Worksyap1 Pagsasalin - Ii. Worksyap Sa Aktuwal Na Pagsasalin - Cabrera

  • Uploaded by: CaptainBreezy Yeezy
  • 0
  • 0
  • September 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Worksyap1 Pagsasalin - Ii. Worksyap Sa Aktuwal Na Pagsasalin - Cabrera as PDF for free.

More details

  • Words: 446
  • Pages: 2
Loading documents preview...
ST There were arguments that the Philippine government should not have solely relied on international courts to manage the country’s most pressing national security concern: the maritime disputes in the West Philippine Sea. Some commentators pointed out that the Philippines depended heavily on other countries (particularly the United States), that the government seemed complacent and lax in handling the disputes, that Filipinos could never retrieve the West Philippine Sea, and that the country was lacking external security and losing in its strategy. However, what these commentators missed was that filing an arbitration case against China formed only one part of a broader strategic framework. Indeed, the legal approach was not out of desperation but a deliberate component of the Philippine strategy on the West Philippine Sea.

Worksyap#1: Pagkomento sa Pagsasalin TT Komento/Puna Mayroong mga pangangatwiran na ang Mapapansing ginamitan ang pagsasalin na ito ng teorya Pilipinas ay hindi dapat umasa lamang sa na “formal equivalence”, dahil mapapansin ang mga internasyonal na korte upang teoryang ito sa estruktura o ayos ng pangungusap nung pamahalaan ang pinakamainit na sigalot sa ang ST ay naisalin sa TT. Naiintindihan naman ang seguridad ng bansa: pagtatalo sa Dagat pagsasalin na ito, ngunit ang dulong parte ng teksto ay Kanlurang Pilipinas. parang pilit o awkward ang pagkakalagay. Ang ilang mga komentarista ay nagpahayag Tulad ng naunang teksto, kapansin-pansin na ang na ang Pilipinas ay lubos na nakabatay sa paraan ng pagsasalin ng tekstong ito ay ginamitan rin ng ibang mga bansa (lalo na sa Estados teoryang “formal equivalence”. Mas maayos ang Unidos), na ang gobyerno ay tila kampante pagsasalin na ito kumpara sa nauna, hindi mukang pilit at malubay sa pangangasiwa sa naturang ngunit hindi rin mukang natural, kaya madaling makita hidwaan, na ang Dagat Kanlurang Pilipinas ang bahid ng “formal equivalence”. Mapapansin rin ang ay hindi na mababawi ng mga Pilipino, at paggamit sa “semantic translation”, hindi naman ito kulang ang bansa sa panlabas na seguridad masama at tingin ko rin ay angkop naman ito sa paksa. at natatalo sa diskarte nito. Gayunpaman, ang napalampas ng mga Ang pagsasalin na ito, tulad ng mga naunang pagsasalin, komentarista na ang pagsasampa ng kasong ay kombinasyon ng “formal equivalence” at “semantic pangarbitrasyon laban sa Tsina ay paunang translation” na mga teorya. Sa pagkakataong ito ay hindi hakbang ng mas malawak na istratehikong ito kaaya-aya, at mas may iaangat pa ang kalidad ng balangkas. pagsasalin kung ibang teorya ang gagamitin. Sa katunayan, ang legal na pamamaraan ay Dahil ang tekstong isinalin ay maikli lamang, sa aking hindi dahil sa pagkabagabag ngunit sadyang palagay ay kahit anong teoryang gamitin ay sangkap ng diskarte ng Pilipinas. magmumukang maayos. Ang pagsasalin na ito ay klaro at angkop.

Related Documents