentru o alta cina fantastica de Ziua Recuno~ttnlei.

li zambi dragastos lui April ~i se apleca sao saruce pe obraz. - MuliUmesc, tari, spuse ea, zambind aproape sfios.. - Cred ca a fast cea mai buna de pana acum, conn· nua el miindru. . . e sa !ncocdeauna era recunoscator ca Valene o ajutas i~i deschida restaurantul. El n·ar fi pucur sao fad~ dar ~i dadea foarte u~or seama c:it de talcntata era. $1 era incointat de fiecare recen:ie J)9Ziriv~ pe care cnea despre .April in New York". !ntotJeauna se ucwa

b

'Danieffe Stu(

pentru ea. Primisc o singutA recenzie proasta. In sepfetn. brie, iar eel care o scriscse parea un morocanos ~i un snob ti era dar dl nu l~i dadea seama ce mlncare buna fi hrAnitoare servise aid. In rest, Pat nu cit.ise niciodatt ceva negariv despre restauranrul e1. Tot ce ·~· rna~ dorea acum era sa o vada cu un barbat bun. Nu voia sa sf mai putca imagina pe fosta lui sofie ajustandu-se dupa un b;lrhat, a~a cum nu se ajustase nici dupl el. Era foarte fixista de muir prea multi vreme. Era atilt de perteqionisra in tot ce facea, dl doar d(iva barbati se ridicau Ia srandardele pe care tile srabilea. April avea un sri! muir m;u rdaxat ~· mai pu{in exigent, dar nici ea nu avea \Temc s:l. cunoascl pe cineva. Muncea tot timpul, ~i un nsemcnea restaurant era un angajament enorm. Daca nu se cupla cu unul dinrre bucatari, cu somdierul, cu vrcun osp;ltar sau cu unul dinrre furnizori, Pat nu vcdea cum avea sa intiil· neasca vreodara un barbat. Pe cand tcrminau vinul, i se adresa din nou: -hi faci timp ti de joaca fi distraqie? o intreba Pat lngrijorat. April muncea atat de muir, dar parea sA·i priasca, Ia fel ca mamei ei. Cea de·a doua sot•e a lui ern muir mai relaxata ~i avea alte prioritati. Em un b;lrbat fcridt. - Nu In ultima vreme, recunoscu Apnl. lntordeauna ii placuse sa munceascl. - Nu crczi ca ar cam fi rimpui? Rcsraurantul e plin de fiecare data c:ind venim aici. Oamcnii imi spun d ai nevoie de trei Mptamiini ca sa obtii o re:crvare. N-ai purea sa mai bagi oameni in el nici cu ranga. ~tia d resrauranrul ~riga bine ti ca ea progresa muir in restituirea datoriei dltre mama ei. De ce nu pleci intr-o cilarorie? 0 vacanta In Franta? Ceva. Nu poti munci ror tilftlllcl. April. Nu e s!I.Mtos. Dar am5ndoi ttiau cum~ In afacerea cu restaurante, ti al ei avea succes tocmaJ pentru dl ea era acolo zi ~~ noapte, supraveghind toru~ plnlla ultimul detaliu, ~~ chiar salutandu·i pe oaspe!i

~nitll6 sruf

un restaurant unde toP voiau sa vina sa consume Be delicarae rare ti minunare, fie mAncare ••mpla fi bunA tl sa ae bucure de atmosfera calda pe care o crease. lnfl'lln fel, April aemana mai muir cu Madd~e decar cu mama el. Dar eel mai muir semana cu tara! ••· '' respec. rullui era important penrru ea. _De {apr. e cew nou, spuse April lncer, in timp ce membrii mal In vtrsra ai familiei atteprau. A fost o sur. prid, ca s1 flu sincerA. 0 surpriu foarte mare pe care nu am pllnuit-o, dar uneon 3f3 e v1a13. Penrru 0 clipa, Pat nu ~~ dadu seama daca avea sa4 apunA c1 ae lnraln~te cu cineva, ca. mai deschide un resraurant au cl i se oferise oporrumtarea ne~reptata de a-1 vinde pe acesta ti de a cAftiga o mulpme de bani. -Sper ct n-o sa fii dezamagir de mine, rari, spuse ea privindu-1 cu lacrimi In ochi in timp ce II atinse pe braf, iar el lfl puse un braf pe dupa umerii ei ca sa o

llnlfteascl.

April tria cl o iubea ti ca o iubise inrordeauna. Nu se tndoile niciodara de asta. -Nu ma dezamagetti niciodara, draga mea. Nicioda· ta. Mklm flcut griji c:lnd te-ai lasat de facultate, dar in cele din urma a i~it torul bine penrru tine. Doar asta conraz~. Nu vreau decat sa fii fericita. Deci cnrc'i marea IUrprld! Spera sa fie vorba despre un barbat, nu despre un air restaurant care avea sl·i consume fi mai muir din limp- de care oricum nu mai awa. ~rilllftepta Ptet de o clipa inrerminabill, dupl care ae Ulti Ia Maddie, apoi din nou Ia rata! ei. Voia sa o includl ti pe mama ei virrega In anunf. 0 iubise inrot· deauna pe Maddie, care o rrarase ca pe fiica ei chiar lnalnte lA le alba pe ale ei. -Sunt lnslrcinara, spuse ea lncet, privindu-1 in ochi pe laW el, apednd sa o ierre penrru modul neglijenr in cue te lndmp~ ti sa nu aiba resenrimenre fa {a de cocawa accaara, c~ ce n-ar fi fosr deloc stilullui. tlcu J11et de o chpa lunga, lira a tti ce i-ar purea lpllle, lncerdnd sa tnrele&~~A roare lmplica{iile.

pil;;:

_ Da? Nu ~tiam ca re lntalnqti cu dnova. \1ft!

casArore~ri?

• llllt

rarea putin ranit ca nu-i sp"- nimlc me. li placea sA creada ca erau mai apro ."':"~ li aruncA o pnvire rap ida mamei ei, dar V~ Jti caborl priv~rea ~· nu spuse mm1c, ~ ca Par 0 pri · d· 10 pe April, in timp ce Maddie se uita Ia ei. VI nou . - Nu, nu rna cAsAror_esc ~i nici nu rna vAd cu nimenl T•·•~ f• spus, me ea oftand, srntmmdu-se de el, cauttnd alinare ~l sustmere. Simtea. nevoia sA·i spuna ji resrul 1'0\'tStirii. Stia ca n-avea>~ f1e fcnnt. Dartata.l e1 nu o de:ami!gise niciodatt ~i credca cA nu avea..-o faca nici de ~ata aceasta. Cel putm a~a spcra, de~• mn ea n·ar fi fost mdlntata de situa!i< daca ar f1 fost parinte. Si mama ei reaq1onase bine. -A fost un occident, spuse ea cu sincrritate cu un barbat pe care de-abia de-l cunosc. L-am \;\rut~ singurA data. Am baut prea muir. Am •tuns In pat, nu rna intreba cum, en nici macar nu-mi ammtesc. Siam aflar de curoind ca sunt insarcinatA. N-am mai \"Orbit cud de arunci. 1'-:u ~tiu daca ii voi spune sau nu. Nici mAcar nu jtiu daca eo pe.,oana dragup. E critic culinar ji, judedlnd dura recem1<1 pe care a scris<> ~i dupa faprul ca nu mil mai sunat, probabil ca nici mAcar nu rnA placr. Dar am trei:rci Jc ani, nu ~tiu daca '-oi mai a\-ta ocazia sAriman insarcmata. a~a ca \-oi pasrra copilul. Vreau So
'Danitlk Stu{

66

capitolul6 April.., rre:i devreme in dimineata de dup~ Ziua R.. cun~tintei. S~tea In bu~~ne ~· bea o cca~~ de cafea cu lapte. Nu venise inca mmem, aja cl era smgura In restaurant, lucru destul de rar. Personalul IAsase tond In online tn noaptea dinainte, jl mesde erau deJa arire pentru pr.!n:. Se g;indea,Ia. ce·• spus_ese ta~ e., fa toastullui plin de dragoste. !;i• mtt·u~ sfar~1t lua ho~r~rea cu care se lupta de slpt~m~m mttega. Se dust sus In biroul ei ti ~u~ num~rul de tdefon pe care i~ daduse Milce In momentul c:ind o sun3'e in leg~ turn cu rettn:ia restauranrului. Awa numlrullui de Ia barou !i unul de mobil. It suna, ~~ ii rlspun'e Ia al doilea apel. Avea o voce profunda 1i sexy, dar, cind li spuse cine era, nu se arn~ prea fericit. Nu era un inceput incuraJator, dar se h~r.!se sa meargA p:lnA Ia caplt. Nu voia ,a.; spuna Ia telefon, lnsa avea dreptul sl ~tie,'*'~ il mmA Ia cinlla restaurant, iar el pAru imedaat e:atant 1i aproape sever. - E prea devreme sA scriu alta recemie, o averti:A el, dupl care vocea i se lnmuie putin. lmi pare rAu penttu cea pe care am scris-o. Pur 1i simplu, cred ~ ai putea tin· ti mai sus dealt o faci momentan. l~i d~duse seama d.n preparatde pe care i le pregll.nse c~ abihtatile ei menrau un restaurant muir mai important 1• ftla din CV-ul ei cllucrase In astfel de localuri. Cu excer~ia selecpei de delicatese din meniu, nu avea nid cea mai ,-aga idee de oe IOlia d serveascA mAncare pe care o purea pr ounaae nicaodati. !;ia nici nu avea nPUul <1:. Acum avea spriJinui familiei tl puta II aibl11nguta gnJA de ea 11de un copil, sau eel pu!ln If& spera. Fiinddl ttia toate aceatea, li fu mai ~

f...,

70

'Danitffe Stu(

salute pe clienfii de Ia dteva mese, ziimbi ciind ll Vllzu pe Mike ~i in cele din ur~~ se a~ezl..Era dar ell nu se imbrllcase pentru o intalnore. Parul e• negru era prins cu un elastic intr-<> coada dezordonatll, nu era deloc rna. chiatll ~i purta ~Ia pi, pantalonii ei obi~nuifi, in carouri albe ~i negre, ~i jacheta ~e ~ucltar albn, plltatll de Ia mincarea pe care o preg:lnse m se~ra. ~ceea: Era mai rotunjoarll Ia fap decat 1~1 ammtea el, dar ii smtea bine, ~i era mai dragup cind ii ziimbea. Avea ochi de un dlprui·inchis care i se pllrurll u~or ingrijorafi cand ii ziimbi ~i ii mulfUmi ell veni!;e. Comandll o sticlll de vin chilian, el alese homarul pe care i-1 sugerase, ~i ea ii oferi o porfie din ultimele trufe albe cu paste. ln ochii lui, asta era o cinll rerfectll, muir mai bunll ca friptura de carne tocatll, puiul sau biftecul tartar pentru care era faimoasll. Gusturile lui erau mai rafinate ~i bolta lui pa· latinll mai criticll, dar acum ~ria ~i ea. lar vinurile pe care le sugerll Jean-Pierre pentru masll erau ~i mai bune dedit cele pe care le servise cu ea atu nci. - Vezi ce vreau sll spun? intrebll el, sa\'Urand pastele ,; apoi homarul. E~ti mai bunll dec:it ceea ce g11te~ri de obicei. De ce ai vrea sll faci hamburgeri, cand ai putea fi In Paris ~tig:lnd trei stele pentru restauranrul mu sau Alcind ceva echivalent aici? Nu te ridici Ia potenfialul pe caj. II a~, April. Asta lncercam sll spun in recenzia mea. I iqiSe mai dur dedit intenfionase, lucru pe care acum II regrera oarecum, dar credea ell, in esenfll, ceea ce spusese era adMrat. II -CAt de desnezi ~ vor oamenii sll mllnance a~a ceva! lntrehA. April cu smceritate. 0 datll pe lunll, rot Ia doua lu~1,la o ocazie specialll! Nimeni nu poare manca ap tot nmpul. Eu, una, nu pot ~i nid nu vreau. Poare ~~· ~ ~~ majoritatea oamenilor nu. Clienfii no~trl ~ 1VII\ BICI o dam sau de doull ori pe s11pt11manll, unu r mal des. Yreau sll gatesc cea mai bunll versiune a ceea ce lfi d.oresc el sll mlln4nce In fiecare zi ~i gustllri ~ ocaztonale, precum paste cu trufe sau escargoU· ~~~ rataurant pe care ml l-am dorit dintordeaUDL putem face lucruri apecialc, ~i o ~i li>cern·

...,..,. • .ilillll de dl. 0 pllcea tl N~Caurantul el.

n p&._

IIDi plAne de millllll JD.

Suryrize(e \lietii fusese cat se putea de directl\ 1i de sincer~ cu el . Mike o pnvea peste mas~ aproape in stare de I p' tar alid. Avea p~rulla fel de inchis Ia culoare ca loc: ~rhe~ P . • h' . • d b a et, oc 11 de un caprut-tnc ts, 11, can vor i, era Ia fel de alb ca fata de mas~. _ Vorb01ti. serios? Mi-o spui acum? M-ai invitat Ia cina 7 ca sa-mt sput ~La. E!tt nebuna? 11 pastrezi? Nici matar nu ma cunO!tl· Nu !til daca nu sunt un criminal, sau un nebun, sau un molestator de cop11, dar pastrezi totu!i coptlul pe care 1-at facut cu un ttp cu care te-ai culcat 0 singura data? De ce nu avortezi? De ce nu m-ai intrebat ce parere am despre asta inainte s~ fie prea t
j

... dDe IUilt plrlntlf Ill, de se poarll alit de nobd? Ea p1ra ulmlll de lntrebate. Lui II venea greu 11 lfl

liiiii8IDae J*'lftlll unei feme! de tteizeci de ani gata 111 0

........_ Nlcl m1c1r nu cunottea astfel de parinp. Ai lui

d.r'tm tlalllflll nu U mal vlzuse de zece ani ~~ nici nu

... lloilllll ftciL

-JIIdDcll mel aunt nlfte oameni buni ~i perfect nO!' .... I ~ ea direct. Tatal meu este proksor de . . . _ . .. UniYenitatea Columbia, mama mea fl o femeie minunata, iar mama le WJatt, cea cu emiaiunea TV despte deco-

::=1\l::latloPedl

Surynu(e vitfii _ Si J,,d\ """" s~ fiu tatJ ~i vreau ~ lmpa 1 Jia, Je excmrlu~ Nu spun d\ ~ stau lucru~l~ ~ nu \Tcau asta. Dar Jad\ a~ \Teal Ce.at foce a '· ~.0 m<>menr ce c,u atar de tndependenta~ Ai im~n~'· In lui cu mine? •-11 cop•Ea r~_rca uluitl de idee. Nu se gandise deloc Ia aceasrl poS!blhtate. _ Nu ~till, spuse c:a incet. Prcsupun c~ ar trebui ~ \'Otbim des pre asta ~· s~ ne punem de acorJ. NtH pl~cea idcea. Nu-l wno\tea desrul de bine cit~ ~rie dacll·ar fi ~at un cop1l sau un bebeluj pe mim, dar a\'ea dreptate. Era unul dtntre plrinti. - E1 bine, ai sc~pat. l'u \TCJU cop1i. N-am \TUt niClodaL,, CopiL,ria mea a fost un co;;mar cu plrinti alcoolici abum·~: p,,rintii me1 se urau t<e1pmc ~i ml urau ~i pe mine. Fratde meu s-a sinucis Ia cincispre:ece ani. Si ulrimullunu pe care mi-l dorcsc esre o sotie ~i copli. Am avut o copil~rie desrul de bu~1tl car sl imi doresc sl n-o bu~esc ~~ eu pe a alrcuiva. Cu o luna inainre sl re cunosc, m-am desplrtit de o fcmeie de care cram in· dr~gostit. Eram imrreunl de ctnci ani, jl in cele din urml mi·a spus-o foane dar: \'oia s!\ se l.~sltoreasd ~l sl aiba wpii sau s.~ g:lseascl pe alrone\'a care era dispus

s!l o fadi. l-am Jat binecuv3ntarca mt..'11, om ~rutat-o de

rlmas.-bun jl am plrlsir-o. Nu neau un cop1l, Arnl. nici

cu tin~. nici cu nimeni altcineva. Z\u vreau ~ fiu responsabil c-;'\ mai sufer:l. cine\'a cum am sufem eu olnd am fosr copil. Nu m:l. simt in stare sl Hu plrinte, dar nu vrcau nici sl abandonez re cine,·a. Da.:J nu·l '~d pe copilullsta sau JaG' nu m~ implic cunwa in v1ap lUI,~ si~ti mercu eel l-am rcspins. Nu e corecr s~·nH fae~.asta, n1ci mie, nici copilului. E in regul~ sa spUI care vel d<7.
&::':'

Vanitl'll Sru(

78

_ Nu-i grab;\, spuse ea incet, rididndu-se ~i uitandu-se Ia el. . Era frumoasa, dar lui nu-i mm pasa de asta acurn. Se gandea doar Ia ceea ce-i spusese._ . . _ Copilul ar rrebui sa se nasca pnn tu_nte. Multurnesc c-ai venit Ia dna. lmi pare rau cl sunt nt~te ve~n atllt de proaste penrru tine. . . . .. El tncu iin\a din cap, dar nu mat spuse ntmtc, ct t~i din restaurant cu capul plecat, fara sa sc mai uite Ia ea. Ospatarii ~i somelierul i!i dadura seama ca se certasera ~i ~tiau ca el era criticul care le facuse acea recemie proasta, cu rrei luni in urma. Era c,·idenr c.~ nu avea de gand sa remedieze prea cur.ind sirua1ia.

capitolul 7 In ziua urmatoare, Aprille spuse ambilor parinti despre lntilnirea ei cu Mike Steinman. Lui Valerie ii paru rlu sA aile reactia tanarului, iar tat.~! et se infurie. Se gan· di cA Mike ar fi purut reaqiona ceva mai bine. -Nu vrea copii, tara, spuse April calm, de~i era supa· ratA Ia n\ndul ei, dar n-avea ce sa fa.1 se desparta de o femeie pe care o iubea Ia nebunie decat sa aib;l copii cu ea. lncetca sA fie ln\elegatoare, de~i considcrase po:tria adoptara de Mike dura ~i extrema, Ia fcl ca recen:ia lui. Se plrea ca qa era el. Si nu ii placea rrasarura asta, in pof\da faprului ca era d~tept ~i frumos. Se pare ca fuseae abuzat In copiiArie.li parea rau penrru cl, dar o const· dera o_scuzA jalnica penrru felulin care se purta acum-. - Ntci ru n-ai vrut un copil, ii am inti taraI ei, dar fact 1Dt ce pop In airuapa de fa\A. El de ce nu poate? Ava drepta~e. - Penau cA nu vrea, tatll. Nuii face grlji. Voi fi bine. -Qed Cl1 un nememic. -Ale dNpcu( II fie auparar, spuae ea tncet.

SUfJ"'frN W.CC 5e puna marur, sau eel Plllln 1ac1a:1, cAIIBVII lacrlml din call28 Ula no.pa

dovedile desrul de nesufmt.

$1 (u de-a dreprul uluill cAnd R~GUranrului In ziua UrmltDare, u~JI'II Cltuiltlallll,dllllt de Ia prAnz plecase. April se afla In clespre noi achizitii de vinuri cu Jean-Pterre, As:afA dispAru imediat ce intrA Mike. Plrea tn CXlllllauo are lm>eJ:lUnat, dar mai calm declt dmblla-. Somelierul se lntreba ce se lntimr,ta lntre eel c1o1. Plna mal degraba ceva personal declt ept de a&cert. -Pot sa-t~ vorbesc un minut! lntrebi Mike 111o1. ArAta de parca nu dormise de doua zile f1 nu • blerise. Parea de-a dreptul chinuit tl ndericlr, d.r mal pupn furios pe ea. -Sigur, spuse ea calm,~~ urcarA In biroul eL II flcu semn spre un scaun, dar el nu • 1fe1L Totul In biroul ei era vechi, urAt, uzat, cumpllat Ia IIIIM a doua, ca sa economiseascA bani. El rAmase In picioare, privind-o cu atentle pe ApriL - Uite ce-i, lmi pare rAu ca m-am enervat alit deIn . .ra aia 'i cA am fost ap dur cu tine. Dou cl aa IMm qteptat Ia asta. Cel mai urAt C0f1111r II a dewrut realitate. Respect ceea ce lncerclll fid fl &p:ul clll! uumi responsabilitatea. $11mi pare rill c11111C.C Ia RL lmi doresc sa nu ni se fi lndmplat-.. Nuuncopil,dar nu vreau nicisafiu un copd tl creeaza ~i mai multe probleme. MMr ~ dar, daca nu o vel face, adlule II m l lllate aatea. DA·mi ceva timp de ,tndlze. t6o II • _.. 11c1t1 eu. E tot ce pot sa fac IIIC)IIIelllaJI Ea d privi ti aprecie cl miCir • ~ - tl era evident c1 nu-l n1c1 nu era un mult In copillrie tl

ru-

mane

'*'

dpc:uet*=•

B O r t e z l l a,

lll!llledl-.aiiiM, ...

82

'Danie!fe Stee(

Mi-a plllcut mancarea, dar am considerat ell bucAtaru[ alellruise meniul sub poten~ialul sllu. Era mancare de cinll, preglltitll de o tipll, budtar de pnml! clasA, care e ca. pabilA de mult mai mult. l-am fl!cut o recenzte proastA. Acum pllrea trist. • . . . -~a cA re dl! in judecatll? se avantll J tm, ~~ Mike c[A. tinl! din cap ell nu. - Nu. Cel pu~in nu incA. Dar, in timp, ar putea, SPUSe el criptic, ~i Jim ziimbi. Dacll asta era problema, ~ria ell Mike n-avea de ce sA se reama. Nu exisrau haze legale pentru un proces din cauza unei recenzii proaste, dacll in esen~ spusese cA nu i-a placur mancarea. - Nu re poate da in judecata pentru asta. La naiba, daca a~a ar sta lucrurile, ai fi dar in judecara de trei ori pe sllptl!manll. Jim rase. -Ar purea sa mil dea in judecatll pentru pensie ali· mentarl!, spuse Mike direct, in timp ce Jim deveni tot mai serios ~i i~i privi lung prietenul. -Ai vrea sa detaliezi pu~in toatll treaba asta? Cred ell mi-a scapat ceva. Acum ~i Jim pllrea ingrijorat. -Se pare ell ~i mie: autocontrolul, ii mllrrurisi Mike ~i se sim~i ca un prost. Avea o listll de vinuri grozave, ~i cred c-am incercat vreo ~ase vinuri diferite. Ne-am imbl!· tat amandoi, ~i arara ~i-al naibii de bine. Nu-mi amin· ~c cx:ct cum. sau dim! s-a tm~mplat, dar ~riu ell am sfa~tt m pat, ~~ ce-mi amintesc din noaprea aia e destul ~e !mprestonam. Ar fi fosr chiar memorabil, ~i rn-a~ fi mtalmt dm nou cu ea, doar ell am hotarat sl! scriu on· cum recenzia aia. l-am ponegrit restauranrulla greu, ~ ell m-am gandit c-ar fi fost de prost gust sl! o sun. Nici ea nu rn-a mat cllurat, panl! sAptllmiina trecutl!. M-a invtrac dm nou Ia restaurant Ia cinl!, ca un fel de ofertA de pac~ am crezur eu. Dar se pare ell. rn-a chemat la cinl! ca sA-rnt spunl! cA·i insl!.rcinata. Mike pl!rea bolnav, iar )im- uluit. - $i vrea bani?

84

'Dat~ic/Te Stcc(

De ani de :ile i~ tot spunea lui ~ike c.'l ar trebui sa l~i g.'lseasc.'l o feme1e drngu{l, <.'!. se ~n~oare ~~ s.'l a1b.'1 cop;;, Mike era inrordeauna de nedmnc m rcfuzullUI. _Din moment ce oricum o s.'l plstre:e copilul, de Ct nu petreci ni~re rimp cu ea, sl o cuno~ri_ mai bine, sa \'e%1 cum re sim{i in leg.'lrur.'l cu toatl s1tua{1a asra? E greu sa nu re indr.'lgosre~ti de propriii tli copii, ii spuse Jim. Fusese prezent cand se n.'lscuse fiecare dintre cei trei copii ai lui, ceea ce ii sch_imbase radical.via{a, dar el i~i dorise dinrordeauna copu, lucru care ev1de nt nu era valabil ~i in ca:ullui Mike. Jim i~i iubea so{ia. -Ciudar, se pare ell p.'lrin{ii mei au reu~ it Sl nu se indr.'lgosreasdl de mine, replic.'l Mike zamb ind n eferic1t Cred cl nu roar.'!. lumea poate fi plrinte. Este singurul lucru pe care il am in comun cu p.'lrin{ii m ei. Ei nu ~i-au dorit nic1odat.'l copii, a~a cum mi-<> spun cu fiecare oca:ie, iar eu sum desrul de de~tept s.'l nu i ncerc. - Se pare c.'l destinul a hot.'!.rat altceva, spuse Jim in timp ce se ridic.'l ~i se duse spre biroullui, aflat Ia doar aWva cenrimetri dep.'lrtare de a! lui Mike. Era criticul de art.'!. principal al ziarului ~ i , Ia fel ca Mike, a\-ea ~i el mai mulre critici de scris. Deseori il in· vira pe Mike sa mearg.'lla inaugur.'lri de expozi{ii de arli c~ el, ~i. ori de dire ori purea, Mike illua pe Jim cu el cand mergea s,1 verifice un restaurant no u clruia s.'l·i fuca recenzia. h plrea r.'lu ell nu-l luase pe Jim prima oar.'!. c:lnd mersese Ia .April in New York". Dac.'l ar f1 facur-o, nimic din roare asrea nu s-ar fi lnramplar. . ~Cred C·ar trebui sa re giinde~ri scrios, spuse Jim gri· Juhu. S-ar purea sa se dovedeasc.'l a fi eel mai bun lucru cadre {is-a lntamplar. Nu exist.'!. miracol mai mare in vial.'!. ecAr sa a1 un copil. . -Tude panea cui e~ri? inrreb.'l Mike plrand iritat, in nmpcetn ' asupra monl·· I . ce~ca 5.'1 se concentreze din nou toru ~ 01 s.'llgnore tot ce·i spuscse Jim. partea ta, spuse )1m incer. Puare c.'l toate asrea Hu lntimf.lar cu un motiv, adaug.'l el criptic Misterioa· : s~nt eli e Domnului, comenta npoi cu su~eriurirare. tlmp ce Mike 1na1 avea pu{in ~i s.'rea Ia el.

_ N-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Ar. de-a face cu doi a~a-zt~t adulp_ foarte bett, care au luar muir ~ulr ,-1n Ia bord ~· ~··au s~pat stnguri 0 dttama·1 ~ '" M' k·e, d'tspu>· s ~ •·~·· asume re>ponsabihtatea · groapa, spu>e rentru ~c~eala f~cut~ ~· pemru comportamenrul dubios, da nu ~i pcnrru coptl. r _ Nu fi chtar 3$3 Si!(Ur, replica )im, dupa care se concenrr~ a~upra m?n•torulut sau, ~·. nu mai scoase nici unul ntct un cuvant toatA dup~·am•aza. April nu mai primi nici o veste de Ia Mike in urmaroarele rrd sapramani ~i nict nu se a~tepta sa mai primea>c" \Tcuna. It spusese lut Ellen d n-ar surprinde-o deloc dad\ nu mat auzea \Teodara de el. Era atar de her rarar ca nu il voia pe ace;,r copil, incat era posibil ca solu1ia aleasa de el s~ fie negarca total~. atar a ei, cat ~i a copilului. De fapr, se sperie cand, in saptamana de dinainte de Craciun, acesra o suM pe mobil. Era cam pe Ia jumatarea diminerii, $i April se pregarea pentru al'alan~a de clienti de Ia pram. Aveau rezervari pe roata perioada sarbatorilor, pentru urmaroarele parru sapel· mani. Ba chiar se hotArase sa rina restaurantul deschis ~i de Craciun $ide Anul Nou pentru clientii lor ftdeli care al'eau nevoie de un loc in care sa mearga. -April? Parea ~!fa\' ~i tensionat. -BuM. Ce mai faci, Mike? .. lncerca sa se poarte firesc. El parea foarte nefenctt. - Sunt bine. PMea ocupat. lmi pare r~u sa te sun cu ve~ri de-astea. Dar rocmai predam un arnco_l: ~1 s-a dezlanruir iadul aici. M~ gandeam c-ai \Tea sa~"'· 0 sa apara ~i Ia ~tiri in cateva minute ~i voiam sate avernzez. Au fost luati ostatici Ia rereaua unde lucreaza mama ra. Cred .ca \Teo ~e barbati au prduat conrrolul as~': cbdtru. Se pare ca nimeni nu ~ne deoca"!"dael cu nilnt~mplat sau cine sum. Ecranele nu ma• ddu~ lniC, fi mama ta era in direct cand ~ lna\mplat.. tmisiune matinala de cateva ori pe sapdml_nl_fl~ e ~ara. April se uita Ia ceasul de Ia mAnA fl lfi

d

~nti in toiol evenimenrelor. Pa~ arun . ~-meie responsabile din Orienru\ M;1·ioc·1uc', ~~late e-··ate de a({lOnl · ·1e b!lrbap·1or ~i ofere~o ori erau. 11\o oe·- So . . I.d I .0 , ce aJutor necesar. s1r~ ma1 mo tl e l"g3\l NU pentru 8 ofa\ asistent:t .co ncgoclenle ~~ cu tradocerile, datA altfe\ nu puteao a)ota. Ventr~. ca semn de bon!l·<:redin{A ~i sustinor.\ ell grupul acpona pe ~om prop~iu, fara cunottinta sau bmec~vanrarea gu,crnulul, 11 cA nimeni nu era imp:tcat cu Sltuapa asta. N1mem din nici un guvem nu voia ca osrancu s!l f1e r!lnltl, in timp ce atacatorii afirmao cu frenezie c!l erau gara sa moaril pentro cauza lor ,; sa ia cu ei c:it mai multe victime posibil. P:treau irationali. Atacullor asupra retdel M<'Se dezorganizat, dar infrico~Ator de eficient. April st!ltea pur ~i simplu ~i plangea in timp ce se uita Ia televizor. Vorbea des cu tat:tl ei ~i cu Maddie Ia mobil. Milce nu plec!l nici o clip:t de lang~ ea. No spuse prea multe, dar rlmase langil ea toat!l ziua.

a:....

Zona din afara cladirii retelei era domina!!~ de un haos organizat ~i de tensiune extrema. Atacatorii pretin· deau cA aveau suficient explozibil asupra lor car sA arun· ce in aer roatil cladirea ~i sub\iniau faprul cA intentionau d o fac:t. Peste tot erau \-ehicule 1i barbati in tot felol de uniforme, echipe SWAT, echipe penrru siruatii de ctizA, reprezcntanti ai serviciilor de orgenta. pompieri, polip~ri, cApimni de politie, ~i se vorbea despre aducc: rea unei onitlti a Garzii Nationale. 0 molpme de d~ plomati ONU erau rlspanditi peste tot, ing:induratll' neputincio'i. Momenran, se simteao co totii a~. Echl· pel~ SWAT erau gata de arac, dar acesta rrebma execo· tat .'mpecabil, rapid ,; precis, 'i chiar ·'i arunc1 nsc~l ca :::Jonrarea ostaticilor - sau chiat totl - sa fie oc~l era rte mare. N1meni nu voia s!l mearga Ia nimerealt, cu ~~~-tac de manruiala, prost dirijat sao premarurdN~ se :;:.,ouaae Ia televizor, dar 0 echipa m1cll de comdn ......, care il proteja in mod normal pe ambasa .0 n~ Ill ofere sfaruri chiar dacll prezenl8 lor i-Bfdin t1 mai tare pe a~acatori. Parea ca jumAtate ae

r:::

r:d':"

110

lfellCil de RCUritate ONU din Orienrul Mijlociu erau acolo II ajute. Nimeni nu wia Ill Ae asociat cu atacato-

ril aau II aibl parte de un alt 11 seprembrie. Tensiunea era aproape palpabilll, ti Ia o stradl distanfll se lnfiin~a~e un centru de comandl unde roiau experp, agenp CIA fl FBI. Nu exi.stase nici un avertisment lnainte de atac. Pur tlslmplu se tntAmplase, ti, momentan, nimeni nu tndrlmea Ill fact vreo mijcare, de teaml ca nu cumva 51 tnrlutAteaJ"cl siruapa. Din purl coincidentl, Jack Adams tocmai intrase In

c:lldlre cAnd se tntAmplase asta. lti d~duse seama ell lfi uitase mobilul tn matinA ti se lntoarse dup~ el; p:inl sa se tniOartA, clnci minute mai tAniu, Ufa de Ia intrare era

deja blocall, iar el rlmlsese sl a jute. Toate echipajele de

policieflSWATtl recunoscuserl ti fuseser~ impresionate cl rlmllele acolo toatl ziua. Se uirase impreuM cu el pe1te planurile clAdirii ti se sfltuise cu agentii de pm ll replel, care erau Ia fel de neputinciofi ca toti ceilalp. Dlcl DU enu dispu,i sl rlfte vietile ostaticilor, erau lellll de mlinl fl de picioare. - Pe Ia anfiie, tefli tuturot unitltilor elaborau un plan II plll:nmdl prln cooductele de aerisire de Ia etajul infe. dar ti lloi Ia pe llllCatOri prin surprindere. Jack asculta ~=:rd~DIUwl. lmpmml cu ceilalp, conferindu+ee • 'VIP permi{lndu-ke sl fie acolo. o sutA de oameni erau pnup ciii~!Jielrl pe nlmeni In celc noui

tl

iiE;t;:~~~

tl.clar pnAnd controad de IIIII' liCit mal pentru lupe ~Era imposibilllll oameni murilld

aa fda

cerdltudille,JI morifdi Oil

S wynzefe vieti i

91

. d' Orienrul MijloclU incercar~ s~ ii calmeze dar

pn.,Jar. '" ·n

1

.


'

. . Pin'' Ia ora opt sear~, nament nu se .~ai indoia

Q

ra modaltcate· de a·t eltbera pe osca. ttct era nu prin . · · · r c

•l)(tere cu

ceron~m.

Ct pnn torp.. .,,

c~pitanul

echi-

~SWAT nu mat vota si\ a~tepce. Alft membri ai ech1pe; rwAT ~; ~eful pohpet dt~ N:w York se uicau peste piaurile detaliate ale cli\dmt, tn ttmp ce Jack Adams as"ulta. Stmliari\ indeaproape conduccde de aerisire ~i ~pafiile Je carare. Pani\ ~i arhiceccul cl~dirii era prezenc. In cele din urmi\, CIA-ul ~i FB!-ul luari\ decizia de a trimtte echipele SWAT inainte de ora noui\, iar guvernatorul ~~ pre~edincele erau finu\i Ia curent. Primarul era prezent, impreunl cu diver~i diploma\i ~i cu o unitate de comandi\ ONU, in timp ce increaga \3ri\ privea. Torulle am in tea mule prea mule de II septembrie. Terori~tll flcur<\ o incercare stangace de difuzare Ia ora 20.15, cu camere de mani\. Blturi\ mult campii ~i anunfarl cl aveau si\ arunce in aer clldirea. Nu puceau fi \~zuti dar, dar, in timp ce camera de mana sllta nebun~te, pe fundal se puceau vedea ostatici adunati Ia un loc. Atacacorii plreau duri. Erau doar ~;lSe, dar 3\·eau un arsenal de arme pe care nimeni nu intelegea cum de rtU)iserl sa le introduL'<'i in chdire. da April_ se uit;'t cu atenfie cat cimp difuzarl mesajul, r nu 1~1 \'lim mama. Nu avea nici cea mai vagi\ tdee dact era moart;'t sau vie. Tot ce pucea face era sl a~tepce. Mtke .nu spunea nimic, dar stltea in spatele ei ~iii masa umeru. Ea il privi ~i ii multumi. Chi;tr contase faprul t.lmasese_ coati\ ziua cu ea. Angajatii ei nu prea infe~au care., treaba. $tiau cu totii cl nu awa iubu: dar Its enc extsta o leg;"tturi\ intre bine-cunoscurul cnnc de ~aurante ~i ~efa lor, legAtur:'l des pre L-are ei nu avuseAp,uhabar. _Era grcu de crezuc ca eTJ ccva nou ~· pentru ca 0 •Da~ u era rccunosc:'ltoare dl ii {muse compante ~~ l\'erttzase inainte sa aparl corulla cele\·izor.

F

PlnAia 0

·· d · Pt ~~ )Um:'ltate seara, planul e acac 1mpotn: ctonlor era gata, de~i era periculos pentrU top

\'a Infra

92

'Danulk Sru(

cei implicap - eliberatori ~~ ostatici. Era aproape · tabil d. unii aveau sa fie uci~i. •nt\1. Toate cladirile din zona fusesera evacuate cu d.teva ore ln.al~te ~~ traficul fusese.oprit, in ca:ul in care atacatorn i~l duceau Ia indephmre amenintMile ~i aruncau In aer cladirea. Doar veh1culele de urgenta ~· unit3tile penrru siruatiile de criza ~i. in cele din urma, unitap. le militare se nflau Ia locul aqiunii, alaruri de o mana de consilieri. Jack Adams se tmea tare, vorbind cu ei ori de cite ori era posibil. Nimeni nu ~ria sigur daca era acolo in calitate de jurnalist sau pur ~· simplu i~i facea griji penrru prietenii ~i colegii din cladirea aflata sub asediu. Dar, penrru d. era cine era, il ll,arn sa stea prin zona. Echipele CIA ~i SWAT palavrngeau cu el, ~i, ori de cite ori era cazul, else alarura discutiilor acestora. Vru sa inrre cu una dinrre echipele SWAT, dar nu i se permisese. lmposibil. Era un rise pe care nu ~i·l puteau asuma. Era o operapune de Iicata, ce necesita profesionalism. Si, in cele din urma, ech1pele SWAT se pregarirn de ac{iune. Curenrul electric din clad ire fusese tliat ~i, cu d.teva minute lnainte de ora noua seara, un grup de parruzeci de barbati foarte bme antrenati intra prin subsol. Alpi aterizara pe acoperi~ ~i altii se tiirau deja prin conductele de aerisire, torul facand parte dintr·un plan strategic foarte bine orchestrat. Barbatii d.rau butelii de oxigen ~i purtau ochelari cu infraro~u. purtau veste an: tiglont ~i salopete SWAT. Jack li privi plecand, lnarmap cu mitraliere fi cu arme automate. La noua ~~ cinci minute ajunsera Ia etajul uncle erau pnup ostaticii, dupa cum se ~tia din spusele cdor dt"d oameni care reUfisern sa fuga pe sea rile laruralmce d"t nu se uita nimeni. Ac~tia sdpasera ca prm urech• • acului, dar le oferisera informatii valoroase. Echipa SWAT principall urea pe o conducdl de tilare de Ia etajul de dedesubt, In bezna, cu dispoz•0 "" de suc{iune pe manUfi fi pantofi. In I~lrt din conductll tnrr-un hoi gol, dar auzlrn voc~ lpiOPiere· Vocile vorbeau In englezl ti, prinrr-un ~~ c:blor, membrii echipei SWAT nlmerlrl tntt-O ln.....-·-

ve"'

flalel,.t;l!~~-~~depMIIIJIIliiiL iiMdiat pe eel dol ulmlte, cllr, ca pdD flcurllelDI\ II nu ICOid

In care era po~ibil, till n puru, le conduserl prln trei eetur1. •·;a...and.u-te cu douA etaje mai jos, paa&ndu-le de dintre ele ~~ pierduserA paniOfti fl p~reau lnfric~te ti deopottlvl c;u. ce coborau in grabA scArile. E.rau toate oprise nimeni, ln timp ce eliberatorii se erau tinuti ceilalti ostatici. lobby cu una dinrre unitAtile de romanIA primeasc~ ve~ti de sus, dnd femeile nAde incendiu ~i incepurA sA fuga prln ~luiPiJIIAI11d desculte. Nimeni nu le comunicase -·· •.~w-••··· ~i d se indreptau spre ei. Majoriechipei SWAT r~mAseser~ sus sA-i gA~i, brusc, se scirni o mare agitape, cu alergau prin lobby ~~ pe u~ile prinditiva b~rbati care sA le dirijeze. lobby se pusera in mijcarc sA ~i Ia fel f~cu ~i Jack. 0 femele IIDIIIe
96

'Danieffe Sree( April auzi ceva despre asta Ia ~tiri. Reportajul spunea

c~ Jack Adams fusese i~pu~cat Ia fm~lul ':'peratiunii cu ostaticii, in timp ce le a1uca pe feme.le ehberare sa i~

din cl~dire. Un lunetist il impu~case ~~ ntmense o ane~ din picior. ii identificar~ d_rept fostul pasator NFL de,~. nit prezenrator de sport ~~ spuser~ c~ f~sese acolo toa. ~ ziua, discutand cu echtpele SWAT ~~ cu alte unita\i pentru sirua~ii de criza _a0ate Ia scena evemmentelor, oferind rot sprijinul postbtl. Restaurantul se inchise deja, ~i April i~i parasi in sfatjit locul de veghe din fa~ relevizorului. Ea ~i Mike pareau amandoi extenuali, de parca ar fi fost ei i~i~i in toiul evenimenrelor. Pucea doar s~1i imagineze cum se sim1ea mama ei ~i inca ~tepta ~ o sune cand ii d~deau drumul din spital. April ar fi vrut ~ mearg~ Ia ea, dar Valerie ii spusese c~ nu se putea. Era totul mult prea haotic. Valerie o sun~ in cele din urm~ la ora doua ~i un sfert ~i ii spuse ca se afla intr-o ma~ina a poli~iei, in drum spre apartamenrul ei. Se terminase, cladirea era sigura, terori~tii erau morli. Unsprezece ostatici fuseser~ uci~i, dar ar fi putut fi muir mai r~u. Fusese ingrozitor penrru roa~ lumea, ins~ nu se compara cu atacul din 11 septembrie. $ase teror~ti amarori reu~isera sa puna s~pa· nire pe o re~ea de televiziune ~i adusera doar haos ji moarte- nimicin folosul cauzei lor. Pana ~i propriullor guvern era ingrozit de ce facusera. Re~eaua infiintase deja srudiouri de emisie la alre eta· je pentru a1i relua programele diminea~a ~i pentrU a revemla o oarecare normalitate - m~car aparenra. . -AJung in cinci minute, ii promise April mamei et. Avea sa perreaca noaptea cu ea ~i era recunosc~roare cA acest lucru era posibil. Valerie ar fi purut foarte bin< sa se. numer~ pnntte victime, la fel ca oricare dintre sU· pravtetutton. April fusese zdruncina~ pana in m~duva oaselor ~i ~ezisrase doar multumi~ lui Mike. - Nu ~ttu cum sa-~i multumesc, spuse ea in timP ce lncute restauranrul respirand adanc aerul rece de afa: til. A f':'st cea mai groaznic~ zi din viata mea... dar .1' 11 cea mat buna in acela~i timp... deoarece a supravie\U •

surynzdc v!tp! )'Ju tndr~:ni s~<~i imagineze cum ar fi fost dac!l teror~tii . f ucis mama. Se s1m~ea atat de u~urat!l eli nu 0 flicu;~!'Mul~mesc cl mi-ai fost al~turi, Mike. • Se purtasc mm'!nat cu ea ~· o l!isase s!i vada 0 latur!i lui pe care nu ~·-o 1magma ~·. pe care n"llr fi v!izut-o :ltmint«i. 0 latura ~ uman•tll\11, a blande\ii ,; a milei, atat de necaractensuca fm1 lUI d~recte, reci ~i uneori earn distante. _ M~ bucur c~ \i·am putut fi alaturi, spuse el bland in nmp ce chem~ un taxi. Si el era extenuat. Pacat d~ Jack Adams, adaug~ el pe c:ind mcrgeau cu taxiul spre cenrru. Avea sa o lase Ia mama ei, sa petreaca noaptea irnpreuna. A fost eroul meu in copilarie. lntotdeauna mi·am doric sa fiu ca el. Sper sa supravie~iasc!i. Arn auzit el-i un tip bun, ~i se pare c·a fost un erou ade'~rat, ajutiindu·i pe oameni sa iasa din cladire. Nu era obligat s-o fad\. April incuviin\~ din cap. In clipa de fa1a se g:indea doar Ia mama ei, de~i ii parea rau pencru Jack Adams. Mike o bsa in fap cladirii in care locuia mama ei, pe Fifth Avenue. April se oferi sl plateasca. pentru taxi, dar el rase. - Cred ell rna descurc, spuse el, cachinand-o. Tu ii plat~ti facultatea cop1lului nostrU, eu re:olv cu taxiul. Ea zambi sfios dind el aduse vorba de>pre copilullor nen~ut. Era prima data cind atingeau acest subiect pe nua aceea. Avusesera alre lucruri pe cap. - Batem palma, spuse ea, zambindu·•· Nu era sigura ca ar fi prim it vc~ti de Ia el dacll n"llr fl 1d~t povestea cu mama ei - ~i nici el nu era. Avea nev01_e tlmp sa se gandeasdl Ia ce se int;implase ~· Ia ce " ~tepta, Inca nu se hotllrase dad\ voia sl se imphce sau ~u~ Dar se bucura ca ii fusese allruri astllzl. l..:u pu~se ti lase sa rrcacl\ smgurll prin coatl agon•a. Apnl se m· ~pre el ~· il imbrl!.\i~l\. lllin ultumesc, Mike. Ast!izi ai fast un erou penrru firet 1•. once se va intampla, te iubesc penrru asta. N-af Uf•t fara tine.

98

'Daniell8 Steil(

- Doar ia-o u~or. Odihn~re:re! Sci~. eli probabil n1l vei face, dar ar rrebui sA·{t tet hber mame. Astazi a fost o zi al naibii de grea. - Da, a~a e. Ea incuviintll din cap in timp_ ce else intoarse in taxi. li facu cu mana, iar el plecA, l~sa~du~t capul pe spateli inchizand ochii. Nu rrecuse ntctodat~. prmtr-o situatie atat de grea, ~i o ad mira enorm pe Apnl pentru calmul, elegan{a ~i autocontrolul et. . April inrr~ in cladire Ia scurr.nmp. dupA mama ei. Valerie avea inca pe ea pamalonn r~n ~· puloverul pe care il purtase Ia emisiune in ziua aceea ~i pantofii de casa pe care ii primise Ia spital, uncle ajunsese descul~. Cand April o lua in bra{e, ineli rremura ~i avea o pAtu· tA de spiral peste umeri. April nu o mai vazuse niciodara pe mama ei in halul ala: rava~ita, ingrozitA ~i atat de zdruncinara. - Te iubesc, mamA, spuse April, phi.ngand in timp ce o imbrati~a. Valerie nu reu~ea decat sa dea din cap 1i sa planga in hohore, in timp ce fiica ei o tinea in bra{e. Trecuse printr-o siruatie ingrozitoare, a~teptand sa fie impu~cara sau sA moara in orice clipa intr-<> explozie. Era sigurA eli nu aveau sA scape cu viata, ~i multi dinrre expef\ii aflati Ia fata locului crezusera acel~i lucru, d~i n-o spusesera public. - Haide, Ia culcare, spuse April, dar mama ei se curremurllji mai rare !iii spuse din nou cat de cristA era din cauza lui Marilyn. Apr!l o duse in dormitor, ca pe un copil, ~i o dezbrA· eli. 0 mv:h b~ne ~i stinse luminile, dupa care se a~:~ ~nga ea, mc;a. tmbracara, peste cuverrurA. 0 tinu srrans m brate, ~· m cele din urma Valerie adormi sub efec· tul sedarivului primit Ia spital. April rAmase'rreazA ore lntregt, pnvmd-o ~i m~ngaind-o pe par, arat de recun~ eliroare cA supravieruise. Nu putea sa nu se gandeascA ~~ Ia Mtke ~· Ia copilullor. Macar ~tia acum cA pruncul et ~ un tara rezonabil, cu o inima buna chiar dacA 001 If~ dorea copii. Acum, fiindca fusese un pas de 3~ p1erde mama, copilul i se parea ~i mai muir un cadoO·

ta'erau c1ile destlnulul Mama e1 ~ c:nqa. alpl muriserll. lar ea urma II albi un cop11 In clipa de fat~, In tlmp ce lti ~ fda un aingur lucru: se simtea foane llfU18II. c:ind cerul devenea de un gri pal, lntr-o dimi1101 de decembrie, April adormi linlftitl IAngl

CI(Jitolul8 ~tl calmanrului pe care i·l dAduserllla spital,

\Wide ee tre:i In diminea~ urmlltoare abia la unspn:-

**'"

-.April anun~ Ia restaurant ell avea sA ajungll mai

acum stltea lini~titll in buclltllrie, lr.\nd o ceqd

· -ti citind ziarul, dind intrA mama ei, In ell~

.. IIIJIPCe, In continuare palidll ~~ zdruncinatA. Pat ti

Wlddki aunaserll ca sA vadil. cum se simtea ~~ Aprille

IIQilllese ell ova pune sll·i sune c;lnd se trezea. ·Cum te simp, mamll? o intrebll April, In contlnuare s-ar fi simtit, supravietuise. Asta conta. paid am trllit un adevllrat cotmar, spuse ti se

din buelltllrie ti se uitA peste ziar. >r~ Jr--.. paginll erau fotografii cu femeile eliberate din ciAdire. ErauJi imagini cu bArbapi din ciAdire, pllnin panicap, lnconjurap SWAT. Valerie privi o fotografie lfi aminti ell o prorejase de lunetist, lobby. Se dAdeau detalii despre rllnile afla In continuare In stare criticl, dar

100

'Damcffe Sue(

despre asta Ia ziarul_ undc; lucreatii. Apoi a :-enir Ia te.ra. uram ~i-a stat cu mme pana a aflar ca e~n tn stgurantt El rn-a ad us aici noaprea rrecut~. _ Ei bine, ce rurnura inre~esant;1 au luar lucruriJe, spuse mama ei ridtcand o spranceanl. Credeam can-., mai prim it nici 0 veste de Ia el de ceva \T~me. _ N-am mai primit. Dar rn-a sunar sl-mt sp~M desprt tine. Oupl care a \'l!ntr Ia restaurant. Banutesc ca, in ciuda nebuniei $i a nevro:ei generate de aceasta sarciru $i a faprului ca-!l'i url~te re.;tauranrul, e un np dragu~ leri s-a punar toarte trumos. Ma bucur sa $UU ca are sufler, chiar daca nu-mi mai da nici un semn de via~ de acum inainte. -Sum sigura ca 3$a-i, spuse mama ei ofrand. 0 durea fiecare cemimerru din corp. Srresul din ziua anrerioara $i trauma prin care rrecuse i$i spusesera cuvanrul. Se simtea de parca ar fi avur o mie de ant. Srii ce s-a int:lmplat cu Jack Adams? inrreba ea ingrijorara. - N-am asculrat ~ririle. N-am vrur sa te rrezesc. Apropo, tara $i Maddie te·au sunar. Le-arn spus ca-i suni cand te tre:e~tt. Bob lattimer, $eful retelei, sunala scurra \Teme dupa aceea. Voia sa se asigure ca Valerie era in regula. li spuse ca aveau sa lncerce sa reviM Ia grila normala in ziua urmaroare, daca era in stare. In ziua aceea, maJoriratea difuzarilor erau reponaje speciale de $tin. A$a pureau sa curete cele doua etaJe preluare de aracarori $i lobby-uL Dupa ce termina de \'Orbit cu el, Valerie merse in sufragerie $i porn; televizorul. Erau $tiri pe toare cana· lele, repor_raje speciale,Ji, in rimp ce schimba canalele, vazu •magmt cu Jack A ams luar de arnbuianta, apoi o $tire li,-e cu acesra pe parul de spital, plrand siabit dar tambind. lnsista ca nu fusese un erou, ci c.~ doar fa~use tot ce puruse, ceea ce, spunea el, nu fusese prea muir oricurn. Mai spuse ca piciorul ii era In regula, chiar daca circula un zvon rautlcios cum ca nu a'-ea sa rna; joace ca pasaror In sezonul ncela. lnslsta ca zvonul nu era adevarar, ti reporrerul r<\se, Revenira npoi Ia o filrnare din ltUdio, fi prezentatorul repeta ca Jack fusese un erou,

Suryrize(e viepi

101

ucand femeile s~ iasa din cladire. Glumira n aJ c\ipa ca nu era deloc surprinzator ca jack Adpe \ ' ~orrnse pe femei afar~ din cladire, din momen:ms e "' deloc un secret faprul ca ii placeau foarte m ci ~u ~eile ~i ca fusese un afemeiat in timpul carierei '\ ~ .eNFL- ~i probabil inca era. To1i cei din studio rase~~ m Valerie se bucura sa ~fle ~ supravie\Uise. Chiar fus~~ un ero~ penrru ea cand m~e~case sa o protejeze de lunetist, m lobby. Vma sa·t mmtta flori sau ~ampanie sau ceva ca sa·i mul\Umeasa:,, ~i se inrreba in ce spital era inrernat. Suna Ia re1ea cateva mmute mai tarziu ~i afla ca era Ia New York Presbyterian Hospital. Vorbi cu April, care avu o idee mai buna. -De ce nu-i rrimili ceva gustos de mancare? A fast de cateva ori la restauranr, por sa aflu ce-i place. Daca-mi amintesc bine, cred d·i place friptura noasrra din came rocata.li putem rrimite ~i ni~te pui cu piure. ~i i-o incalze~te cineva acolo Ia microunde. Li se paru o idee grozava, amandurora, ~i April suna Ia restaurant sa faca roate aranjamentele. Dupa aceea, Valerie telefona familiei lui Mar~yn sa le transmita condolean1e. Erau cu tolii devastati. Grozaviile zilei de ieri devenira ~i mai reale penrru ea ~i propria-i supravie\Uire lise paru cu atiit mai miraculoa: sa amandurora. Mama lui Marilyn ii spuse cu lacnmt in ochi ca mersese la apartamentul ei sa ia ca1elu~ul Yorkshire pe care i-1 daruise Valerie lui Marilyn in emt· siunea de Craciun ~i cl avea sa-l pasrreze. Moa.rtea rr:'gt· ca a lui Marilyn avea sa faca fragmentul acela tncredtbtl . de emo1ionant. Valerie i~i perrecu resrul zilei acas~. in halarul de batt, relaxandu-se ~i odihnindu-se, inainte sa se ioroarca a serviciu ln ziua urm~coare. Nu avea nici un ~ o faca. din moment ce nu fusese r~nid\, dar, can . pn pleca ina poi Ia restaurant, inca arar~_foarte zdrun;.tnd~ 11 ~i rrista din cauza lui Marilyn. Apn\11 promtse ca : re ce ~i ei ni~re m§ncare. Un osparar luase deJa ul New York Presbyterian Hospital cu pacheru cu . e'r care penrru jack ~i cu un mesaj din partea mamet .

motd "1

"""J

104

'Datzielfe Stee(

arara desrul de ~ubred. I se flceau transfuzii, dar Jaclt li spu~ ospJrarului cl fnprura d~ carne rocara a Iu; April ~I piureul ei de carrof1 faceau cilr zece transfu,; !i 1 ra~. Era inconjurar de doctor~, de 3SIStenre med,ca!t fi de 0 echipa de ~riri! dar roru,, •llasaser;l pe osp~rar sa intre. Sria ca mama e• a\·ea sa se bucure.. . . -li mai rrimirem miime, le spuse Apnl angaJatllor ei din bucarMie, dupa care se inroarse Ia treaba, organizan. du1i bucar;lria. . . . Nu prea mai aveau mater~e p~1ma, a~a eli trebu1~ sa mearga Ia piara de pe~te. S•. m careva zde, de Cracmn, rrebuia sa preglreascl rulade speciale ~i budinc:'i cu pru. ne. 0 a1repra o sapramana plina. U•ra compler de M•ke, de copil 'i chiar 1i de tragedia din. ziua tr~c~ra in t1mp ce fugea de colo-colo prin bucarane, v~r~f1cand rorulla vireza max1ma. Era in roane bune ~· fenc1ra sl se lnroarcl Ia lucru, 0 suna pe mama ei carziu in dupa-amiaza aceea, sa \'3d~ cum se simtea, dar aceasra nu·i raspunse. April nu se lngrijora, ci presupuse ca dormea. Era bine pentru ea. Apoi se apuca sa pregareasca cina .•April in New York" era pliM pana Ia refuz. Valerie se simti putin sbbira cand lfi lmbraca blugii, un pulover fi o jachera trei sferruri fi plecl din casa in du~-amiaza aceea, cu un taxi. Planuise sa ramana acasa fi sa se odihneasca, dar, cu clt se g.\ndea mai muir, cu adr ~I dadea mai muir seama ca \'Oia sa-i multumeasca lui Jade Adams in persoana penrru ce f~cuse. Nu era slgura clnd anume fusese impu,car, dar lfi aminri cl o prorejase de lunerist ~a sa ajunga Ia Ufa principala fi sa tasA dm cl~d•re. Era mea palida cand cobori din taxi In fata spitalului. Se machiase foarre discret, lucru rar penrru ea, dar ar~ta dragu1 oricum. Alan Starr, mediumul, o sunase in dupa-amiaza aceea 11 lfl ceruse scuze cl nu vAzuse aracul terorisr In carp. II apuse ca uneori se mai inrampla, dar, ca toil ceilalp, era recunosctror ca supravietuise. Jlldt ae afla lntr-un apartamenr de la erajul VIP pri· vat al aplr:alulul ti era p:'ilit de polit~ti, pentru orice

Suryrize(e viepi

105

evenrualitate. Nu fusese amenintat, dar ~eful politiei vot·a 5~ fac~. tot postbtlul Jpentru k el ~i il vizitase •1n persoan~ in dimmea.ta aceea_. •.c•. semnas~ autografe pentru opiit ~· nepO\ll acestUia ~· 11 mulf\lmlSe c~ ii salvas . ~ dind fu sese impu~cat in artera. e vta· Cand Valene baru Ia u~~. Jack se odihnea ~i era sin· gur in ca_m era: Ul.lul dmtre politi~tii de la intrare 0 recunoscu tmedmt. h spuse ca sotta lui era dependenta de emisiunea ei ~i ca avea toate ci\rtile ei, dar nu indr~ni s~-i ceara un autograf. ;ltia ca fusese tinuta ostatica in urm~ cu o zi. Inca ari!.ta destul de zdruncinata. - Buna, spuse ea, varandu~i capul pe dupa u~a. Jack se uita Ia televizor ~i parea pe jumatate adormit. li injectasera ceva penrru durere nu cu mule timp in urma, dar era desrul de rreaz cat sao recunoasca. Ziimbi imediat ce·i vazu chipul. -Pot sa inrru sau e un moment prose? - Nu, e in regula. MulfUmesc penrru mancare, spu· se el, chinuindu-se sa se rid ice putin, iar ea ii spuse sa n-o faca, sa ramana a~a cum era. li promise ca nu va sta mult. Nu mi-am dar seama ca Aprile fiica ta. E localul meu favorit, spuse el, ~i vorbea serios. - ;li-al meu. Cum te simti? - Desrul de bine. M-am ran it Ia spate cu doua luni in urma, ~i-a fest mai rau ca acum. Ma simt doar pupn ametit de Ia medicamente. Piciorul nu·i chiar ~ rau. ~i calmamele sum tari. T u? -Sum bine. Dear pupn slabita. A fost o zi ingrozi· toare. Am venit si\·ii multumesc personal ca m-at a)uta~ sa ies. Ai dat dovada de mult curaj, ~i-mi pare rau ca at fest impu~cat. . 0 spuse cu admiratie, ~i el zambi. AuZlSe asra .roata ziua, ~i toate asisremele de pe palier se bateau sa-l mgrt· ieasca. Era pe maini bune. -E-n regula. Voi fi bine, spuse el, incercand sa p~ri\ vesel. Apoi schimba subiecrul. ln ziua in care ne-am 'j'" tiilnir in Jifr n-am ~tiut ca era ziua ra pana _n-am vazur a ~tiri. lmi cam pl:ingeam de mtll in ztu_a ata. Era ~· ztua mea ~i eram cerminar din cauza herntet de dtsc.

_M-at :"feri s.n-ti gatesc, spuse ea apropiindU« de pet. tl elh :.'mbt, ar :"1 ~ranjez masa, nu till ~r. Apnl e buctltarul lamthet, nu eu.

0

_ Eu (.lresc dcstul de bme, dactl mal pot 5ta pe picl pe urantul ~ut Apn\. Tc sun peste clteva zile. Multumeoc ult c·a• rrccur pc atct. 111 _ Multumcsc mult d m-ai salvar, spuse ea, cu 0 ex~ie seri~)asa pe chip ~i cu lacrimi in ochi. Credeam c-osn munm. Else inrinse, o apucn de mlna ti i-o srdnse cu 0 ex· ~ie Ia fd de serioas~. - N-awam de ~:
JC c;And ieode atct. Crcd ct1 eel rnai blne

lini~titor.

fllllloane.

- Mi-ar pllcealui April, ciP aJeo -Al arijl llniiiDMI "~ ... ~~~~...de ........

mi~m

re!

108

'DanielU Stu(

-Glum~ri? RAse.lnregisrrez din nou maine. Am un air episod de Criciun de facur, penrru em•s•unea de

~Eu

li~r

sunc pana lncepe Super Bowl. Morr sau viu, rna vor In direct din M~1mi. . Ern incordeauna apogeul anulUI ca prezenraror de sport, 3$3 cum fusese ~~ pe \Temea can? juca fotbal. -Sa re odihn~ti ~i ru, spuse ea ~· se mdrep~ spre u~ zlmbind. li ern recunoscaroare ~i simrea ca exista o legarur~ speciaU lnrre ei. li datora via fa. $i ~tia dl i~1 facuse un prieten nou. Ern un rip decajat, ~i ii placea prezen\'3 lui. Nu ern seducltor sau romantic, nu cu ea. c, doar priecenos ,1 cald, ~~ era chiar dragut sa vorbe~n cu el. -Ai grija de tine, Jack, li spuse ea fadindu·i cu mana, apoi i~i din camera, iar el ramase gandindu.,.e Ia ea. - Parea o feme•e draguta ~~ difcrira de cum se a~cep. rase d. Dupa tor ce aume ~i vazusc des pre ea Ia relevi· zor, se ~reprase sa fie fandosit
1\5

oli in ca.xiuri, April sc intoarsc ln~untru La buta.CI . ne, Mike o sun~ ch.nr d'md se b:\ga in pat. P~rea relaxat
:otU\ era sub ,,mer~\, ~act\ urct\ In npart~ment.

In mijlocu\lor. -AI \tt:l ~ dnlm lmprcun~ intr-o :t! ··mcbl el din sentn, lu~nd-o pc Apnl prin surpnndere. Singura problem!! e ct\ rcstaurancul t!lll a ,\e\-entt \001lul meu prcferat, dect nu ,uu unde nlcunde\'il am putea merge. IIi place nrlnc.~rea chmezeascn? - Ln nebume, spusc ea, lnd\ntat!t , - Mn g.\ndcse eu \J «Vii· Sau paate thatlande:!l· \edcm. Cc IICI de ~ptMMna \~itoard - C4nd vrel cu. r_ · · use -Perfect Noapte bun~. Arnl. Crllctun n:nctt. sr el $1, pentru prima daCI de ant de :tie, \'Of~ senDS· -Crllciun knelt, Mtlce. _. Zdmb dlnd lnchisc. Era chiar d!Stractl\' dacll re ""~ 1 deat ct\ era deja In luna n p:trra. lultn pinrece ~I tocmai o mvnasc Ia prtrna or n · Jar ea era lnd\ntJtA. J k n•nl ln ziua de dup~ Cr~clun. Ia ora .,srabll.tt2~~ In fata ctad~
l~rclnatll

l' P~':t~~·

116

'DatJicffc Stce(

pe g:it, iar ea se imbrncase tot comod. 0 averrizast

inc~ ii era greu sa se imbrace. Purtau amandoi blug; ca

ea avea o haina de blana. scurta. Unul dintre lucructli; pl~cute Ia restaurancullut Apnl era ca puteat puna , 01 ce voiai cu. Ea ~i Jack sporovaira dezinvolt pe drum. El ii spuse ca petrecuse Craciunul ~u fiul sau, ca~e plecas~ in diminea. !a aceea Ia schi cu pnetenn lut. !t =_tse case mtelege btne cu fosta lui sotie, care se recasatonse Ia scurr ttmp du~ ce divortaser~. cu ~aispre:ece ani in urma, ~i avea tre1 b~ieti tineri. Valerie ii spuse cl ~i ea se intelegea grozav cu fosrul ei sot, ell ii phcea enorm de cea de-a doua sotie a acesruia ~i ell cei doi aveau doua fiice. Jack recunoscu imediat ell nu fusese un sot grozav. -De fapt, spuse el, privind-o timid, am fost chiar groaznic. Prea multe tentatii. $i eram mult prea rnnar. Am fost clls~toriti zece ani, dar n·am idee de ce-a stat atiita timp cu mine. Ti se urc:t Ia cap sa fii pasator in cea mai buna fazll a ta. Credeam eli sunt eel mai tare, ~i b~nuiesc cape acunci chiar eram. Mll distrarn mult prea mult ~i trebuie s~ recunosc ca am tinut-o a~a de atunci lnainte. Ultima aniversare rn-a cam pus pe ganduri. Poa· te a venit timpul s-o iau mai u~or. Noaptea de dinainte de ziua mea aproape rn-a ucis. Ea zambi amintinduii. -Arnrai descul de rau cand te-am v~zut. - Credeam eli sum pe moarre. Am stat tn pat doull slptimani cu hernia aia de disc. Nu mi s-a mai intam· plat ~nli atunci. M-am gandit ca trebuie sa fie un fel de mesaj. - ~i .~numc? II tac?ina .ea. Pl!.rea in toane bune, in pofl· da ranu teccntc, ~~ ct nu t sc parca eli o luasc mai ~or. letea In or34.la nid o slptim~na dupa cc fusese lmp~cat. - Nu ftlU Sli\lt ce anumc, spusc Jack, zambindu-i. Poate .diHie Ia o mAnbtirc~. Sau mAcar Ias.o mai moa· le. Am filcut valuri muir tlmp. M-am tot gAndit Ia asta fl tn spital. Am ft putut ft uc~i cu to{ii. Crcd eli vreau II mllllndcsc mal binc Ia cum lmi traicsc vla~a ,; sa 6u ceva rnai eelcctiv cAnd vine vorba despre peraoanelc

118

'Da11ieffe Steef

Aprille J~sase in plus o fa~furie ~u diverse sonirnenre de ciocolat~ de cas~, rrufe ~~ btscuttt cu unr delicati Pe care invarase sa ii prepare in Fran~a. . _Cum de-ai ajuns o automate m domemu? _ Dumnezeu ~tie. Am fost decoratoare ani Ia t:indul ~i intotdeauna am avut o grilmada de idei despre cum s~ aranjezi frumos o masa ~~ cum ar trebut sa arate casa. Nu aveam bani Ia inceput ~i !ntotdeauna cautam0 sa fac lucruri dragure cu chelruiala minima, ba chiar confeqionam eu unele lucruri. Prierenele au inceput sa-mi ceara sfaturi ~i sa rna roage sale aJUt. Am organizat citeva nunti. Am scris ni~ee cilrfi, am ajuns Ia rerea ~i, abracadabra, am devenie guru seilului de viatil elegant. Simplificase muir realieaeea. Se giindise foarte mule Ia munca ei de-a lungul anilor ~i !ntoedeauna !ncerca lucruri noi - ~i chiar ~i acum facea cercerari atenee. $i era dispusa sa munceasca mai din greu ~i mai mule ca oricine alecineva ~i sa faca orice sacrificii necesare. Acese lucru fusese o parte importantll. a succesului ei. Era foarte disciplinat~ cand venea verba des pre muncil. - Mda, cam a~a am ajuns ~i eu in Hall of Fame. Rase de ceea ce-i spusese ea. Arn Ievit de cateva ori mingea pe un teren de forbal, am !nscris caeeva eseuri ~i pofeim! Valerie, nimeni nu ~tie rnai bine ca mine ca nu-i chiar ~a UJO~. Am rras Ia greu cand eram ln NFL, ~i eoaea lumea tmt spune ca rrude~ti din greu. Ca fiica ra, de altfel, care n-a stat locului toara seara. La urma urmei cred ci ~?m amandoi ca doar prin ~unca grease cii~tiga. Chiar ~~ ca prezenrator de emtstunt sportive muncise mule, ~i mternunle pe care le urmarise Valerie ln ultima vreme erau chtar bune..$i raringurile ll iubeau. Sa te !nrreb La. care meciUn de forbal ai fosr ln viata ea? V«lene se Jena de lnrrebare. Nu ~ria nimic despre sporr.

ceva;

- Si!~cer. rog, nu minti, o averriza el cu un zambet. 0 sil-mt dauTe seama. - Sincer? La doua. ~i nu-l Vilzuse niciodata jucand, de~i ~tia ca era legendJ.. 0

Suryrize(e viepi

119

_La profesioni~ti sau tn facultate? _ facultate. Cand eram eu Ia faeultate. _Trebuie s~ facem eeva tn leg~tur~ eu asta. Se gandi o clipll. _Era ceva diferit pentru el, dar de ee nu? Amandol pnm1serll o nou~ ~ans~ Ia viat~- Ce-ai ziee d~cA ai veni cu mine Ia Super Bowl? Bineinteles, p0\1 sa a1 prop~1aeamera, o asigura el. Eu va rrebui s~ munce~e, dar nn~ue nu-1 mai tare ca Super Bowl. S-ar putea ch1ar sa te d1strez1. Mll due Ia Miami pentru asra, peste ~arru sllptamani. Sper dear sll m~ pot deplasa mal b1ne pan:\ acune1. Dar, f1e ell mll pot deplasa, fie c~ nu, rot rrebUle sa m~ due. Ma vor tnapoi pe baricade pentru asta. Valerie ezit:l o fraqiune de seeund~. apoi rase. - Mi-ar placea foarte mult. 0 s:l incere s~ fac un curs inrensiv inainte sa pled\m. - Nu e eazul. lti explic eu di.nd ajungem acolo. Ea rase tare. - Le spun oamenilor de ani de zile cum sa organizeze petreeeri de Super Bowl. 0 s~ faci o femeie cinstita din mine. -Ar fi ~i timpul. Fiul meu vine cu mine de fiecare data. Sper ea nu te superi. Este un copil grozav. ProbabU ~tie chiar mai putine despre fotbal ca tine. U~re sportul, probabil din cauza mea. Dar i se pare ca e distractiv Ia Super Bowl. Obi~nuia sa vina cand jucam eu. Banuiesc cA era destul de zgomotos penrru el. $i inca e. De fiecare clara cand rna due, imi doresc sa mai joe. Este greu sa renunti la asra. Am jucar in parru campionare de Super Bowl ca~rig~roare. Nimic nu-i mai grozav ca asca! Ma. bucur dl m-am rerras Ia momentul potrivir, dar uneori mi-e dorsa joe. Cui nu i-ar fi? E grozav sa fli prezenraror de sport, dar nu se compara cu jocul i~ sine. d - Uneori ~i eu ma simr a~a, recunoscu ea, cand va. fete rinere care i~i incep cariera. E greu sa imbatrin~il, Amandoi o privira pe April. Penrru ei parea un cop ti in unele zile chiar era.

121

de disrractii ah.ia n~te.~p~ ~~~ cear~ uiburu\, ~~ exist.:~ rnultime de tete foartc drl!j,'U\C, dar cu Cl~{!na 0 care vor Joar s.~ profite. Lucrunle nstea tree ~­ 11 rn';.am flcut o favoarc de ziua mea Clnd mt-am d' te .patde. Ole dou~ 6!\p~m..~nl pe care le-arn ~ in pat, p!An~ndu·ml de mi\1, mHlu ofent mult tim; deganduc. _S• eu m-am gl.ndit muir b nsta In ultimii am, dar acum nu ~ttu ce nlt=;1 n~ putea face, spuse Valene Jn. cer. QsniCta mea s-n temunat de do~:ect ~~ ue1 de ani. Aprtl n crcscut ~~ nu mat nrc neo.'l:ne de mme Nu mHl tll!l35 dedt munca tt Ian ta mll pricep eel mat btne Jack o priVI!:ind •or. Vorbc:le ci nveau logtel. - Valene, cred c.~ al nt"\'Otc de ni,rc fotballn \'1:1\3 ra, o tachm!'t el dm nou. 0 s!'t 111 facem un curs tnrcnstv In Mtamtluna \1ttoare. ln s,himb, ru po\1 ~ m!'t tnvep cum i!l nran)e: m . Ch1ar d.u;JI gtumtse cu ea pe tema nsta, o rcspea.a enorm penrru •tera pe care fl·o cladtse. Absolur roata lumea o c.Jn~tca. E.ra cu adeo.'!lrnt aurorltatea mondial:l In matene de dq;an\A. Ntct o fatll dtn America nu plamfic.1sc nunta fllrl'l sa dteasc!'t una dintre Clqile lui \'alene Fra u~r 5!1 o ta peste plctor, dar Valerie era o tndu rrte In me Era o afaccre, o ,oedetll, un idol tt o lrgendl, Ia fcl ca el ln st·:ullor propnu, ambli erau In u~n ot l-ame dar, lnrr-un final, ambn dldusall &eama ctl, c rtdt de cap•tvant parea asta uneon, pur fl 11rnplu nu era de-cjuns Put lntclesesc acel~t lucru ctnd sc desp!'tr;t5er!'t, t• el se recl~Sl~tome cu Maddte fl IIW 1\"USCSC dot coph cu o femete penrru care cea mat mare bucurle In \'lata o repre:enrau familia tl dm!CUI lor. \'orbeau despre anumltc lucrun a~ cum el fl \al~ nu o facu&erl'l ntctodat.~. Majonratr:t dccl:iilor luarc Val~ne fuseserll untl2rerale, In funcfl• Jo a era mal penrru canera el. La momentul re;pecti'• I se urcue cap. Era prea rll.rtfu ~ ae lntoarca In ump fl aJ ~ lucrunle t• nu-l p:trea rau c!'t procrd.ue 8f3- Da Ia dmrrc ~ 1 f1cule fl al~ile £.\cute nu pmt mat .-u fd de muir sens acum.

"i

"I

b'J:

53

'])anicffc Sur(

124

F

~ ro ""'" mari ~i cu rrufcle de ciocolata ~i
~cu•er. r 1 ~Mai ramase.se doar unul din fiecare.

bi~E~~~,~~ ~nn-...am Jescurcat foartc bine ~i dl a fosr 0 ~

d ,m:..l\-:t. Mama ca imr spune cum sa a ~anJez rnasa,

e cu golunle ~· cu pasele oncomplete. 1~1 . I • cum ~· eu Apn.e1'f" r..se. E~ "' evident ca se sim(eau bone. , .

sea

- Numai n-ol~sa s~ te invete cum s~ g ..re~ro. _ Nico 0 groj~. Pentru asra te-avcm pe nne. Homarul a fast Jelidos. April era inc5nta~ s~ aud~ asra. . • Dur~ aceca, Jack achota nora de plat.\, f' \alene ljo d~du >cama c~ era obosit. Prohalool !ndll( du= pocoorul mao muir Jecar vooa s~ rccunoa!!dl f' poate se pab,. pu(on cu ic~otul don .:asa. Paru sa se mo~re mal lrcct plecare, dqo prctmsc ca cr.o don CIU:l c~ II tr:lgl":l In jos tot ce m;\ncase. Dar parc:o extcnuar, fl \,tlcne b.\nuoa t1

u

awa ~~ Jurcri.

.

To multumi penrru con~ c~nJ o lisa In fap clldiru eo. El!i spuse ca '"Sllll(ISC f<>:lrtc bm r, fl c:a Ia fcl. -0 pun pc sccrcrara mea sa oe sune In lct.O:.tura ru Mo.mu. lro Jau numclc hotcluluo11 J tele Sa ve:t dati pop s~ s·11. Nu rrcbuie "' ne lu~m btlete de R<,on, ne

tnmate rl'{l'aua <.'U a\'ionul ('Omp:Hu('t Era un mod rl~cut Jc a cAUtorl. Lategorlc ern 0 ,... Jeta, II ca !J fel. Erau re piCoor Je <'g3lotate. A
- Uore '"'" '"''"'~te, spohe d, Jup3 ca..., r~. Cite :ole \141 luar lober1l.o anunrelt<•mi: uou sau duua1 Ed rise. Avea Jreptate. Am~nJoo ~ 1 petrecu-en'i \'13\> !r3g~nJ cat mao ~are de eo inll!l, f3dnJ ct\t tn:ll mulre lucrun fl'"'bol, !apt ce owa *' ~rtolc s:~le bune. Ala •Junseser~ unde erau acum. Dar, ln dopa de iap. se lnrrebau am1ndoo_ cit Je rna..., tusese prqul penrru cursa aeoca rapid.\. ;:.o, choar Jaca don moll\'< ditente, am1ndoo VOI:lu acum ~ lnectine
125 Su~r Bao.i cu d. dau nmpul h pmn ~ 1-:u mat ~ n!dodaU ap Cr\'8 PArca I! tr.lCtlv, fl t1 pllca .Jte:t Je n face d1fent. jack 0 s!lruU roe obra: dnd cobort d n ~1111, tar t3 11 tlCU cu m!lna tn !Imp tt Intra re. Se mttse toort• b1ne. Oane cine-or f1 gh t Cl ro ~ d.-ina r••etent!

="'

capitolul 10

SuryriuCe vterif u ftiu cum sA·i spuna eli se temea de ceea c:e 11\'ta 11 ~fl de cAt de real avea sa i se patil copUul dupli ~

J)aclll\'CB sA fie ca el, ~e care parintii II BCIIZaSeri ptntru fratele IUl, care nu reu,ise sA tndure c:enu-

IQIII.C• sau ca

rfle tl acuzatiile lor constante 'i se sinucisese 1a cind-

sprese« ani? Astfel de lucruri nu apareau 1a ecograf ti eJIIU mal devastaroare ca ?nee. deformatii sau anomalii.

$i. daeli·l permttea aco;stu• coptl- '' ei- sa intre 1n vlata

lui, oare avea~ .sa·t frang~ amandoi inima sau sA-l considere nepotrtvtt? Nu1t putea asuma acest rise. Cu 0 familie ca a ei, April nu avea nici cea mai va~ idee ce copilarie avusese el. ~i dacA avea sA fie Ia fel de tilu ca parintii lui? Ar fi fost chiar mai groamic. Daeli incapacitatea de-a fi un parinte bun era ereditara, dacA li era lntiparitli in gene? Ea avea trei modele de via ~A sAnAtoase de Ia care sA se inspire, pe dind Mike nu avea nici unul 0 conduse p:i.na Ia apartamentul ei de deasupra reo staurantului 'i i~i am inti mult prea u,or ce se lntimplase acolo cu patru luni in urmA. Erau momente, caIn seara aceasra, dind era ten tat sA se apropie din nou de ea, dar de data asta a~a cum trebuie, pentru eli pnea Ia ea '' o respecta, nu din cauza vinului. Dar considera cl era prea t:i.rziu sA o ia de Ia inceput. Copilullui ctefte& deja In piintecele ei. Facuse destul tilu. Facuseri amAndoi o gre,ealA groaznieli. Nu voia sA mai facl una luAnd-a de Ia capAt. 0 sArutil pe frunte '' o !All pe sclltle spre apartamentul ei. PAru copl~it de rristete fn ce se lndepArta. Ea se intrebA dacl chiar ave& si doctor In ziua urmlitoare. Dar mlcar se ~pd-1111!1 II 11llicuse foarte mult seara petreeu!l cu In dimineata urmAtoare, merse Ia dinta de acupuncruri, iar aceasta n devenea o mOgAldea!A teUfi sA ghlceascl.

1111 dea seama mai

epera cA awa a1 fle cu ooplluL Hr ft

128

'1)anlcffe Stee(

In ziua aceea Ia priinz, resmurantul fusese plin ~i avu. seserA 0 problema cu unul ~~~tre fngtdere_, motiv Pen. trU care fusese car pe ce sli mtarzte Ia medtc. AJUnse Ia cabinet cu cinci minute dup~ ora patru, tar Mtke nu era acolo. Era aproape sigur~ ca. nu avea .s~ vma. Tocmai 0 cantareau, cand auzi pe cineva intreband d~ <;_a Ia rerep. {ie. Era Mike. Ie~i in sala de a~tepr~re ca sa ~~ mrampine cu un zamber. Se tngr~~ase 4,5 kilograme m ulrimele patru luni. Avea permisiunea s~ mat pun~ unsprezece in urm~roarele cinci luni. De acum inainte avea s~ se lngra~e Ia greu. Mike p~rea suferind in timp ce srAreau in sala de a~ teprare a!Aturi de alre femei insarcinare, cu bur{ile marL Panas~ intre Ia medic, era palid ~i p~rea pe puncrul de o lua Ia sanaroasa. April i-1 prezenra docrori1ei, o femeie placuta ~i dezinvolta, care fu de acord sa faca rapid a ecografie pentru ca Mike sa il vada pe bebelu~. April nu-l sim\]se inca m~cand, d~i docrori1a ii explicase ca avea sa se int:ample in urmatoarele saptamani. Dar Mike nu-i pusese niciodata mana l?e burro, ~i April se indoia ca. avea sa o faca vreodata. ~i spuse ca era acolo mai degraba in calirate de prieten, deciit de tatli. Docrori1a ii lasa pe April ~i pe Mike cu tehniciana, ~i, dupa ce i~i goli vezica, April se intoarse in camera imbracata intr-un halat de bumbac. Se urea pe masa ca sa 1i aplice gel ~i vazu ca. Mike i~i intoarse privirea. Nu era nimic expus, cu excep\ia picioarelor ei lungi ~i a sromacului u~or rorunjir. Cand tehniciana m~ca baghe· ta pe abdomenul ei, bebelu~ul aparu pe ecran. Mike se holba Ia el, compler fas~inat. Arata ca un bebelu~, srarea inc?lam, dar_ pureat dtstmge. capul, spatele, bra1ele ~i ptctoarele, mamlie ~~ labele ptctoarelor. $i bataia rirmi· ca. a inimii era Ia fel de clara. 0 auzeau prin microfon. 0 privi pe April uimit, apoi se holba din nou Ia ecran. Ea li zambea, sim1ind bagheta mi~candu-se pe burra ei ~i gelul rece, pentru ca el sa vada copilul care cre~rca in ea. Bebelu~ul pe care il concepusera impreuna accidenralle pArea amandurora mai real ca oric:ind.

~srwf

. . . . au,_ llllhl de-a face cu uta. Nu 1e ~ ....... llaapUr. dar eel mal rlu era Cl acwn "'.. ct ....... lie lndr~go~teaaca de d, ..,_.. bebelufglui, dar ti pentru e1 u de el. 0 afeaa 11-1 piarda llfll, din~ ....- ce II faclln lepturl cu uta.

J;:

Su']'riz& vi£tii

131

tbi sA fie,

ai fost de.rul de ocupat, spuse Valerie ~u-i- Cu ce te pot aJuta! ' Se pA~ ell se ocupa>e el de tot. Mancarea eta deja

pe_~roun. Fiica ta spune d e~ti un pericol in buclltllrie, 0 ta· chinA el, iar ea rase. Ar ft mat bme sll stat pur ~i sim-

piu. Topllia de colo-colo, dar se descurca bme, in ciuda c:Arjelor, ti din dnd in dnd slrea dintr·un loc in alrul doar pe piciorul sanatos, ca sl nu se lase prea tare pe eel rtnit. -De ce nu rna b~i sl fac ~i eu ceva! Macar sA·{i dau Jucruri, dacll n·ai incredere sl gltesc! 0 sa te rllnetti. Valerie plrea ingrijotatll ~i el ranji. Era obi~nuit sa aibA grijll de al{ii, nu sa aiba femeile griJa de el, dar ii piAcea pnvirea ei mllmoasa ingrijotata, lucru nou pentru el. - Sunt bine, o asigun\ el. Po{i sll incepi sA atanjezi masa dacli vrei. -A, Ia asra rna pricep, spusc ea lnctezAtoare, In timp ce el ii facu semn inspre un dullptor uncle {inea supor· turile pentru farfurii ~~ vesela. Avea diferite culori ~i motive ti ea alese nifte fCnell! gri ti ~rve{ele {esute cu arginr ~i le ~ pe masa rotunda din sticla de Ia caparul indepartat al bucldriei. cu vedere spre Central Park. Eta o camerl enorml cu o priveli~te fabuloasll, chiar mai buna ca a ei. ~ Ia cateva strllzi de ea, dar mult mai sus. Purea __.._ est ti Ia vest de ambele rlluri ti tot pan:uL Era de burlac perte.:t. C:tteva minute tAniU. aranjll masa, el o duse lntMJn IA-i arate rafrurile cu rrofee ti un lntreg perete. PArea un iar ea fu uimitl de Cllt de erau. - Celelalte aunt In self. apuae el WIJ, Privea cu tnterea fl dtea pencru Clll dlnae _ , . . .

132

Vamsll$ :;reel

l~i d~du seama cine era de fapt: un. barbae cu real~ri importance, dar cu suflet d~ copil - ~.., P.lacea asta la el. _ ~ti 0 persoana foarte tmportanta, u spuse ea, intor. clndu-se zambitoare spre el. . . Avea 0 anumita inocenl'lt ca~e o emottOna, chtar da~ se dadea mare, ~i amandot o ~n~u. . _ Da sum. El zambi larg, parand un batetandru mul. tumit d~ elinsu~i. Dar ~i ru e~ti, domni~oara Wyatt. qri Ia fel de importanta ca mme. Prietenia lor in formare era u n meci ega! din mulre privinte. Jack i~ise intotdeauna cu femei care erau im. presionate de cine era el, dar care nu realtzasera prea multe ele insele. Erau prea tinere sa fi facut ceva, poate n~te modelling pe ici, pe colo. Asta era problema cand te inralneai cu femei foarte tinere. Nu erau o provocare prea mare penrru el ~i nu prea aveau mare lucru de ofe· rit, in afara de infati~are ~i de corp. Valerie era mult mai interesanta, ~i nu·i pasa de diferenta de zece ani dintre ei. Nu i se parea mai barrana ca el ~i nici nu arara. Pareau mai mult sau mai putin de aceea~i varsta. Nu ar fi recunoscut in fate ei, dar ~i e] avusese o operatie Ia ochi ~i facea injeqii cu botox. Aspectul tineresc era impor· tam nu doar penrru cariera lui de prezentator sporriv, ci ~i penrru viata lui amoroasa. Nu-l deranja sa fie mai in varsta deciit fetele cu care ie~ea, dar nu voia sa ~i arate barran. Sau eel putin nu tyrea barran. 0 conduse pe Valerie inapoi spre bucararie, ~i ea ter· miM de aranjat masa. ~eza sfe~nice de argint, aprinse lumanarile ~i alese farfurii cu o banda argintie lata. Tot ce avea]ack era elegant, dar masculin ~ide cea mai buna calitat~. Uitandu-se prin dulap, observa ca sfe~nicele ~i farfurule lnttnse erau de Ia Cartier ~i farfuriile adanci de Ia Tiffany ~i fusesera facute Ia comanda ln Paris cu numele lui pe spate. Era un barbae caruia li pbcea~ lu· c~rile scumpe ~i tot ce er~ mai. bun in vi~l'lt ~i avea stil fl gust. Progresase mule dm pnmele lut ztle ca jucator de fotbal 'i dobandise o patina de sofisticare, dar avea In continuare 'i o larura narurala simpla. Asta le placea femeUor Ia el Era foarte elegant, dar toru,i real.

Suryrize[e vie!ii

135

pe_rsonal cas~ 1i mul~meascl, iar Valerie auzise zvonuri 3

re\• · •. . .. 1i!a Dup~ aceea 11 vorb1 desp~e clsn1~:1a lui, despre lucrurile pe care le regret~, lucrunle care 1i lipseau, momentele

care ii pl~cuser~. h ~puse c~ puncrul culminant al vielii lui fusese na~tere~ flu lUI sau, Greg. 0 unse pe inima sa tie ca nu_fusese ca~ngarea unu• Super Bowl sau introdu1 cerea lu• m Hall of Fame, Cl momenrul venirii pe Lume a singuru!Ul sau cop1l. Asra spunea ceva despre el, ~i ea era inclntat!\.

- $i eu s1rnt acela1i lucru in legarura cu April. Ar fi fo>t momencul perfect sa·i spuna ca fiica ei era insarcinar.,, dar nu o facu. Se simtea batrana cand vorbea dc>pre asta. Era destul de rau d avea 1aizeci de ani ~i era cdibatarl. Nu avu curajul sa-i mai spuna 1i cl urma sa cJ.~vma bunica, nici macar s-o recunoascl pentrU sine. Inca nu se impacase cu ideea. Pat parea mai relaxar in pnvmta asra, dar el avea o casnicie fericita. $i nu-l afecta ce varsta avea. Jack~~ Valerie aveau asta in comun: amandoi se luprau sa accepte cat de in varsta erau ji ce insemna a'ta pentru ei. $i ambii lucrau ~i tra· iau inrr-un mediu in care tinererea prima. Nu era ~r sa imbarr.ine~n dind erai inconjurat de oameni de doua ori ma1 nncn care abia a~reprau sa iti ia locul 1i w dai cumva In barl\. Valerie era permanent conjtienta de asta In munt'l\ e1 ~· Jack La fel. Aveau mai mulre experiente de viap asemanaroare decit avusese vreodata cu Pat sau cu alti barbap mai recen!i din viata ei. lar Jack sigur nu avea nimic in comun cu ferele cu care se lncalnea. Erau doar ni~te trofee in plus pe peretele lui. Rareori puaea discuta cu vreuna dintre ele. Singura legllturA pe care o avea cu ele era sexul. Dar ce avea 51\ se tntllmple cAnd tl aspeccul asra tncepea sa sdqaie? Acum lfl ficea grljl lD privin{a asca. . -lnainre, nu mA deranJa vlrsta vreme ce punea Jngheplll In doul zAndu-le pe mas1. dupl ce ea d de Ia cinl. Nu m-en> gldpndidint alllll-.illloilll

deauna eel aual dDir

136

'Danielfe Stee(

zi mi-am dat seama c~ nu era chiar. a~a. Dintr-odatll eram eel mai bdrrdn np dm earner~ ~· mcercam sa llll conving ca, de fap.r, nu era a~a. ~~ Utte cA am ci~cizeti de ani. Cinciteci! ~~ concurez pe. ecra.n,.la retea ~11 n dor. mitor cu tipi cu douAzect de am mat tmen sau de douA ori mai tineri ca mine. Nu conteazA ca a.m fost vedera, ca am 0 earner~ plin~ cu trofee, ~a~ c~ meA ~rae bine penrru varsta mea. Sunt ce sunt, ~· et o ~tiU ; ~· o ~tiu !i eu. E desml de infrico~~tor, Valene, nu ere>~. Ea ii zambea oarecum trist~, ln timp ce W mancau in. ghe>ata. Nu mai vorbise niciodam atat de sincer despre sentimentele lui. - SincerA sA fiu, Jack, mie cincizeci imi sunA chiar foarte bine. El rase cand o aUli. ~i ea era blandA cu el. - Banuiesc cA depinde de perspectivA, spuse el. Era relaxat !i plAcut in compania ei. Nu trebuia sa depuna mari eforturi, cum facea cu femeile mai tinere. Nu incerca s-o impresioneze. Puteau manca in bucatarie in blugi ~i putea vorbi sincer. Ea avea Ia fel de mult succes ca el - sau chiar mai mult - 1i se confrunta cu ace· le31i probleme zilnice. Din anumite puncte de vedere, era desrul de ciudat penrru el sa fie cu o femeie Ia fel de important~, dar exista o egalitate intre ei care ii piAcea !i pe care nu o mai inralnise piinA amnci - nici nu o
Suryriu(e viefii

139

Se simleau comozi in fotoliUe lor mari, ~i el ii da.duse lui Valerie o pil.turll dm ca~mtr cu care sll se inveleascA. deoarece ii plllc:a ~a. rel="nofollow">.inil. ap~rtamentu\ mai ril.coros dedit \e p\A~ea ma)or.ttat;n femet\or. Nu voia sil. se ridi· ce, era fencttll culcu~ttli. aco\o, dar else ril.suci sil. aprin· dA lumini\e. _ Nu-mi plac filmele triste, sau violente, sau legate de sport, spuse ea farli. sa. se gandeascli., apoi rase tare ~i ~i ceru scuze. - Bine, te·am auzit! replica el, referindu-se Ia comen· rariu\ ei despre sport. Dar nu il surprinse ~i nu se supli.ril.. Se uita tot timpul \a fi\me impreuna cu femei, ~i majoritatea aveau ace· ea~i parere ca Valerie. La ce\e violence ~i Ia ce\e penrru ba.rbat;i, despre razboaie ~i despre sport, se uita singur. $i mie imi p\ac filmele optimiste. Sunt mai sentimen· ral de felu I meu ~i-mi plac filme\e de femei, cu fina\uri fericite. Vial;ll e desrul de dura. ~i fara sll te uit;i \a fi\me care te \asll deprimat rrei zile \a rand dupll ce le-ai vil.zut. Nu-mi plac deloc, spuse e\ - ~i vorbea serios. - Mda, nici mie, aprobll ea. !mi place sil. cred ell \ucru· rile se pot termina cu bine. - Ce inseamnil. pentru rine "sa. se termine cu bine"? o inrreba el interesat. l~i pusese deseon acee'"li inrrcbare ~i avea o idee re· lativ clara despre ce i~i dorea in viat;l\. Doar ell inell nu gilsise ceea ce cauta, ~i scopullui se schimba cite put;m in fiecare an. Versiunea lui despre ce inseamna un final fericit fusese diferita Ia rreizeci ~i Ia patruzeci de ani decat era acum. La fel ~i-a ei. . - Fericire, pace, fllrli. chestii foarte melodramar.tce, ii rllspunse ea, ganditoare. Sa imi impart vtat;a cu ctne: va dacll este persoana porriviro, nu dacl!. nu e. Nu mat vr~au asta. 0 sanl!.tate buna, evident. Dar e u~ rilsJ?UDS cam rl\suflat. in mare, vreau doar sll fiu fe~tettll .fl lmpil.catll, sll ;ubesc ~~ sa. fiu iubiro ~~ sll ml aUDt biDC In pielea mea. . . . _ Mi se pare corecr, spuse el fl chtcoa. :;II nu ratinguri bune penrru emisiunile tale. Te ftllfo

140

'Danudfc Srec(

Ea rAse. _ Da, dar rrebuie sl recunosc ell nu mll g;lndesc Ia

asta cAnd imi fac o hscl cu donnte legate de viata Ill~

persona Ill. . . Ad. fa . d . _ ~i 0 faci des? Pllrea surpnns. I ell, Cl es hste cu dorinte legate de \iata ta personalJ.? • _ Nu prea. Fac uneon astfel de hste m cap, clnd ma g;indesc Ia ce·mi doresc. De cele rna: multe on, pur ~i simplu mJ. las purtatll de \':11. Cred msil ell fac asta de ziua mea sau de Anul Nou, repere care m~ afecteazA mereu. Mll gandesc Ia ce-ar fi rrebu1t.s~ fac ~~ Ia ceea _ce fac cu adevllrat, dar nu se potrivesc mclodatil, ~a ell mcerc ~las balu cu \istele. Viata nu e niciodatil a~a cum vrei tu ~~ cred ell oricum am cam depil~it momenrul. 'Pllru trisU clnd o spuse, dar se simtea ~a de luni de zile. Aniversarea celor ~aizeci de ani o lovise in plin. - Asta ce \Tea sl insemne? El pllrea confuz, de parell nu o intelesese. Ea inspin1 adllnc lnainte sl·i rl!spundll. Acum erau prieteni, ~i sim· tea ell putea fi sincerll cu el. Oricum, nici nu se punea problema ca ei doi sll fie impreunll, ~~~ria ell nu il interesa In sensulllsta- nici ea, nici orice altil femeie de varsta ei. Erau prieteni, ~i asta era de ajuns. - Sll fim sinceri, femeile de v:l.rsta mea nu sum un bun de pret pe piatll. B:irbatii de v:lrsta mea vor sli iasll cu femei de-o seamll cele cu care te lntilln~ti tu. Nimeni nu mal caucl femei de ~izeci de ani, poate cu exceptia tipilor de noullzeci. Cei de optteci iau Yiagra ~i cautll tipe de doullzeci ~i cinci. Majoritatea bllrbatilor ar preCera sa lasa cu fiica mea, nu cu mine. Asta·i adevlirul. Daell mai adaugi succes ~~ faimll, rezulcl un tip care iese pe UfA tipllnd sau nu mai apare deloc. Nu·mi fac prea multe Uuzii In privinta asta. lnainte lmi faceam dar nu

maiecuul. ' Nu-l llpllle dl nu mal avusese o lndlntre serloasll de pel ani tl dl nu,.l amlntea dlnd flcuse ultima datA sex. IIICepUie II creadl dl nu avea SA mal faca nlciodacl, - c:e lee plru triat. Dar nu puteal II Pllamuiqti un hlrb.t din nlmlc, ti nu mal dlduse de foarte mult timp

142

'Danicffc Stcc(

probabil din cauza mea, dar eu lmi ca~tig ttaiul, eel pupn ln parte! d~toritll fdulut in .care ~ra: - ~i tu Ia fel. $i ml simt mat bme da~ arlit r_utm mat tanllrll. Nu este distractiv fi nici u~r sll tmb:ltrane~tt. . AmAndoi ,nau ell acesta era ade,:'rul, 't se Iuptasera cu el!n ultimele doull lunt, fiecare m fdullut, tmediat dupll ultima aniversare: , . . . . -Nu etri deloc bllrr:ant~, \alene, spuse el ama~tl, 't vorbea serios. Toti ne stm{tm nla dupll o anumttll varsta. MA enerveazll mereu clnd ml g:lndesc ell incep sll rna desttam. Nu-mi place sa. mi se facll poze ,; cinci ani mai tArziu sA wd poza aia ~i ~mi spun cl arlltam desrul de bine pe vremea aia, dar ell arlit ca naiba acum. Nu ,riu de ce suntem atat de obsedati de varsr.' in tara asra, dar asta e realitatea. E greu s:l re ridici Ia a,reptllri, indiferent de varstA. $tiu femei de treizeci de ani care se simt bAttAne. $i sunt de acord cu mediumul tllu. Cred ell va apllrea cineva grozav in via{a ta, in viitorul apropiat. 0 meri{i. Uitll de tipii de noullzeci de ani. $i de llia de opoeci. Mi-o iau chiar fi mie in fatll, dacll au un cont bancar mai grozav ca al meu. E destul de anapoda. Dar cu astfel de femei ie,ea el, care voiau doar bani fi pu· cere, motiv penttu care il fi plllceau. Nu se amllgea cu asta. Te-ai ~ndit vreodatll sll incerci cu un tip mule mai rAnAr? Pe Ia tteizeci fi cinci de ani? Multe femei o fac acum. Cred ell Demi Moore a dar starrul. $tiu o femeie de cincizeci de ani care are un iubit de doullzeci 'i doi. Spune ell·i place Ia nebunie. Cam asta fac eu. E disttac· tiv de cele mai multe ori. Valerie se uitllla el ti clatina din cap. -M,.. simp ca o proastll. N.-..m wzur nici un baiat adt ~ tAnAr care sa ~i ~ para atTAgaror. lmi plac tipii matun tl end ell un tubtt tlnar m.-..r face sa ma simt ,; mal bitrAnL Nu vreau sa ma culc cu un tip destul de dDir c:lt 11-ml fie copil. In plus, vreau sa lmplrt~fim ex· Pllkm\le de via!l comune, puncte de vedere tllnrerese C&aiputea avea In comun cu cineva de 'lllllalial E 'VOrba doar despre sex de fapot, nu despre . . . . . Poate aunt de modi veche, dar lfti.ar plicea

.......,,IIOale.

Suryriull viefii

pe amandou~. ~~. dad ar fi sA sacrific ceva, 1111 ~ ar f\ Ala, nu dragostea.. ).tornentan nu avea mmtc, dar era cinsti~ fall de liiiC t~i. a~a cum fusese intotdeauna. Jack simp asta. Era 0 {erneie care ~ua Cine era~~ ce vola, ce era dispusA s1 sacrifice ~~ ce nu. Dar nim~nui nu·i era ~r sA gi.easdl persuana putnvt~. Ntct el n-o g~sise, ~a d se muliUmea cu sex, cu mult~ disuaqie ~~ cu o hernie de disc atunci cand intrecea m:lsura. -Cred dl nu este u~or s!l g:\s~ti pe cineva, indiferent de wrstl\. Utt!l·te Ia cei de dou~zeci sau treizeci de ani care inceard\ s:l i~i g!lseasc.'l un partener pe internet. Asta ar trebui sl ne spun!\ ceva: nu mai este Ia fel de IJ¥>r ca inatnte s!l gl\se~ti pe cine\'3. Nu ~tiu de ce, dar cred cl\·i adcvllrat. Oamenii sum mai bine informati, mai specific!. Se cunosc mai bine pe ei in~i~i. Femeile nu mai vor doar un tip care s!l plMeascA facturile ti chiar nu mai sunt dispuse s~ suporte orice pentrU asra, d vor un partener. Asta limiteazA destul de mult op{iunile. $i intotdeauna vor fi upi ca mine care dau totul peste cap, intiilnindu-se cu tipe de douAzeci de ani. ceea ce inseamnl cl femeile de cincizeci nu mai au cu cine sA iasl, in afarl de vreun individ de Neanderthal care se uitl Ia televizor ~~ bea bere rot timpul, care nu a flcut in via~a lui terapie ~~ nu fOeti nici ntH pasl cine naiba esre. - Deci care·i solu{ia? tnaebA ea confud. PArea sl in1eleagA problema aceasta perfea. dar DU avea mai multe solutii dedt ea. El r~nji ~~ alese o rnwicA mal rtanall. eL -Sex, droguri tl rock and roll. 0 rachlnl ..... aau cinci minute pAnA Ia miezul noptil dlntre .-. zburase pur tl 1Unplu. Nu fdu care e lac cA, lntr-0 ~~....~ .-.~~-'--

tl 1e

u-•

-.1. $1 nu nsauu-....- 1 ~:;.=== credeal cl evreL Calll CUIIl tam 0

c:a~dla~

.:!"-

1lllcar . . . .

pe pla\lo "

-

s

144

Vanieffe Stee(

va.d. M-am indr~gosrir de locul ~sra, ~i acum nu m . mai purea scoare de aici. Cred c~ rrebuie s~ ~mane-a' deschi~i fa~ de lucrurile care se 1vesc pur ~i simplu ~ drum. Cred c~ acesta este ad.~viiratul se~rer a! tinere(ij ~i al unei vieii bune, sA rAmaL de_schts, .'nteres~r, enru. ziasmar, s~ inveii despre vtai~. sA mcerct lucrun noi, ~ 5 cuno~ri oameni noi. ~i, orice s-ar inriimpla, s~ re simri bine - ~i dac~ inrre rimp apare persoana potrivi~, su. per! DacA nu, mAcar re disrrezi. _Cred cit v!ata i':l~epe 5~ se rermine cand incepem s~ ne mchtdem m not t~ine, ~ ne dAm bAtuti ~i sA ne limi~m opriunile. Nu vreau ~ ajung acolo. Vreau sA cominui sA deschid noi u~i piiM in ziua in care voi muri, oricand ar fi asra, maine sau Ia nouAzeci ~i noua de ani. in ziua in care incerezi s~ mai deschizi u~i ~i renunp Ia noile oportunir~ti care ti se prezin~. ai purea Ia fel de bine sA fii declarar mort. Cel purin asra cred eu. - Cred cA ai dreprate, spuse ea, plina de speran1~. !i placea felul in care vedea lucrurile ~i filosofia lui de via~. Era energic !i enruziasmar de orice facea. De-aia nu srArea acolo \iniindu-se srrans de picior ~i plangan· du-se de trauma prin care trecuse ~i cA fusese arar de aproape de moarre. Nu, el era gara sa meargA mai departe ~i sa se simra bine cu ea, sA cunoasca 0 persoanA nouA ~i ~~i facA o prieteM nouA. li plAcea felul in care giindea ~i o inspira. Jack se uirA Ia ceasul de manA ~i porni relevizorulla transmisiunea din Times Square, unde mii de oameni ~reprau sa intre in noul an. lncepura s~ numere. Mai era. PU\in. Zece... nouA... opr... !•pre... Ziimbeau amiin· do'·:· !i, cand ajunserli la ,Unu!", el a lu~ in brare ~i o pnvt in ocht. -

~ multi ani, Valerie. Sper s~ fie un an grozav pen·

ttu tine, dm toate punctele de vedere!

0 ~ru~ U!Or pe buze, apoi o imbrAii!~. - ~i penrru tin~, Jack, spus~ ea, ~i vorbi serios, rinan· du-se In brare ~~ gandmdu-se, m acela!t timp, ca era deja un an grozav. Erau amandoi in via~!

146

'DanU:IIe Stec(

tnspAimAntat sA re mi~ti sau ~~ inc~rci .ceva nou, sau rea obosit ~~ plafonat c.a s~. •P mat _dat sthn\3.. Apn[ Fuase 0 decizie enormA, ~·· chtar dac~ ·~· fAcea griji pe au ea, Valerie o admira pentru ceea ce hotArase sA fa~ Chiar dacl nu voia sA fie bumcA. Pen.m:'. as~a nu era inca pre~titA, ~~ nu se jena sA t-o spuna. ~· fucc;t sale. _ Copilul va rrebui sa.-mispun.a. ~At;t~tca Val~rie sau doamna Wyatt, ii zise ea lUI Apnl •. ~· raser11. amandouA, Dacl-mi zice buni, il reneg tmedtat ~· m~ vo1 preface cl nu w cunosc pe nici unul. Nu sunt inc~ gata sa. fiu bunica nimAnui! Vanitatea mea nu-mi permtre. Era mai muir declt dispusA s-o recunoascl ~i inc.1 pArea oarecum furioasA din cauza asta. Apropo, cum mer~: lucrurile! Cum te simti? April arAta bine, dar mama ei putca vedea tristetea din ochii ei. Se temea cA era mai greu dedit se a~teprase April. Nu era deloc u~or sa. cre~ti un copil d~ una singu· tA ~~era trist sA fii insArcinatA, iar tat~ I copilului sa. nu·ti fie alAturi - sau eel pu1in a~a v~Jca Valerie lucrurile, chiar dacl oamenii o fa.ceau desrul de de. in zilele acestea. Ea ,; Pat rrMsera. ni,re moment.: at.~t Je frumoase BfteptAnd sa. se nascA April... Era tnstA dl ftica ei nu avea parte de ace~i experien1a. ~i de un b~rbat care sA o iubeascl ,; sA·i poarte de grija.. In schimb, muncea Ia fel de muir ca lntotdeauna, se ducea Ia ptata de pe~te plnA In ora cinci in fiecare dimineata.. sc inr:ilnea cu peacari fi se lupta cu mAcelari penrru preturi mai bune, muncind doua.zeci de ore pe zi f!lra. sa. aiba. pe cineva care sAo iubeascl sau sA 1i maseze spatele. Penrru mama el, pa.rea un drum dificil. - lAlm simpt pe copil m~Andu-se acum cateva zile. A Cost 3fB frumos, ca un flurure. la lncepur, am crezut cl am gue aau indigestie, apoi mi-am dar seama ce simt de fapt. Se lntlmpla. des acum. Plrea emoponata, dar to~i tristA. Mama ei 0 cunot

teabtne. -Ce mal face Mike? lAli mai vAzut? Valerie ~pen cl da. li pla.cea. ~~ poa~e cllOtufi lucru· lilell' ft putut l l meargl lntre e1, tn pof\da lncepurului

'DanUdle Stet:(

fl al facultApl, ~ ca lumea designului nu-i era c necunoscura. Fusese reparrizatJ Ia seqiunea .HITip~ ~~ britamce Vogue, dupa care se murase Ia ""'< World of Interiors". In faculrate se spec,alizase Pe •TlJ. nalism, fl Valerie l~i dadu seama ca era o fara isr~ur. fncen:a sa nu se concenrre:e pe felul in care arara Da Ia. 1

deti piercingul cu ~iamant de deasupra bu:ei li ~ 101 ich. ta atenfia. Categonc nu arata ca o tara dm Green Dar li raspunse de fiecare datl! d1recr $1 lnteligenr. 11Pall.! Ia tncheierea interviului, Valerie !'U g
Dawn lncer in rimp ce se ridica. Avea ~~ maniere, nu numai ca era isreara ~~ piirca toarre calma. Lui Valerie i-ar

fi placut Ia nebunie de ea daci\ n·ar fi fosr piercingurile, tatuajele ti parul. Trebuie sa va fie foarre greu sa faceri o schimbare dupa ce ari lucrar atara rimp cu ea. -At& este, recunoscu Valerie ofrand. A fosr un lucru fncrozitor ti foarte trist. Am pierdur unsprezece oameni. Dawn fnCUViintA din cap respecruos li srranse m:ina lui Valerie In timp ce se pregarea sa piece. Srrangerea ei de mAna U apuse lui Valerie ca era lncrezaroare, dar nu llftlivl. II placea faprul ca Dawn parea sigura pe sine firt sA fte autoritart. 0 flcea sa ezire. Poare ca, Ia urma unnet, nu conta cum •rAta. Era curara aranjara, nea un ldl ott se poare de diferit de-a) ei. -.Apropo_ nu 11\1 deranieazi sa lucrez Ptste program, a oRri DaWn: Nu am lubit. locuieac In place II muncac. Pot Iuera t1 tn lftelcend. Era tencan-

~~

~~

d~i

ora~ ~i-mi

• dia

de wdere. Era lateatt,

d~reapta

daca lui Valerie I ae Plrea ca arata

cev fi apua April ~ ea fi

banul

albApenrru pe ci...Dar~'!'~-~~ rn ......._ .... _ _ lloC.QIIIOUc:l pe ~ dba eoalaiunea

0 ,._ - " 0

piQa - " - Cl ,, alfll

Suryrize(e vietfi

153

ar pl§cut-<>· lnc~rca din r~sputeri s~ nu aiba prejudealfi,0 ~i ii spuse !Ut Dav.:n d ~veau s~ o .anun1e cei de Ia It surse Umane. Valene nu 1~1 lua met un angajament fit~ de fatll ynamte ca aceasta sa piece. Avea nevoie de tilllP sa se gandeasc~. . • . Jurnll.tate de ora ma1 tamu, Valerie ridid receptoru\ ofrand ~i suna Ia Resurse Umane. _ Deci ce zici? o inrreba ~efa de Resurse Umane. Dawn era prima candidatil. pe care o intervievase Valerie, dar rrebuia sa admitll. en era buna. lar calificlrile ~i recomand~rile ei erau exceleme. • - Cred cl-i istea~a foe, chiar dac~ arat~ ca o ciudatll. li ur~sc piercingurile, ~i freza, ~i taruajele. -$tiu. Ma gandeam en a~a o sa fie. Este opusullui Marilyn. Dar ~i mie mi-a placut. Ma gandeam c~ n-o s-o accep\i, dar am zis ell. meritil. sa incerc. E exact ce·li dore~ti, dear ell. nu aratil. cum trebuie. Era adevarat. Dawn era tiinara, amuzanta ~i dornicl sa munceascil.. Urmarise emisiunea lui Valerie inainte de interviu ~i facuse comenrarii inteligente pe seama acesteia. - Nu-\i face griji, Valerie. 0 refuz eu. $tia ~i ea ell. erau slabe ~ansele sa o angajezi, mi-a ~i spus-o. Nu ori· cine vrea o asistenra cu personaje din desene animate taruate pe bra\e, de~i, sincer, Tweety ~i Tinker Bellm1 s-au pil.rut drl!.gu\i. . -0 sa-i para r~u pe Ia cincizeci de ani, spuse Valene cu in\elepciune, dupil. care o uimi pe ~efa de la Resurse Umane. Angajeaz-o. R~mane. lmi place. E d~~teaptll. Pot tril.i cu Tinker Bell ~i cu Tweery. Am nev01e de Cl· 0 neva care se descurc~ in jobul Asta ~i cred cA ea poate face. Nu ~tie nimic despre nun\i ~i divertisment, dar ~ne despre decora\iuni. 0 pot invA[a resrul. {usese Pe Marilyn o invA\ase torul de Ia zero- a.cedta doinvA\1\toare inainte sa lucreze penrru Valene, "Vaierie vedise cea mai bunA asistenta pe care o avusese panil. atunci. . fad Ia Resurse _ Vorbe~ti serios? inrrebA ·~~pn~sV:A ~t monstra Umane, impresionatA de deciZia lUI a ene. e

.D

....... filii de idel nol de care nu o crec1ea d.lae Valerie cu fmnlrare. CAncf Pl-. • mllne, dad vrel. Dac1 nu re ~ 11 lnceapA de sAptAmAna viitoue, Q writlclri ti de acre. Valerie degajat. o decizie bunll, replica tefa de 1a

157

~· ~hn

r

Jack li deschis~ u,a, sprljlnlt In cl'trje, In n . de rrening descul\. Asistenta medicab nu taloflt pe acolo. $i buc:IUrie veneau arome manda~e indtan~. condimenta·• . . mancare . "" .,. ,..ntru e1 mat pUitn p~canU pentru ea, tn ca: cA 0 prefera . mtroase gro:av, rcmarcA caIn timp ce:&du

delfct~~ ,1

-~-a

josSe hatna. . nu:ca mu:tcl't, lar ea tl urm11 In bud~rie Ia f 1 In noaptea de Revelion. El comandase o tonl' de care. tnct't desrul de caldn. Na ell se ~:ar~ Ia masa din budrnne 1med1.3t ce ea o termnl!l de aranjat. -: lncep sll m~ simt de pard~ locui aiel, tl tachinl ea, dCI acum ~u~ unde crnu toate \ucrurlle. Vorbtrll Jesrre cum W pctrecuse ea :iua 'i ce ftcuse. El h spuse despre un scandal,lln fotbal pe care tl urlnlnse toatll :1ua. Pl!lnum sll fac~ o emislune despre asta lmedtat ce .;e punea dm nou pe picloare. Era o diseulte rc1dei, cot tlmpul antmatll. Apo• 'lo'Otblrll desprc comphcatl't. Se %''0nu ell ,eful rc\elet pleca, ceea ce era lngriJOrlltor dm punctul de vederc ~ltmpacrului pe care avea sa-l mb:l acest luctu, dar sttUa\la amandurora era stgurA. Ntmen• nu nvc:t sll renunle Ia Valene Wy:ttt, iar cl era eel mal gro:av pre:entator spertiv. Dar nimic In

~i~·

p<•ltti~n

tclC\"Utune nu era sutll Ia sut.~ sigur. Se \'Orbea mult despre recentul nrac rerorist. lnd npll.rca peste rot b tnri. Grupllrile ofietale dtn MtJIOCIU emu furioase din prictna astn '' nu \'tllau s1 asoc1ate cu tncidentul, din cnu:ll d le daunase tmact" nii se tngnjorau din catua tmpactUiul acesrusa asupra relalulor cu Statcle Unite. doleanle penrru vie1lle pterdure. S• '" g\1\"Crnatorullncercnu sll nstgure publtcul d nu . - I I mal \oc un nsemenea tnctdent, dar aridnd postbtl. Nunenl nu mal era slg\lf· penrru supravtelUttorl era sa"i amtnteUcl de ~~ de eo\~1 pe care h pterdUI


~~

Orien~ ~

h• cxpnmaserA~~

at~

P~U\

~~cl: Si~--­

'era llf8 frumos acum Cl nlngea - pinl a

doua 11,

cllid U)llllawa sli se transforme In mizerle. .Melli c-ai venit sa m~ vezi, spuse e~ ~ Lli place sli·mi pe~ timpul cu tine, z1se el, trtglnd.o II¢ spte el, sprt)tntndu-se In cArje. qti o companie ~ Valerie, adau~ - ~· vorbea serios.

-SI ru.

ZAmbi sfios, simtmd o oarecare schimbate a sendJDelltelor lui, fllrll a ~ti ins!\ in ce sens. Probabil i se piiU- Pur ~~ simplu se plllceau reciproc fi erau amAndoi singuri ~~ plictistti. $i consecintele atacului li zguduiser!\. Valerie inel se simtea nervoasa cand mergea Ia lucru fi intra in cbdire. Si chiar dael Jack o scoase o datll Ia restauranrul lut Apnl, p~rea sa ptefete totllfi 11 ramAM in cas~. in coconut lm, unde se simtea In ~ran{ll. ~~ nu era incll gata sll ias~ dm nou In Otaf. li afectase pe amandot mai mult dedt lfi dlldusera inipal seama, dar fusesera awmzati d se purea tndmpla • Nu aveau cum s~ supra,ietuiasd, &ra urrnari, unui incident a tat de traumatizant. Lise spusese sA se ~ II experimenreze efecte indrziate ale rraumei chiar ti tlmp de un an de zile. -Vii ~i mAine? lntrebll el, cu mAna pe haina el, de pan:A ar fi lncercat s-o pna sli nu fugA. Ea rise de intrebatea lui, dar fu emaponad de privirea cu cate o fixa. - 0 sli te saruri de mine dad vln In fiecare II, proetutule, II tachina ea. - Nici rnacar nu IIHID uicat Ia ftlm. Am puca 11-1 ~em mAinHealL Bruse, patea dependent de a, lucru cme nu-l 111M In fire; ea enliprl cA aata en o ~ a c.- c:e

lie tnlimpllle fl

UD-

de ltlW poltllllumacfc. - Trebule 11 1D1 due: Ia o dnlln a.- de..-..

~~-al reper.

elpiiU .....

-fl•••tn~~u~t• ·~===;;

...........Odl:ulll DIHDI pi

-....... - rn tlmp ce zApada ti cadea pe Cllltl lilaiCeiiiiDIIafie grozavA! Am uitat ceva! llndeam Ia tine ti voiam sa te 111ur. a, dmbind larg. Nu mai p~ un blrbat de ani de zile, fart llicl lil'JII . .I flw din call cit ai %ice pefte. pllawten. place de tine, spwe el brusc.lmi .......II'IC limp cu tine. Apoi adliJIII

Surynzele vtet1t

161

Sau, chiar mai r~u, ~unicl\. Nu o spuse ins~. Dargan. dul 0 lovi ca un pumn m stomac. Else int::ilnea cu femei cU parruzeci de ani mai tinere ca ea. -Ce conreazl\ asta? lndr~gosteala n-are nimic de-a face cU varsra. Are de·a face cu oamenii. ~i oricum ferele alea nu-s bune pentru mine. Sunt doar un hobby- sau erau. Penrru c~ ml aveam altceva de fllcut cu timpul meu. Tu e~ti un adevl\rat Super Bowl, balry, spuse el, ~i ea izbucni in nis. Ele sunt doar ca exersarul in curte. - Nu mi s-a mai spus a~a. Dar ~ria cl\ era un compli· menr din panea lui. Nu ~tiu, Jack. Eu credeam ell sun· rem prieteni. Ar fi pacat sl\ o dlm in barl\. - ~i dac~ n-o d~m? Dacl\ va fi bine penrru amandoi? - Arunci nr fi un lucru bun, bl\nuiesc. Dar era prca de\Teme ca vreunul dintre ei sl\ 4i dea seama de asta. ~i nu voia sl\ fie doar un flirt penrru el, lnrre doul\ tu re de ripe rinere. -Ce-ar ii sl\ ne gandim Ia asta? insist::i el, ~i ea nu·i rl\spunse pre~ de o clipll, ne~tiind sigur ce sl\·i spunl\. Ce zici? Voia un r:lspuns, iar ea nu ~tia ce sl\·i zicl\. Nu era sigurl\. -Pare interesant, spuse ea cu grija. -Pos1bil? -Poare. Nu voia ~ cxcluda posibilitarea, dar se gandi ell, In teorie, el era prca ranl\r penrru ea, d~l erau d?ar ~ece ani diferen{~- Dar ei i se pl\rea muir, ma1 ales cu IStoncul ~i cu stilullui de via\ll. . . _ Asra-i rot ce voiam sl\ ~tiu, spuse el fenc1t. Apoi ea se gandi Ia ceva. - Te vezi cu cineva momentan_? . _ Nu Dar tu1 Era destul de s1gur ell nu, dm tot ee-l spusese: Dar nu. sttica sl\ tn~be. Uneo~. iubiti dir:;:d cur ~reprau prin dulapuri ~~ apAreau dm cAnd In penrru 0 partidA de sex. Era bine de fOUL - Nu, nu ml vAd. . 51 --~-

8.

Ded suntern arnAndolliberi.

_...m CUID

~lu=: lucrurile· lnst ei U pllcea .wea lor IICUIIIL

_ Nici insilrcinatil nu ai mai fast inainte, ~i cu u . n ttp care refuz~ sil·~i fie al~turi emo~ional. Valerie era foarte supilrata pe Mike, ~i ea ~i Par d' cutasera despre asta de cate~a ori, ?ar nu aveau ce ~ facl. Pat o intrebase dad ar £. trebUit sll·l sune pe Mik sau nu, dar Valerie credea c~ nu era cazul ~i se gande: ell April ar fi fast supa.ratll da~a. ar ft aflat ell fkusera una ca asra. !i spusese acestUia ca Ia urma urmei era rreaba lor, dar tara.! lui April era ~i el suparat. Considera ell era foarte un\t din partea lui Mike sa dispara pur ~i simplu. Nu a~a i~i dorise sa se desfll~oare prima sarcina a fiicei lor. April se puna foarre curajos ~i nu se plangea. Mun. cea Ia fel de mult ca intotdeauna, ~i Jean-Pierre parea sa o ajute ori de care ori era posibil, poate chiar prea muir. Era mereu la dispozi~ia ei, nerabdator sa il sarll in ajutor. 0 fa.cea sa. se simta. lnconfortabil. April nu voia sa profire de el sau sa.-1 incurajeze. Avea altele pe cap. April ~i Valerie vorbisera. despre Super Bowl in taxi. Lui April inca i se parea amuzant ca. mama ei avea sa mearga. Ia eveniment, dar trebuia sa o aprecieze pentru ca. facea ceva nou. $i se parea d ea ~i Jack devenisera prieteni buni, dupa ce trecusera. a mandai prin acel atac terorist. April ~ria ca mama ei petrecea muir timp cu el, dar nu credea ca. era mai mult de-atat inrre ei. Su· pravie~isera unei experien~e ingrozitoare ~i erau pur ~l simplu prieteni. $i momentan, Ia fel credea ~i Valerie. Se lntalneau des, dar nici unul nu lncercase sa faca. mal mult de-atat, ceea ce o bucura. Nu voia sa srrice un lucru bun, ~i era foarte posibil sa se lntample. . Peri?~da premerglltoare meciului de Super Bowl fu mcre~•h•la.. Presa VUl:" despre asta. Pana. arunci, Jack ~i reven~e, de~1 folosea m connnuare un baston. Re~eaua il puse dm nou Ia rreaba, ~· facu cateva interviuri inainte de Super Bowl cu jucMori importan~i ~i cu ambii anrre· nori. Era din nou pe baricade ~i alerga intr-a mie de direcpi in ace~i timp.

lnrr-< rel="nofollow"> zi, pe cand Valerie inregistra o emisiune el" . . ~I vari capuI •m s_tud'touI et... c urn e~ nu putea 5~ reaqio-

neze, el doar u f~cu raptd c~ .mana ~i disp~ru. Nu se vedeau mctodam la lucru; met unul dintte ei nu prea nmP· 3vea Via\• profesional~

a lui Valerie mergea foarte bine in ultimele zile. Dawn se dovedise chiar mai eficientA de· dit sperase Valerie. ~i i~i vopsise ~uvi\a albastt~ in mov ceea ce o f~cuse pe Valerie s~ zambeasc~. lncepea sa 0 indr~geasc~.

La inceput, fusese emotionanr pentru Jack sa revin~ la sediul retelei, mai mult decat se a~teprase. Cand in· erase, se gandi doar la ceea ce se intilmplase in lobby cand fuseser~ eliberi!-\i ostaticii. Ajunsese la biroul lui zdruncinat ~i palid. li lipsea Norman, tanarul produca· tor asociat care fusese ucis. ~i lipseau ~i alp angajap, lucru pe care il observaser~ cu totii. Valerie pierduse ~i un cameraman de la emisiunea ei, pe hinga Marilyn. Se iinuse o slujba in lobby penrru victime cu cii.teva sapt~mani inainre. Toti angajaiii ~i membrii familiilor partici pasera, ~i Dawn o inso\ise ~i plansese, chiar daca nu lucrase acolo cand se intlimplase incidenrul. Sim· tea o legatura speciala cu Marilyn, din tot ce-i spusese Valerie despre ea. Le era inca greu rururor, dar ftecare facea tot posibUul sa dep~~easca experien\3 ~i sa mearga mai departe. ~i nimanui nu·i p\acea sa '-orbeasca despre asta Ia serviciu. Era prea real penrru ei. ln noaptea dinaintea p\ecarii penrru ~eeke~dul cu Super Bowl, Jack ii aminti inca o data \ut Valene roate lucrurile de care avea nevoie !i roate perrecenle la can;1 aveau sa mearga. Evenimentele se tineau lan\ :'ua, ! seara. Valerie facuse chiar ~i o remarca tn emt· · d 11·j amuzanra •10 care le spusese Bowl siunea ei, spunand ca, d upa ant e e . oamenilor cum sa organizeze perrecen de Super • 1. ] ck in sfar~it avea sa vada !i ea meciul. l Aveau sa 0 filmeze !i pe ea acolo. Fapru ceda ea .! a participaU impreuna, era un e'•eniment m •a tant penrru re1ea, !i planuiau sa profite Ia maJCieveoe de sirualie. Ba, mai mule, Jack avea sa o mtefVI

·~:;

Suryrizele viefii

167

de focbal de liceu.' ~i e~ conti;tua instruirea lui Valerie in p~l zborulut, c~randu-t, m schimb, sugestii penrru 001 nunra fucetlor, dm_mme. Era un t:arg cinstit. Jack ~i Bob vorbtra t?t zborul despre fotbal: despre cine credeau ca avea sa ca~ttge, despre cei mai buni jucacori, despre punctele slabe ~i fone ale echipelor. Valerie se sim;ea ca la un curs mtenstv in timp ce ii ziimbea lui Jack, can~ statea de pa:tea cealalta a culoarului. Purra p~nralont albt, pantoft Chane! albi, cu talpa plata, cu varfunle aunte, ~~ un compleu din ca~mir albasrru ~i ;inea pe bra>e o haina de c~mir alba, iar in urechl avea cercet cu dtamanr. Parea desprinsa din paginile revistei Vogue. -Ara>i superb! ii ~opti Jack ciind coboriira din avion ~i o mul>ime de fotografi incepura sa-i fotografieze. ' Fusese totul pregatit dinainte. Rereaua voia sa profire Ia maximum de cele doua vedete ale ei. -Mul1umesc ca e~ti de ga~ca, spuse Jack in timp ce coborau scarile avionului. Ea ~tiuse in ce se baga ~i acceptase. Nu era luata prin suprindere. Fusese rotul aranjat dinainte, ~i ea aprobase modul de desfa~urare a lucrurilor. Si Jack arata Ia fel de bine intr-un blazer, cu o cama~a albasrra puf[n desfacuta, pantaloni gri ~i panrofi din piele de aligaror fara ~osete, deoarece era cald. Parea se.x'Y ~i in largullui ~i putea sa stea din nou drept, ceea ce era impresionant. Penrru poze, scapa ~i de baston. Si ie~i inalr ~i bi~e ~­ cut pe langa Valerie. Vorbira pe scurr cu presa, ~~ elle spuse ca Valerie era demnirarul invicat care avea sa-t confere evenimenrului purina eleganfi!.. Tori reporterii riiserli.. Nu se sugera ca ar exisra vreo legMura amoroasl inrre ei. Nimeni n-ar fi banuit a~a ceva. Erau doar doul personalitlli de releviziune imporrante care vene~u Ia Super Bowl, iar el era prezenrarorul vedeta al ~ectUlut! ca inrordeauna. Acesra era momenrul de glone a~ lut Jack. Lui Valerie Ji placea sa-l observe in habttarull':t na· rural, ~i 11 respecra ~i mai mule acum, dind vedea cat de informat 1; de competent era.

168

Vanu«e Stee(

0 limuzin~ a~tepra sa-i duca pe cei doi la hotel . Bob ~i Janice Lattimer merser~_la o vii~ din Palm ls~~dr care fusese inchiriarn penrru et peste weekend. • Drumul de Ia aeroporrul Signature Aviation Ia hor I durn jum~rare de ora: Cand ajunsera Ia Ritz-Carl ron, ~i a~reprau ~i mai n:ulp Zlan~n. Faprul ca. Yalene Wyarr parricipa Ia eventmenr parea o chesne tmporranra. Aveau sa apara ~i alre vedere peste weekend, dar prezen. 1a ei f~cea furori. .. $ria din programul lor ca aveau sa parnctpe Ia un pram Ia The Restaurant ~i. inainte de asta, Ia o conferin\~ de presa, uncle Jack rrebuia sa ia cuvantuL Ea nu rrebuia s~ faca nimic, decit sji fie prezenta. Apoi el avea incalniri toara dupa-amiaza. In rimpul acela ea spera sa reu~easca sa fac~ n~re cumpar:lruri. Dawn o surprinse cand ii spusese rn era desrul de familiara cu Miami !iii recomandase uncle sa mearga. L1 hotel, Jack avea un aparramenr enorm, iar ea unul asemanator vizavi de al lui. Salonul din apartamenrul ei era decorat foarre frumos ~i avea o priveli~te superba inspre ora~ ~i ocean, iar dormitorul era confor· rabil ~i Ia fel de mare. jack veni sa vadi!. cum se sim(ea ~i sa se asigure case facea comoda. P~rea disrras ~i ocupat, dar se inreresa toruli de ea. - Torul in regula, Valerie? Ala cum vrei ru sa fie? inrreba el, pu(in ingrijorat. - E grozav, spuse ea, zambindu-i larg. Ma simr foarre ri!.sf:l(arn. Fu impresionar de car de degajara !i de relaxara era. $ria ca unele femei Ia fel de imporranre ca ease purrau ca ni~te dive ~i nimic nu era desrul de bun penrru ele. Valene aprecta tot ce facea re1eaua !i ii plkea Ia nebu· me apartamenruL - Te pot ajuca cu ceva? se oferi ea. . ~ Mda, spuse el, parand osrenit in timp ce se eza. 31 era Ptc~orul il der:nja, de1i nu voia sa recunoasrn, !i mat obostt decat se a1reprase. lnca nu i1i recaparase pe deplin purenle, de1i amra grozav. Du-re tu Ia lntalniri in locul meu. Eu cobor 1a piscina !i rrag un pui de somn-

Suryrizefe vie{11

169

Ea rAse de su~cstia lui. El reveni dupa jumatate de orl sA 0 ; 3 , nmp m care ea se schimba. Puna 0 rochie de

rnatase roz ~i pantofi cu toe inalt~ Era sexy ti d~ll, dar ;mbracat!l cu bun-gust. Feme•le pe care le aducea de obicei cu el trebuiau monitori:ate cu grija ca sa mi-l (aca de ras purtand r?chii prea trnnsparente !i tanga Ia piseinA. Era mult ma1 u~or cu Valerie- cu totul alrfel. Merser~ Ia masa de pri\nz intr-o limuzina alba. Jack era a~teptat Ia confenniJI de presa, cum era ~i firesc, fi vorbi despre lucrurile Ia care ar fi trcbuit sa se a1tepte fa. nii !i dcspre cum credea el ca avoa sa se joace. 0 filmar.l scurt ~i pe Valerie ~i o intrebara ce credea ea p~na acum despre Super Bowl, iar ea spuse d 1 se ~rea grozav. Nu avcau nevoie de mai mult de Ia ea. Dupa pram, o Escalade alba veni sl o ia, !i o duse Ia Bal Harbour, uncle intrA in toate mag-J:inele ei fa,'Orite, de Ia Dulce & Gabbana Ia Dior ~i Cartier. Centrul comercia! era incredibil, ~i proHta de timpul petrecut aici pentru a cumpara trei costume de baie, o pereche de sandale !i doul pulovere, dupa care se intoarse Ia hotel pentru un masaj. II re\":l:u pe Jack doar Ia ora ~apte, dnd acesta se opri pe Ia ea !i ~e intinse gemand pe canapeaua dm apartamentul e1. Era 3!• inalt, d picioarele li atlmau Ia capltul canapele•. -Of, Doamne, sunt frant, ,; nici macar IncA n-am lnceput cu nd<"'"llrat. . Stia c!l urmaroarele clreva zile aveau sa fie neburue curata. lntotdeauna erau. d , 1 bl ea, - Dar ai timp sa rragi un pui e somn. ntre lngrijorata. d ·A Purta un halat alb ti ~rea relaxati upa masaJ. VIIsese o dupA-amiaz!l lejer.l. - Nu prea, raspunse el. de Trebuiau sa piece In jumAtate de o~ Ia ope~ seara. Unii dintre jucarorii de fotbal •mpoJ~'~P r;eau 1n-evea cum sa rareze uta. """,_ un sa fie acoIo, f I e <-- . cA [Ncris In Hall oi Fame. rol dublu acolo. ca """ JU tor lui dar ti ca pre#ntator de sport renumlr. • cA Ifill'&

'Danfe/U Stu(

bite lnclralll. Un minur mai lllrziu, ~ furta

It

:fJce de pe canapea ti se duse In camera lui sa 111111lnce. Ar ft pre{erat rAmADA In apartam~nt cu ea,1 It

sA

11 CIOIIIIIIIIe cinll ti sa se uire Ia un film Ia telcv•zor. Dar nu edlla nlcl 0 pns1 sa se lnrAmple asta. Se fniDUie tntMJn cosrum Prada negru, cu o cAma,a alblimpecabilA, arAntnd fuarte elegant. Ea purra o ro. c:hle de_,. neagrtl scurtA ~i panro~ cu to<' foarre lnalt Erau un cuplu mros, consrara el, cand tr~cura pe langa 0 Ofllindl.ia plecarea din apartamcnrul e1. _Ne 111 destul de bine impreuna, comenra el. -AI utca bine J4ng.l oricine, Jack, spusc ca zambincfu..l, fl eJ ae apleca sa o drute pe obra:. -~ tu, drtgulll domni~arA. Doar ca rna bucur ca

lllllteu.

-Nu11 lipsac fuatele mini ~~ suricncle cu diamanre 6a1ae? tnaebA ea, iar el rAse. - Nu prea. Si rochia asta mi se pare dcstul de scurra, ziaeel. Era acurd, dar Ia moda, ti li scorea in eYidcnra picioarele, cum o ftceau ti tocurile, de alrfel. Se ~rA am4ndoi prin multime ~~ se picrJura unul de ceiAWt Ia pettecere, dar fura fotograflati chiar d.cl nu erau lmpreuna. 0 ora rnai ntrziu, plccara Ia un .Jt eYeniment Ia The Forge, Ia care participara mulp jucllort Important!, sopile lor, proprietarii echipclor ~~ cam IDilll lumea imporcan11 din Otaf. Era o sccna pe

c:lalle. Dup1 cina se trecea Ia dans, dar tori jucatorii plecua lmediat dupa masa. Era aproape ora unu dimi· ~ clnd Jack ti Valerie reutirA sa se atrecoare ~~ sa se fniDilrca Ia hotel. Jack plrea exrenuar. -l!td fn recull? fntrebA ea, plrlnd lnartJorara penrru eL Cuin ct-e plclorul? - E bUie.. Totllfl, nu dansase. 1nc:a nu ae almtea in sta-

Suat dou obo.it. E Kml sa fil In Priii1D1111 noaprea. Ia fel de fn IOrnit ca atunci cAnd 1111 plecar de Ia

-..._ .,_ •- cum ~ apuse el cu -.bnir.itte ::11~S.::.::!~:C.Ia fel deaiel. muir ca tine, U lillie ~ aten-

Su']'rize(e viepi

171

$i nici .nu fu~ese imp~cata. cu o lun~ ln urm~. _]VIerst c~. at vemt, spuse el, cand limuzina opri in fat• horelulut. . . _ Chtar m~ dtsrre:z, repltc~ ea, ~i vorbea series. Este chestu~e complet medltl!. penrru mine. Si ai dreptare 0 cu deschtsttl de u~t not. E grozav, ad~ug~ ea cu enru21·. asm. iar el ra~e, ~! coborilrl!.amiindoi din ma~inl!.. Se despl!.r\trl!. m fa;a u~11 apartamenrului ei, cand el sarutl!. cast pe frunte. l-ar ft pl~cut s~ inrre ~i sA stea 0 de vorb~ cu ea, dar era mult prea obosit. lntoarcerea la lucru cu un eveniment ca l!.sta il epuiza. Faptul cA fusese impu~cat i~i spusese sategoric cuvanrul, mai mult decit voia sl!. recunoasc~. ln noaptea aceea dormi bu~tean. Se rrezi dis-de-diminea~ ~i se duse la sala de sport s~ fac~ pu;ml!. mt~care. Inca era atent, dar avea exercipi pe care trebUia s~ le execute. La intoarcere, in drum spre camera lui, bl!.ru la u~a lui Valerie. Aceasta avea pe ea cAma~a de noapte ~i un halat ~i spuse c~ dormise ~i ea bine. Primullucru de pe listl!. era o gustare la ora unspreze· ce, g~zduitl!. de re;ea, apoi pranzul. Dupl!. aceea, el avea de inregistrat interviuri cu di(iva jucarori importanp. 0 inrervievl!. mai intiii pe Valerie, iar ea recunoscu faprul c~ era o neofi~ ~i ~ria foarte putine despre forbal, dar se distra de minune acolo. Dupl!. aceea, film~ ni>te interviuri mai lungi cu jud\torii imporran~i, antrenorii •i proprietarii de echipe, iar Valerie se duse la piscinl!.. Jack munci pan~ la ora cinei, Clind rrebuiau s~ meargl!. lao alta perrecere gl!.zduitl!. de unul dintre sp~msorii im: portanti ai meciului. Ea purta o rochte aune scurr~ ~~ arl!.ta specraculos, iar Jack ii facu cuno•rin(l!. cu ciipva jucAtori legendari, inclusiv J~e Namath, care vemse >' el peste weekend. Era unul dmtre acele weekendun de neuitat, cand roatl!. lumea venea la Miami. Jack vorbea constant cu cineva, era focografiat sau o prez:enta pe Valerie, semna aurografe pentru fani, discuracu)~clrori~ pe care ii cuno~rea sau po:za Jangi'\ ea sau cu al~t JUclton

din Hall of Fame. Nu statu o clipl!. locului. Ea il privi cu uimire in rimp ce else deplasa prin cnmert\. Se pricepea

172

'Danieffe Stee{

de minune Ia ceea ce fAcea, era sociabil cu toatl! lurn ~i adorat de to~. Cei de Ia retea ~tiuserll ei ceva cand~ angajaserll.lnainte sAil eunoasell, banu1se ell era un fost juellror de forbal. Dar Jack ~ra de-a dr:prul_ un idol in Iumea fotbalului. Nu era mc1 urmll de 1ndo1alll in min. rea ei care dintre ei era mai important sau mai fairnos. lntelese, in eele din urmll, ell Jac~ ~dam~ era o legendA a forbalului despre care generatu mtreg1 aveau sa vorbeascll ~i sll i~i aminteasell. Peste cincizeci de ani nimeni nu avea sll i!i aducll aminte de nun tile sau de cllrtile ei, dar cu sigurantll inell aveau sa vorbeasca despre el. Abia astl!zi intelese asra cu adevllrat. In seara aceea mersern Ia trei petreceri diferite, peste tor in Miami, !i sfaf!irll la un club de noapte frecvenrar de vedete de cinema !ide rap peri. Aveai impresia ca toa· te persoanele faimoase de pe planetA venisera in Miami pentru meci. Se intoarserll Ia hotel Ia trei diminea\3. jucarorii nu rllmaserll in ora! roatll noaptea, deoarece trebuira sll se duel!. Ia culcare devreme inainte de meciul din ziua urmatoare. Meciul incepea Ia !ase, dar jack tre· buia sa fie acolo Ia pranz, sa faca. ni!te buletine de !riri !i interviuri. De data aceasta, o urma in apartamentul ei. D~i era mai tiirziu ca data trecutl!, el pllrea mai pu[in extenuar. Se simtea din nou in apele lui ~i era pe val. - Ce searll! spuse ea cand se a~ezarll. A fost grozav! Mll distrez de minune! zambi larg. $i se distrase Ia roate petre~erile Ia care m~rsesera in noaptea aeeea. Cred ell le vo1 spu~e oamerulor sa lase balta perrecerile de Super Bowl ~~ sa vma, pur ~i simplu, in weekend aid Ia mec1.

i;

EJ rase ~i o privi fix. Se bucura ell li placea arat de muir. Si el se distra mult mai bine cu ea decar cu ferele ~ ~re le lua de obicei cu el. Era frurnoasa, eleganta, mtehgentl!, diStractivll, avea un simt al urnorului grozav, vorbea cu toatl! lumea ~~ nu era beatl! crita, flirrand cu nu fttU ce fund"f, ln t1mp ce sotia lui arneninta ell o omoara. Era muir ma1 u~or acum ca ven;.., cu Valerie ~i nu cu fetele care illnsoti$era pana arunci.

SuryrizeCe viepi

173

_ Chiar a fostun weekend fabulos! li zambi. Mul\Umesc cA m,at mv1tat. _ M~ bueur c-am f~eut-o. $i eu m-am sim\it bine. Ea jtta c.~ avea rezervat un loe YlP in loja pentru ziua urmaroare jim aveau sa se vada doar dupa meci. Hai sa lunm micul dejun in apartamenrul tAu maine-dimineatA, ~nainte sa ~lee. 0 sa fiu ple~at cea mai mare parte a zile1. Ea pl~nu ta sa se relaxeze ~1 sa stea pe la piscina inainte de meci. Apoi el i~i am inti cum se simtea inainte de un meci din Super Bowl, ea jucaror. De cand erau acolo, ea aflase ca, La vremea lui fusese desemnat de doua ori eel mai bun jucaror al Super Bowl. $i observase cele patru inele Super Bowl printre trofeele din vizuina lui din New York. Aeum toate aveau o insemnAtate mai mare pentru ea, deoarece v~use chiar ea ee importanta era toa~ treaba. Aflase multe lucruri din simplul fapt ca se afla ehiar in mierul aqiunii, cu el, in Miami. - Probabil ti·a fast greu sa renunri Ia toate astea ~i sa te retragi, spuse ea in;elegaroare. - N-am avut de ales, zise el trist, amintindu-~i. Genunehii 1mi erau termina;i. Aveam treizeci ji opt de ani, ~i, daca ma forram, poate aj mai fi rezistat vreo doi ani, sau poate a~ fi ajuns inrr-un scaun cu rorile. Nu merita. Am avut japresprezece ani grozavi in NFL E muir. ~1 au fast japresprezece ani foarte, foarte bum. Nu se poate mai bine de-a tat, daca asta i\i place sa faci. Este muir de munca, dar n-am regrerar nici macar o clipA. - Ce frumos sa crezi asra despre slu1ba ra. • Ea i~i iubea munca, dar ili dad~a acun:' seama ca m cazullui era cu rorul diferit. Acest ttp de fa1t;'a ~ra foarte diferit deal ei. ~~ venea Ia pachet cu o glone j1 ~ mag1e aproape unice, posibile doar in lumea sporrulu~. Man· le vedete rock aveau parte de o asrfel de adulape j1 de recunoa~tere, dar sportivii ~i fanii lor erau o lume cu torul aparte. h"" i 0 . sa Se bucura ca \'enise ~l va.zus~ c.u oc II e . aJUtB il inteleagA mai bine pe Jack j1 vtata pe care o dusese. r· . d cont dl fusese 0 mare \'edeta, 1 se pa.rea mcred:b3~ nu era inrolerabil de infumurat. In schimb, era

Suryrize(e viepi

175

_ Ne vedem _diminea~, Valerie, spuse el cll.scand ~i, in ctmP ce ea tl conduse spre u~a apartamentului, el ii zambi, ap01 o slirut~ foarte u~or pe gur~. De data aceasta fus~se aproape .':m s.arut real. Aproape. Nu fusese insa ntci ca puptcn pneteno~~ pe care ii mai pr~ mise de Ia el. Trebut~ s~ vorbt':" cat de curand, spuse el ~i i~I puse un bra~ m Jurul et, dar nu aici. Cand ne intoarcem Ia New York. Ea incuviin{a. Banuia cam Ia ce se gandea el. Se bucura ca nu grabise lucrurile. N-ar fi fosr pregarita sa se mi~re repede, s~ ia decizii pripite sau s~ ajung~ in pat cu el. Nu voia s~ fie o admiratoare un capriciu sau o avenrura de-o noapte. Dac~ incepe~ o relatie cu el, voia s~ tnsemne ceva penrru amandoi ~i sa fie ceva real. - Nict o graba. Mai intai ttebuie sa fac rost de o fusra mint ~ide un sutien cu diamante, spuse ea cu o expresie serioasa, iar el rase. -$tii, mi-ar placea sa te vad imbracata a~a. macar o data. !i placeau {inutele elegante pe care le purtase peste weekend. le~ise in evidenta peste tot. $i oamenii o recuno~teau preruti ndeni. -Sa vad ce pot face, promise ea, in timp ce else apled ~i o s~rutl din nou. $ide data aceasra fu un sarut foarte real. Ea i~i d~du seama c~ era serios ~i se topi in bratele lui, ~i il sarurn Ia r;indul ei. El plrea uimit cand se deplrtar~ lnrr-un final unul de celalalr, cu ochii mari ~i cu resptratta intretaiata. · · - Doamna, sa-ti spun ~eva: cu asrfel de sarutun, n-at nevoie de un sutien cu dtamante! _ Noapte bun~. domnule Adams, spuse ea modesta in timp ce deschise u~a, iar el trave~s~ holul cu pa~I apasati ~i se intoarse ~i o pnvt cu blande{e ~~ pasmne in ochi. Se inramplase ceva cu ei peste weekend. Fusesera lua{i de valul de enruziasm general, dar ramasera cu picioarele pe pamant, ~i rela{ia lor incepea ~ para foarre solidA. 1 - r - Noapte bunA, doamnl Wyatt, raspunse e ' ~· ea I z~mbi tnchise incer u~a.

'i

!I)QnWU Stu(

Suryriufe vie{ii

179

Urcar~ scArile aviofului, ~i Jack se relaxa. imediat ce se a~ezA pe scaun.. nso~ttoarea de zbor ii a~tepta cu sendvo~un ~· cu o stocl~ de ~ampanie rAcitA. Le rurna elite un pahar, oar Valene toas~ in timp ce el ii zambea calduros. - Pentru adevArarul erou al Super Bowl! Te-ai descurcat incredibil! El fu mi~cat de laudele ei. Era, la randu·i mul~mit de cum ie~ise torul se bucura sa afle eli ea ~ra de acee~i pArere. 1ntotdeauna se gandea foarte mult la ele ~i se preg~tise temeinic, iar ea ii spuse dt se v~zuse. Er~ sincer impresionam de cat de mult Iuera ~i de cit de con~tiincios era cand venea vorba despre apariliile sale televizate. Pentru Valerie, fusese un weekend perfect de la cap la coada. Avionul decolA la zece minute dupA ce urcarA la bord, iar Valerie observA eli era mult mai u~or decat un zbor comercial. Jacko privi, ii zambi ~i ii lua mana in a lui. - Mul~mesc mult ci te-ai purtat atat de minunat tot weekendul. Fusese plina de vial~. entuziastA, interesatA de tot, o companie grozaw, dragAstoasa, incurajaroare, tot ce~i puruse dori. - !mi pare rau ci n-am facut rost de un sutien cu diamante. La anul, ii promise ea, ~i el rase. . - Ai vorul meu pentru eel mai bun jucitor, spuse el ~· se apleca ~i o sarum pasional. • . . Pareau tot mai apropia\i pe zi ce rrecea. Se mtalnoserA ca prieteni o lunA de zile, de la atacul terorost. Petrecu· sera mult timp impreunA ~i ajunseserA sA se cunoasci bine. ~i se simleau minunat impr~unA. . Mai vorbirA cateva minute, apoo el dor~opiinA la .ate· A'unsera tn New York Ia ora tret dtmtneata. 1La~

~~za::·o limuzin~, ca sa ii duca. acasA. 0 or!l mai tJ.rziu, aj~nserA la aparramenrul ei. El ii spuse ca urea sa se .

ci ajungea acasa in siguran\A. Ea rase de toam

::~~~= lui. Nu se afla in nici u~ pericol Ia doo pa~• de casa., d ar e1

'

·~·ism De fapt, vooa sa o sarute departe u..

de priviri curtoase.

·

capitolul15

'Danielre Stu(

Ea ae referise Ia Jack, nu Ia meci, fiind cAt pe tldl omleta. Dar ti meciul fusese grozav. ~ ll • Mem ultat Ia meci in buc:At:lrie. Cred cA Jack a JPeD,tat toarte bine, ti interviurile lui au fost reutite. ~

~t frumos cu tine? • Foam, o lin~ti mama ei, zambindu-i lui jack, Cllt

em tntins !Angll ea. Tu cum te simti? -Bine. OtasA. Cred cAse va vedea destul de curtnd NI.Hni. place cl trebuie sAle explic tuturor. Mi-ar p~ II tin c:At mal mult timp secretul. Avea patru luni ti tit! !llptlminl ti se sim~ea enorm!l, dup11 ce toat:l viata fu.

eeaealabA. -Nu cred cA poti s-o mai am~ni prea mult, spuse v.Ime. Dar, in fond, nu este treaba nim11nui. Nu aide

.tatllid o expUca{ie.

·Cied cl unii dintre angajatii mei ~i-au dat deja

SuiJirize(e viefii

185

arat de relaxac~ de ani de zile, sau atat de fericita. Spera fie doar o faz_a. tredltoare pentru el, dar nu IMa impresia en ar ft. L! se parea ceva series amandurora. Ce-ar fi sa. mergem Ia mine in seara asca? sugern el. Menajera mea nu vine miercuri. !ncercau s~ nu dea indl sfarll·n ;ara. Valerie nu voia sa·i spuna. inca lui April sau oricui altcuiva. Momentan, era secretul lor, ~i inc~ se sim;ea oarecum prost din cauza diferen;ei de varsta din· ere ei. Jar el fusese un afemeiat notoriu, a~a c~ avea 5~ se comenteze orice rela;ie a lui, mai ales dacA era verba despre ea. Dar nu se sim;ea mai in varst~ ca el. Se sim;ea procejaca. ~i in siguran~ in bra;ele lui. Si anii dintre ei displlreau in pat. Pe Ia zece seara, ea i~i impachetA o gentutA cu caceva lucruri ~i i~i atarn~ hainele penttu birou pe un umera~. apoi luar~ un taxi spre casa lui. El i~i lu~ geanta pe care o avusese cu el in Miami. Bagajele ei erau indl nedespachetate. Scosese doar ttusa de machiaj ~i periu;a de din;i. Le puse acum in baia lui ~i i~i aga;a hainele in dulap. Se sim;ea ca acas~. Apoi facurA baie impreuna in cada lui enorma din marmura. -Ce-o s~ le spunem oamenilor? intreba. Valerie giin· dicoare, in rimp ce mancau inghe;arA in bucatane, d~pa baie. Sau ar rrebui s-o l~am mai moale o vreme, pana ne d~m seama ce se intiimpla? .. • . - Eu mi-am dar deja seama, spuse el calm•. ~·-• zambl. Sunt indra.gostit de tine. Crezi ca, daca a~ sc:•e-o pe cer, deasupra Manhattanului, ar fi prea ostenranv? S?u poa· te doar un anunt pe pagina a ~asea, spuse el, refenndu-se • • . Ia rubrica de barfe din New York Pos<. N . ~ e griji Vor ghici desrul de curand, 1l as1gu· a pla~ut intotdeauna expresia aceea, .Dis- I U•\l ra. Va ene. . buna dedit curezan\3"· Dar nu ~riu dad crepa e ma•'Orbi despre discre;ie cand i~i vor da seama mat pu.~e~~andoi suntem persoane publice. oamr"· opun sa srrilngem din dinti ~i sa ne bucuram d - 0 ~ avem nimic de ascuns. Amandoi suntem nec:s:~~~ir. ·Crezi ca April se va supara?

5~ nu

M"

188

'Danieffe Stee(

nu voia sa aib~ nimic de-a face cu ea sau cu copilu! .. • scumpo. M•a stmt . at.urea~ s.a era singurtl. l mt. pare rau, int::implar fLX acum. ~ prefera s~ ai ru un b~rbar bun care sa·ti poarre de grt)a. _ M~ descurc, replie~ April, dar parea obosir~. Fusese rris~ de cand il vl!zuse pe Mike, cu ocazia vizitei Ia dac. tor care daduse rorul peste cap. $i rna bucur penrru tine mama, spuse ea sincer. 0 meriti. Nu vad de ce·ar rrebui s~ fii singura. E norocos sa te aib1l, ~i tu inca e~ti tan~~. !nrordeauna am vrut sa fii cu cineva care sa se poarre bine cu tine. Tara e fericit cu Maddie. De ce sa nu ai ~i ru pe cineva? $i poate ca Jack ~i-a dat seama ca toate ripele alea tinere nu erau ceea ce i~i dorea cu adevllrat. Cel pulin a~a spera, pentru binele mamei ei. -~a se pare. Toru~i, inca am emotii din cauza asta. :;>aizeci e ~aizeci, indiferent cat de muir rna mint eu cu privire Ia asra. $i douazeci ~i doi e douazeci ~i doi. - Probabil se plicrisea cu ele, spuse April cu intelepciune. Nu se a~reprase Ia asta, dar era incantata ca Jack ~i mama ei erau impreunil.. Valerie ii spuse ca ea ~i Jack voiau sa cineze Ia resta· urant de Valentine's Day, ~i April fu incantata. 0 sa va preg~resc o cinA speciala, promise ea, apoi o imbr~~ pe mama ei ~i ii spuse din nou cat de mult se bucura pentru ea. -Ce-a zis? o intreb~ Jack pe Valerie cand se intoarse Ia apartamenrullui. De cind se intorseserA din Miami, perrecusera fiecare noapte impreuna, fie Ia el acasa, fie Ia ea. S• fusese pu;in stresat, inrrebandu-5e cum avea ~ reac;toneze April. Cu copiii nu ~tiai nicioda~ ce se putea lntilmpla, lndiferent de varsta. li mentionase lui Greg, cAnd "?rbisera Ia relefon In sAprAmiina aceea, del ~~ Valene se tntillneau, ~~ lUI Greg i se pAruse in regula. N~ era o problema pentru el. Dar cu fetele era diferit ~i ~tla ca Valerie ~i fiica ei erau foarre apropiate. ' - S... purtat grozav, il lini~ti Valerie ~i apoi il sarue\. 0 sane pregateasca o cinA speciala de Valentine's Day. l-am spus ca vret sa mancam acolo.

"l•• Sper c1 n-o sA punt 'i anenk: In a, Dill ....- ll 111'1 .aaar, ,; Valerie rAse de el • Tt-am spus, e In fq!Ub. Are tl ea problemele c1.

.Ce fel

de probleme? lntrcbA ellngrijonc.

.-ntu1 merge binc?

a....

nu-

• Restaurantul merge grozav, spuse ea lid II-( dea .he explicatii. Dar el era UfUrat sA f[ie c1 April probleme cu idila lor. Primiserl undl Ymle. Scut. l:u roarl viteza lnainte. Toarllumea Ia bord. Sc limCa mal bine acum, c~ ftia asta. ~i, momentan, nu se pr1o. niment, chiar dac~ erau foarte aproplali f1 se -v. deau des fi Ia lucru. Oamenii presupuneau ca crau dou 1111lci, din moment ce a,a lncepuse relapa lor. Ava. 11

mal dure:e pu{in pan~ ~ lnteleagA ce se lndmpla, ceea ce le conwnea, chiar daca Valerie simtea c1 Dawn blnuia ce\-a. Dup~ cum zisese el mai dcvremc, pcnau c1 conra doar aprobarea copiilor lor, ti o ava.u deja. Valerie 'i Jack cinara de Valentine's Day, Ia restaurantullui April ,; aceasta le preg;\ti o dnA superb~, dupl care se •fC=~ cu ei Ia masl. lnc1 era c:u el clnd una dJn. trc fotomodelele cu care iqise Jack IntrA, tmpreunl cu un dnar foarte arlros. Accasta se oprila masa lor, a aminri lui Jack sA o sune ,; o icnorl pc Valerie dupl ce1 arunca o privire scurd. Era evident pcnau ca cl J.d: dna cu nlftc prictene, mal ales cl era tlL~~.~- Mi-a fost dor de tine, IAJIIUll ea. D
C::

Ia t~C:~:fu ncobifnuir cle IICUII dupl ce plecl8ica If. tiJaclt lfl didu --~~~...._ II(Utel Bda c;.:r': -~~

-N-olllapc&ca.aa-llca._

dilect lui v.Jerle. M ilfiCCU a t1. Mi4 furaroiUIIdeciDiaidiD

placellfle~ cele-I;=;;; -{·~.;=.....·--~ ..... - letileliCUs.~--'-

luiAIIIII

..

190

'Danieffe Stee(

_ E evident cA te-ai culcat cu ea, dacA e sil. mil iau du privirea pe care ~i-a aruncat-o, spuse ea, Piinind incorda~ tA ~i rnnitA. Jack oftA ~i o lull. de manA. _ Scumpa mea, am fosr destul de prost sA rnA culc cu jumArare dintre fotomodelele din New York, dar asra nu inseamnA cA le mai vreau acum sau vreodatA. Te iubesc pe tine. MA simt a! naibii de prost pentru via~a mea de panA acum, ~i din dind in cand o sA aparA care o tipa de-asra, ca azi, ~i-o sA rnA facA de ras, lucru pe care eu il merit, dar tu nu. Nu lil.sa ca asta sA strice legatura dintre noi sau sA te supere. Nu mi-a pil.sar niciodara de vreuna dintre ele, doar mil distram. Ceea ce avem noi e cu totul altceva. Nici cA mi-ar putea pAsa mai putin de ele. Tu e~ti frumoasli ~i minunatil. ~i te iubesc, spuse el, privind-o solemn, ~i ea se simti mai bine ~i oarecum jenatil pentru cA fAcuse arata caz din asta. April reveni Ia masa lor ~i se a~eza langA ei. - Scuze, una dintre ma~inile de spil.lat vase se tot defecreazA. Posibil ca trebuie sa cumpar una noua, spuse e~, dupA care observl! expresia de pe chipul mamei ei ~i ~rm cA era suparara. Probabil din cauza tipei care se oprise sil. vorbeascA cu Jack, dar pentru ea era evident cat de indrAgostit era acesra de mama ei. Se bucura sincer pentru ei ~i Jack ii spuse cA fuses~ o ciM_ minunara ~i ii multumi: d pupn tarztu, ia rAmas-bun e a et. Mama et arl!ta mai bine, dar in continuare oa· re~um deranJ~til. Aprilti sl!rura pe amandoi ~i le spuse cA-t a~repra dtn nou curand. Cand il sl!rutl! pe Jack pe oblz, acesra o pnvt surprins. Burta ei il arinsese in tim· pu p~patul~t. El se uitil. in jos ~i l~i diidu seama cA era lnsbArctnatA cA. avea o desrul de mare ascunsil. su ~oq. 0 pnvt pe Apnl tntrebator. Sil·fi explice mama, spuse ea timid. Sau fi-a spus

tle~ril

~at

~~

~!April ie~i sil~i

b~rtica

dej~?

Nu ar fi deranjar-o daca ar fi fil.cur-o A £ lntr-un fel, parte din familie. · cum ilcea,

..

Suryrize(e vietii

193

scriga Jack ~i Valerie~ nu Bu~a ~i Bunul, d~i lmi cam place ;deea de. ne!'o~. Nu chta.r imediat, dar lntr-o zi. -Na am ns ~~ eu, m~rturtSt ea. Pe Ia optzeci ar fi in regul~. A_m vrut s~-~ s!'un, Jack. Chiar am vrut. $i aproap~ p-am spus de ":"teva ori, dar pur ~i simplu 0 -arn re_u~tt sa f.ormez cuv:ntele: .~. apropo, o sa fiu buntcl m tunte . La natba. Suna atat de groaznic cand tncerci s~ fii tanlirli ~i sexy. - qti tilnlirli ~i sexy! o asigurli el. - Nu ca tipa aia din seara asta, spuse Valerie trista. Aia inseamnli sa fii tanlirli ~i sexy. Valerie se sim~ise barrana cand o vazuse. - Ba nu, o co recta el. Aia inseamnli sa fii nebun~. Tipa-i dus~ de-acasli. Probabil se droghea~. Era aerian~ rau cand am ie~it cu ea ~i abia am a~teptat sa scap de ea ~i sa n-o mai vil.d niciodata. Exact asta nu vreau, ~i fix de asta am incercat sa scap. Acum am ce-mi dotesc, ~i le muliUmesc asrrelor mele norocoase in fiecare zi eli sunt cu tine, nu cu fete ca aia. Ma simteam ca un prost, m~ plictiseam ~i nu aveam altceva mai bun de facut. Era vorba numai despre egoul meu. Tot ce simt penrru tine vine din inima ~i din restul corpului meu, spuse el cu un zambet obraznic. $i i-o dovedi imediat ce inrrarn in aparramentul ei. 0 lua in bra~e ~i o duse in dormitor. - Las~-m1 jos, o sa te ran~ti Ia spate! Nu-i bine pentru piciorul t~u! insist~ ea, dar el doar rasej . . -La naiba cu piciorul ~i cu spatele meu. Yret sa sput c~ sunr b~rran? . - Nu rMpunse ea cand el o rrftnti pe pat ~~ se lasa peste e;. Vreau s~ spun ca te iubesc. . _ Bine pencru cil. ~i eu te iubesc pe tme. Acum, gata cu toat~ 'porcliria asta despre dit de b~rr!ini _sunrem. E Valentine's Day, ~i vreau s~ fac dragos~e cu ttne. DezbracHe spuse el in timp ce ii ~gea hamele de pe ea. Ea rade~, ~i, brusc, totul p~rea ~tat ~e prostesc:_ faptul ~ u-i spusese despre coptluliUI Apnl ~· modulm care ~ea~tionase in restaurant. Nimic din roate asrea nf~ con~ ta. ContaU doar ei. Facurn dragoste de parca ar ' avut

lllllndol ~ ani. FuseserA destul de cuhloti

ti destul de no~i 81 se ..._:

cl.cbidlllfll

unul pe c:elalalt.

c:ipitolul16 La douA sAptamAni dupll Valentine's Day, April• pe aotuar lAngA restaurant, semm\nd pentru noua IDiflDI de lpllat vase pe care fusese nevoitll 81 o CIUllo pere. Nu awa tortUI pe ea ~~ nu se mai ascundea. Toa11 1umea fda dl era lnsllrcinatll. Nu spusese nimllnui dne era tadl. cu exceppa lui Ellen ~i a pllrintilor ei. Dar ell tea

evident pentru top angajatii ell era singurll in toatt g. tiL Se punau IOarte frumos cu ea ~i o ajutau ori de cllleori puteau. Doull dintre osplltllritde mai in Vllrsdo traeau foarte mllmos ti ii spuserll ell voiau sll-i organa o petrecere cu cadouri pentru bebelu~. Altii se ofereau lloi !mprumute echipamentul de care avea nevoie t1 .)eu.Piene o flcu sA-idea lacrimile cand 1i d!irui un lealiD de copli, pe cate tl gasise Ia un targ de vechiturl. llldlnu lee plrea real, chiar dacll bebelu~ul o lovea con- . $1. ftU1l iJna&ina cum avea Sl fie Sl il creasdl de ._ ...... De c:ele mai multe ori, lncerca Sl nu se ~ Ia uta tl ltl wdea de muncll ti de afacere. Era Ia .... de llldlll. bi;b;nou;dj apre restaurant, cu capul plecat, • cate clrau ma,ina de splllat vase. lpllle)e el o atlnee pe umllr, ~i ea se In~In- cu Mike. PArea foarte serial l!l!ll••-ca II Dille Ia buna ei, dar tl ~

"-cilili;.i;b;

,==~·~~:: M

era pe puncwl de

cazuL Buru el

;;~~;:::=~~== fuarte m~

-..

195 _Bun~. ~~ tot ce-i spuse el in primul minut. ~i apoi:

Ce mat fact. -Sunt bine, spuse ea sec. Ce mai faci ru? Nu-l mai v~zuse de mai bine de dou~ luni, din ziua aceea fatal11 dm cabu~erul doctorului cind 0 pllrMise ~i ii spusese ell pur ~~ stmplu nu era in stare. De arunci nu mai primise nici un semn de Ia el, ~i nici ea nu-l suna~e. li respectase dreprul de a nu se implica, daci a~a stmtea. h d~duse aceast11 optiune de Ia bun inceput cind ii spusese despre copil. ' -Desrul de bine. M-am gandit Ia tine. Am putea sll ne plimb~m pu1in? Ea tncuviin\11, co~rient~ de faprul c~ avea sll se ocupe cineva de ma~ina de spalat vase. Jean-Pierre era in bucllt~rie ~i devenise mai mule dedit un somelier. Facea tot felul de munci ciudate ca sll o ajute, ~i se incrunrn in clipa in care il vazu pe Mike, farll a-1 sal uta. Ea ji Mike se plimbar11 prin zonll. Nu voia sa o vadll cineva cu el sau sa asculte ce discurau. Nu o vizira nici un barbae, ji nu voia s11 ghiceascl nimeni ca el era rat111 copilului, de~i Jean-Pierre se prinsese deja de asta. Dar nimeni alrcineva nu o facuse. -lmi pare rllu cl m-am purrat ca un nemernic Ia cabinerul doctorului, spuse Mike simplu. Ea incuviinta din cap, dar nu-l privi. Nu prea voia sa-l vadll. Dar inima ei barea mai repede in timp ce mer· gea lang11 el. Si copilul dadea din picioare ca nebunul. Observase ca 0 facea ori de care ori ease supara sau se entuziasma de ceva, bun sau rnu. . . . - E in regula, spuse ea incer. N-ar ft trebutt sa-11 cer s~ vii cu mine. M-ai scos Ia ctna o data ~t, brusc, votam ca ru sa-l vezi pe... bebelu~. Nu voia sa il jignea~ca ~u­ mindu-1 allor. Nu era. Acum era doar al et. Ea tl vota. El nu. Sau ea il acceprase, con1rienra d el nu avea sao faca niciodara. 1-o demonscras~ foarte clar pnn reacpa lui

~i prin mesajul pe care '.~1 trt~l.tse~e dupi'\ ace~a, ca sl

nu mai pomenim despre dtspanpa 1t. rJcerea lut.• d _Am vrut s~A v.td. De·aia am vemt, spuse el c:_an _s~ oprira din mers 1i se ~ezara pe o lespede. Ea il pnvt

SuryrizeC. viepi

197

oastr~ sA funqioneze. $tiu ell e pu1in cam suci~ toa~ ;:..,aba, sA lncepem cu un copil ~i apoi sa incerellm sA ne dam seam a daca ne placem sau nu. Dar daell da, am putea fi dindva o famthe. $t, chiar daell nu putem oric s-ar intiimpla, sunt ta~l. acesrui copil. $i, cine ~tie,' poat: se va dovedt a ft eel mat bun lucru care ni s-a intamplat vreodata. !mi pare rau c-a durat atat de mult sa inleleg asta, dar dacA promit sa nu rna mai port ca un rnmpit ~i 5~ nu te mat parasesc, e~tl dlSpusa oare sa ie~i cu mine ~i sA vedem dac~ rela1ia noasrra funqioneaza? $i poate 0 sA ne dam seama ce sa facem in continuare... - Nu rrebuie sa faci asta, spuse ea incet. Nu-mi datorezi nimic. Am fost amandoi ni~te pro~ti in noaptea aia din septembrie. - T u ai fost mai pupn proasta ca mine. Credeai ell re-ai protejat. -Dar tot am uitat sa iau o pasrila sau doua. - Arunci am fost am:i.ndoi ni~te pro~ti. El z:i.mbi. $i, chiar daca nu rrebuie sa fac asta, vreau sAo fac. Vreau sa va cunosc, pe tine ~i pe copil. Parea agitat, ~i ea nu in1elegea prea bine ce vola sA spuna. !nrre timp renun;ase deja Ia ideea de a fi impre· una, ~i el vedea asta ln privirea ei. - !mi dai voie? $tiu ell nu merit o altA ~nsa, dar mi-ar placea sA incere. $i, dacl rnA sperie de moarte ~i cred cl nu rnA descurc, o sA·\i spun. N-o sa te las pur ~i simplu baltA, ca data rrecuta. Am mers Ia un terapeut, ~i cred cl asta s-ar putea sa schimbe siruapa. Era impresionatA de efurrurile pe care le depusese ca sa incerce sH fie alaruri. Faptul c~ mergea Ia terapeut i se p~ru un pas important, ~i mai cA.i~i do~ea sa. incerc:, dar nu era sigura. Se intreba daca Mtke chtar e_ra capabil sa i~i ia un angajamenr real ~t sa rnm!inA Jmphcat. -Ai venit sA rna vezi penrru ca ~· li·a spus terapeutul . . .. •. • . sau pentru ca ·~ ai vrut ru? !l privi cu n~te ochi vem man ~t ramp care u s~tarn

inima. . Eu m.-am hora.,~..r az•·noapte. . _ Nu ~tie di sunt aict.

clarice, ~i raser~ amandoi. Dupa rrei sllptamani in carese vazuser~ foarre des, le facea dm nou plkere sa Petr . dacd•.m repnze . scurre. l ncordaea<.l timp lmpreun~. ch tar disparuse, ~i el i~i pu~ese mana pe burtica ei ~e rna; rnr~ re ori incanrat sa-l stmra pe copll lovmd. Ea 11 spuse ~ daca li vorbea, bebelu~ul il auzea ~i avea sa.; recunoasci vocea cand se na~rea.. El t_>U prea credea! dar i~i cohort coru~i capul spre burnca et ~H spuse copllulut ca ar face bine sa se poarce frumos cu mama lui ~i c~ avea norocs! 0 aiba ca mam~. mai ales c~. era ~i o bucarareas~ grozaV!. Inca era convins ca e bi!iar. lntr-o dupa-amiaz~. lncepuf! sa vorbeasca despre nume de copii. Lui ii placea Owen, din nu se ~tie ce motiv, iar ei, Zoe. $i a poi hotarara ca le-ar placea Ia amandoi Sam, dacll era baiat. -Sam Wyatt suna bine, zise ea ~i za mbi. Perrecuser~ o alta seara placuta impreuna ~i se lnrorceau Ia apartamenrul ei, dupa ce v
- Ai vrea un pahar de vin? inrreba ea ciind ajunsern Ia restaurant. Sau o cea~cl\ de ceai? Era 0 seara de martie inmiresmata, neobi~nuit de calda. Saptamiina urmacoa· re avea sa intr~ in a ~aptea luna de sarcina, ~i simrea ca se facea tor mat mare pe zi ce rrecea. Doctorita ii spusese ell farul era mare. - Mi-ar placea o cea~ca de ceai. Sunt innebun!t dupa ceaiul de vanilie francez decafeinizar de Ia restaurant. -~• ~u, recunosc~ eazambind ~i descuie u~a. Apnnsera lumtml~ dm bucatarie, ~i ea pregllti care o ~de ceat de vamhe, dupa care se ~zarn pe scaunele lnalre din bucacarie sail 1J;a. Vorbira des pre filmul pe care II varuserl\ ~· diSCUtara m conrradictoriu dar amiabil, despre mesajul regizorului. Fusese un fil:r, polonez

Suryrize{e viefii

201

cu un sfa~it foarce dramatic. Ease foi pe scaunulinalc. Era mai greu pentru ea sa stea coco(atli acolo, acum d avea ceea ce pllrea o mmge de plajll in poala. _ Nu pari deloc sll te sim~i prea confortabil, spuse el ingrijorat. Dar ea nu voia sll deranjeze mesele proaspllt aranjate din salon. - Ai vrea sa urci? sugera ea. Cumparase doull scaune vechi umplute pana Ia refuz de Ia Goodwill cat timp fusese el plecar. Mama ei facuse o crizll cand le v:Uuse ~i ii spusese sa scape imediat de ele, ell ii cumpllrll ea unele noi, dar lui April ii placeau, a~a cum ii placea ~i restul mobilei ei uzate. Replicase ca. nu avea nevoie de altceva mai bun. U~or ezitant, Mike o urmll pe scllri. Se a~ezarA P.!' cite un scaun mare ~i confortabil ~i i~i baurll ceaiul. li piA· cuse seara perrecutll cu ea. Si apoi, fArll sa i~i dea seama sau fara sa ~tie dacA erau pregAti[i pencru asta, se apleca spre ea ~i o sarutll. Voise sAo facade saptamani incregi, dar nu reu~ise. Se ajeza in genunchi liingll ea !i o lull in brare. -April, imi pare atiit de rau, am fost prost, ~opri el. Voia sa se revan~eze fa[A de ea in orice mod pos•btl. 0 sarutll din nou, ~i ease inrinse spre el cu fiecare fanl· rnA din fiin[a e1. . . . - Vrei sa te culci cu mine? il increba ea, ~· el o pnVI uluit. - Vrei s-o fac? I . . Ea incuviin{ll din cap. Voia sA se culce cue I' sA s1m· ta copilul inere ei. Voia sa o 1inll in bra1e. De asca avea nevoie. . d b • • r · se El o sarutll din nou, apol se ez racaro_ mce I' . e a in pacul ei mare li conforcab•l. Ma• f~sese acon ems. r • da•'
i

0 i de :uplli ca intotdeauna, $i_ in cen_rrul et ave~ ~ceasta ~ocunjime enormll a copilulm lor. h• crecu ma•rule pes-

te burticl li simii cum il love~ce dm nou, apol o uase

202

Va11ieiTe Stee(

aproape de el ~i se intinse lang_~ ea ~i in eareva minur. deseoperi eu g_roazll. ct era exe1tat ~~ ell. o dorea foarr. tare. De data aeeasta, nu era doar baucura sau Pura d rin!>'! sexualll., ci muir mai n_>ult de-atar. Era dragosre. <> -lmi pare rll.u, ~opn el m pll.rul e1 lung_ ~i inchis la culoare, pe care ~i-l despletise, astfel ell. i se revll.rsa acum peste umeri. . • . • _ E·n regulll., spuse ea, gh1dandu-l, ~~ else mdeparta de ea, lng_rozit sa n-o rll.nease~. Ease lntoarse spree! ~iii atinse fata. E-n regula, spuse ea dm nou. -N-o sa-i facem rll.u copilului? Ea dadu din cap ct nu ~i zambi. -E permis. Era foarre atenr cu ea, dar o do rea eu disrerare. Toata drag_osrea ~i toare senrimenrele re care $i le retinuse ani de zile se revarsara din el in ea, ~i flcuri\ dragoste cu blandete ~i incredibil de senzual ~i Je erotic. La s6irjit, uirarn amandoi de copilji se aruncarn ln ad<1ncurile pa· siunii pe care o simteau unul penrru celalalt intr-o aban· donare absolura, dupll. care el se lnrinse lini~tit hlnga ea ~i o tinu in brate. Apoi, din senin, in lnrunericul din camera, el rase. -April, te iubesc, dar cred c
~i

Era PUtin jocar de ceea ee facuserll. ' dar li plll.cuse la nebunie.

Mi~

un-cop1l. mi

~i

s-a pll.rut normal, spuse ea li chicoti ca

Rhul i se paru un clincher de clopotei in lnruneric. -SA .ltll cA rnA arac ln noaptea asta, o 3YertlzA el, altfel o sA 1asa cop1lulli-o sA-mi rraga una. De cop1lul nu se mijcase in timp ce faeuserA dragosre, 1ar ea avusese sennmenrul cA dormea. In timp ?' Mike o m4ngaia, se declanlA din nou dorinra in el, 1ar cAteva minute mai tarziu, ea ii demonsrrn ct nu se JlUta muliUmi cu at4r.

fap~,

mul~mesc ~u

Suryrize(e viepi

203

capitolul 17 Spre uimirea tor, 1n urm~toarele c3teva sa.ptAmcini via{a intr~ pe un f~~ normal. La sfiiriitul lui aprilie: Mike se mu~ _Ia Apnl, ~h•ar dac~ fusese acolo ~i in fiecare noapte pan~ aruncL Dtmmeata mergea la serviclu *i in re~tul. timpului st~tea prin restaurant. Ajuta prin bucat~ne cand era nevOLe. Apnl p~rea fericitll de fiecare data ciind se uita Ia el. ~i toatll lumea era uiuratll sA o vadA fericit~. Singurul car.e f~cea exceptie era Jean·Pierre, ii nu se ferea s-o arate. ll durea inima de fiecare datl! ciind ii vedea impreun~. Parea un iubit respins, lucru care o irira pe April, pentru cA nu era adevarat. Era doar un angajat cAruia i se pusese para pe ea ii nimic mai muir. lncerca sA il ignore. Fusese sincetll cu el ii nu-l dusese niciodatll de nas. Era dar d inima ei ii apaf1inea lui Mike. Lu1 Mike i se p~rea c~ bebeluiul era ciir niite gemeni. Jar case facea tot mai mare. April ii mArrurisi mamei ei cA Mike se lnrorsese. Valerie ii spuse lui Pat. Jack era u~urat. Spera doar cA tipul era de incredere ii cA de data asra avea sA rAmiinA. Jack ii Valerie venirA sA ia cina cu ei inrr-o d~minid. Dei• Jack fusese banuitor, ii spuse dupA aceea lm Valene d ii pllcea de Mike. . -Pare un rip deitept. Sper doar s~ se poarre bme cu ea ~i sa n-o lase din nou balrll. . - ~ 1 eu, spuse Valerie ingrijoratA. Tocma1 cumparase unset de mobiiA penrru copu penrru neporul ~··~,_Jack 0 rachinase pe rema asta. Dar incepea sA se ob•~nu1ascA tot ma1 mult cu ideea. • Ea i Jack p!Anuiser~ o excursie in Europa 1a mcepurul fui mai ~i aveau sA piece in careva z•le. Aveau sA calatoreascA careva sAprllm§ni. Londra ~· Pansul face?u arce din itinerariu, ala.turi de un weeke~d in Venepa. k o numea luna lor de miere. Era penoaJa_ perfectA

fd~~

an enrru amflndoi, din moment ce ea era an pa~za.,

b:.

iar el a~a rimp liber. IncA altemau apartamentele i' se hocAraU unde sA locuiasd. ~ad rAmAseserA in am . le locuri ~i srabileau uncle sA perread noaptea in funcpe

204

1Jani£1fe Stee{

de dispozitia lor ~i de programul din ziua urm~r Momenran, aranjamenrul ~sra p~rea sll funqionezoare. La ineeput, Valerie ezitase in legllrura eu exeursia'·d· moment ee sarcina lui April era arar de avansarA. • •n 0 aeeasra insistase ca mama ei sll me.ar~ll, ~i•. aeum cA MiC locuia eu ea, Valene era mat pu{m tngrl)oratll. April ii spuse d, dacll obser.va vreun semnal d~ avertizare tim. puriu, avea s-o sune tmedtat pe mama et, ca sll se intoar. ell aeas~. In cele din urma, Valerie fu de acord. In noaprea dinaintea plecArii, cinarll din nou cu Mike ~i cu April. Valerie ii spuse lui April despre mobila pe care o comandase pentru ea, iar April se emotionA. Valerie o avertizll sA nu eumva sA nascll inainte sA se inroarell. lncA era agitarll din eauza plecllrii. April ~i Mike discurara daell sll ia ~i el parte sau nu Ia na~terea eopilului, insa. Mike nu era prea sigur. Se temea cA ar fi fost prea eople~itor pentru el, ~i April nu insistA, dar ii spuse cA spera sA fie aeolo. Daea el nu voia, Ellen se oferise sll fie sus1inll.toarea lui April. Valerie o sunape April in drum spre aeroport ~i-i spu· se din nou sa. aiba grijll de ea ~i sll ii dea imediar telefon dad aparea vreo problema.. Parea atat de vulnerabilA ~i de insarcinara aeum. ~i trebuia sll nasell peste doar cinci sapram:i.ni. Bruse, rorul se derula extrem de repede! Valerie pla.nuia sa se intoarel!. eu doul!. sll.ptl!.m:i.ni inain· te de data probabila a na~rerii. . ln du~a-amiaza aceea, April se duse La doetori~ et, ea~e 1t SP_USe ca torul era in ordine. April ii povesn ca Mtke se mtorse~e cu o luna inainre, ~i doeton~ ·~ bueura penrru ea. 1t spuse ca bebelu~u\ avea dimenstunt bune ~i ell era pozitionat career. April mai faeu o eeogra· fie, dar ~opilul era eu spa~ele, a~a ca nu W dadurl!. seama de sex, tar Apnl se hotl!.rase sa nu mai ineeree sa afle, ct sl!. se lase surprinsa. Oricum nu conra, at:i.ta timp dit era sl!.nl!.tos. Ea mea spera sa fte fetita, iar Mike spera Ia fel de tare sa fie baiat ~i sa-l cheme Sam. April rot insista ell avea sl!. fie fetita ~i ca. avea sa o cheme Zoe. In drum spre casa, in dupa-amiaza aceea se opri sl bea o ceqca. de ceai cu Ellen, care se afla 'tnrre doull

206

'Danieffe Stee(

se ocupa de rigAi. April srAtea cu sparele Ia el, cand . un fipAr ~i se rAsuci ca sa vada araga7ul cuprins dea~,, zid de flAcAri. Una dmtre ngi\1 se apnnsese, ~i focul· n ghirise deja 0 gri\mada de pro~oape, pe. car~ ~nul din~~ bucAtari le aruncA pe podea ~· le cnlcn 1n PICloare. lntre timp, focul de pe aragaz scApi\ de sub co~trol. Unul din. tre ospi\tari, aflar in budlti\ne, apuci\ exrmctorul ~i il indrepti\ spre aragaz, cand, panicari\, April il smulse de Ia e1 ~i rinti ea insA~i spre aragaz. Dar focul nu se potolea ci se inrerea. Oamenii ppau, ~i Jean-Pierre intrA in fu~ ~i incercA sa o tragA pe April de acolo. Ea il impinse ~i continuA sa foloseasca exrinctorul, dar pe atunci toara bucatnria era deja cuprinsa de flacari, ~i oamenii i~eau in fuga din restaurant. April auzea ma~inile de pompieri in depArtare, dar nu veneau desrul de repede. Jean-Pierre ~i ceilal~i (ipau Ia ea sa piece de acolo, dar ea nu asculra. Resraurantul, primul ei copil ~i prima ei dragosre, era inghi(it de ffa. cari ~i nu avea de gand sa il pArAseascll.. Focul trecuse in sala de mese prin u~a deschisA, ~i sirenele se auzeau rot mai tare. l~i sim(i bra(ele ~i dosul palmelor arzand ~i brusc apArura ni~re barbap in bucArArie, cu furtunuri care impro~cau apA peste tot. Bucari\ria era imbacsirA cu un fum gros, ~i un barbar intr-o hainA neagri\ o carA afara. Capul i se invarrea, ~i oamenii se holbau Ia ea cand o a~ezara pe trotuar ~iii pusera 0 masci\ de oxigen pe fara. Se rot chinuia sa se rid ice ~i inca vedea flacarile dm restaurant ~i apa impro~cata peste rot. Resrauranrul avea sA fie distrus ~i ea plangea in hohore cand doi din· tre ?spatari ingenuncheari\ langa ea ~i 0 lmpiedicarA sA se nd1ce. . I; auzi arunci pe pompieri chemand 0 ambulanfil ~i I•Pilnd la cmeva ca era insi\rcinara. Yoia doar sa se ri· d1ce ~~ sa se lntoarca inaunrru. Plangea atilt de tare ca ~u seputea o_pri. Ambulan(a ajunse dupa trei minute, ~~. ch1ar pe cand h se lmpotrivea paramedicilor April !~inA. Unul dintre ospi\tari 11 sunase deja pe' Mike. l1 spusese ca restaurantulluase foe ~i pArea ca avea sA fie

d• tl, cu o ma'cl de oxigen pc IJ\~. cu p.lrul incl imp\edtt cu burta ei enorml Ia ,·edere. ~~ ii rratau ar>urile de maini ~i brat•· Avea o pcrfu:ie, ~i doi do.:ton ~i o tentl se ocupau de ea. - Sunt sotul ei, spuse el, f,lr~ s~ se £andeasd, bea serios. Cum se simre? April era · palid;~;llt:'imonirori:au copilul. Blrlile 1nimii pMeau -A inhalar muir fum. Arouri de gradul Cat de inslrcinarl e? inrreb•l obsrerrioanul - Trci:cd ~i cinci de s~pt:\~1,\nt. . . - Posibil sl inrre in rrav::~hu. Corulul e bme tan. Sot'" dumnea\'oasrrl are nl)te probleme de tie. 5-ar purc.l ca f~cul >1 decldl sl~a,a mal repede so{ia JuOlnea\:oa...cra. sufer!\ rrc~a tare. ' Mik< nu ~na dacA s~ tire .au s~ plo\n!f.!. V01a zg•llt~ e pcnrru c~ im:ercase s~ se lupt< de una

1

_ _ , • ...,.,,.,. V&.Et:'

cu incendiul. Cum de fusese a~a proasrM DarPA de bolnav~ ji de fragila cum starea lntinsa acoJ 'eaa~t puru sa fie furios pe ea. Ramase pur li simplu ~"co~ nu planse, privind-o neaJutor:tr. Med1c1! se ocupara de 11 mai bine de_ o ora, $1 ea 1$1 reven1 1nrr~un _sfa'llt, dea tujea $i vom1ta $1 avea proble_me cu resprrapa, Medic~~ obstetrician raporra contractu regulate tor Ia zece . nure. Nu i se rupsese apa, dar nu erau mulrurnir dl· cum evoluau lucrurile. Singura vesre buM era ca pu1lsui copilului r~miinea purern1c. 0 tinura Ia sectia de trau~1e toata noaptea, li Mike ramase cu ea. Era prea amepra ca sa vorbeasca li "''ea 0 masca de oxigen pe fara, dar $tia ca era acolo. I; da. dura ceva pentru a opri contraqiile piina dimineat:l acesrea incetara. April atara absolut mgromor, li mira. sui de fum se simtea peste tor in salon. 0 tinura cu masca de oxigen pana seara, li ii spusera ca era bine !i pentru copil, nu numai pentru ea. Mike il sunase pe ratiillui April, ca sa-i spuna ce se intiimplase. El li Maddie venira sao vada in dupa-arniaza aceea. Trecusera pe Ia restaurant! $i ii $Optira lui Mike ca arata groaznic. La fel $i April. n seara aceea, Mike o suna pe Valerie Ia Ritz, in Paris. April nu voise ca elsa o sune mai repede. Nu voia sa-i strice calatoria. Era miezul noprii in Paris ciind suM Mike. !i spuse lui Valerie ce se intiimplase li ca April nu mai era in pericol. Resta· uranrul era facur praf, dar fiica ei avea sa se faca bine,ji Ia felli copilul. Se giindeau ca trebuia sao lase mai moale in urmaroarele sapramani, ca sa ajunga Ia termen. - Dumnezeule, cum s-a intiimplar? Valene parea $Ocata, li Mike il auzea pe Jack pe fundal punand intrebari. Era suparata ca nu 0 sunase numai· dec:l.t, dar o cun?ltea pe fiica ei li jtia car se lncaparana nu o supere lt banu1a, pe buM dreprate, ca April nu sa illasase sa o sune.

0

y

- Nufoe~tiu. Nu eram o tigaie, cred. acolo, spuse Mike exrenuar. A luat Mai multi oameni de Ia restaurant venisera sa vada 0 in Zlua aceea. ~1 spusesera ca resrauranruJ fusese discrus

Suryrize(e viefi!

209

apronpe in intregime ~i din cauza apei lmpr~cate de p0mpieri, nu numat de Ia mcendtu. _Apnl facuse tot ce puruse ca sa-l opr_easca, ba chtar 1~1 nscase via\3, dar nu reulise. Av~au astgurare, d~r ~ra mult de lucru pentru a reconsrrut restauranrul, l' ~tta ca April avea sa sufere enorm. Dar eel mat tmportant era ca nu pierduse copilul. Mike se temuse toata. noaptea ca asta avea sa fie pedeapsa lor pentru ca nu t! domera !i ca acum chiar aveau s~-1 piarda, insA nu se intamplase ala. Era recunosc~tor ca atat April, cit li copilul trAiau !i nu-i pasa de nimic altceva. - Vin acasa, spuse Valerie cu fermi tate. !au primul zbor maine-diminea(A, il anun(A ea, li Jack incuviinll! din cap. Mike o asigurA cA April era bine, cu arsuri u~are, dar zguduitA de cele intiimplate. ln{elegea insa ca Valerie voia sA vinA acasa. Ea ceru i-o dea pe April, care apuca mobilullui Mike. Tocmai ii scosesera masca de oxigen. Abia reu~i sa ingane un cronciit rAgu!it, dar reuji sa-i spuna mamei ei ca era in regula li ca nu voia ca ea sa se intoarcA acasA. lnsista case sim{ea bine !i le promise ci Mike avea SA·i {inA Ia curent. Le spuse ca aveau sa stea in apartamenrullui 1i li dadu lui Valerie numarul de telefon de acolo. April repem ci nu voia ca ei sA1i scurteze cAlatoria li le spuse ca nu aveau de ce s-o fuca. lmediat ce inchise, Valerie se intoarse spre Jack ji iz. bucni in lacrimi. Durn citeva minute pana se calma, coplejira de groazA ji de Ujurare. - Ce s-a lnramplat? intreba Jack tin:ind-o in bra1e. Din ce auzise nu suna prea bine. Dar April trAia. - Restaura;1tul a ars din temelii, spuse Valerie in timp ce el o linea in bra1e. April a incercat sA se lupte chiar ea cu incendiul, 1i s·a ars 1i a fost cat pe ce sA nascA. -Sun Ia receptie 1i luam primul zbor spre casAl spuse . Jack p~rand Ia fel de tngrijorat ca ea. _April nu vrea asta, spuse Valerie, inc~ in bra;ele !Ut. Mike a zis ca se va fuce bine ji ca ne va pne Ia cu~nt. Mi s-a pttrur dl se simre ingrozitor, dar e in afara or1cl~ rui pericol, ji copilul este ji el in regulA. Poate ar rrebm

210

Vanic«e Stce(

s.~ a~tept~m sl vedem cum se _simte m~tne. S-ar PUteaaa se supere ~i mai rare dnc~ ne mroarcem acasa. 0 cuno~ren pe fii:a e!. $i ttebu~a s~ admit~ cil situatta nu era a rat de grava meat sa necestte •mo:lrcerea lor, dar rnmanea rotu~i exrrem de suplrc\toare. ~i ~ria c~ April avea sa fie devastntil din cau:a resrauranrului. Trebuia s~ aiba rnbdare piinil il reconsttuiau. - Facem cum vrei ttl, o siguri'l Jack. RAmanem sau ne intoarcem. 0 silrutil, ~~ Valerie incuviin\<'1 recunos. caroare. In cele din urmil, convemra sa a~tepre sa vad~ cum se simtea April in urmllroarele doua zile, apo; sa horarasca. Mike sr~tea in picioare ~i se uita Ia April cand ii scoasern masca de oxigen. Nu ~ria daca s-o sttangll de gat sau iHl ~rute, dar se simtea u~urar ell ea ~i copilul erau bine. -Ce-a fast in capul tllu sll re lupti singurll cu focul! o intrebll el cu lacrimi in ochi. -lmi pare rau, Mike... M-am gandit ca-l pot opri, dar s-a intins prea repede ~i era prea flerbinre. Caramelizau ceva, ~i le·a scapat de sub control. -Aproape c-ai nascut noaprea rrecura. Ea ~i duse instinctiv mana Ia burrn. - Aveai conrract[i din zece in zece minute. Le·au oprir, o lin~ti el, dar avea de gilnd sa n-o mai scape din o~i pilnA cand n~tea. le-arn spus 0 minciuna azi-noapre, u zise el, ~i-a~ vrea sA faci un barbae cinstit din mine. -: ~ le-ai spus? Inca pArea ametitA, dar se simtea mult mat bme decile ln noaptea precedenra. l~i recapllrase culoarea ln obraji ~i sustinea ell bratele ~i mainile n.() dureau pre~ tar~. Arsurile nu erau ~a grave pe cat se temu~ern cand aJunsese Ia spiral. Fusese foarte noroc03" ~- t• ella fel. Ar ft purur IK> Piarda. -le-a~ spus ca sunr sotul rau. Yreau sa facem un adevar dm asta, ztse el lncet ,; ape[ 0 ~ ra Parul iL mirosea a fum; dar lui nu-i pba. Yre; sa ~~ c~slltore~ti cu mine, April. So facem lnalnre sA llafti Ar f frumOS pentru el

·

1

Swyrizde vicpi

211

- Pcntru ea, il corect:l April ran)ind, npoi il pri'i serio~$~- Nu trcbUlc ~ te c.b~tore~ti cu mme penrru ti\ sunr ms~rnnat;l. - Vrc;HJ s~ m~ dls.~torcsc cu tine pentru ct ~ti un p~ncol public ~~ ~~eau s~ te t•n sub supraveghere. Data vutoarc c;\nu m;ll mcerc1 s~ sun~1 singur~ un foe, 0 5 ~.11 tllb~cesc funJul, Apnl Wyatt. Dcu a<eepti? -Ce? li zambea. Avea dreptate. Erau ncbun1. Dar mereu fuseser~ a~a, chiar din prima noapte. - Mda, de fapt, sun~ chiar bin e. Putem astepta pan~ sunt iarA~i slab~. ca sA pot purta o roch1e Jr.l~ta? !men· tionez sA mi\ mArit o singurA dar.~. - $i eu. Dar nu·mi pasA dacl vu in lcnJeria de pat. Hai sA ne ci\si\torim inamte sl na~ti, dad c~ti de acord. -Tot timpul am vrut sa fiu m1reas~ in 1ume. zambea cu gura panG Ia urechi, dar incA nu·i venea sa creada ci\ o ceruse in cAsAtorie. Plrca un vis. - E~ti ticniU. Poate de-asta te iubesc. Dar sl·ti spun ceva: ai cupeu cu carul, comenra M1ke reterindu-se Ia incercarea ei de a stinge focul. 0 parte din el o admira penrru ceea ce f~cuse ~i o altl\ parte din el voia sA (ipe Ia ea. . -Pot s-o sun pe mama? inrrebl ea Ia fel de nlgu~otl\, dar r.dia roar~. El formn din nou numarul de Ia Ror. ~i li pasa relc· fonul. Era u~urat cl plrea ar.lt de fencitJ. In noaptea precedentA fusese pe jumAtate moartJ. $• copolullor ar . . . fi purut s~ moarl. April ceru sAo se faca leg;lrura in comera mnmeo eo,~~ Valerie rl\spunse imediat, temanJu-se sol nu

p~1measca.

alte ve~tl rde. Fu u~urata sa aud~ vocea lUI Apnl. -Bun~ onaml, spuse ea ragu~ot. M-amlogodot.l

I .

- Cc n\ed"amente fi-au dat, penrru nu~e e U1 Dumnczcu? o intreb;l Valerie, inc!\ sup;lradl dm cauza

incenJiului.

.

.

· d ·

_ Nu ~tiu, spuse April. Ni~ent nu-1 spu~e ce--1 a mlnistrau ~i sc simtea cam amepdl. Ne cAsAwrtm.

-CAnd?

212

'Dan{e[(e Stee(

_In iunie, inainte sA nasc.

tJ {inea de man~ pe Mike, iar acesta zambea

-Ai putea s~ te calmezi paM ajungem a~a' Valerie, cu nervii Ia plimant. Mai intai incerci sa !~Ust un incendiu de unasmgur~, apoa te l~gode~ti. Stai lui ~i nu mai face mmac pan~ nu ne antoarcem. Dorrni ~i ru sau ceva de genu! ~sta. Apoi zambi. Macar de data asta. erau ve~ti bune. $i considera c~ era decaz:a corecta. Ia P!Acea de Mike, chiar dac~ incepuse cu stangul. Sperase mtotdeauna ~ avea sa. o scoat~ Ia capl!.t, ~l a~a fusese. -Pot s~ organizez eu nunta? intreba. mama ei li April rase. - Binein{eles. Jack ii fl!.cea sem ne c:ind Valerie o intreba. pe April despre nunt~, iar Valerie incuviin{~. -Jack spune ell. o putem tine Ia apartamentul lui; e mai mare, ii spuse mama ei, radiind. -Cum vrei, spuse April vag, filndu-i greu sa vorbeascl!.. 0 sa. fie doar cateva persoane. Putem organiza ceva mai mare mai tarziu, dupa. ce se na~te copilul. Cand pot purta ji eu o rochie acceptabil~. Apol i~i ~terse lacrimile. Trecuse prin ceva infrico~l!.tor, ~l era ingrijorata ~i din cauza copilului. Te iubesc, mami. Imi pare rau c-am f.l. cut ceva atat de prostesc. Nu se mai repetl!.. . Pl!.rea o feti!A cand o spuse, ~i privi in sus spre Make din pat.

1:.

- $tiu ell. nu se va repeta, draga mea, spuse mama ei cu lacrimi in ochi, in timp ce Jacko linea de mana. Sper sa. nu se mai int:imple aja ceva. $ria cat de indurerar~ avea sa fie April cand avea sa iji dea seama in ce stare era resrauranrul. Inca. era desrul de ame{ita. Fusese un jOC in~redibil pentru ea. Fii cuminte li las-o mai moale. Trebuae ~ate pregatejti de nunra li de najtere. Odihnet te-te pu{m. - Aja voi face, spuse ea ji lnchise, apoi ii inapoie telefonullui Mike. ~i, dupA ce acesta o sAruta din nou, ea zdmbi ujOT ji se culcA.

214

'Danieffe Stee(

Mike stlltt;~ cit mai muir aeas~ ~u ea. Medicul . obstetrician u spusese s~ o lase mat moale pe et s~ptllmAn~. s~ evite reineepen:a eontraqiilor. $i ~~~ cum n-avea ni~~e de f~eut. $tta ell Larry se intalnea tu subcontraetorit m locul et. $1 restauranrul trebuia . 1 berat de tot molozul. Nu erau siguri, dar se parea

~ ~~·

puteau salva nimie. u Stlltea intinsil in pat, gandindu-se Ia asta intr-o du. pA-amiazA, ~tiind ell Larry se tntalnea eu un electrician Ia resraurantla oratrei. Mike era ~a ~iar, ~i ~a se simtea bine. PArea o prostte s~ stea pur ~~ Stmplu ~~ sa nu faca nimic. l~i trase o pereche de blugi ~i un tricou, i~i lm. pleti p~rul ~i pled\ din apartamentul lui Mike. Acesta o sun~. ~i ea ii spuse ci era in pat. Se opri pe Third Avenue Ia Walgreens sa cumpere n~te cizme de cauciuc, 'i zece minute mai tarziu ajunse Ia restaurant, in acela1i timp cu Larry ~i cu electricianul. Sr.~ tea a(arl\, pl\nind ln· doliatll. 4i adusese cheile, ~i descuie u~a. li d~duse un al doilea rllnd de chei lui L~rry, ~i acesta se ariltll surprins sll o vadA acolo. $ria c:t ar fi trebuir sa se odihneascl\. -Credeam ci e~ti acasl\, in pat, spuse el banuiror, apoi o prezentll electricianului. Cei trei intrar~ lmpreunl\ ~i se inecar~ de Ia mirosul acru. Stareau in doul\zeci de cenrimetri de apl\. - Trebuie s~ uscam locul llsta, spuse Larry. Demi· ~lul, cu. roate vinurile ei, era ~i el inundar. Nici una dmtre. sncle nu se afla pe pllmllnt, ci pe rafruri, a~a cA, teo~c, erau 1~ regulA. April cohort sell rile spre subsol sll venfiee, In ttmp ce Larry li f~cu rurul elecrricianulut. April tAsuflll ~uratll cllnd Vl\zu ca vinurile erau in sigutan!A ,; urcltnapoi scmle, greoi. Erau In bucltllrie, cllnd li sunA telefonul. Era Mike. -Ce fad? lntrebA el degajat. -Nimic, spuse ea inocent. $1 ~ arunei se l?rAb~i ceva tn bucatllrie, cAnd electridanulllllle de n14te sdnduri. - Ce-a bt aia? lntrebA Mike lngriiorat. t..~Televiwrul, spuse ea rapid, ~u-ee de eelca Mike II nu li audA.

Suryrizefe viefii

215

-Am c~va de f~cut. Ajung acas~ PU\in mai tarziu spuse el mtstenos. • -E-n regul~. Eu rna relaxez pe aici, spuse ea, trecind peste o grarnaJoar~ de moloz. ~De ce ~m i~presia ci m~ minii? lntreba el cind se mat prabu~t o scandura. Aceasta se auzi puiintel mai incet ca prima. Ea d~du s~·i spuna adevarul, dar nu lndrazni. - Nu·ii face atatea griji. Sincer, Mike, sunt bine. - N-am incredere in tine, ii spuse el ~i ea rase. Avea dreptate. - Te iubesc. Ne vedem diseara, ii raspunse ea. Se purtase minunat cu ea de Ia incendiu, dar nu pu· tea s~ fie in permanen;alang~ ea. Trebuia sa m~ Ia serviciu, ~i ii spusese ca. avea de scris o recenzie in sea# ra aceea. Trebuia sa se lntoarc~ Ia restaurantul din care plecase in fuga in noaptea incendiului, dar nu avusese timp sl\ stnbileasca o data ~i nu·i placea s-o lase singura toatl!. seara. - Ne vedem mai riirziu. Ai grij~ de tine. Vrei ceva? Voia sa fie de ajuror ~i se purtase foarte frumos cu ea. Acum eli se horarnse sa se implice, se agira ror timpul. lncendiul il speriase de moarte. !n1elesese intr-o clipa cit de mult insemnau pentru el ariit ea, cat ~i copilul. Acum, fiecare minut petrecut cu ea i se plrea un dar preiios. - Mda, vreau ca restaurantul meu sl funqioneze din nou spuse ea sumbru, privind in jur. -~a va H. Ai auzir ce:a spus L1fry. !n_eel m.ai rnu caz, de Ziua Muncii. Cu puitn noroc, poate tn rret lunt. $ria cit de nerabdatoare era ~i ce devasrara fus~e de tot ce se inramplase. Dar ar fi purut fi muir mat rau. Ea ~i copilul ar fi purur muri. _Pare prea disrrus, spuse ea. .

.

.

_ Tu de unde ~tii? intreba Mtke, dtn nou banutror, dar ea se scoase rapid.

.

_fu, .. a~a a spus Larry. El ~i electriclanul rocmat

m..au sunat.

_ _ ,..,...- - - - - -·vllmll

tu

El nu o crezu ~~ intui brusc pe uncle umbla. Nu sta nici cinci minute locului sau de parte de restau:rea pe care tl iubea ~a mult. tul _Dec! au modificat data redeschiderii? lntreba d

tngrijorat.

-Nu. Doar cA nu-mi dau seama cum vor reu~i sa.! reconsrruiasdl in trei luni. El inca sus~ine c~ o pot face, poate in patru. Dar mi-a promis cA vom deschide de Ziua Mundi. Ea ofta.. I se pilrea o eternitate. Patru luni nes~qite. -De ce nu le lei ca pe-un concediu de matemitate! A4a o s1 pot{ petrece vreo doua sau trei luni cu copilul, piDl tl pun ei Ia loc pe Humpty Dumpty. Se va termina cit ai zice ~- $1 vara oricum merg mai greu lucrurile. -Nu-l adevilrat. Pa.rea insultatli. Yin tofi cei care nu pleacl In weekenduri. $1 chiar ~~ clien~ii fideli vin In dmpul slptilmAnii. -Bine, scuze. Pili, va trebui pur ~~ simplu sll-ti lei liber vara asta - sau cea mal mare parte din ea. 0 ~ te copilul ocupatli. Poate mergem Ia Long Island vreo llptimAni, In Iulie. dea ca sa. o lini~teascil, dar ea nu in New York" sil se redeschidl ea cu precau~ie, nevr.lnd sA-lui. hotlirata. sll~i urmeze plan IIUpraveghez lucr!lrile. 6. El lise. lncearcll ~ nu dar nu ridica nimic. N-et IIUtil de metri, ca sA slpta.mllni ~~ un

repede.TteiubitorCU lnclell

Suryrizel
217

_ Ne ~'e
218

Va11icllc Stcc(

Mama ei o sun<'! in rimp ce vorbea cu Larry, ~i spuse unde era. . .. • , ~ _ N-ar fi rreburr sa fu acasJ, m par. Em supararli sa afle ce f.1c·ea Apnl. _ Mdn. Cam a~a ceva, rerunos~·u en, dar ma scoar din sa rite. Avem amra rreab~ d~ f
Cand Aprillntreb~. Valerie li spuse c~ se simtea bine in Europa cu Jack. Cateva minute mai tarziu, April se duse sa ll caure pe Larry, care studia daunele din bu· clitl!.rie. Nimic din echipament nu putea fi salvar. Apa disrrusese orice mai scapase de foe. - Trebuie sa scot tor de-aici pan~ s:tpr~mana viitoare! li spuse el. Analizase scena ~i avea deja un plan. Apot trebuie sa-l uscam. Ar trebui sa lncepi s1l·ti cauti echipa· menr ~ou. ~a dura piina vei gllsi tot ce-ti trebuie. Ea mcuvunta. Mar trecuse prin etapele astea cand deschisese "April in New York". De dara asra avea sa fie mai greu, penrru ell trebuiau sa repare mai lnrai toare daunele. Dar Larry 1! promise ca aveau sa se mi~re rapid. Se inralnea cu altr catrva conrracrori in ziua urmnroare. April ii promise sil vina ~i ea. Nu o lasase sit mute nirnic greu, dar simplul fapt cil mersese acolo unde mirosea greu a fum, o fiicuse sa se simril PU\in ra~.

219 li mul{Umi lui l
r<" &pr~ apartamenrullut Mike. St~tea Inti

~na­ s~lase

in pnt dnJ acc,ta a1unse acas~, 1a ora 0 ~ cumtnte c r.M $' be fr«,lse bine ca sa scape J • · · e m1rosu1 d fu r.~~• ··~·· mat <1ltia ca mama ei sa.scare_de toata m o b'l . h avea s~ •· mcanta~ - b' • d 1 a ata vee e. k 1e M I e tt za~ I can mrra tn dormitor ~i se apleca a sarute. Se srramba. tnstant. s o - Puti! - Poftim? spuse ea iruulta~. Sa ~tii cA m·am dat cu aftershave-ul tau. - Miro~i ca ,Ursule\01 Fumulip. Sa nu-mi spui c-ai stat toatll n~a tn pat, ztse el cu o u~oar~ indignare. Dar ghtc1se oncum. Ar fi rrcbuit sl o lege ca sao 1ina departe de restaurant. . - lmi parerl\u.ll privi oarecum vinovat~. Nu porsl\ nu ftu acolo, M1ke. Sunt atitea deci:ii care rrebuiesc luate. - Deci ce·a spus l
1

aJU

~

~··

duminica. Ea ~ria ca era ziua cea mai importan~ penrru publicarea recenziilor pe care le scria eL Erau trei pagini tiparite de pe calculatorul lui ~i ~ria ctl ar fi ocupat toattl pagina. Uneori, in rubric~ discuta despte doul

220

'DanicfTe Stcc(

restaurante In acela~i timp, dar, cand ii placea £. mult localul sau cand considera ell merita, scria d~~r:: unul singur. . J -l-am spus editorulUI meu espre relatia noastra. A primit aprobarea edttoruluiief. E totul p~ fa\A. ,Acesta este atat un arttcol, cat~· o recemte", incepea rubrica. Penttu cei care nu ~titi, sApt~mana aceasra a avur loc un"incendiu Ia «April in New York.. Nu a fosr nimeni rAnit, de~i localul a fosr disrrus. S.au inceput deja lucn1. rile de reparatie Ia restaurant, care se va redeschide, s.i speram, in august sau, eel tarz.iu, in ~·eekendul de Ziua Muncii. Penrru cei dependenp de mancarea pe care le-o se~te bucararulief ~i, totodatll, propnetara restauranrului, April Wyatt, chiar ~i o pauzil de trei luni reprezintl o veste exttem de ttistll. Anul ttecut, in septembrie, am scris o recenzie pen· ttu •April in New York., care a fost oncum, numat mAgulitoare nu. Cunoscand calificilrile domni~oaret Wyatt, m-a deranjar miincarea ei, pe care am considetat-o ordinara. Totul, de Ia piureul de carrofi care ti se topqte In gura Ia ttaditionalele macaroane cu branza, Ia friprurile de viti pe gusrul unor vedcte Super Bowl din Hal~_of Fame ca Jack Adams, Ia cliltite penrru adulti ~i copu.Am strAmbat din nas Ia sucurile Root Beer Roar din meniu, ~i ~i s-a spus ca burgerii ~i carrofii pr~JIP aunt foarte bunt. DacA lmi amintesc bine cred cl am &cut un comenrariu cum ell era ca un Alain Ducasse c~ care, apropo, s-a pregAtit timp de doi ani ~i al cArui aJutor de bucAtar a fost in timpul ~ederii in Paris - care glltea ~nttu,McDonald's. Ce fel de restaurant mai era fl ~ta. Ptzza: ~anana split? Ciorba de peri~oare? Bine, sen::ea ~· ~tftec ta~tar, gigol fi tleargou cum mai ve:t ~r pnn Pans. Et ?~ne, m-arn l~Iat. Cum ~titi roti cet practtc locut~l acolo, nu lntelesesem ideea din lpateloce resrauranrulut. «April in New York. nu e doar un unde sa te bucun de 0 cina spl d. , h mar lltlt Ia perfeqie, eel mai bun .sole ~-en ~~a - 0b ceo "~Mnllt-n:, osso ulre

222

'Danie((e Stcc{

Lacrimile i se prelingeau pe obraji cand term· citiqi·i lnapoie paginile. Nu ~tla ce ~~ spuM. Nu ~~de di recunoscuse nedreptatea pe care t-o flicuse initial, d~ scrisese cea mai incredtbtlli rece.nzte pe care o va.zuse Yre. oda~. ~i el credea ftecare ~uvam, ~~ amandoi ~tiau ~ em adevllrat. ~i acum, oncme cttea ?espre restaurant avea sli ~tie acela~i lucru. Ca':ld o scnsese, Mike se lntrebase tngrijorat ce avea sli ztcli edttorullu1 cand ave sa afle di era logodit cu April, a$a C:11.le-o spusese direc~ ~i toru~i le placuse amcolul. M1ke 1$1 arguments fiecare cuvant pe care il scrisese. Chiar credea eli restaurancul ei em unul dintre cele mai bune din ora$, din toare motivele pe care le men(ionase. Ea nu i$i folosise insu. ficient abilirlltile, ci, dimpotrivli, flicuse u: de ele in modul eel mai sofisticat $i totodatll nepreren(ios, servind preparate elegance celor care $i le doreau ~i mancliruri simple ~i hrlinitoare celor care nu le voiau pe primele. Uncle alrundeva mai gllseai sportivi, \·edere de cinema, gurmanzi ~i chiar $i copii de $SSe ani inainta(i de ceea ce mlinAnca, tori sub acel3$i acoperi$? Doar Ia .April in New York". ~i, chiar dacll n-ar fi iubit-o, tot credea di mAncarea de acolo era grom-n $i ii admira rupeul cu care l$i vllzuse de treabll, in ciuda cnricilor dure ~i a snobilor culinari ca el. - Mulrumesc, mulrumesc! ~opti ea $i l$i a:vfirli bra1ele In jurul gArului lui. Flicuse exact ceea ce sperase ea Ia inceput c'l avea s~ fadl. Dar acum em chiar mai bine. Nu era 0 simplll rrecere ~n r~is~ ~ meniului $i a listei de vinuri, ci o recenzie SCtiSA du~ tntmli, care explica filosofia din spatele restaumnrulu1. _In plus, anunrase \'ublicului $i c:ind plAnuia : redesch_tda.. Era eel mat bme a$3. Apoi se ingrijorll ruse, I~ nmp ee-l imbrllti$a, $i se trase de Ian~ el. -~-at dat_de n~caz cand le-ai spus des pre noi, nu? deMike clAnna. dm ca_r, zAmbindu-l, ferlcit ca. era acar fndnca_~ d~ _ce ~cnsese. Sperase sa. fie a. l-o darora. Recerutaiuttru(tala fusese inutil de rll.u~cioasa, dar meniul II enervase Ia culme, chlar daca. 0 considerase

Suryrize[e vieJll

223

cea mai sexy femeie de pe p~milnt. l se p~ruse d aleses calea mai u~oar~. Dar nu era a~a. April 0 apuca Into: deauna pe drumul pnnctpal- in tot ce f~cea. ~a era ea In toe s~ aleaga. doar milncare u~oar~ sau doar man ~ re dificil~, le serve~ oamenilor din ambele, f~r~ team~. Credea ftecare cuvant pe care il scrisese. -Tot ce-am scris e adev~rat, spuse el simplu. Adev~rul e cea mai bun~ ap~rare pentru orice. April, co~i oamenii din New York vorbesc despre restaurancul c~u. Cl:tiar ai de ce s~ fii mandr~. ~i, cand _vei redeschide, va fi ~i mai bme. Acum at ceva ttmp \a dtspOzt\te s~ incerci fe\uri de mancare noi, s~ adaugi lucruri noi \a meniu. la-o ca pe un concedtu de macermtate. Alte femei i~i iau \iber trei \uni c:ind nasc - sau chiar ~ase. BucurHe de perioada asta, joad!.-te cu meniu\, prive~te·li visu\ ren~scand. N-ai de ce s~ tc ingrijorezi. lar eu n-am avut pentru ce ~-mi cer scuze de \a editor, exceptiind recenzia mea inipa\~ prosteascl, ignorant~ ~i comp\et infumura~. l,i dataram asta. Ea sri\ tea cu picioare\e incruci~ate pe pat, radiind. - Este eel mai frumos cadou pe care mi \-ai fi purut face, spuse ea, adiinc mi~cat~ de generozitatea lui ~ide e\ocwn1a recemiei lui. - Nu, nb e, spuse e\, arM•ind spre burra ei, ~i e ~i eel mai frumos dar pe care mi \-ai fi putut face ru mie, chiar dacl nHtm purtat ca un prost ~i in \egarurn cu asta. Apropo, dind ne dsAtorim? lntreb~ e\. - Cc zici de weekendul de Ziua Eroilur? ~a. mama o s~ aib~ Ia dispozi1ie dou~ s~ptamani sa puna totul \a punct du pa ce se intoarce. De~i, Ia cum o ~riu eu: ar putea sa rezolve ~i in cinci minute. $i e cu o saprnman~ inainte de rermen. Era pu 1in cam Ia limitl, dar avea sen~- .. -$i dacA vine mai repede? intreba d mgrtJorat. . Chiar voia sa se casaroreascl inainte de a na~te copt· lui. I se parea important sa o facA. _ 0 sa-lluam Ia nuntA, spuse April simplu, ~i el rise. Era o femeie pe cinste. hi daduse seama de asta clnd 0 cu~oscuse, dar unde\'3, pe parcurs, scapase frtiele.

224

'Danielle Steel

Din fericire, ea nu. April nu sc~pa niciodatl\ fr . dl·n man~. Le apuca $i rinea bine de ele, in tot c l~lele . d.tU: e ••cea· Chiaqi acum, dupa_ mcen -C:lri oameni \'Tet s~ chemt Ia ~until?. Uitase sa-l inrrebe, ~~ mama_et 11 truntsese un •·mail in care ii cerea asemenea detalll. _ Doar noi doi. Nu vreau s~·mi ~hem p:l.rinrii. Nu i·arn vAzut de zece ani, ~i sunt prea bett ca s~ le pese. Nu mai primise nici un semn de Ia ei de cand ii sunase. Era preglltit sa renunte camplet Ia et, ~~ terapeutullui era de acord ell. erau o cauza pterduta. Yota sa priveasca spre viitor, nu spre trecut, Ia viata pe care avea sa li1l perreaca alaturi de April. -Mi-ar placea sa '~na prietenul meu, Jim, ~i sopa lui. A fast un fan al relatiei noastre $i al copilului nostru chiar mai inainte ca mine. Ace1tia fuseser:l. de doua ori Ia restaurant lnainte de incendiu, li Aprilli plllcea foarte mult pe amandoi. - Putem merge lntr-o luna de miere? intrebtl. ea, pa· rand o feti1cana, iar el rase. - Da, Ia spital. Nu pori pleca acum, prostuto. Ce-ar fi sa scam Ia un hotel in weekend $i sa ne prefacem ca. nu suntem in New York? Sau sll ne prefacem c:l. sunrem !i ca. ne simtim bine. - Chiar mi-ar prncea Sll. merg in !talia cu tine, spuse ea dezamagira. Ar fi putut merge Ia toate restaurantele pe care le cuno~teau, care le placeau amandurora ~i despre care vorbisera atat de mult. -De ce nu plecam in august, inainte sa redeschizi restauranrul? - $i ce facem cu copilul? Planuia sa alapteze_, !i, din moment ee-l putea tine Ia res:aruant cu ea m_ pnmele luni, _n-ar fi fost 0 problema. . lluam cu not. II putem obt!nui cu mancare de ca· litate de Ia bun inceput, o tachina el. Mise pare ca deja avem u_n plan. Nu ne mai r:l.miine decat sane cas:l.torim, llllafn fill redeschidem restaurantul. 0 facuse sa. para

227

restaurante, chiar dadl Valeri~ ii ar~tll dlteva noi i Aprille spuse despre altele mat intime ~i necunosc~t! Qcaztonal, P?parazztle fl!.ceau poze dind intrau ~i i~ea~ din hotel. N1c1 unul dmtr~ e1 nu era un subiect important in Europa, dar e~au bme-cunoscuti. $i lor le [A sHi petreacl!. nmpultmpreunl!.. P cea Jack fu incredibil de generos cu ea ~i ii cumpl!.rl!. 0 brl!.\arl!. de au~ ~~ o hat~!!. de blanl!. pe care o vl!.zuse ea 11 de care se mdtl!.gosnse: 0 ~urprinse cu ea la hotel, dupl!. ~e-1 spusese cl!. trebU!a sa tasa putin s~ ia 0 gurl!. de aer. Vta\3 cu el era o serie constant!!. de gesturi ate t drngastoase, ~i Valerie. descoperea 0 larurn a e't desnpree, .. c~re met ml!.car _nu ~na ca exist!!.. Pentru prima datll in v1a\3 e1, nu se gandea la muncl!., ci doar la barbarul de liingl!. ea. . Un~~~i, in rimpul cinei, jucau jocuri de tipul .Ce-ar f1 dadi. , mventate de jack. Ce-ar fi daca reteaua i-ar cere sa aleagil. intre el !i slujba ei, oare car de mule il iubea de fapt 1i ce-ar fi facur? -Asta-i U!Or, zise ea. Mi-a1 pastra slujba 1i m-a1 intiil· ni cu tine pe furi1, in morel uri iefrine din New Jersey. Dar dacl!. el ar trebui sa renunte pentru ea la emisiuni· le sportive sau la locullui din Hall of Fame, ar face·o? - L~ slujba de prezentaror, da. La Hall of Fame, mai greu. Am muncit pe bcinci sl!. ajung acolo, spuse el. ~l, in anumire momente, vorbeau amanJoi foarte serios des pre ceea ce voiau sl!. fuca in privinta slujbelor lor pe ml!.surl!. ce imbl!.traneau. Lucrau intr-o industrie care aprecia tineretea. -Barbara Walters a fost lnrotdeauna modelul meu, ii spuse Valerie. A ramas in viirf pe roarl du.rara carierei ei

~i n~a alunccat nici m:\car .o ~ltp:l. A rrebUlt s~ con~ureze

cu barbati ~i cu colege mat nnere, dar rote cea mat buna ; cea mal rare din domeniu- !i, in plus, chiar imi place 1 de -Asra ea. vrei? sa rl!.mai in domeniu penrru totdeauna? Trebuie s~ te zbati al naibii de tare ca sl re mentii in varf, ca ea, ~i nu sunt sigur di meritl, spuse Jack, in cimp

228

'Danie!Te Stee(

ce terminau cina incr~un restaurant intim recornan deApril. dat Preferarullor era in continuare Voltaire, de pe h . dar in seara aceea nu reu~isera sa obriM o masa. •1, lumea din Paris voia sa mearga acolo ~i doar spuma~tl.

T,

1e tout Paris reu~ea. In -~a credeam, ii raspunse Valerie. Ce altceva rn . exista in afarll de asta? Apoi se corecta: Sau ce exis~ inainte de tine? Apnl. a crescut ~~ are propria ei viara, acum mai mult ca mc10data: cu un restauram, cu sotli cu copil. Ce·ar rrebu1 sa fac m u~ma~o_m tre1zeci de ani, daca sunt a~a norocoasa? Sau ch~ar ~~ m urmatorii zece? !ntotdeauna am crezut c:l. munca e r~spunsul. Dar asra gandeam ~i la rreizeci de ani. Banuiesc ca sum uncal de povatl. !nsA trebuie sA recunosc ell acum, uneori, nu mai sunt atat de sigurA. Era fericitll cu el, mai fericitl decat fusese vreoda~. dar nu putea sll renun1e la cariera ei de dragul lui ji nici nu voia s-o facll. Dacll vreunul dinrre ei se hotara sa mearga mai departe sau dacA lucrurile nu ie~eau bine! Se putea intiimpla oricand. Uneori, lucrurile se schim· bau, chiar ~i la cele mai bune relatii, iar ei erau abia Ia inceput. Nu era gata sa renun1e la cariera ei, ~i el o jtia. Muncise prea mult ca sA ajungll acolo ca sa r~te torul penrru un barbae ji nu credea ell ar rrebui sl! o faca. Dar era dispusa sa ~i ajusteze stilul de a munci ji de a trai, penrru a se ad~pta nevoilor lui Jack. . Ar_unc1! el h puse o inrrebare-surprizlt. li trecuse ji " pnn m1nre o data sau de doua ori, dar inca nu avea taspunsul. - Crezi c-ar rrebui sane giindirn sa ne casa.torim la un moment dar?

Erau amiindoi d~srul de in varsta ca s~ ~tie ce lji doresc jl pe cme. Ea mtotdeauna se gandise c:l. ar vrea sa ie .reclisl!.torea_sca, dar acu m nu mai era La fel de sigurl!.. IUbea, fara mdOiala, dar ~are aveau nevoie ide harri· e aferente? Nu avcau de gand sa rnai faca c ~ .. Ambii aveau canere mteresante. Se iubeau D opu. • de mult rrebuiau sa 0 dovedeasc:l.? $i cui? ar oare cat

J

Suryrize(e viepi

229

_ Nu ~ciu. Tu ce zici? replica., ~i-i zambi timid. Erll un subiect important, ~i nu aveau cum~ nu tina coot ~ide faprul ca ea era mai in varstll ca el. Daca. e1 se indragostea Ia un moment dat de o femeie mai ranatll? Nu voia sa treaca prin suferinta provocat~ de un alt di· vorl, mai ales Ia varsta ei. Ar fi fost devastatll. -Sunt cam indecisa cand vine vorba despre asta. Practic, cred in aceasta institutie ~i in ceea ce reptezintll ea. 1ntotdeauna am crezut. Dar, in momenrul de fata rna gandesc uneori ca ~r fi prea multa bataie de cap: Chmr avem nevOte de hartu ca sa spunem altora ce sim· tim? $i oricum e ca orice alt contract: cand unul dintre parteneri vrea sa puna punct, nu poti face nimic sa-l opr~ti. Oamenii care vor sa puna punct unei casnicii o fac pur ~i simplu, ~i atunci torul eo harababurn. El nu o contrazise. - M-a~ cMatori daca. ar fi important penrru tine, spu· se el cu generozitate, ~i poate ca. intr-a zi avea sa fie, dar momentan nu era, ~i ea ii explicase asta foarte dar. Sunt deschis la idee. Oar n-am nevoie de asta. $i sunt de acord cu tine in ceea ce prive~te divor~Ul. AI meu a fost destul de uriit. 1nsa acum suntem prieteni buni. La momentul respectiv, ne-am luptat cu inver~unare pentrU orele de vizita, pentru proprietatea pe care a trebuit s-o impaqim, din moment ce aveam deja succes pe arunci ~i cii~tigam bine, ~i rn-a infuriat faprul c~ voia sa se redl· satoreasca ~i ca. rna in~e\ase cu medicul echipei. ~i ea era furioasa pe mate fetele cu care o in~elasem eu. A fost o perioada desrul de uratll, ~i ma surpnnde faprul ca am rr.mas prieteni. -A fost mai u~or pentru mine ~i penrru Pat, recu· noscu Valerie. Nici unul dintre noi nu avea bani, eram mai mult decat dispu~i sa o impartim pe April ~i inca nu o cunoscuse pe Maddie. A fost desrul de devastat. Voia si\ rclm3nA ca.sa.torit, in mare parte penrru ca nu

voia sa admiti\ cA. mariajul nosrru fusese un e~ec, iar eu voiam s~ se termine totul. ~tiam cA era o situatie gre-?it!

penrru mine. Viata lui academidl ~i toate chesriile aferente ma. plictiseau de moarte. Lucrunle care cu opt ant

230

'DanMfe Stee(

in urma avusesera o logiell, sau cei pu~in a~a crezUserll. noi acum nu mai aveau. Devemsem o persoana. c rn

pie~ diferitll de femeia cu care se.ellsi!torise. Ne afla~t

poli opu~i. Simteam ca rna tra~e ~n JOS cu planurile lllele profesionale ~i elsim~~· ell eu II taram d.up~ mine. Eram neferici{i. Nu~I 1magma ca s-ar purea mtampla acela . lucru cu Jack, cad erau amand?i mat.uri ~i aveau cart ere stabile. Ba, din contrA, amand01 mcetineau PU!in acum sau se ar1\tau dispu~i sao faca, de~i ea nu era prea sigurA cA putea face asta: Amandoi fusesera in vireza a cincea prea mult timp ~I erau obi~~UI\1 ~u ntmul asra. Nu avea sa fie u~or sa sch1mbe ceva m VIetde lor publice ~i momentan nici nu erau nevoiti s-o faca. Nu exista~ conflicte din pricina carierei lor. - Poate ell deocamdata ar trebui sa lasam lucrurile ~· cum sum, spuse Jack cu intelepciune. Nimeni nu ne preseaza sa ne ci!si!rorim. Nu are termen de prescrip{ie. Putem s-o facem oridind, daci! vrem, atiita timp cat nu te gtllbe~ti. Eu, unul, nu mil grabesc. Nu vrem copii. El ii zambi. Rela{ia lor prezenta funqiona perfect pentru a mandai, iar diferenta de varsti! dintre ei nu mai era un motiv cl~ ingrijorare penrru Yalene ~~ nu fusese niciodatll o problema pentru el. Diferen{a dintre cinci· zeci ~i ~aizeci lise parea acum neglijabila amiindurora ji rururor celorlalti. Cui li pasa? Se sim{eau egali din roare puncrele de vedere. - N-ai de ce sa repari ceva ce nu-i srricat, spuse el, ziimbindu-i. !;)i ei ii placea ell era deschis fata de ci!satorie, dar ca nu avea nevoie de asta, cum nici ea nu avea. Jar copiilor lor nu parea sa le pese. Presa ii surprinsese impreunA de ciiteva ori, dar nimeni nu paruse suparat, enruziasmat sau macar ~ocat de o posibila rela~ie inrre ei. Erau op\i· uni rezonabile unul penrru celalalt: lucrau in acela~i Joe, erau am:indoi importanti in domeniullor ~i se sim{eau grozav impreuna. De ce altceva mai aveau nevoie? . - Ce zici de mutarul impreuna? inrreba Jack dacl!. tot dlSCUtau despre aranjamenre viitoare. Crezi ca vei vrea lA o facem vreodatA?

Suryrize(e viepi

233

fa tul ell. voia sa organizeze mai rarziu o perrecere mare e':,cru ei, poate dupl!. ce aveau sl!. redeschidl!. restauranfui 1, dupl!. na1cerea copilului, intr:un cadru mai festiv. Valerie !i Apnl se arl!.tarl!. tmprestOnate de oferta lui. Dar, momentan, cere":'onia simpla ~i pnl.nzul servit in apartamenrul mam:t et erau ~ot ceiidorea April 1i, probabil, tot ce putea mdura Mtke. Chtar dacl!. era stresat susfinea ell. abia a1tepta. $i April era in culmea fericirii: Olumi cu Ellen in timpul unei ~edin~e de acupuncrura ell., din dire se parea, avea sl!. fie cl!.sl!.toritl!., sa aibl!. un copil ~i o afacere de succes Ia treizeci de ani, a1a cum crezuse intotdeauna ell. ar trebui sl!. stea lucrurile. Dar nu mai era vorba despre cum .ar trebui" sl!. fie, ci despre faprul ell. era indrl!.gostitl!. lulea de barbatul cu care se ci'isarorea ~i acum era entuziasmatl!. sl!. aibl!. un copil cu el. Ellen se bucura enorm pentru ei. Zilele pe care Jack ~i Valerie le petrecurl!. in Venet[a se dovedirl!. cele mai frumoase din toatl!. excursia. Lumina era incantl!.toare acolo in mai, vremea, perfeccl!. ~i man· carea - mult prea bunl!.. Valerie spuse ca va rrebui sa se infometeze cand ajungea acasl!.. Se plimbara cu gondola ~i intrarl!. in biserici, se sarutara pe sub poduri !i mersera peste tot la pas. Traversarl!. laguna ~i luarl!. pranzul Ia Hotel Cipriani intr-o zi !i merserl!. sa vada fabrica de sticll!. din Murano in ziua urml!.toare. Aleserl!. impreunl!. un candelabru penrru bucl!.taria lui. Valerie insistl!. ell. avea sl!. arate grozav cu tablourile Ellsworth Kelly !i reu~i sll il convingl!.. Ultimul pranz il servirl!. Ia Harry's Bar, se plimbarl!. pentru ultima dati!. cu gondola pe sub Puntea Suspinelor !i i!i pecrecurl!. ultima noapre Ia Gritti Palace in pat, fl!.cand dragoste, apoi ie!irl!. pe baleen !i admirarl!. Vene~ia in lumina lunii. - Ar purea, oare, sl!. fie mai frumos de-atl!.t! intrebl!. el, punAnduii mana in jurullui Valerie !i ~in§.nd-o srmns Iangl!. el. Fusese excursia perfectl!.. Cred ell. asra a £ost luna noascra de miere, spuse el zambindu-i, ~i ea Jncu. viin!Ji din cap.

Suryrize[e viepi

235

Ea i~i d~du jos case:' de proteqie ~i se ~terse pe fa~, :ambindu·•. cu ~ra panll Ia u_recht. AdevliTul era ca ii placea sa aJute, ~· el o ~na. Ntmtc nu avea sa 0 faca sa se lini~teascll s;u sa o ~ma departe de ~antier. April era fericita doar cand lucra. Se ~eza pe o grllmada de carlimizi, ~i el se rrann langa ea ~iii dadu sendv~ul pe care ;.1 cumparase. - Mersi, eram lihnita, spuse ea, in vreme ce ~oferul unut cam10n ce tocm~t opnse se indreptli spre ei. TrebUtaU sa vma ~~ alte accesorii electrice, ~i April spera ca asra adusese camionagiul. -Am ni~r: mobila de c?pii penrru April Wyatt, spuse joferul, ararand spre camton. De Ia Valerie Wyatt. April uirase cu desavii"iire de mobila. Mama ei ii men~ionase CC\"a inainte s~ plece. - Nu mai locuiesc aid, spuse ea, ararand spre darama· ruril~ din JUrul ei. Ati purea s-o livrati in alta parte? -In ora~? ~oferul nu parea deloc indintat. - Mda. ln cenrru. El incuviintll· i~i dadea seama d nu avea cum sa o descarce acolo. -Ar t1 ttebuir sane anunte cineva, miinii el, dar noti!. adresa lui Mike. E cineva acolo, sa primeascll marfa? ~i bineinteles ca nu era. Mike se intorcea Ia \ucru, iar ea era ocupatA aici.

- Ce ziceti de ora parru? inrreba ea, ji el acceptl!. fara nici o rragere de inima., apoi se in coarse rapid la camion pleca. April ~ria ell purea sa ajun~a In apnrtament pan~ arunci, ba probabil eli avea sa he exrenuata jt gata de pleeare inainte de parru. Era Ia restaurant de Ia ora opt

~i

dimineatn· _ Cati!. mobilll e aeolo' o inrreba Mike in timp ee ea term ina de miincat sendvi~u). . . .

Avea un salon mic ~i un dormttor. un buoua~ ~~ o bucMlirie de marimea unui dulap. Nu prea mai era loc penrru mobilll in plus - de fapt, chiar deloc. Dar ea nu voia sa o supere pe mama el.

Si copilul avea nevoie

240

'Danieffe Stee(

cu 0 expresie satisfacutil. pe chip. Mul~mesc, zise el rand in sfa~it lini~tit. Po.ate cil. totul va fi bine Pil~~~· • Apoi privi .indJUT~~- clarma dm urm.. 1 . cap. Nu •tia y rn caa bebelu~ii au nevOte e .atatea ucrun. _ Nici eu, spuse ea smcer. Nici unul dinrre ei nu se giindise Ia asta, prea ocup . sa se ocupe de toate celelalte lucruri. . •t< _ Ma gandesc cil. nu conteaza•. spuse Mtke cu lnrelep. ciune. Oricum ne muram de atct ~~. slava Domnului locuinta ta e mai mare dedit a mea. ' Si ea era u~uratil. din cauza ~sta. Daca arfi tr1lit ~· lnghesuiti pe termen lung, ar ft fost cu. tofu nefericiti. Spera sa se lnroarcil. in apartamentul et paM in iulie, cand aveau sa fie gata lucrarile de reconsrruqie majore, ca sa nu respire var zi ~i noapre, lucru care n-ar fi fast deloc bine pentru copil. Prea mulra mobila inghesuit:A intr-un aparrament srramt nu facuse niciodara rau vreunui copil, chiar daca il baga in sperieri pe Mike. El o ajura sa spele vasele, dupa care se inroarsera in dormitor. Se spalara pe dinti ~i se bagara Ia culcare, uitilndu-se Ia balansoarul de Ia caparul parului ~i Ia pil.· ru~l complicat de langa el. Valerie le cumparase lucruri frumoase, doar ca prea multe. -0 sa fie ciudat cand o sa doarma cineva in parurul ala, spuse el lncet ~i o privi in lumina lunii care parrundea in camera. Nu mai puteau ajunge Ia fereasrra ca sa rraga jaluzelele, doar daca se urcau in pil.tuf. - Da, a~a-i, lncuviinta ea din cap, dar copilul lor era foarre real penrru ea chiar ~i acum . . In clipa de fara se agita zdravan, probabil de Ia clatite ~~de Ia ~aharul ~in sirop. Observase ca, de care ori man· ca dulctun, coptlul fOpil.ia ore intregi. Apot, fara sa spuna ceva, else intinse spre ea ~ocar cl o dorea atilt de muir chiar daca sarcina era ~a ~vansat>l.. Dar .avea acum ceva atilt de bland, atilt de feminin cA nu-tt putea dezlipi mainile de pe ea. Nu era sigur dacl et8: normal sa~ nu ~i se remea sa nu 0 faca sa se sim· tA mconfortabtl, dar pe ea o emotiona, ~i ii raspundea

Suryrize[e viepi

241

;ncordeauna. F~cur~ dragoste in lumina 1 .. . . pencru o vreme de copi\, a poise ag~tarn uld ~· mtarn purtati de pasiu nea lor. unu e ceW.alt,

capitolul 21 La intoarcerea ~in Europa, Valerie ~i Jack aveau

gr~mad~

. . I de lucrun1ded f~cut. Ea trebut'a 5,

0

dCCIZII ... cu pnvtre a contracte e elicen~, 5 ~ planifice emisiunile s~ rnspu nd~ ofertet edtrorului ei de a scrie o al~ carte. .. n plus, ttebma sa se ocupe de ulrimele deralt.. a1 · A ·1 · 1 t e nun\lt lUt prt ~· s~ a eag~ torrul de nun~. $i Jack era 1 f, l de ocupar. a e Valerie vorbi cu April in noaptea in care se intoarse· r~ ~.' afl~ cl\ reconstruq:ia restauranrului incepuse bine, de~t rorul p~rea o harababur~. Dar April p~rea ferici~. ~tepta cu emotie nunta. Valerie ii spuse m Dawn se descurcase de minune cu roate detaliile. 0 ghidase ceJe. fonic in vreme ce strabatea Europa. In s~ptamiina aceea, orarele lor erau necru~toare, dar, pana vineri seara, Valerie simti m apucase din nou fraiele ~i ell lucrurile erau iara~i sub concrol. Primele zile dupa o cal~rorie erau tot rimpul un c~mar. Reu~i sa comande torrullui April vineri dupa-amia:a, mci April ii explicase exact c~i dorea. Voia o glazurn delicam de migdale ~i crema de ciocola~. cu o u~ara aroma de portocale. Patisierul nu se arara prea inciintar, dar accep~ sa il fac~ dupa specificatiile lui April. L-ar fi fi\cut chiar ea dam ar fi avut timp, dar nici macar nu avea spatiul necesar. Valerie o asigur~ ca avea sa iasa bine. Cand plem de Ia birou vineri, Valerie se duse Ia aparcamenrullui Jack. Aveau sa i~i perreaca weekendul aco\o. Alrernarea aparramenrelor parea sa funcponeze in continuare. chiar dam aveau ni~te vieti haorice. Apa· ruse {orografie cu ei in Paris, ~i revista People sunase 0 Ia biroul ei in dupa-amiaza aceea sa afle ce se intiimp\a. Dawn se comportase de parca nu era mare lucru ~i nu le dado vreo expltcatie. Aveau sa afle ~i ll!ra ajutorul ei.

' !

d

.

••

fi lOst corect Jon porrea ei. Oricum,~efiiii presau destui de tare, Ae atar de 0 bine ptntru ei, ti acum asra. Se !nroarserllncet Ia aparramenrullut, f~r~ a scoare 0 mrbl, Am:indoi aveau ~ulte pe cap. El fusese cam rerras era mai mare parte dm weeken.d, ~~ ea St! oferi sa se duca a~. dar el h spuse c.~ nu mta sl piece. 0 voia cud d~i ea simtea ca il pierduse deJa. De data aceasra, jocut' .Ce...r fi daca" era cat se poate de real. In nooptea aceea nu facusera dragoste, lucru neob~ nuit ~nttu ef. Pur ~i simplu, srarur~ in pat. ~· se {inu. ra tn bra{e. El rJrea singur ~· spenat. Dumm~ea vorbi despre asta cu managerul ~i cu avocarullui. Managerul Ii spuse ca era deci:ia lui 1i ca nu credea ca aveau sl·l penali:e:e daca nu se ducea, iar avocatul il sfatui sa se mute Ia Miami. In definiriv, era alegerea lui. Valerie se incilni cu April duminicl dupa·amiaza, Ia restaurant. Aceasra Iuera acolo singurl, fadnd curat !i aruncand din lucruri. Se opri c:itc,·a minute sa stea de vorba cu mama ei, mai mult despre nunra. Mai ramasese doar o llptam!m, ii era neralxlaroare, dl'1't ii spuse ca Mike parea din nou fuarte srresar din cau:a copilu· lui. 0eo.'tnta tot mai real, mai ales cu toara mobila de copii din apartamenr - !i ii mai adusese ~· Ellen cadi{:! ~~ catu
, Ayta

Insemna sl te cAsarorejti. Torul era de propor· IlL tncendiul, rela1 copiii, casni
••ta.

Jad

we,

Suryriu/i vlefll

216 . . lina ascensiune. Oare ar fi facut aceea~i peoaruna fl I~~ ria Se bucurn dl nu trebuia Sl\ ia ea alegere astA••: Nu~l i~vidia deloc pe Jack in momenrul aceaslll decb•e.13 sa ghiceasca dacn plecarea in M•ami 1-ar de fall~· Tre ~ riern ti dad!. decizia de a ramiine aici ~ Jmbuna!ll:~rN~meni nutria. $i nu era \Urba doar des,.,... fi dauRa rragea sterile. L-ar h \Tut '' alre re\ele pre bam. ereau~c solid in aceasm, de doisprezece an;' l"b d . dar avea un JStor . r ~ reo lui Jack coaca , ercarca e care avea ne. Va_1ene a'~13e•ce'as!ll decuie fi toata compasiunea fi spri· v01e · c"• se •u · besc, .. ulcas penrru" ca ern 0 alegere d'f' t '"·1·"· Sna ~r .ilmanea de ,-azut cum anume rranspune a acesr lucru ln viara reala, cind ml:!a era arac_de mare. 1ncerca sa fie marur.l. Em singurul avantaJ alvarstet: capac~tatea de a fi dezamagit fi de-a supravle\Ut, pencru ca ru mat crecur prin a~a ceva.

s:

In saptamiina nun(ii, April merse pe ,ancierul de con· struqii al resrauranrului ln fiecare zi. Mike era ocupar

Ia ziar. Torul era gata penrru copll Ia apartament, care parea gara sa explodeze, Ia fel ca April. Arata de parca era efecriv pe puncrul de a sari in aer, 'i o sim1ea 'i ea. Abia de mai purea dormi noaptea, a,a ca tot cotrobaia prin aparrament, impachecand lucruri pentru copil, body-uri ti pijamale micu\e ti dlciuli\e, paturi, bototei 'i pulovere. Trecuse prinrr-o frenezie a spAiarului cu citeva zile ln urma, cind spalase rorul. $i rrebu ise sa urce ti sa coboare trei eraje ca sao faca, dar nu o deranjase. Mike li spuse lui jim dl April o cam lua razna fi Jim il asigura ca era de "'teptat.ll asigura ca roate femeile pa1eau asta Ia fi_nalul sarcinii. Era modullor de a se pregati pentru copU, cladindu-ti cu frenezie cuibul. In unele zile, Mike lncerca sa se poarte de parca nu se intampla nimic, doar ca sa se poata relaxa: $i il_ajuca fapcul ca putea vorbi cu Jim, c:"" ~~ expenen,a m asta. Trecuse deja pe acol~ de Ire! on,,. sopa lui tocmai ram~sese din nou insarCJ· IIIIi, llf&di_aveau ti asta in comun, de,i Mike abia de-ti Pllllea lmagina cum e sa ai un copil, daramite parru.

248

'Danieffc Stee{

PAnA vineri seara, rorul era preg~tit in apanamenruJ lui Valerie, iar ea starea Ia Jack,_cu~ fA.cuse toatA SAptl1. mAna. In al ei era prea mare ag•tape, ~· Dawn _rAm:inea acolo sA ajute cu aranJamenrde nuntll. T'?p oaspe\ii accepraserA invitatia, mal pupn. ouA ospAtAnte_care treb ·au sA participe Ia nl~te evemmente dm fam!l1e. Tor c~lalti veneau, inclusiv editorullui_Mike, Jim cu soti~ ~i copiil ~i celnlalt p~1eten al lUI M1ke de Ia zta~. Mike ii ceruse lui Jack sa fie caval~rullut d e o noare ~~ acesta fu emotionat, pentru ca M1ke nu mvttase pe nimeni din familie. In noaptea dinaintea nuntii, Valerie observa ca Jack pArea lini~tit ~i avu un sentiment straniu cA a_cesra her tAnise deja sa renun1e Ia ea ~~ sA mearga ma1 departe pe cant proprio. Felul in care o privea avea ceva dulce-amarui, ~~ se simti tnghitita de valuri de panica, dar nu·i spuse nimlc.li darora macar atar, pentru ca il lubea. Trebuiasa fie curajoasA dacli. o par!i.sea, a~a i~i promlsese sie~i. Peate hotarase sa nu incerce o relatie Ia distanta, ci doar sa puna capat relatiei lor ~i sA se m ute. Nu-l spuse nimic, dar in noaprea aceea planse singura in bale, dupa care se prefli.cu ca rorul era in regula ~~ se baga langa el in par ~i facura dragosre. De fiecare data se ingrijora ca avea sa fie ultima oara. Avea sa·i fie greu sa piarda pe clneva pe care·! iubea arat de muir, dar continua sa ~i spuna ca avea sa supravletulasca. N u avea de ales.

le

~~. in parul lor, langa parutul d e copil, in noaprea aceea, Mike ~~ April vorbeau despre nunta lor. Ea ~cia ca, potrivlt traditlei, n-ar fi trebuir sa se vada in dimi· neata nunfil, dar nu aveau uncle alrundeva sa se duca. Marna el starea Ia Jack, aparramenrul ei era pregatit pentru nuntll, _Ia tara! ei nu mai avea loc, ~~ Mike voise sA srea cu ea ~~ refuzase sa se duca singur Ia un hot~!. Ata.ca erau acasa Ia el, in par, vorbind in lumina lunu, In lJUnu] nuntii lor. -Ti-e teamA! ~pti ea. Enu ca doi copii chicorind In inruneric. - Putln, recunoscu el

ll era mal u~or s-o spuna. In lntuneric, c!ett

~ diJpus s-o recunoasca..

aa on.

.~i mie. Mi-e mai frica. de n~tere dedt de aa ce IC tncAP'Pla. dup!l aceea. Daca. rna. doare prea tare ti 1111

.uport? 0 tn~zea

gand~L Daca. o lua rama aau lti iqea complet dm pepem m fatalul Mike din cauza dumii! Ar fi fost 1enant sa. dea ochu cu el dupa. aceea. • 0 s!l pomplm medicamente In tine, promise e1. 5e pare c.~ femetle reu~esc sa. rreaca. prin asta. Spera sa. nu fie greu penrru ea. Fusese lngrozit clDd ajunsese in spital dupa. incendiu, 1i se remea de dutaa pe care avea sl'l o infrunte acum. Amandoi se IHieaiL -Mama a munm din greu penrru nunta, spueApril cuibArindu-se l~ng!l el, cu bratullui pe dupl umerii ei. Nu-l surprindea deloc. Femeile Wyatt pa.reau II Ju. creze cu daruire Ia orice ~i nu se da.deau In liNri de Ia nimic. Lead mira penrru asta. April era Ia fd de COII!Iiincioasa. ca mama ei. La restaurant Iuera cit aece bllbati. chiar ~a inslrcinata. in luna a noua. ti tlllllflllll pa.rea s!l·l d!luneze. - Sunt s1gur ca. va fi frumos, spuse~:;..de Se ob*nuise deja cu pa.rutul cu . patullor, care nu-l mal lua prin su~SS..clllll cum urma s!l fie cand avea sl fie ID Qgplullrlf. ea avea sa stea In balansoar P' Se gfmdi ell avea sl'l fie o Cand se inroarse in le Ia ea, ~i ea se cuibAri \Angl picioare. Era netnduplecat. fl lovirurilor, tnrrebAndu« cum

~'])anulll Sra( Pinl Ia unspre:ece,. toate femeile erau In camerele . du-se, ~i i~or.'l exact Ia nmp. Ellen~· suroril

!:;'rrege • P~:lui April ar.'ltau indntltor in rochiile lor ~~ (uri simple. Valene se fooa de oco-colo in rochia

ayead.u coa~ndi de culoarea levln!odi, pun~nduio perleeo ° die, imbrocatl ·onrr-o roch.oe d c• un bleumarin le, ~ionMa b veni sa vadl daca le putea a)uta cu ceva. Dawn :t:'mai in spa:e, inrr-o roc~ie scurtl de un albastru I rric ~i cu plartorme cu toe malt. e Dupa care se dusera toate in dormitorl!l lui Valerie sa 0 \'llda pe ApriL Arata absol.ut superb m_rochia de matase alba. In coso~ avea exact cum 11 sugerase Valerie. La ora douasprezece tara zece, Dawn le dadu rucutor buchetele. Sosise !i judeeatorul, care a~tepta in salon sorbind dinrr-un pahar de 1ampanie. Era un vechi prieten de-al lui Valerie, fericit sa o poata ajuta. Cinci minute mai t:Arziu, sosir.'l ji barbalii. Jack, Pat, Mike, Jim ji Ed de Ia ziar. Da"'n le prinse dee Un trandafir micu1 de guler, mai pu1in lui Mike, care primi lacramioare, ca acelea din bucherul ji parul miresei. Parea spcriat de moarce. - Rezista, omule, se term ina cat ai zice pe~te, il tachi· nl Pat, 1i acceptara toti un pahar de ~ampanie ji pala,Ta· girt cu judecatorul. Mike parea sa aib!i nevoie urgenta de unul. Pat se duse sa o vada pe fiica lut. Musafirii incepura sa soseasca Ia pranz !i pe Ia doUisprezcce !i jumatate erau toli acolo. April ji tatal ei vorbeau In dormitor. -Artti superb, ii spuse el fiicei sale. Arata ca o mirea· ll, chiar ji In starea ei, !i radia toaca. PAna Ia urcna, totul se cerminase cu bine. Valerie nici macar nu mai apuca sa stea de vorba cu el odatt ce lncepura sa soseasca musafirii. li zambi don ~ cealaltt a camerei, ji penrru 0 clip!!. lji dori sa fi nunta lo~..Atunci ar fi fost sigura ca nu awa sa~ pilada, Dar met macar juramintele de nunta nu garan· 1111 1111, dup1 cum bine o jtiau cu tO\il • ~tezece ti treizeei ti cinci, micul grup de catl dnte Mu~ apelor de Handel, !'Apr

flo:•·

.!: -.,..II

SuryrizeCe vfepi

i~i Ia bra~Ul tatlilui <;i, precedatA de surorile . . Mike i se t~te resptrapa cand o vAzu. April era •1: lui frumoas~ ~i radia toatli cand se intoarse spre el. atat de Pat, Maddte ~~ Yalene stAteau impreuna . dind, ~i Jack fix in spatele lor. Valerie se intoape pnmul · · 1 • rsespree de cftteva on, ~~ e o stranse u~or de um~r s 1 1 un moment dat ~i ii ~opti: · e ap etA 1a - Torul va fi bine. Ea nu ~ti~ daca se refer!se Ia April sau Ia ei, dar fiind in pnmul. rand,. nu putu _mrreba in timpul ceremoniei. Ea incuvlln\a dm .cap ~~ 11 ~opti ceva lui Pat despre cat de frumoas~ era fllca lor. $t apoi, dupa cateva cuvinre judecatorul ii declarn sot ~i sope, !i se ~rutar;l. 4i mmpinara tori prietenii cu zambete ji cu lmbrnti~ri. ji April ~i Mike lacrimau am:indoi. Fusese o ceremonie resrransa perfectli. - Te-ai descurcat de minune, o complimenrA Jack pe Valerie cand aceasta se intoarse spre el dupa ceremonie. - Mul~Umesc, spuse ea, ~i privirea ei trada apasarea intregii saptamiini trecute. Eli~i dadu seama ~i se simti emo1ionat. - Nu m~ due la Miami, spuse el simplu, nevr:ind sao

in:

~p~fu-~M

.

Se hotarase in ziua precedenta, dar vois~ sa 50. mat g:indeasca. l~i sunase managerul !i avocarul tn dtmmea\3 aceea, inainte de nuntli. . . 1 o· urn r;lmane - Nu? li ziimbi larg. Vorbe~tt senos. .,., c cu cariera ta? . drn:nea sa-llnrreEra ingrijorata penrru el1t nu p1"nrru ca nu voia sa be cum de luase aceasta hod!nlre. e ·a lor' Nu conra. enrru re1nr• · · . . 1ocuiascll in Mtamt sau !' a de 01 urare tn timp <<11 Nu pleca !; venea sa plang · 11 · ·1 sarurA. · puse bratele in juru ut1'.~ i. Nu vreau ,a-mi tdrorc: -Canera mea va supraVI Ill ' Ia ceea ce am iSCU red cl se rezum• " .. Am renunPt ta. pe dos acum..C buie sa (aci sacrin~11• Momentan Vme o vreme cand rre na~ penrru canerA· 't mereu Ia viara ~ea peE::mPul sA (ac C0\'8 dikn nu vreau s-o mat (ac.

Earl n~sr.r renun~"I:' ulmitA. !1 apun 0 ea. $1 eel matJromavare fi u~ c:a !iCUre

11 Procedeze 1a 'fejrad c:a nu ftia J::riu ~~~a~::Ue-.ca ac:a ar fi fost ea ar fl ~ unei PUSese ~· el vi gen, va Prtlceda ea va fl ~-. :ult d~CPti ea.~ El scurura ferm d" ~Cl -N . an cap. u m-at pierdut <:· . pierzi vreodata Am . .,.a nu ~tau dac:a ai pu~ Ia N . supravaetuit lm II llll retea. -am trecur prin toare al preuna ataculul de care_ sa renunt Ia tot. eacasategAsesc,dllpl ~~. privind-o, era aproape si r cA .. cut-o. Se maturizaserll amand01~ . mea ea n-ar fi fl. base foarte subtil. Nu m . • ~~ ceva in ei se schim~lorile lor. Jack era inc:~~~n~: ~:s:: ~c;;~~ !~~ ram~nea in New York cu ea, iar reteaua trebuiast epte, ~· gata. Nu ar fi purut recompensa In ii fa prul ca ar fi pierdut-o pe ea. vmm - _Multur:n~sc, spuse ea, lipita de el. Multumac. ~~ aru~ca ~~ se a~arurara ceilalti, ~~ ~~ perrecurt tell1li dupa-amaezet vorbmd cu prietenii lui April ti ai lui Mib ti cu personalul de Ia restaurant. Ultimii invitap plecara pe Ia ora patru, dupiUD prtru excelent ,1 cAteva discursuri foarte ~ mai ales eel al raralui lui April, care spuse cit era de mAndru de ea fi ca era cea mai frumoasa cJsAtorie b\'1CI de lmprejurAri Ia care participase. Toar.tlumeadlll' ure. Nu avea nici un sene II se prefacl. _,__ $1. Aprilaruncl buchetul chiar lnainte II ~-dind•llllll mana fermi ,, un ochl antrenat, i-1 aruncl -.cared~ aperiad.

:fa

o fleuse $1

.as:::~e~a~ata yiitoare,'~:W 1:p_~

C:

t'M:::

-$1 ceo 11 r.c eu cu eJ1 d tnaebl• pe •flatdeacle ...... ,......

,.....,_..,,..,~-=

Swyr!zcft vi
259

sA 011epte vejtile bune. Mike spera doar sa nu primea.sdk ~rile bune dm taX1. ~ferul tr.Jse in fata camerd de garda ti opri, in tim ce ochii }UI Apnl se mllnrli cu ~'l"oa:a. P _ Cred c-o sA vllrs, spuse ea, parand speriata 1; slabita li M1ke sc~rura dm cap._ . $ria <e msemna asta. !~1 fAcuse temde. Mai avea pu· tin 1i n~1rea. . ••

- Cheam~ o astsrenta.1 11 srrig~ d jofcrului. Sau un doctor! Taximcrrisrul dadu fuga in spiral, ~i o asistcntl il urmA Ju1,, un minur, lmpingand un scaun cu rotile. Era 0 (<mc1e atro-<•mencan:i mare, cu plrultmplem in mulce rod•tc ti o lndmpina _pe April cu un :3m~t ~- Ha1de, sruse ea term, s:i tc scoarcm din GlXJ. Tati, da-ne o min:! de ojuror, :ise ea privmdu-1 pe Mike. ji el inpusc April, comrlct pankara. - Ba nu, rtposrll asistenta ferm. Mai lnt:\i te ducem in spital. Nu \'fCt sa najti inrr-un tnxl. Sc lnsa cu mizerie! spuse ea, ~· April M>c in ciuda Jurcrii, In timp ce asistenta 11 M1ke o nd1cara li o pus~r~ in scaunul cu rorile. M ke h p'.ltl dublu ~ferului jl li mulfllml, apoi fu;:i dup3 as1 te:ua care o impmgea pe Aprtl. Acea.•[JIIncepu sA pllngl ctnd o ridicara pe o m3s3 dmrr-o sail de consu!t~l•e Asutenra o lnrreb3 pe April cum If chema pe medicul e1, a poi li ~puse nltci asistcnte s:i-1 conracte::e I"' oi>Stcrridanul Je garJl, dup;l ,,ue d·l sune pe docrorul lui April. fuistenta ii spuse l01 April d U\'e3 >1 ° ~onj sulrc, ~i ~a ~i Mike o ajurarlls~ i~t 6C<>at.l bl~~11 ~I ~·d~ ,; sa~~~ pun~ pe ea un halar, dupl care o nrmse nou pc ma5l. . IncA :Ambind. -Sa nu impingi1 o a\•erou as~ten~url cared lini¢ Avea o aurn de competen!J~c~

pe Mike. Lucrurile se m~u ~dlnpi.clar_.u -Nu !mpmg, spweApr 1 . . dacl ~ fac. Se Impinge rare- Puret~ICUm! Ma doare lngrOZitor·

1-<1

Related Documents